Wymagania edukacyjne z historii i  społeczeństwa w roku szkolnym klasa 2b, 2DE, 2C,2F

           2019/2020

 

 

Nauczyciele:Aneta Podemska- Begmann

 

Na bieżące ocenianie mają wpływ:

-               aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udziału
w zajęciach,

-               udzielanie odpowiedzi,

-               wyciąganie i formułowanie wniosków,

-               wyrażanie własnych poglądów,

-               argumentowanie swoich przekonań,

-               posługiwanie się podręcznikiem, aktami prawnymi i innymi źródłami

-               udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych

 

Szczegółowy zakres tematyki dla klasy II :

 

-               Antyczny i dzisiejszy wzór obywatela i bohatera,

-               Mityczni i historyczni herosi oraz ich zwycięstwa,

-               Nauka starożytna,

-               Nauka średniowieczna,

-               Polska Piastów,

-               Polska Jagiellonów,

-               Reformacja i kontrreformacja,

-               Polska XVI od XVIII wieku,

-               Europa Napoleona.

-               Świat doby oświecenia – nowoczesne prądy ideologiczne,

-               Ruchy narodowo-społeczne na ziemiach polskich w XIX wieku,

-               Nauka doby renesansu, baroku, oświecenia i romantyzmu,

-               Przeobrażenia świata w XIX wieku,

-               Sprawa polska w czasie I wojny światowej

-               II Rzeczpospolita

-               Walka Polaków w II wojnie światowej

-               Przejęcie władzy przez komunistów po II wojnie światowej

-               Życie i opór społeczny w PRL

-               Przełomowy rok 1989

-               Polska w UE i NATO

-               Ludzie i nauka w XIX i w XX wieku

 

Na ocenę celująca uczeń potrafi:

-               umiejscowić w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia historyczne,

-               charakteryzować na wybranych przykładach antyczne wzory bohatera i obywatela oraz porównać je z postawami reprezentowanymi przez bohaterów polskiej historii i literatury,

-               przedstawić osiągnięcia starożytnej i średniowiecznej nauki,

-               omówić państwo Piastów,

-               omówić państwo Jagiellonów,

-               omówić kształtowanie się uniwersytetów w średniowieczu,

-               charakteryzować ustrój demokracji szlacheckiej,

-               przedstawić główne nurty naukowe w oświeceniu,

-               wskazać koncepcje reformy ustroju Rzeczpospolitej od XVI do XVIII w,

-               wymienić postawy obywateli wobec upadku polsko-litewskiej Rzeczpospolitej,

-               wymienić najważniejsze idee reformacji,

-               charakteryzować na wybranych przykładach postawy obywateli wobec wyzwań epoki,

-               charakteryzować spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej,

-               przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,

-               ocenić polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego,

-               przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,

-               ocenić dorobek nauki w zakresie od starożytności do współczesności,

-               omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w.  w latach 1918-39, 1944-45, 1989,

-               charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku,

-               przedstawić postawy Polaków wobec okupantów w czasie II wojny światowej,

-               omówić postawy Polaków wobec władz komunistycznych,

-               charakteryzować postawy społeczne wobec totalitarnej władzy uwzględniając różnorodne formy oporu oraz koncepcje współpracy i przystosowania,

-               scharakteryzować proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Polsce po 1989r,

-               zając wysokie miejsce w wojewódzkich etapach konkursów i olimpiad

 

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

 

