Drzwi Otwarte

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH, RODZICE!

W dniu 15 kwietnia br., o godz.17:00 odbędzie się wirtualne spotkanie Drzwi Otwarte. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Nauczyciele, wyznaczeni, uczniowie oraz dyrekcja szkoły będą widoczni i słyszalni przez uczestników. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania w formie tekstowej – na czacie, a także mówiąc do mikrofonu, po udzieleniu głosu przez nauczyciela. Dołączając do spotkania należy podać imię. Osoby dołączające spoza domeny @gs.czternastelo.pl będą wpuszczane przez nauczyciela.

Program spotkania

17:00     Powitanie

17:03     Cześć ogólna (ok. 20 min.):   meet.google.com/qps-gnge-qzk  

17:23     Spotkania zainteresowanych poszczególnymi profilami w oddzielnych pokojach

Zalecamy przeglądarkę Chrome do połączenia w wideokonferencji.

Leszek Bernaczyk

Zapisy do Oddziału Przygotowawczego

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 od 1 września 2021 będzie funkcjonował w naszej szkole Oddział Przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy.

Aby zapisać ucznia do tego oddziału należy:

 • napisać podanie do Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego
  w Poznaniu o przyjęcie ucznia do Oddziału Przygotowawczego (1)
 • przysłać na adres szkoły: lo14@vp.pl skany dokumentów:
  • ostanie świadectwo szkolne
  • zaświadczenie o ocenach śródrocznych z aktualnej klasy
  • akt urodzenia
  • kopia paszportu  

Po dostarczeniu w/w dokumentów szkoła wystawi zaświadczenie umożliwiające przyjazd do naszego kraju i podjęcie nauki w naszej szkole. Po zakwalifikowaniu kandydata, po zakończeniu roku szkolnego w swojej szkole należy dostarczyć oryginał świadectwa oraz pozostałych dokumentów.

 • W podaniu należy uwzględnić:
 • adres zamieszkania w Polsce
 • dane kontaktowe ucznia (telefon, email)
 • dane kontaktowe rodzica (telefon, email)

Wzór podania zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły (czternastelo.pl) w zakładce Dokumenty/Druki szkolne

Informacja w języku rosyjskim

В следующем учебном году 2021/2022 с 1 сентября 2021 года в нашей школе будет функционировать Подготовительное Отделение для учащихся, прибывающих из-за рубежа.

Для зачисления ученика в это отделение необходимо:

 • написать заявление директору XIV общеобразовательной школы им. Казимира Великого в Познани о приеме ученика в Подготовительное Отделение (1)
 • отправить по адресу школы: lo14@vp.pl сканирование документов:

 • последнeе школьное свидетельство
 • справка о среднесрочных оценках текущего класса
 • свидетельство о рождении
 • копия загранпаспорта 

После предоставления вышеуказанных документов, школа выдаст справку, позволяющую приехать в нашу страну и поступить в нашу школу. После квалификации кандидата, по окончании учебного года в  школе необходимо предоставить оригинал свидетельства и остальные документы.

В заявку необходимо включить:

 • адрес проживания в Польше
 • контактные данные  ученика (телефон, электронная почта)
 • контактные данные родителя (телефон, электронная почта)

Образец заявления размещен на сайте школы (czternastelo.pl) на вкладке Документы / школьные файлы для печати

Alarm przeciwpożarowy

W dniu 2 października 2020, o godz. 10:20 przeprowadzono w naszej szkole alarm przeciwpożarowy. Na zdjęciu widoczne są klasy ustawione w rejonie ewakuacji. Alarm został poprzedzony informacją o zasadach ewakuacji i rejonach ewakuacji. Analiza alarmu zostanie przeprowadzona na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej, a następnie na zajęciach z wychowawcą.

Leszek Bernaczyk

Spotkania wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, rodzice naszych uczniów

W najbliższy czwartek, 10 września br., o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Proszę o przybycie ze wglądu na ważność spraw. Wychowawcy przekażą Państwu wiele podstawowych informacji. Na spotkaniach zostaną też wybrane rady oddziałowe rodziców, tzw. trójki oraz jeden przedstawiciel rady rodziców.

O godz. 18:30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze rady Rodziców. 

Wszystkie ważne wydarzenia są zamieszczone w module mobidziennika: kalendarz.

Leszek Bernaczyk

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 1 września 2020:

 • 9:00 – klasy II liceum trzyletniego
 • 10:00 – klasy II liceum czteroletniego
 • 11:00 – klasy III
 • 12:00 – klasy I

Zapraszamy

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Leszek Bernaczyk