Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie,

zakres podstawowy – klasy: 1G1A, 1G1B, 1G1C, 1G1D, 1G1E

 

 

Uwaga! Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

 

Temat lekcji

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

1. Obywatelstwo polskie i unijne

Uczeń:

- wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, państwo prawa,

- wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa

- wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP

 

Uczeń:

- wyjaśnia znaczenie terminów:

obywatelskość, pluralizm polityczny, decentralizacja władzy państwowej

- przedstawia sposób nabywania obywatelstwa w Polsce

- wyjaśnia znaczenie posiadania obywatelstwa polskiego i unijnego,

- wymienia i opisuje warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Uczeń:

- wyjaśnia znaczenie terminu: nieposłuszeństwo obywatelskie

- wskazuje różnice między obywatelstwem a narodowością

- wymienia i opisuje inne niż prawo krwi i prawo ziemi sposoby uzyskania obywatelstwa

- charakteryzuje sposób nadawania obywatelstwa polskiego i zrzekania się go

- opisuje cechy charakterystyczne społeczeństwa obywatelskiego

- wyjaśnia cele, przedstawia cechy charakterystyczne obywatelskiego nieposłuszeństwa

Uczeń:

- wyjaśnia znaczenie terminu: subsydiarność

- wskazuje uprawnienia wynikające z posiadania obywatelstwa unijnego

- wskazuje przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa

 

Uczeń:

- zna postać H.D. Thoreau

- ocenia korzyści płynące z posiadania obywatelstwa, w tym obywatelstwa unijnego

- ocenia, czy społeczeństwo polskie spełnia kryteria społeczeństwa obywatelskiego

2. Proces wyborczy

- wyjaśnia znaczenie terminów: demokracja bezpośrednia i pośrednia, czynne i bierne prawo wyborcze,

- wskazuje różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią

- określa cenzus wyborczy obowiązujący w Polsce

- wyjaśnia znaczenie terminów: suwerenność narodu, prawo wyborcze, kodeks wyborczy, referendum

- wyjaśnia rolę wyborów w państwie demokratycznym

- wymienia przymiotniki wyborcze, rodzaje referendum przyjęte w prawodawstwie polskim

- charakteryzuje zasady przeprowadzania wyborów w Polsce

- przedstawia zasady głosowania poza miejscem zamieszkania

- charakteryzuje zasady przeprowadzania referendum lokalnego i ogólnokrajowego

 

- wyjaśnia znaczenie terminu: uczestnictwo polityczne

- wymienia formy uczestnictwa obywateli w życiu politycznym państwa

 

- ocenia znaczenie wyborów dla współczesnej demokracji

3. Życie publiczne

- wyjaśnia znaczenie terminów: inicjatywa obywatelska, petycja, list otwarty

- pisze petycję wg wzoru

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: życie publiczne, skarga, zgromadzenie, strajk

- opisuje zasady i sposób zalegalizowania zgromadzenia

- wymienia cele i rodzaje strajku

- wskazuje różnice między petycja, skargą i listem otwartym oraz wymienia elementy tych pism

- wymienia i charakteryzuje inne niż ostrzegawczy i zakładowy formy strajku

- opisuje przebieg procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy

 

- ocenia wpływ aktywności obywateli na kształtowanie się życia publicznego

4. Jak załatwić sprawę w urzędzie?

- wie, gdzie i w jaki sposób uzyskać dowód osobisty, paszport i prawo jazdy oraz zarejestrować pojazd

- wypełnia wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

- zna zasady prawidłowego wypełniania formularzy

- wyjaśnia znaczenie terminów: administracja publiczna, rządowa a samorządowa

- wymienia organy administracji publicznej w Polsce

 

- wyjaśnia znaczenie terminu: służba cywilna

- wyjaśnia, jaką funkcję pełni dowód osobisty

 

- charakteryzuje strukturę i zadania administracji rządowej i samorządowej

- wymienia rodzaje paszportów i ich cechy

 