-               Bohater

-               Obywatel

-               Polis

-               Hoplici

-               Falanga

-               Republika

-               Oligarchia

-               Ostracyzm

-               Demokracja bezpośrednia

-               Demokracja pośrednia

-               Nauka starożytna

-               Metropolia kościelna

-               Monarchia patrymonialna

-               Monarchia stanowa

-               Rozbicie dzielnicowe

-               Palatyn

-               Kanclerz

-               Antypapież

-               Princeps

-               Senior

-               Rada królewska

-               Corona Regni Poloniae

-               Unia personalna

-               Unia realna

-               Przywilej generalny

-               Statut

-               Inkorporacja

-               Sejm walny

-               Przywileje

-               Renesans

-               Humanizm

-               Sejmiki

-               Interrex

-               Rokosz

-               Veto

-               Oligarchia magnacka

-               Manufaktura

-               Rewolucja cen

-               Reformacja

-               Ksenofobia

-               Dysydenci

-               sekularyzacja

-               Kontrreformacja

-               Tolerancja

-               Demokracja szlachecka

-               Parlamentaryzm

-               Monarchia parlamentarna

-               Wolna elekcja

-               Absolutyzm

-               Masoneria

-               Sprzysiężenie

-               Powstanie

-               Branka

-               Konserwatyzm

-               Liberalizm

-               Stańczycy

-               Praca organiczna

-               Germanizacja

-               Rusyfikacja

-               Hekata

-               Proletariat

-               Kapitalizm

-               Socjalizm

-               Endecja

-               Sanacja

-               Ententa

-               Komunizm

-               Kolonia

-               Rewolucja

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi:

 

-               umiejscowić w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia historyczne,

-               charakteryzować na wybranych przykładach antyczne wzory bohatera i obywatela oraz porównać je z postawami reprezentowanymi przez bohaterów polskiej historii i literatury,

-               przedstawić osiągnięcia starożytnej i średniowiecznej nauki,

-               omówić państwo Piastów,

-               omówić kształtowanie się uniwersytetów w średniowieczu,

-               charakteryzować ustrój demokracji szlacheckiej,

-               przedstawić główne nurty naukowe w oświeceniu,

-               wskazać koncepcje reformy ustroju Rzeczpospolitej od XVI do XVIII w,

-               wymienić postawy obywateli wobec upadku polsko-litewskiej Rzeczpospolitej,

-               wymienić najważniejsze idee reformacji,

-               charakteryzować na wybranych przykładach postawy obywateli wobec wyzwań epoki,

-               charakteryzować spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej,

-               przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,

-               ocenić polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego,

-               przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,

-               ocenić dorobek nauki w zakresie od starożytności do współczesności,

-               omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w.  w latach 1918-39, 1944-45, 1989,

-               charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku,

-               przedstawić postawy Polaków wobec okupantów w czasie II wojny światowej,

-               omówić postawy Polaków wobec władz komunistycznych,

-               charakteryzować postawy społeczne wobec totalitarnej władzy uwzględniając różnorodne formy oporu oraz koncepcje współpracy i przystosowania,

-               scharakteryzować proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Polsce po 1989r,

 

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

 

-               Bohater

-               Obywatel

-               Polis

-               Hoplici

-               Falanga

-               Republika

-               Oligarchia

-               Ostracyzm

-               Demokracja bezpośrednia

-               Demokracja pośrednia

-               Nauka starożytna

-               Metropolia kościelna

-               Monarchia patrymonialna

-               Monarchia stanowa

-               Rozbicie dzielnicowe

-               Palatyn

-               Kanclerz

-               Antypapież

-               Senior

-               Rada królewska

-               Unia personalna

-               Unia realna

-               Przywilej generalny

-               Statut

-               Inkorporacja

-               Sejm walny

-               Przywileje

-               Renesans

-               Humanizm

-               Sejmiki

-               Interrex

-               Rokosz

-               Veto

-               Oligarchia magnacka

-               Manufaktura

-               Rewolucja cen

-               Reformacja

-               Ksenofobia

-               Dysydenci

-               sekularyzacja

-               Kontrreformacja

-               Tolerancja

-               Demokracja szlachecka

-               Parlamentaryzm

-               Monarchia parlamentarna

-               Wolna elekcja

-               Absolutyzm

-               Sprzysiężenie

-               Powstanie

-               Branka

-               Konserwatyzm

-               Liberalizm

-               Stańczycy

-               Praca organiczna

-               Germanizacja

-               Rusyfikacja

-               Proletariat

-               Kapitalizm

-               Socjalizm

-               Endecja

-               Sanacja

-               Ententa

-               Komunizm

-               Kolonia

-               Rewolucja

 

