Wymagania na poszczególne oceny z  przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej,

uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

 

Temat (rozumiany jako lekcja)

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Uczeń:

Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Uczeń:

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Uczeń:

Wymagania wykraczające (ocena celująca)

Uczeń:

I. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja jako nadrzędny akt normatywny państwa

– zna i rozumie pojęcia: konstytucji, preambuły, aktu normatywnego

– wymienia cechy konstytucji

– potrafi omówić znaczenie konstytucji

– wyjaśnia pojęcia: konstytucji, preambuły

– omawia znaczenie słowa „konstytucja” na przestrzeni wieków

– rozróżnia rodzaje konstytucji

– określa ustrój polityczny państwa zawarty w preambule Konstytucji RP

– porównuje rodzaje konstytucji

– charakteryzuje podstawy ustroju RP

– uzasadnia szczególne znaczenie konstytucji

– analizuje fragmenty konstytucji i preambuły

– uzasadnia swoje stanowisko

– omawia procedurę zmiany konstytucji

– potrafi uzasadnić negatywny i pozytywny aspekt nadrzędności

– ocenia konstytucję jako akt w znaczeniu formalnym i materialnym

– potrafi wskazać źródła konstytucji

Tradycje polskiego konstytucjonalizmu

– zna najważniejsze konstytucje RP

– rozróżnia konstytucje pełne i niepełne

– wymienia najważniejsze polskie konstytucje

– omawia znaczenie Konstytucji 3 Maja i Konstytucji z 1997 r.

– charakteryzuje najważniejsze konstytucje, akty prawne w historii RP

– omawia podstawy prawne RP

– porównuje małe konstytucje z Konstytucjami RP

– łączy symboliczne przekazanie insygniów władzy prezydenckiej z ciągłością państwa polskiego

– potrafi uzasadnić najważniejsze zapisy polskich konstytucji

– ocenia i uzasadnia zmiany konstytucji na przestrzeni wieków i ich najważniejsze osiągnięcia

Transformacja ustrojowa po 1989 r.

– zna pojęcia: Okrągłego Stołu, transformacji ustrojowej, pluralizmu, ustroju politycznego i gospodarczego

– wie, kto zasiadł przy okrągłym stole

– wymienia stronę rządzącą i opozycję

– określa najważniejsze zmiany w ustroju RP po 1989 r.

– rozumie istotę porozumień Okrągłego Stołu i transformacji ustrojowej

– wymienia trzy zespoły problemowe i przedstawia najistotniejsze porozumienia Okrągłego Stołu

– przedstawia procedurę zmiany konstytucji

– charakteryzuje zmiany ustrojowe, które nastąpiły po Okrągłym Stole

– rozumie i omawia najważniejsze nowelizacje konstytucji w 1989 r.

– wyjaśnia proces transformacji ustroju politycznego i gospodarczego

– łączy fazy nowelizacji konstytucji ze zmianami ustrojowymi państwa

– uzasadnia najistotniejsze zmiany i zasadę suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, demokratyzacji władz lokalnych

– ocenia opozycję solidarnościową przy Okrągłym Stole i reformy, do których doprowadziła

– uzasadnia swoje stanowisko, popierając je argumentami

– rozważa przemiany ustrojowe lat 80. i 90. XX w.

Konstytucyjne zasady ustroju państwa w Konstytucji z 1997 r.

– wymienia najważniejsze zasady prawa konstytucyjnego

– rozumie, że zasady prawa konstytucyjnego to najbardziej podstawowe ustalenia zawarte w ustawie zasadniczej

– wyjaśnia pojęcia: suwerenności, republikańskiej formy państwa, państwa prawa, decentralizacji państwa i pluralizmu politycznego i społecznego

– potrafi na podstawie fragmentu zapisu nazwać odpowiednią zasadę

– wskazuje w tekście konstytucji zapisy potwierdzające odpowiednie zasady prawa konstytucyjnego

– omawia wszystkie zasady prawa konstytucyjnego i rozumie jego istotę

– wyjaśnia relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym

– łączy poszczególne zasady i uzasadnia swoje stanowisko

– ocenia adekwatność zapisów w konstytucji do odpowiednich zasad

– potrafi prognozować w jakim kierunku będą następowały zmiany zapisów w konstytucji i procedury zmiany konstytucji

2. Władza ustawodawcza w Polsce

Wybór i organizacja Sejmu i Senatu RP

– wyjaśnia znaczenie pojęć: kadencji, mandatu, immunitetu poselskiego

– wymienia zasady wyborów do sejmu i senatu

– wymienia organy sejmu i senatu

– omawia zasady wyborów do sejmu i senatu

– charakteryzuje organy sejmu i senatu i ich działalność

– przedstawia zasady prawa wyborczego

– porównuje system większościowy wyboru senatu z systemem proporcjonalnym wyboru sejmu RP

– omawia kodeks wyborczy z 05.02.2011 r.

– analizuje problem immunitetu i możliwości jego pozbawienia oraz pociągnięcia posła do odpowiedzialności

– łączy zasady etyki poselskiej z zachowaniem posłów na co dzień

– określa sytuacje, w jakich może dojść do skrócenia kadencji sejmu

– potrafi ocenić polski system wyborczy do sejmu i senatu oraz zaproponować zmiany w celu wyboru lepszej reprezentacji społeczeństwa

Funkcje parlamentu

– zna i rozumie pojęcie dwuizbowości w Polsce, większości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej

– wymienia funkcje parlamentu

– wymienia kompetencje sejmu i senatu

– przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz RP

– podaje przykłady stosowania w procedurze legislacyjnej polskiego parlamentu większości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej

– wskaże tryby w jakich stanowi się poszczególne ustawy

– wyjaśnia szczególny charakter procedury uchwalania ustawy budżetowej

– przyporządkowuje rodzaje większości do poszczególnych głosowań w sejmie i senacie RP

– ocenia polski parlament obecnej kadencji i jego kondycję

– proponuje zmiany, które mogą usprawnić pracę sejmu RP

3. Władza wykonawcza w Polsce

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

– zna genezę funkcji Prezydenta RP

– wymienia Prezydentów polskich

– wskaże podstawowe różnice w wyborach prezydenckich i parlamentarnych

– omawia uprawnienia Prezydenta RP

– charakteryzuje dualistyczny model ustrojowy władzy wykonawczej (egzekutywy) w RP

– określa główne kompetencje Prezydenta w relacjach z parlamentem, rządem, władzą sądowniczą, a także sposób sprawowania władzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej

– wyjaśnia różnice między ordynacjami wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty z urzędu

– analizuje przepisy konstytucyjne dotyczące kompetencji prezydenta w zakresie obronności kraju

– analizuje miejsce prezydenta w dualistycznym modelu ustrojowym władzy wykonawczej

– analizuje wyniki wyborów prezydenckich od 1990 r.

– ocenia zapisy Konstytucji w sprawie zawieszenia lub usunięcia prezydenta z urzędu

– analizuje charakter, jaki  Konstytucja RP  nadaje wzajemnym relacjom prezydenta i rządu

– ocenia słowa przysięgi Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

Rada Ministrów

– zna i rozumie pojęcia: kolegialności, wotum zaufania, rekonstrukcji rządu, odpowiedzialności konstytucyjnej

– wymienia zadania rady Ministrów

– podaje etapy powołania rządu

– rozumie pojęcie kolegialności rządu

– omawia skład rządu

– określa zadania Prezesa Rady Ministrów

– wymienia Prezesów Rady Ministrów po 1989 r.

– charakteryzuje rząd jako organ kolegialny

– określa zadania rządu, premiera i poszczególnych ministrów jako naczelnych organów administracji rządowej

– przedstawia konstytucyjne procedury powołania i odwołania rządu i zmiany ministrów

– porównuje sytuację rządów mniejszościowych i większościowych ze względu na możliwość działania

– rozróżnia i charakteryzuje odpowiedzialność parlamentarną (polityczną) rządu przed sejmem i konstytucyjną przed Trybunałem Stanu

– ocenia i uzasadnia zmiany na stanowisku premiera po 1989 r.

– ocenia działania rządu obecnej i poprzedniej kadencji

– proponuje działania rządu przeciwdziałające negatywnym skutkom recesji gospodarczej

Organy odpowiedzialne za porządek oraz bezpieczeństwo państwa i obywateli. Stany nadzwyczajne

– wymienia instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek w państwie

– rozumie potrzebę ich tworzenia i działania

– rozpoznaje logo tych instytucji

– przedstawia najważniejsze instytucje, które powołuje państwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku

– omawia podstawowe zadania tych instytucji

– rozpoznaje istotne informacje zawarte w logo tych instytucji

– podaje cele tworzenia policji, CBA, ABW i straży: granicznej, celnej, ochrony kolei, leśnej, rybackiej i gminnej

– rozróżnia zadania CBA i ABW

– ocenia działalność instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek w Polsce

– dostrzega różnice w zadaniach instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek, np. policji, straży gminnej

– proponuje rozwiązania, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i porządku w państwie

– uzasadnia potrzebę, istnienia i działania wszystkich instytucji

Zasady wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

– zna i rozumie pojęcia: stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej

– wie, kiedy i kto wprowadził stan wojenny w Polsce

– zna podstawy prawne do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– omawia postanowienia dotyczące rodzajów stanów nadzwyczajnych

– rozróżnia poszczególne stany nadzwyczajne i warunki ich wprowadzania

– omawia dokumenty i źródła dotyczące stanów nadzwyczajnych w Polsce

– charakteryzuje zasady wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i restrykcje podczas ich trwania

– charakteryzuje stany nadzwyczajne w Polsce: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej

– ocenia postać generała Wojciecha Jaruzelskiego

– analizuje podobieństwa i różnice między stanem wojennym, stanem wyjątkowym i stanem klęski żywiołowej

– wyszukuje informacje na temat stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dekretu z dnia 15 grudnia 1981 r.

– ocenia legalność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r.

– analizuje zasadność wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce i ich podstawy prawne

– argumentuje swoje stanowisko na temat zasadności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty za i przeciw wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r.

Administracja rządowa

– rozróżnia administrację rządową centralną i administrację rządową terenową

– wyjaśnia pojęcia: wojewody, służby cywilnej, służby publicznej, dobra wspólnego

– określa najważniejsze zadania administracji rządowej i służby cywilnej

– przedstawia podział administracji na rządową centralną i terenową oraz zespoloną i niezespoloną

– wymienia centralne organy administracji rządowej, organy administracji zespolonej i niezespolonej

– omawia obowiązki członków Korpusu Służby Cywilnej

– charakteryzuje administrację rządową centralną i terenową

– rozróżnia pracowników służby cywilnej i mianowanych przez Szefa Służby Cywilnej urzędników służby cywilnej

– potrafi odnieść się do idei służby publicznej i istoty służby cywilnej – dobra wspólnego

– podaje przykłady, czym zajmuje się administracja rządowa centralna i administracja terenowa (zespolona i niezespolona)

– ocenia funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce

– charakteryzuje kompetencje wojewody i obowiązki członków Korpusu Służby Cywilnej

– projektuje spotkanie z przedstawicielem administracji zespolonej lub niezespolonej

– przedstawia propozycje działań, które mogłyby podnieść jakość pracy administracji rządowej

4. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego

Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego

– zna i rozumie pojęcia: organów kontroli państwowej, organów ochrony prawa, NIK-u, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury, IPN-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lustracji

– wymienia najważniejsze zadania organów kontroli państwowej i ochrony prawa

– omawia kompetencje NIK-u

– przedstawia uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich

– opisuje procedurę lustracyjną

– podaje kategorie osób, które jej podlegają

– wymienia Rzeczników Praw Obywatelskich

– charakteryzuje zadania IPN

– odnosi je do wybranych przykładów

– wymienia zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urzędu Komunikacji Elektronicznej

– ocenia działalność Najwyższej Izby Kontroli dla funkcjonowania państwa

– analizuje pracę Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ocenia wypełnianie przez nich ich zadań

– projektuje spotkanie z przedstawicielem organu kontroli państwowej i ochrony prawa

– przygotuje projekt debaty na temat lustracji i kontrowersji z nią związanych

5. Samorząd terytorialny w Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce i jego zadania

– zna i rozumie pojęcia: samorządu terytorialnego, demokracji bezpośredniej, demokracji pośredniej i referendum

– rozróżnia samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki

– wymienia rodzaje samorządów: terytorialny, pracowniczy, zawodowy i uczniowski

– omawia formy demokracji bezpośredniej i demokracji przedstawicielskiej w samorządach terytorialnych

– opisuje instytucję referendum lokalnego

– przedstawia zadania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego

– wyjaśnia, jakie są źródła dochodów samorządów terytorialnych i jak uchwalany jest budżet gminy

– charakteryzuje władze gminy, powiatu i województwa

– rozróżnia sposób wyboru władz samorządowych

– wyszukuje i analizuje informacje na temat dochodów i wydatków gminy

– omawia sposób nadzoru działalności samorządów terytorialnych przez Prezesa Rady Ministrów, wojewodę i Regionalne Izby Obrachunkowe

– określa, czy ww. system jest wystarczający

– analizuje rozwój swojej gminy w ostatnim okresie i przedstawia perspektywy jej rozwoju

– projektuje wycieczkę do Urzędu Gminy na spotkanie z pracownikami lub obserwację posiedzenia Rady Gminy

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – lekcja powtórzeniowa

 

 

 

 

 

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – lekcja sprawdzająca

 

