Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2017/2018

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

 

 

Lp.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasa I

 

 

Klasa II

 

Klasa III

 

podstawowy

 

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

1.

 

Język polski

1 otwórz

 otwórz

3a otwórz

 

otwórz

1otwórz

 

otwórz

 

3b otwórz

1 otwórz

 

2 otwórz

 

3c  otwórz

 

 

 

 

 

3de otwórz

 

 

2.

 

Język angielski

1b otwórz

 

2a otwórz

 

3a otwórz

 

 

otwórz

1c otwórz

 

2bc otwórz

 

3b otwórz

 

1de otwórz

1de otwórz

2de otwórz

2de otwórz

3c otwórz

 

 

 

 

 

3de otwórz

3de otwórz

3.

Język niemiecki

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

4.

Język rosyjski

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

 

5.

 

Historia

 

otwórz

 

 

2a otwórz

 

3a otwórz

3b otwórz

 

otwórz

 

6.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

otwórz

 

 

2a otwórz

2e otwórz

 

3b otwórz

 

otwórz

7.

Historia sztuki

 

 

otwórz

otwórz

otwórz

8.

Wiedza o kulturze

otwórz

otwórz

9.

Matematyka

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

10.

Fizyka

otwórz

 

 

 

otwórz

11.

Chemia

otwórz

 

otwórz

otwórz

otwórz

12.

Biologia

 

 

otwórz

otwórz

otwórz

13.

Geografia

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

 

 

14.

Podstawy przedsiębiorczości

otwórz

 

 

 

 

 

otwórz

15.

Informatyka

otwórz

 

 

otwórz

 

 

otwórz

16.

Wychowanie fizyczne

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

 

otwórz

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa

otwórz

otwórz

 

18.

 

Nauka o języku (U)

 

2bc otwórz

 

 

otwórz

2de otwórz

19.

Statystyka w praktyce (U)

 

2a otwórz

 

otwórz

20.

Przyroda (U)

 

otwórz

 

otwórz

 

21.

 

Historia i społeczeństwo (U)

 

2bc otwórz

2de otwórz

 

otwórz

 

otwórz

22.

Historyczne atrakcje Polski (U)

 

otwórz

 

otwórz

23.

Geograficzne atrakcje Polski (U)

 

otwórz

 

otwórz

24.

Religia

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

25.

Etyka

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz