LEKCJA RYSUNKU I MALARSTWA

 

- przedmiotowy system oceniania -

 

 

I. Cele edukacyjne

1. Cele ogólne:

 

- przyswojenie przez uczniów podstawowych umiejętności twórczego działania,

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej,

- wdrażanie do samodzielnego tworzenia,

- zapoznanie uczniów ze sztuką we wszystkich jej przejawach (zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym),

- umiejętność analizowania i interpretowania dzieł sztuki,

- umożliwienie bezpośredniego kontaktu uczniów z twórczością plastyczną.

 

2. Cele szczegółowe:

 

- kształcenie umiejętności rysowania, malowania, rzeźbienia w stopniu uzależnionym od wrodzonych predyspozycji uczniów,

- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

- przyswajanie terminów i pojęć plastycznych oraz swobodne i prawidłowe używanie ich w swoich wypowiedziach,

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści,

- rozwijanie wyobraźni artystycznej uczniów,- rozwijanie percepcji i ekspresji twórczej – dostrzeganie i odbiór oraz rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych w sztuce i otaczającym świecie,

- umiejętność swobodnego wypowiadania się na temat sztuki,

- kształcenie wrażliwości estetycznej,

- wyrabianie umiejętności rozumienia ekspresji innych,

- uświadomienie roli sztuki w takich dziedzinach jak: film, moda, reklama itd.,

- interpretowanie dzieł pod względem treści i formy,

- wyrabianie nawyku i potrzeby świadomego uczestniczenia w kontakcie ze sztuką poprzez oglądanie wystaw twórczości koleżanek i kolegów,

- kształcenie kultury plastycznej (wrażliwości na piękno, umiejętności odróżniania sztuki o wartościach artystycznych od kiczu i masowej tandety),

- kształcenie postawy tolerancji wobec zjawisk artystycznych,

- umiejętność organizowania pracy oraz celowego doboru metod w działaniach plastycznych.

 

II. Główne założenia programowe:

 

- działalność twórcza uczniów,

- budzenie zainteresowania sztuką dawną i współczesną (np. wzorowanie się na twórczości mistrzów różnych epok),

- umiejętność wykorzystywania wiadomości teoretycznych w praktyce,

- wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych,

- twórczość regionalna,

- główne zabytki w mieście i najbliższej okolicy,

- sylwetki wielkich twórców,

- charakterystyka warsztatu każdego artysty,

- poznawanie technik i materiałów plastycznych,

- stosowanie środków wyrazu artystycznego.

 

 

III. Charakterystyka materiału nauczania, osiągnięcia uczniów

 

Materiał w programie nauczania zajęć artystycznych w liceum ogólnokształcącym został podzielony na pięć części, które są złożone z mniejszych sekwencji. Dzięki temu – w zależności od tempa realizowanego materiału – nauczyciel może kierować poszczególnymi wątkami tematycznymi, rozbudowując je lub ograniczając.

 

1.      Część pierwsza.

 

Działalność plastyczna uczniów – kompozycje płaskie:

 

- twórczość indywidualna, grupowa, zespołowa,

- malowanie i rysowanie w oparciu o naturę lub wyobraźnię z omówieniem środków wyrazu plastycznego, tj.: barwa, światłocień, kontrast, perspektywa, kompozycja itd.,

- czerpanie inspiracji z przyrody, dzieł wielkich artystów, własnego otoczenia,

- zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy o tradycyjnych i nowatorskich technikach plastycznych.

 

Osiągnięcia uczniów:

uczeń:

- potrafi wykonywać szkice rysunkowe i malarskie z natury i wyobraźni,

- umie dobierać odpowiednie środki wyrazu plastycznego do wykonania własnej pracy malarskiej, rysunkowej,

- rozróżnia rodzaje kompozycji, perspektywy, barwy, linii itd.,

- potrafi posługiwać się określoną techniką malarską, rysunkową.

 

  1. Część druga.

 

Działalność plastyczna uczniów:

 

- kompozycje przestrzenne i podprzestrzenne,

- twórczość indywidualna, grupowa, zespołowa,

- rzeźbienie, lepienie, konstruowanie układów i kompozycji płaskich i przestrzennych z omówieniem środków, tj.: faktura, bryła, kompozycja, dynamika, ruch itd.

 

Osiągnięcia uczniów:

uczeń:

- potrafi wykonać kompozycję płaską lub przestrzenną na dany temat,

- potrafi określić rodzaj brył (płaska, przestrzenna),

- rozumie pojęcia: faktura, dynamika, statyka, kompozycja.

 

3.      Część trzecia.

 

Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu zajęć artystycznych:

 

- oglądanie prezentacji multimedialnych i filmów o sztuce,

- analiza obrazów na podstawie reprodukcji.

 

Osiągnięcia uczniów:

uczeń:

- potrafi określić epokę, w której powstało omawiane dzieło,

- wyróżnia elementy analizy obrazu (autor, tytuł, data powstania, dziedzina, gatunek),

- omawia lub opisuje dzieło sztuki na poziomie dosłownym, podając treść (co lub kogo przedstawia) i zastosowane środki wyrazu plastycznego (kompozycja, plany w obrazie, gama kolorystyczna, faktura, kontrast, światłocień, przestrzeń itd.),

- rozpoznaje techniki malarskie,

- zna zasób terminów plastycznych i potrafi się nimi trafnie posługiwać.

 

  1. Część czwarta.

Wystawy plastyczne. Estetyka w życiu codziennym:

 

- tworzenie wystaw twórczości własnej,

- udział w wernisażach i wystawach w galeriach sztuki na terenie miasta,

- omawianie problemów związanych z estetyką środowiska ucznia, np.: przestrzeń miejska a reklamy.