 

 

 

 

II. Prawo

1. Propedeutyka wiedzy o prawie

Pojęcie i funkcje prawa

– wyjaśnia znaczenie pojęć: prawa, normy prawnej, przepisu prawnego

– wylicza funkcje i zadania prawa

– zna i rozumie źródła prawa

– przedstawia krótki rys historyczny prawa

– podaje znaczenie prawa w życiu człowieka

– rozróżnia źródła, z których wywodzą się normy w różnych systemach prawnych

– charakteryzuje różne koncepcje interpretacji prawa: koncepcję prawa naturalnego, pozytywistyczną, psychologiczną i realistyczną

– porównuje prawo w ujęciu przedmiotowym i w ujęciu podmiotowym

– omawia rodzaje i elementy normy prawnej

– ocenia, na czym polega konflikt między prawem naturalnym a stanowionym

– potrafi określić elementy normy prawnej – hipotezę, dyspozycje i sankcję

– dokonuje interpretacji przykładów norm Kodeksu cywilnego i Kodeksu wykroczeń

– uzasadnia swoje stanowisko na temat skuteczności funkcji represyjnej i wychowawczej

System prawny

– zna i rozumie pojęcia: systemu prawnego, prawa stanowionego, prawa zwyczajowego, prawa precedensowego, ławy przysięgłych

– wie, gdzie obowiązuje prawo precedensowe, podaje przykłady

– wyjaśnia zasadę spójności, hierarchiczności i zupełności w systemie prawnym

– rozpoznaje normy prawa stanowionego i normy prawa naturalnego

– charakteryzuje zasady obowiązujące w systemie prawnym: zasady spójności, hierarchiczności i zupełności

– wyszukuje sprzeczności prakseologiczne w życiu codziennym , np. normy syzyfowe, i wyjaśnia ich znaczenie

– przeprowadza logiczny wywód na temat funkcjonowania zasad: spójności, hierarchiczności i zupełności w życiu społecznym

– porównuje rolę prawa zwyczajowego oraz prawa precedensowego w systemie common law

– analizuje proces w systemie anglosaskim i popiera go przykładami z życia

– analizuje argumenty zwolenników i przeciwników

– uzasadnia swoje stanowisko na temat związków partnerskich

Rodzaje i gałęzie prawa

– wymienia główne gałęzie prawa

– rozróżnia prawo publiczne i prywatne

– wie, że prawo publiczne dotyczy funkcjonowania państwa, a prawo prywatne dotyczy interesów jednostki

– rozpoznaje podstawowe rodzaje prawa i gałęzie prawa

– rozróżnia podmioty prawa międzynarodowego: państwa, organizacje międzynarodowe, narody

– charakteryzuje różne rodzaje prawa i podaje przykłady z życia

– omawia gałęzie prawa wewnętrznego: prawo konstytucyjne, cywilne, rodzinne, karne, pracy, handlowe, finansowe i administracyjne

– uzasadnia znaczenie prawa międzynarodowego publicznego w obecnym czasie

– analizuje systemy prawne i potrafi podać podobieństwa i różnice między systemem kontynentalnym prawa a common law

– projektuje proces karny w jednej sprawie w systemie kontynentalnym i systemie common law

– przeprowadza jego symulację

– uzasadnia znaczenie ławy przysięgłych w systemie precedensowym i ławnika w systemie kontynentalnym

2. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej

Źródła prawa w Polsce

– wymienia podstawowe źródła prawa w Polsce: Konstytucję, ustawy, akty normatywne o randze ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia i akty prawa miejscowego

– wyjaśnia pojęcia: ratyfikacji, vacatio legis, dekretu, kontrasygnaty

– zna publikacje aktów prawnych

– opisuje źródła prawa w Polsce

– przedstawia hierarchię aktów prawnych

– omawia sposoby publikowania aktów prawnych

– rozróżnia akty prawa wewnętrznego: zarządzenia Prezydenta RP, uchwały wydawane przez Radę Ministrów i zarządzenia wydawane przez ministrów

– charakteryzuje źródła prawa obowiązujące w RP

– klasyfikuje akty prawne według rangi

– przedstawia na schemacie hierarchię aktów prawnych

– uzasadnia konieczność porządku aktów prawnych

– ocenia skutki, które wynikły dla prawa krajowego po wstąpieniu Polski do UE

– wskazuje na zagrożenia płynące Art.90.1 Konstytucji RP

– rozpoznaje akty prawne i dzienniki urzędowe, w których te akty są publikowane

– analizuje i dokonuje krytycznej oceny zapisu w Konstytucji RP Art.90.1

– argumentuje swoje stanowisko na temat zagrożenia suwerenności Polski wynikające z tego artykułu