- ocenia stopień znajomości procedur podejmowania decyzji administracyjnych

- ocenia działalność urzędów w Polsce

5. Informacja publiczna i e-urząd

- wyjaśnia znaczenie terminu: informacja publiczna

- wskazuje elementy składowe podania

- pisze podanie

- wyjaśnia znaczenie terminu: urząd elektroniczny

- opisuje cechy informacji publicznej i

wymienia sposoby jej udostępniania

- charakteryzuje prawa obywatela wobec rządu

- wymienia ułatwienia, jaki niesie obywatelom e-urząd

- wyjaśnia sposób odwoływania się od decyzji urzędu

- pisze odwołanie od decyzji urzędu

- wymienia przykłady spraw i opisuje sposób ich załatwiania za pośrednictwem ePUAP

- wypełnia wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

- ocenia znaczenie dostępu do informacji publicznej dla funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa

6. Prawo i jego funkcje

- wyjaśnia znaczenie terminów: prawo, praworządność

- wymienia rodzaje norm społecznych i  postawy obywateli wobec prawa

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: norma prawna, przepis prawny, kultura prawna

- opisuje rodzaje norm społecznych

- charakteryzuje funkcje prawa

- wymienia i opisuje stosowane zasady prawa wywodzące się z prawa rzymskiego

- charakteryzuje postawy obywateli wobec prawa

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: prawo naturalne, prawo pozytywne, prawo stanowione

- opisuje cechy norm społecznych

- charakteryzuje rodziny prawa i podaje ich przykłady

- opisuje cechy systemu prawnego

- wyjaśnia znaczenie terminów: prawo zwyczajowe, prawo powszechne zwyczajowe

- rozpoznaje części składowe normy prawnej

- wskazuje różnice między prawem naturalnym a pozytywnym

- ocenia postawy obywateli wobec prawa

- ocenia kulturę prawną społeczeństwa w Polsce

7. Źródła i obszary prawa

- wymienia źródła prawa obowiązujące w Polsce

- przedstawia podział prawa

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: źródła prawa, prawo wewnętrzne, międzynarodowe,  publiczne, prywatne, materialne, formalne

- opisuje podział prawa

- opisuje etapy działalności prawnej

- charakteryzuje źródła prawa obowiązujące w Polsce i zna ich hierarchię

- wymienia cechy prawa wewnętrznego, międzynarodowego, publicznego, prywatnego, materialnego i formalnego

- wyjaśnia znaczenie terminu: prawo wspólnotowe,

rozróżnia i opisuje źródła tego prawa,

- wskazuje różnice między rodzajami prawa

- ocenia problem zależności między prawem unijnym a prawem polskim

8. Gałęzie prawa wewnętrznego

- wyjaśnia znaczenie terminów: kodeks, przestępstwo, grzywna

- wymienia rodzaje kar przewidzianych w polskim Kodeksie karnym

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: osoba fizyczna, osoba prawna, akt administracyjny

- wymienia źródła prawa karnego, cywilnego i administracyjnego i

przedstawia ich cechy

- wymienia inne niż ww. gałęzie prawa w Polsce

- opisuje zasady obowiązujące w prawie karnym

- wyjaśnia różnicę między zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych

- opisuje podział prawa cywilnego

- charakteryzuje inne niż prawo karne, cywilne i administracyjne gałęzie prawa w Polsce

- charakteryzuje relacje prawne przewidziane w prawie administracyjnym

- przedstawia podział aktów administracyjnych i wskazuje ich przykłady

 

- ocenia problem nadmiernej ilości regulacji prawnych w Polsce

- ocenia problem zaostrzania kar za najcięższe przestępstwa

9. Władza sądownicza w Polsce

- wyjaśnia znaczenie terminów: sędzia, ławnik

- charakteryzuje strukturę władzy sądowniczej w Polsce

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: kasacja, apelacja, skarga konstytucyjna

- omawia zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce

- wyjaśnia, na czym polega immunitet sędziowski oraz konstytucyjne zasady niezawisłości i nieusuwalności sędziów

- omawia zadania ławników

 

- omawia zasady, jakimi powinni kierować się sędziowie i członkowie trybunałów

- przedstawia warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika i sposób jego wyboru

- opisuje zadania Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych

- przedstawia uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu

- charakteryzuje skład i zadania Krajowej Rady Sądownictwa

- opisuje strukturę Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu

- charakteryzuje procedurę wszczynania postępowania przed tymi instytucjami

- ocenia rolę ławników w systemie sądownictwa polskiego

10. Postępowanie sądowe

- wyjaśnia znaczenie terminów: postępowanie sądowe, strona powodowa (powód), strona pozwana (pozwany),

- wymienia uczestników procesu cywilnego i karnego

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: przestępstwo, wykroczenie, mediacja, sąd polubowny

- wskazuje przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy cywilne, karne i administracyjne

- wymienia prawa ofiary, świadka i oskarżonego w procesie karnym

 

- charakteryzuje przebieg procesu cywilnego i procesu karnego

- wskazuje różnice między procesem cywilnym i karnym

- wyjaśnia sposób postępowania po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

- wymienia cechy dobrego mediatora

- sporządza według wzoru pozew w procesie cywilnym i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

- wyjaśnia znaczenie terminów: postępowanie procesowe,  nieprocesowe, przygotowawcze

- wskazuje różnice między postępowaniem procesowym a nieprocesowym

- omawia sposób postępowania przed sądem polubownym

 

- ocenia rolę mediacji w postępowaniu sądowym

- ocenia świadomość prawną społeczeństwa polskiego

11. Organy ścigania

- omawia cele i strukturę policji

- opisuje zadania policji i innych służb mundurowych

- wymienia uprawnienia policjantów

 

- omawia cele i strukturę prokuratury

- charakteryzuje zadania prokuratorów

- charakteryzuje formy działania i zadania dzielnicowych

- wyjaśnia rolę policji i prokuratury w postępowaniu karnym

 

- opisuje strukturę prokuratury

- opisuje sposób powoływania i uprawnienia prokuratora generalnego

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla działalności prokuratury ma jej hierarchiczność

- charakteryzuje różne sfery działalności policji

 

- omawia zadania Krajowej Rady Prokuratorów

- wskazuje różnice między śledztwem a dochodzeniem

- omawia skutki postępowania przygotowawczego

- opisuje strukturę i zadania Interpolu

- ocenia poziom i poczucie bezpieczeństwa współczesnych Polaków

12. Nieletni wobec prawa

- rozumie pojęcia: nieletniego w prawie cywilnym i karnym

- wymienia przejawy demoralizacji nieletnich i popełniane przez nich czyny karalne

- omawia konsekwencje zażywania alkoholu i narkotyków oraz palenia papierosów

- rozumie pojęcie: procesu resocjalizacji

- określa granice prawnej odpowiedzialności nieletnich

- omawia zadania sądów rodzinnych

- wymienia środki stosowane przez sądy rodzinne wobec nieletnich

- charakteryzuje przepisy prawne dotyczące sprzedaży narkotyków i alkoholu nieletnim oraz palenia w miejscach publicznych

- charakteryzuje sposób funkcjonowania sądów rodzinnych w sprawach przestępczości nieletnich

- opisuje środki stosowane przez sądy rodzinne wobec nieletnich

- omawia zasady niezbędne w skutecznym procesie resocjalizacji

- omawia przestępczość nieletnich na przykładzie wybranych artykułów z Kodeksu wykroczeń

- przedstawia uwarunkowania rozstrzygania spraw nieletnich przez organy państwowe

 

- ocenia poziom przestępczości wśród nieletnich i problem zaostrzenia kar wobec nich

13. Czym są prawa człowieka?

- wyjaśnia znaczenie terminu: prawa człowieka

- omawia charakter praw człowieka

- wymienia kluczowe  dla praw człowieka dokumenty

 

- wymienia prawa człowieka zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz prawa dziecka z Konwencji praw dziecka

