Warunki uczestnictwa

      Konferencja odbździe siź 9 marca 2017 w XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, os. Piastowskie 106

      Konferencja adresowana jest przede wszystkim do czynnych nauczycieli i uczniów gimnazjów Poznania i powiatu poznańskiego. 

      Udzia³ w konferencji jest bezp³atny

      Organizator nie zapewnia noclegu i nie pokrywa kosztów dojazdu.

      Uczestnicy otrzymaj¹ bezp³atny poczźstunek (kawa, herbata, ciasteczka, kanapka)

      Warunkiem wziźcia udzia³u w konferencji jest wype³nienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Po przyjźciu i zakwalifikowaniu zg³oszenia, nazwisko Uczestnika pojawi siź na liœcie uczestników.

      Gimnazjum jest reprezentowane przez nauczyciela oraz 3 uczniów. Wpisu rejestracyjnego dokonuje nauczyciel, który wpisuje równieæ nazwiska 3 uczniów.

      Kaædy uczestnik otrzyma certyfikat udzia³u w konferencji. Odbiór certyfikatu - osobiœcie, podczas podsumowania i zakończenia konferencji. Organizator nie wysy³a certyfikatów do uczestników.

      Iloœę miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udzia³u w konferencji decyduje kolejnoœę zg³oszeń.

      Wype³nienie formularza rejestracyjnego i otrzymanie powiadomienia o przyjźciu zg³oszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Uczestnika na Konferencjź.

      Potwierdzeniem przyjźcia na Konferencjź jest umieszczenie Uczestnika na liœcie uczestników dostźpnej w zak³adce "Uczestnicy".

      Organizator ma prawo odmówię zakwalifikowania zg³oszenia Uczestnika do udzia³u w konferencji bez podania przyczyn.