Zapisy do Oddziału Przygotowawczego

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 od 1 września 2021 będzie funkcjonował w naszej szkole Oddział Przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy.

Aby zapisać ucznia do tego oddziału należy:

 • napisać podanie do Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego
  w Poznaniu o przyjęcie ucznia do Oddziału Przygotowawczego (1)
 • przysłać na adres szkoły: lo14@vp.pl skany dokumentów:
  • ostanie świadectwo szkolne
  • zaświadczenie o ocenach śródrocznych z aktualnej klasy
  • akt urodzenia
  • kopia paszportu  

Po dostarczeniu w/w dokumentów szkoła wystawi zaświadczenie umożliwiające przyjazd do naszego kraju i podjęcie nauki w naszej szkole. Po zakwalifikowaniu kandydata, po zakończeniu roku szkolnego w swojej szkole należy dostarczyć oryginał świadectwa oraz pozostałych dokumentów.

 • W podaniu należy uwzględnić:
 • adres zamieszkania w Polsce
 • dane kontaktowe ucznia (telefon, email)
 • dane kontaktowe rodzica (telefon, email)

Wzór podania zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły (czternastelo.pl) w zakładce Dokumenty/Druki szkolne

Informacja w języku rosyjskim

В следующем учебном году 2021/2022 с 1 сентября 2021 года в нашей школе будет функционировать Подготовительное Отделение для учащихся, прибывающих из-за рубежа.

Для зачисления ученика в это отделение необходимо:

 • написать заявление директору XIV общеобразовательной школы им. Казимира Великого в Познани о приеме ученика в Подготовительное Отделение (1)
 • отправить по адресу школы: lo14@vp.pl сканирование документов:

 • последнeе школьное свидетельство
 • справка о среднесрочных оценках текущего класса
 • свидетельство о рождении
 • копия загранпаспорта 

После предоставления вышеуказанных документов, школа выдаст справку, позволяющую приехать в нашу страну и поступить в нашу школу. После квалификации кандидата, по окончании учебного года в  школе необходимо предоставить оригинал свидетельства и остальные документы.

В заявку необходимо включить:

 • адрес проживания в Польше
 • контактные данные  ученика (телефон, электронная почта)
 • контактные данные родителя (телефон, электронная почта)

Образец заявления размещен на сайте школы (czternastelo.pl) на вкладке Документы / школьные файлы для печати