- rozróżnia i charakteryzuje generacje praw człowieka

- wymienia instytucje, stojące na straży praw człowieka

- wymienia prawa przynależne do konkretnej generacji praw człowieka

- omawia strukturę i zadania instytucji stojących na straży praw człowieka

- opisuje historię praw człowieka i wymienia akty prawne, które miały wpływ na kształtowanie się praw człowieka

- charakteryzuje treść dokumentów dotyczących praw człowieka, (Rada Europy i ONZ)

 

- ocenia problem tzw. czwartej generacji praw człowieka

14. Międzynaro-dowy system ochrony praw człowieka

- wymienia prawa człowieka uregulowane w Europejskiej Karcie Społecznej oraz Karcie praw podstawowych

- wymienia organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka

- wyjaśnia funkcjonowanie systemu ochrony praw człowieka

- omawia zadania ONZ, Rady Europy i UE w dziedzinie praw człowieka

- wymienia zadania OBWE

- wyjaśnia wpływ organizacji pozarządowych na przestrzeganie praw człowieka

 

- charakteryzuje zadania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

- omawia wpływ UE na kształtowanie europejskiego systemu ochrony praw człowieka

- omawia strukturę ONZ, Rady Europy i UE i jej wpływ na przestrzeganie praw człowieka

- charakteryzuje zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

- charakteryzuje cele i zadania organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka

- opisuje zasady i sposób składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

- wypełnia formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka według wzoru

- omawia zadania Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

- wyjaśnia okoliczności powstania OBWE i jej strukturę

 

- ocenia sposoby i skuteczność metod walki z łamaniem praw człowieka

15.

Ochrona praw i wolności w Polsce

- wymienia prawa oraz wolności człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji RP

- wyjaśnia, na czym polega prawo do prywatności i wskazuje jego zakres

- określa prawa jednostki w kontaktach z mediami

 

- wyjaśnia, jakie są prawne uwarunkowania ograniczenia praw i wolności zapisanych w Konstytucji RP

- charakteryzuje zadania rzecznika praw człowieka i rzecznika praw dziecka

 

- opisuje sposób powoływania oraz funkcjonowania rzecznika praw człowieka i rzecznika praw dziecka

- przedstawia zasady składania skargi konstytucyjnej

- wyjaśnia zasady i procedury zwracania się z wnioskiem do rzecznika praw obywatelskich i  praw dziecka

- pisze skargę do rzecznika praw obywatelskich według wzoru

- wskazuje elementy skargi konstytucyjnej oraz skutki prawne jej uznania przez Trybunał Konstytucyjny

- ocenia problem ochrony praw i wolności w Polsce

16.

Łamanie praw człowieka

- wyjaśnia znaczenie terminów: nacjonalizm, rasizm, antysemityzm

- wymienia przyczyny łamania praw człowieka

 

- wyjaśnia znaczenie terminów: szowinizm, ksenofobia

- charakteryzuje przyczyny łamania praw człowieka

- wskazuje przykłady państw, w których  prawa człowieka są zagrożone

- omawia przykłady łamania praw kobiet i dzieci

- podaje przykłady łamania wolności wyznania

- wymienia przyczyny uchodźstwa na świecie

 

- wyjaśnia, na czym polega międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

- przedstawia cele i zasady konwencji genewskich

- omawia sytuację uchodźców we na świecie

- charakteryzuje przejawy nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii

- wyjaśnia, w jakich okolicznościach można ograniczyć prawa człowieka

- wskazuje różnice w przestrzeganiu praw człowieka między krajami demokratycznymi a państwami,  które nie mają takich tradycji

- opisuje działalność Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

- uzasadnia, że nacjonalizm, szowinizm, rasizm, antysemityzm i ksenofobia stanowią przykłady łamania praw człowieka

- ocenia przejawy ww. przejawów łamania praw człowieka

17. System edukacji w Polsce

- przedstawia zadania szkoły

- wymienia prawa i obowiązki ucznia

- wyjaśnia, jakie są konsekwencje niedopełniania obowiązków szkolnych

- charakteryzuje system edukacji w Polsce

- wyjaśnia, jaką rolę w szkole pełni statut

 

