Przedmiotowy system oceniania

               ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) i zapisywane w dzienniku elektronicznym.

 

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności

Waga

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu

4 (2+2)

Kartkówka lub odpowiedź ustna obejmująca 3 tematy lekcyjne  (od 10 – 20 minut)

2

Samodzielne rozwiązywanie zadań przy tablicy

1

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych (sprawdzian)

4

Powtórkowe zadania maturalne (kartkówka)

2

Udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych - laureaci

4

Udział w sesjach przedmiotowych (przygotowanie, omówienie tematu oraz przygotowanie plansz, strony graficznej)

2

Przygotowanie pomocy dydaktycznych np. plansze

1

Przygotowanie referatu i jego omówienie (prezentacja multimedialna)

2

Aktywny udział w bieżących lekcjach

1

Zadanie domowe, ćwiczenia, referat (napisany i oddany do oceny)

1

Doświadczenia wykonane w domu z kartą pracy, udokumentowane (film, zdjęcia) i prezentacja pracy

2

Samodzielne układanie zadań, kart pracy, projektowanie doświadczeń

2

 

1.      Sprawdzian i obowiązkowe, wskazane przez nauczyciela kartkówki

     Terminy sprawdzianów obejmujących więcej niż 3 ostatnie lekcje są ustalane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika.

Każdy sprawdzian poprzedza powtórzenie materiału, a po sprawdzianie – omówienie wyników.

Sprawdzian jest obowiązkowy.

Wyznaczone przez nauczyciela kartkówki są obowiązkowe . W przypadku nieobecności ucznia na takiej obowiązkowej kartkówce jest on zobligowany do zaliczenia treści tej kartkówki na najbliższej lekcji, na której uczeń jest obecny ( w przypadku dłuższej nieobecności niż tydzień uczeń umawia się z nauczycielem co do terminu zaliczenia) Jeśli uczeń nie był obecny i nie zaliczy obowiązkowej kartkówki otrzymuje ocenę zero.

             

2.      Poprawa sprawdzianu/kartkówki

§  Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu.

§  Wciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić ocenę, termin poprawy ustala nauczyciel razem z uczniami.

§  Prawo poprawienia oceny z kartkówki dotyczy tylko kartkówek wskazanych przez nauczyciela.

§  W przypadku otrzymania zera, nauczyciel decyduje o możliwości poprawy.

§  Waga sprawdzianu (kartkówki na prawie spr.) wraz z poprawą wynosi 4 (2 dla kartkówki) i jest rozdzielona na dwie części – sprawdzian (kartkówka) wagi 2 (1) oraz sprawdzian/poprawa sprawdzianu wagi 2 (1) [suma wag daje 4 (2)]. 

Przykład:

- uczeń, który nie poprawiał sprawdzianu – sposób zapisu w dzienniku:

sprawdzian (waga 2)

sprawdzian/poprawa sprawdzianu (waga 2)

3

3

 - uczeń, który poprawiał sprawdzian – sposób zapisu w dzienniku:

sprawdzian (waga 2)

sprawdzian/poprawa sprawdzianu (waga 2)

3

5

 

3.      W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie (kartkówce) uczeń pisze tę formę w drugim terminie – razem z osobami poprawiającymi lub w terminie wskazanym przez nauczyciela.

4.      W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej długą chorobą, terminy form sprawdzania wiadomości i umiejętności ustalane są indywidualnie.

5.     Uczeń posiadający ściągę lub przyłapany na ściąganiu w czasie sprawdzianu, kartkówki lub  innej formy otrzymuje ocenę zero.

6.     Jeżeli uczeń nie odrobił zadania domowego, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela na początku lekcji. Dwa zgłoszenia braków zadań skutkują oceną niedostateczną. Osoby, które nie zgłoszą braku zadania na początku lekcji,  a jego brak zauważy nauczyciel, otrzymują automatycznie ocenę niedostateczną.

7.       Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia na lekcję podręcznika (min. 1 na ławkę), zeszytu, odpowiedniego zbioru zadań oraz wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń/kart pracy.

8.      Jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała ponad tydzień, uczeń ma prawo być nieprzygotowany do pierwszej lekcji po powrocie. Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o swojej nieobecności.

9.      Uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie bez podawania przyczyny - przysługuje jedno nieprzygotowanie w semestrze w klasach pierwszych, dwa nieprzygotowania w klasach drugich i trzecich. Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych, kartkówek, ćwiczeń na ocenę. Nauczyciel odnotowuje zgłoszenie nieprzygotowania w dzienniku lub w kalendarzu nauczyciela.

10.  Osoby deklarujące zdawanie chemii na maturze zobowiązane są do powtórkowych form pisemnych wg ustaleń nauczyciela.

11.   Minimalna liczba ocen = liczba godzin przedmiotu w tygodniu + 2

12.   Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w czasie trwania semestru. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w czasie trwania roku szkolnego, pod warunkiem uzyskania w II sem. średniej ważonej co najmniej 1,8. Ocena jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

ocena                                    średnia

celujący                            powyżej 5,35

bardzo dobry                        4,55 - 5,35

dobry                                    3,60 - 4,54

dostateczny                           2,70 - 3,59

dopuszczający                      1,8  -  2,69

niedostateczny                   poniżej 1,8.

 

13.   Punktacja za prace pisemne:

ocena niedostateczna

0

32  %

ocena dopuszczająca

33

49  %

ocena dostateczna

50

70  %

ocena dobra

71

85  %

ocena bardzo dobra

86

94 %

ocena celująca

95

-

100%