 

Osiągnięcia uczniów:

uczeń:

- dostrzega potrzebę kontaktu ze sztuką,

- zna rolę plastyki w kształtowaniu środowiska kulturowego,

- rozumie pojęcia: funkcjonalność, estetyka, oryginalność i potrafi zastosować je w wypowiedziach na temat życia codziennego,

- oglądając, wartościuje omawiane dzieło, pracę plastyczną i uzasadnia swoje stanowisko,

- zna twórczość regionalną, zabytki w mieście i okolicy,

- zna muzea, galerie, wystawy, i rozumie ich rolę i przeznaczenie.

 

  1. Część piąta.

 

Konkursy plastyczne. Wystawy indywidualne, grupowe, zbiorowe:

 

- udział w szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych dla uczniów szkól średnich,

- udział w wystawach pokonkursowych indywidualnych i zbiorowych.

 

Osiągnięcia uczniów:

uczeń:

- dostrzega potrzebę aktywności twórczej,

- potrafi trafnie dobrać technikę plastyczną do realizowanego tematu,

- stosuje w swojej pracy ciekawe i oryginalne pomysły,

- wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

IV. Kryteria oceniania:

Kryteria ocen – wymagania programowe.

Przedmioty artystyczne, do których należą zajęcia artystyczne z plastyki, stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem złożony, trudny i często traktowany niejednoznacznie.

Należy wyjść z założenia, że ocena z zajęć artystycznych, z plastyki powinna być raczej elementem zachęty niż egzekwowania wiadomości/umiejętności. Docenić należy fakt, iż uczeń podjął temat oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest do nich fizycznie przygotowanych.

Uwzględniając specyfikę przedmiotu, nauczyciel powinien indywidualizować oceny.

Oceniając uczniów, należy pamiętać, że poziom ich umiejętności praktycznych oraz wiedzy o sztuce może być bardzo zróżnicowany. Uzdolnienia plastyczne i wiedza o sztuce nie zawsze muszą się pokrywać. Stąd ocena ostateczna nie może być średnią arytmetyczną wyprowadzaną z ocen prac plastycznych i wiedzy o sztuce.

Na lekcjach rysunku, malarstwa itp. bieżącej ocenie podlega:

• przygotowanie do lekcji,

• aktywne uczestnictwo w zajęciach,

• zdolność analizy i syntezy zadań,

• twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.

 

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:

• praktyczne ćwiczenia plastyczne,

• różnorodne technicznie prace plastyczne,

• motywacja do twórczej pracy,

• udział w konkursach plastycznych,

• rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,

• realizacja projektów edukacyjnych,

• aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

 

Najtrudniejszą do ocenienia formą pracy ucznia na lekcji jest ocena jego prac plastycznych. W związku z tym należy zwrócić na tę właśnie kwestię szczególną uwagę.

W ocenie działalności twórczej ucznia powinno wziąć się pod uwagę następujące elementy:

• kompozycja płaszczyzny i głębi,

• rytm,

• kontrast walorowy, barwny, kształty, perspektywę, fakturę,

• wyraz ogólny,

• inwencję i fantazję,

• staranność wykonania,

• rozwój w pracy twórczej.

 

Godnym polecenia elementem oceny prac uczniów jest opisowy system ocen. Polegający na tym, że pod koniec realizacji zadania organizujemy przegląd prac i wspólnie według określonych kryteriów oceniamy wykonane prace (elementy oceniania kształtującego). Przy takiej metodzie oceniania ważna jest jednak rola nauczyciela, który podsumowuje wykonane zadania, przypomina cele i stopień ich realizacji. Ważne jest aby nauczyciel  zauważył i nazwał walory omawianej pracy. Opis/omówienie powinien być krótki trafny oraz oparty o elementy oceny dzieła plastycznego wyżej wymienione.

Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach plastyki jest ocena półroczna i roczna.

Oceny: półroczna i roczna stanowią bilans działań uczniów i uwzględniają stopień rozwoju artystycznego, nabytą wiedzę oraz umiejętności. Wynika ona z wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz przedmiotowego systemu oceniania.

 

Kryteria oceny półrocznej  i rocznej.

 

Ocena celująca:

• uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a poza tym,

- wykazał się w sposób szczególny zdobytą wiedzą i umiejętnościami,

- uczestniczył w konkursach plastycznych,

- twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,

- czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły,

- zaprezentował znaczący wkład pracy w działalność plastyczną,

- wykazywał aktywność i pracę w domu.

 

Ocena bardzo dobra:

- uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dobrą, a poza tym :

- aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,

- uczestniczył w konkursach przedmiotowych,

- prawidłowo posługiwał się, zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,

- zaprezentował znaczący wkład pracy w działalność plastyczną,

- bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.

 

Ocena dobra:

- uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dostateczną, a poza tym:

- dbał o estetykę własną i otoczenia,

- systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,

- wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,

- zaprezentował wkład pracy w działalność plastyczną,

- dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

 

Ocena dostateczna:

- uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą, a poza tym:

- pracował niesystematycznie,

- nieregularnie wykonywał prace plastyczne,

- opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,

- zaprezentował niewielki wkład pracy w działalność plastyczną,

- wywiązywał się z powierzonych zadań.

 

Ocena dopuszczająca:

- uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, a poza tym:

- wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,

- działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,

- miał problemy z przygotowaniem do zajęć.

 

Ocena niedostateczna:

- uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania a poza tym:

- lekceważąco odnosił się do przedmiotu,

- nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,

- opuścił bez usprawiedliwienia znaczną ilość zajęć artystycznych,

- nie wykazał chęci poprawy.

- aktywności przy omawianiu zgodności problemów plastycznych.

 

 

                                                                                                                                                           Jarosław Jóźwiak