Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 1G1A, 1G 1B , I G1C, 1G1D, 1G1E

2019/2010

 

Nauczyciel: Aneta Podemska- Bergmann

 

 

Na bieżące ocenianie mają wpływ:

-               aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udziału
w zajęciach,

-               udzielanie odpowiedzi,

-               wyciąganie i formułowanie wniosków,

-               wyrażanie własnych poglądów,

-               argumentowanie swoich przekonań,

-               posługiwanie się podręcznikiem,

-               posługiwanie się aktami prawnymi i innymi źródłami

-               udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych

 

 

Szczegółowy zakres tematyki dla klasy I :

 

-               Polska w latach 1918-1939

-               Europa i świat w latach 1918-39

-               II wojna światowa w Europie

-               Polska po II wojnie światowej

-               Ruchy niepodległościowe na ziemiach polskich w latach 1945 – 1989

-               Świat w latach 1945 – 1989

-               Polska 1945-1989

-               Polska po 1989

-               Europa w Xxi XXI wieku

-               Wyzwania współczesnego swiata

 

 

Na ocenę celującą uczeń potrafi:

 

 

-               scharakteryzować wydarzenia polityczne w Europie w latach 1918-1945

-               omówić wydarzenia polityczne w Polsce w latach 1918-1990

-               omówić politykę gospodarczą w latach 1945-1989

-               wskazać przebieg „jesieni narodów”

-               przedstawić problem łamania praw człowieka w XX wieku

-               omówić przemiany polityczne i terytorialne wynikające z konferencji Wielkiej Trójki

-               wymienić i omówić podłoże zimnej wojny

-               scharakteryzować etapy budowy systemu państw socjalistycznych

-               scharakteryzować konflikty na świecie po II wojnie światowej

-               omówić procesy integracyjne we współczesnym świecie

-               porównać II RP, PRL i III RP pod względem struktury społecznej, położenia międzynarodowego i sojuszy wojskowych

-               przedstawić stosunki Polski z sąsiadami w latach 1918-1999

-               przedstawić problemy dekolonizacji na świecie

-               scharakteryzować postęp naukowo – techniczny

-               zając wysokie miejsce w wojewódzkich etapach konkursów i olimpiad

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

-               partia polityczna

-               nazizm

-               faszyzm

-               komunizm

-               deflacja

-               totalitaryzm

-               zamach stanu

-               alianci

-               autorytaryzm

-               dysydent

-               destalinizacja

-               dywersja

-               egalitaryzm

-               fundamentalizm

-               indoktrynacja

-               hiperinflacja

-               lustracja

-               milicja

-               nacjonalizacja

-               odwilż

-               pierestrojka

-               plebiscyty

-               reforma rolna

-               sanacja

-               socrealizm

-               sowietyzacja

-               okupacja

-               terror

-               wysiedlania

-               Katyń

-               ludobójstwo

-               obóz koncentracyjny

-               gułag

-               kolaboracja

-               Wielki Skok

-               żelazna kurtyna

-               walka zbrojna

-               folkslista

-               dywersja

-               walka cywilna

-               państwo podziemne

-               Powstanie Warszawskie

-               Październik 56

-               Układ Warszawski

-               ZOMO

-               Marzec 68

-               Grudzień 70

-               stan wojenny

-               rozmowy „okrągłego stołu”

 

 

Na ocenę bardzo dobrą  uczeń potrafi:

 

 

-               scharakteryzować wydarzenia polityczne w Europie w latach 1918-1945

-               omówić wydarzenia polityczne w Polsce w latach 1918-1990

-               omówić politykę gospodarczą w latach 1945-1989

-               wskazać przebieg „jesieni narodów”

-               przedstawić problem łamania praw człowieka w XX wieku

-               omówić przemiany polityczne i terytorialne wynikające z konferencji Wielkiej Trójki

-               wymienić i omówić podłoże zimnej wojny

-               scharakteryzować etapy budowy systemu państw socjalistycznych

-               scharakteryzować konflikty na świecie po II wojnie światowej

-               omówić procesy integracyjne we współczesnym świecie

-               przedstawić stosunki Polski z sąsiadami w latach 1918-1999

-               przedstawić problemy dekolonizacji na świecie

-               scharakteryzować postęp naukowo - techniczny

 

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

-               partia polityczna

-               nazizm

-               faszyzm

-               komunizm

-               deflacja

-               totalitaryzm

-               zamach stanu

-               alianci

-               autorytaryzm

-               dysydent

-               dywersja

-               fundamentalizm

-               indoktrynacja

-               hiperinflacja

-               lustracja

-               milicja

-               nacjonalizacja

-               odwilż

-               pierestrojka

-               plebiscyty

-               reforma rolna

-               sanacja

-               socrealizm

-               sowietyzacja

-               okupacja

-               terror

-               wysiedlania

-               Katyń

-               ludobójstwo

-               obóz koncentracyjny

-               gułag

-               kolaboracja

-               żelazna kurtyna

-               walka zbrojna

-               walka cywilna

-               państwo podziemne

-               Powstanie Warszawskie

-               Październik 56

-               Układ Warszawski

-               ZOMO

-               Marzec 68

-               Grudzień 70

-               stan wojenny

-               rozmowy „okrągłego stołu”