- wymienia zadania MEN i samorządów lokalnych w dziedzinie edukacji

- wymienia inne niż statut dokumenty obowiązujące w szkole

- opisuje procedurę postępowania w przypadku złamania praw ucznia

- wyjaśnia, na czym polegają zadania szkoły w zakresie nauczania i pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

- ocenia skuteczność polskiego systemu edukacji

18. Polskie szkoły wyższe

- określa kryteria wyboru kierunku studiów

- wyjaśnia, na czym polega kształcenie ustawiczne

 

- wyjaśnia, na czym polega system boloński w organizacji studiów wyższych

- przedstawia zasady i warunki przyjęć na wyższe uczelnie

- wymienia edukacyjne programy unijne

- charakteryzuje wybrane kierunki studiów

- wyjaśnia, na czym polega istota programu Comenius

- przedstawia przebieg postępowania kwalifikacyjnego na wybrany kierunek studiów i sposób obliczania liczby punktów

- charakteryzuje ofertę edukacyjnych programów unijnych

 

- ocenia system boloński wskazując jego zalety i wady

- ocenia znaczenie kształcenia ustawicznego dla gospodarki i społeczeństwa

 

19. Kształcenie za granicą

- przedstawia zasady podejmowania studiów wyższych za granicą

 

- przedstawia zasady podejmowania studiów wyższych i warunki kształcenia się za granicą

 

- wyjaśnia, na czym polega program matury międzynarodowej i wymienia korzyści, jaki daje uczniom realizowanie jej programu

- charakteryzuje szkolnictwo wyższe w wybranych krajach UE

 

- ocenia problem tzw. drenażu mózgów z punktu widzenia interesów Polski

20. Podróżowanie po Europie i świecie

- wyjaśnia znaczenie terminów: strefa Schengen, terroryzm

- wyjaśnia, w jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych dba o interesy Polaków przebywających za granicą

 

 

- przedstawia procedurę postępowania w przypadku utraty dokumentów lub problemów zdrowotnych podczas pobytu za granicą

- wyjaśnia, jak funkcjonuje strefa Schengen

- wymienia cechy zjawiska terroryzmu

- opisuje dokumenty zdrowotne, niezbędne podczas pobytu za granicą

- opisuje zasady przekraczania granic zewnętrznych i wewnętrznych strefy Schengen

- charakteryzuje miejsca szczególnie narażone na terroryzm

 

- wyjaśnia okoliczności powstania strefy Schengen

- omawia zasady przewozu żywności i leków w komunikacji samolotowej

- opisuje sytuacje, które powinny wzbudzić obawy zagrożenia atakiem terrorystycznym

- ocenia rolę strefy Schengen dla obywateli Unii Europejskiej

21. Praca w Polsce i za granicą

- wyjaśnia znaczenie terminów: umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę

- przedstawia obowiązki pracodawcy zatrudniającego młodocianych pracowników

 

- wyjaśnia znaczenie terminu: Europass

- wyjaśnia uwarunkowania podejmowania pracy przez młodocianych

- wymienia zasady zatrudniania młodocianych w Polsce

- wyjaśnia rolę Europass w podejmowaniu pracy za granicą przez młodych ludzi

- wymienia formalności związane z rejestracją i podejmowaniem pracy za granicą na przykładzie Wielkiej Brytanii

- wyjaśnia różnice w umowach podpisywanych z młodymi pracownikami

 - wymienia ułatwienia w powrocie do kraju Polaków pracujących za granicą

- wyjaśnia, jaką rolę dla młodych ludzi mają uregulowania prawne Europejskiego paktu na rzecz młodzieży

- charakteryzuje dokumenty wchodzące w skład Europass

- sporządza Europass-CV według wzoru

 

- ocenia problem emigracji ludzi młodych w poszukiwaniu pracy

 

Opracowano w oparciu o program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym  w szkołach ponadgimnazjalnych autorstwa Mariusza Menza (W centrum uwagi, wydawnictwo Nowa Era)