Na ocenę dobrą uczeń potrafi:

 

-               umiejscowić w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia historyczne,

-               charakteryzować na wybranych przykładach antyczne wzory bohatera i obywatela

-               przedstawić osiągnięcia starożytnej i średniowiecznej nauki,

-               omówić państwo Piastów,

-               omówić kształtowanie się uniwersytetów w średniowieczu,

-               charakteryzować ustrój demokracji szlacheckiej,

-               przedstawić główne nurty naukowe w oświeceniu,

-               wskazać koncepcje reformy ustroju Rzeczpospolitej od XVI do XVIII w,

-               wymienić postawy obywateli wobec upadku polsko-litewskiej Rzeczpospolitej,

-               wymienić najważniejsze idee reformacji,

-               charakteryzować spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej,

-               przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,

-               ocenić polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego,

-               przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,

-               ocenić dorobek nauki w zakresie od starożytności do współczesności,

-               omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w.  w latach 1918-39, 1944-45, 1989,

-               charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku,

-               przedstawić postawy Polaków wobec okupantów w czasie II wojny światowej,

-               omówić postawy Polaków wobec władz komunistycznych,

-               charakteryzować postawy społeczne wobec totalitarnej władzy uwzględniając różnorodne formy oporu oraz koncepcje współpracy i przystosowania,

-               scharakteryzować proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Polsce po 1989r,

 

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

 

-               Bohater

-               Obywatel

-               Polis

-               Hoplici

-               Falanga

-               Republika

-               Oligarchia

-               Ostracyzm

-               Demokracja bezpośrednia

-               Demokracja pośrednia

-               Nauka starożytna

-               Monarchia patrymonialna

-               Monarchia stanowa

-               Rozbicie dzielnicowe

-               Palatyn

-               Kanclerz

-               Antypapież

-               Senior

-               Rada królewska

-               Unia personalna

-               Unia realna

-               Przywilej generalny

-               Statut

-               Inkorporacja

-               Sejm walny

-               Przywileje

-               Renesans

-               Humanizm

-               Sejmiki

-               Interrex

-               Rokosz

-               Veto

-               Oligarchia magnacka

-               Manufaktura

-               Rewolucja cen

-               Reformacja

-               Ksenofobia

-               Dysydenci

-               Kontrreformacja

-               Tolerancja

-               Demokracja szlachecka

-               Parlamentaryzm

-               Monarchia parlamentarna

-               Wolna elekcja

-               Absolutyzm

-               Powstanie

-               Branka

-               Konserwatyzm

-               Liberalizm

-               Stańczycy

-               Praca organiczna

-               Germanizacja

-               Rusyfikacja

-               Proletariat

-               Kapitalizm

-               Socjalizm

-               Sanacja

-               Ententa

-               Komunizm

-               Kolonia

-               Rewolucja

-                

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi:

 

-               umiejscowić w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia historyczne,

-               charakteryzować na wybranych przykładach antyczne wzory bohatera i obywatela

-               przedstawić osiągnięcia starożytnej i średniowiecznej nauki,

-               omówić państwo Piastów,

-               charakteryzować ustrój demokracji szlacheckiej,

-               przedstawić główne nurty naukowe w oświeceniu,

-               wskazać koncepcje reformy ustroju Rzeczpospolitej od XVI do XVIII w,

-               wymienić postawy obywateli wobec upadku polsko-litewskiej Rzeczpospolitej,

-               wymienić najważniejsze idee reformacji,

-               charakteryzować  przyczyny upadku I Rzeczypospolitej,

-               przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,

-               przedstawić osiągnięcia naukowe w XIX i XX wieku,

-               ocenić dorobek nauki w zakresie od starożytności do współczesności,