 

 

Na ocenę  dobrą  uczeń potrafi:

 

 

-               scharakteryzować wydarzenia polityczne w Europie w latach 1918-1945

-               omówić wydarzenia polityczne w Polsce w latach 1918-1990

-               omówić politykę gospodarczą w latach 1945-1989

-               wskazać przebieg „jesieni narodów”

-               przedstawić problem łamania praw człowieka w XX wieku

-               omówić przemiany polityczne i terytorialne wynikające z konferencji Wielkiej Trójki

-               wymienić i omówić podłoże zimnej wojny

-               scharakteryzować etapy budowy systemu państw socjalistycznych

-               scharakteryzować konflikty na świecie po II wojnie światowej

-               omówić procesy integracyjne we współczesnym świecie

-               przedstawić problemy dekolonizacji na świecie

-               scharakteryzować postęp naukowo - techniczny

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

-               partia polityczna

-               nazizm

-               faszyzm

-               komunizm

-               deflacja

-               totalitaryzm

-               zamach stanu

-               alianci

-               autorytaryzm

-               dysydent

-               fundamentalizm

-               indoktrynacja

-               hiperinflacja

-               lustracja

-               milicja

-               nacjonalizacja

-               odwilż

-               pierestrojka

-               plebiscyty

-               reforma rolna

-               sanacja

-               socrealizm

-               sowietyzacja

-               okupacja

-               terror

-               wysiedlania

-               Katyń

-               ludobójstwo

-               obóz koncentracyjny

-               gułag

-               kolaboracja

-               żelazna kurtyna

-               walka zbrojna

-               walka cywilna

-               państwo podziemne

-               Powstanie Warszawskie

-               Październik 56

-               Układ Warszawski

-               Marzec 68

-               Grudzień 70

-               stan wojenny

rozmowy „okrągłego stołu”

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi:

 

 

-               scharakteryzować wydarzenia polityczne w Europie w latach 1918-1945

-               omówić wydarzenia polityczne w Polsce w latach 1918-1990

-               potrafi pokazać na mapie ziemie, jakie weszły w skład PRL, oraz granice państw sąsiednich.

-               wskazać przebieg „jesieni narodów”

-               omówić przemiany polityczne i terytorialne wynikające z konferencji Wielkiej Trójki

-               wymienić i omówić podłoże zimnej wojny

-               scharakteryzować etapy budowy systemu państw socjalistycznych

-               scharakteryzować konflikty na świecie po II wojnie światowej

-               omówić procesy integracyjne we współczesnym świecie

-               scharakteryzować postęp naukowo - techniczny

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

-               nazizm

-               faszyzm

-               komunizm

-               totalitaryzm

-               zamach stanu

-               alianci

-               autorytaryzm

-               fundamentalizm

-               indoktrynacja

-               hiperinflacja

-               nacjonalizacja

-               odwilż

-               pierestrojka

-               plebiscyty

-               reforma rolna

-               sanacja

-               socrealizm

-               sowietyzacja

-               okupacja

-               terror

-               Katyń

-               ludobójstwo

-               obóz koncentracyjny

-               kolaboracja

-               żelazna kurtyna

-               walka cywilna

-               państwo podziemne

-               Powstanie Warszawskie

-               Październik 56

-               Układ Warszawski

-               Marzec 68

-               Grudzień 70

-               stan wojenny

-               rozmowy „okrągłego stołu”

 

 

Na ocenę dopuszczająca uczeń potrafi:

 

 

-               scharakteryzować wydarzenia polityczne w Europie w latach 1918-1945

-               omówić wydarzenia polityczne w Polsce w latach 1918-1990

-               potrafi pokazać na mapie ziemie, jakie weszły w skład PRL, oraz granice państw sąsiednich.

-               wskazać przebieg „jesieni narodów”

-               omówić przemiany polityczne i terytorialne wynikające z konferencji Wielkiej Trójki

-               scharakteryzować etapy budowy systemu państw socjalistycznych

-               scharakteryzować konflikty na świecie po II wojnie światowej

-               omówić procesy integracyjne w Europie

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

-               nazizm

-               faszyzm

-               komunizm

-               totalitaryzm

-               alianci

-               fundamentalizm

-               indoktrynacja

-               hiperinflacja

-               pierestrojka

-               plebiscyty

-               reforma rolna

-               sanacja

-               sowietyzacja

-               okupacja

-               terror

-               obóz koncentracyjny

-               kolaboracja

-               żelazna kurtyna

-               walka cywilna

-               państwo podziemne

-               Powstanie Warszawskie

-               Październik 56

-               Układ Warszawski

-               Marzec 68

-               Grudzień 70

-               stan wojenny

-               rozmowy „okrągłego stołu”