-               omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w.  w latach 1918-39, 1944-45, 1989,

-               charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku,

-               przedstawić postawy Polaków wobec okupantów w czasie II wojny światowej,

-               omówić postawy Polaków wobec władz komunistycznych,

-               scharakteryzować proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Polsce po 1989r,

 

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

 

-               Bohater

-               Obywatel

-               Polis

-               Republika

-               Oligarchia

-               Ostracyzm

-               Demokracja bezpośrednia

-               Demokracja pośrednia

-               Nauka starożytna

-               Monarchia patrymonialna

-               Monarchia stanowa

-               Rozbicie dzielnicowe

-               Antypapież

-               Senior

-               Rada królewska

-               Unia personalna

-               Unia realna

-               Przywilej generalny

-               Statut

-               Inkorporacja

-               Sejm walny

-               Przywileje

-               Renesans

-               Humanizm

-               Sejmiki

-               Rokosz

-               Veto

-               Oligarchia magnacka

-               Manufaktura

-               Reformacja

-               Dysydenci

-               Kontrreformacja

-               Tolerancja

-               Demokracja szlachecka

-               Parlamentaryzm

-               Monarchia parlamentarna

-               Wolna elekcja

-               Absolutyzm

-               Powstanie

-               Konserwatyzm

-               Liberalizm

-               Praca organiczna

-               Germanizacja

-               Rusyfikacja

-               Proletariat

-               Kapitalizm

-               Socjalizm

-               Sanacja

-               Ententa

-               Komunizm

-               Kolonia

-               Rewolucja

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

 

-               umiejscowić w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia historyczne,

-               charakteryzować na wybranych przykładach antyczne wzory bohatera i obywatela

-               przedstawić podstawowe osiągnięcia starożytnej i średniowiecznej nauki,

-               omówić państwo Piastów,

-               charakteryzować ustrój demokracji szlacheckiej,

-               przedstawić główne nurty naukowe w oświeceniu,

-               wskazać koncepcje reformy ustroju Rzeczpospolitej od XVI do XVIII w,

-               wymienić najważniejsze idee reformacji,

-               charakteryzować  przyczyny upadku I Rzeczypospolitej,

-               przedstawić przyczyny, przebieg i skutki polskich powstań narodowych,

-               omówić koncepcie ustroju i zasięgu terytorialnego Polski w XX w.  w latach 1918-39, 1944-45, 1989,

-               charakteryzować spory o kształt Polski w XX wieku,

-               przedstawić postawy Polaków wobec okupantów w czasie II wojny światowej,

-               omówić postawy Polaków wobec władz komunistycznych,

-               scharakteryzować proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Polsce po 1989r,

 

 

 

 

Uczeń zna pojęcia historyczne i rozumie ich znaczenie:

 

-               Bohater

-               Obywatel

-               Polis

-               Republika

-               Oligarchia

-               Demokracja bezpośrednia

-               Demokracja pośrednia

-               Nauka starożytna

-               Monarchia patrymonialna

-               Monarchia stanowa

-               Rozbicie dzielnicowe

-               Senior

-               Rada królewska

-               Unia personalna

-               Unia realna

-               Statut

-               Inkorporacja

-               Sejm walny

-               Przywileje

-               Renesans

-               Humanizm

-               Sejmiki

-               Rokosz

-               Veto

-               Oligarchia magnacka

-               Reformacja

-               Kontrreformacja

-               Tolerancja

-               Demokracja szlachecka

-               Parlamentaryzm

-               Monarchia parlamentarna

-               Wolna elekcja

-               Absolutyzm

-               Powstanie

-               Konserwatyzm

-               Liberalizm

-               Germanizacja

-               Rusyfikacja

-               Proletariat

-               Kapitalizm

-               Socjalizm

-               Ententa

-               Komunizm

-               Rewolucja