Praworządność

– wyjaśnia znaczenie pojęć: praworządności, państwa prawa

– wyjaśnia, na czym polega praworządność

– wskazuje zasady oraz instytucje, które stoją na straży praworządności

– charakteryzuje praworządność w stosunku do organów państwowych i obywateli

– omawia przypadki łamania praworządności

– uzasadnia twierdzenie, że praworządność jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania państwa demokratycznego

– wyszukuje w Konstytucji RP fragmenty, które wskazują na praworządność

– ocenia, na ile Polska jest krajem praworządnym

– analizuje dwie koncepcje praworządności: formalna i materialną, zajmuje stanowisko i argumentuje je

3. Władza sądownicza Rzeczypospolitej Polskiej

Wymiar sprawiedliwości

– przedstawia strukturę sądownictwa w Polsce

– zna i rozumie zasady funkcjonowania sądów

– wyjaśnia pojęcie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywa Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa

– przedstawia sposób powoływania i zadania Sadu Najwyższego

– charakteryzuje sądy powszechne, zadania, którymi się zajmują, oraz ich dwuinstancyjność

– omawia gwarancje formalne niezawisłości sędziowskiej

– uzasadnia swoje stanowisko na temat rozdziału kompetencji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

– ocenia sądową kontrolę działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne, czy jest wystarczająca

– analizuje zadania Krajowej Rady Sądownictwa

– uzasadnia rolę, jaką odgrywa ona w polskim systemie prawnym

– ocenia polski wymiar sprawiedliwości na podstawie danych statystycznych

– ocenia, jak zawód sędziego jest postrzegany jako zawód zaufania publicznego

– projektuje listę zmian, które wpłynęłyby na poprawę wizerunku wymiaru sprawiedliwości

Trybunały

– wyjaśnia podstawową funkcję Trybunału Konstytucyjnego: orzekanie o konstytucyjności i legalności aktów normatywnych

– wymienia, kto może zwrócić się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

– wyjaśnia, kto może stanąć przed Trybunałem Stanu jako oskarżony

– przedstawia sposób powoływania Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu

– charakteryzuje sposób załatwiania spraw przez Trybunał Konstytucyjny, odwołuje się do przykładów rozstrzygniętych spraw

– porównuje działalność trybunału w Polsce z procedurą impeadmentu w USA

– ocenia znaczenie skargi konstytucyjnej dla funkcjonowania państwa prawa

– uzasadnia potrzebę istnienia Trybunałów

– argumentuje za i przeciw powoływaniu Trybunałów

– ocenia znaczenie Trybunałów dla funkcjonowania państwa prawa w Polsce

– ocenia działalność Trybunału Stanu na podstawie rozstrzygniętych spraw

4. Prawo cywilne

Prawo cywilne

– wyjaśnia pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, służebności, odpowiedzialności cywilnej, umowy leasingu

– wymienia podmioty prawa cywilnego i rodzaje zobowiązań

– omawia prawo rzeczowe i prawo zobowiązań

– omawia podstawowe środki odwoławcze: apelację, skargę kasacyjną, zażalenie

– przedstawia zasady postępowania cywilnego

– charakteryzuje procedury odwoławcze w postępowaniu cywilnym

– rozróżnia strony w postępowaniu procesowym i nieprocesowym

– sporządza pozew o przykładową sprawę cywilną do sądu

– porównuje przepisy prawa handlowego dotyczące czynności handlowych: umowa leasingu, agencyjna, komisu, przewozu i składu

– analizuje tekst kodeksu

– zajmuje stanowisko i potrafi je poprzeć argumentami

– przygotuje projekt debaty na temat „Przezorny zawsze ubezpieczony”

5. Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

– wyjaśnia pojęcia: małżeństwa, konkordatu, wspólnoty majątkowej, rozwodu, pokrewieństwa, powinowactwa, wstępnych, zstępnych, linii bocznej, powództwa, przysposobienia, adopcji, opieki, kurateli

– wymienia przeszkody zawarcia związku małżeńskiego

– wyjaśnia pojęcia: intercyzy, separacji, konkubinatu, zaprzeczenia ojcostwa

– omawia przeszkody zawarcia związku małżeńskiego według kodeksu prawa kanonicznego

– określa prawa i obowiązki dzieci w rodzinie

– omawia pochodzenie dziecka

– określa podobieństwa i różnice między ustawową a umowną wspólnotą majątkową

– wyjaśnia, na czym polega władza rodzicielska

– charakteryzuje konsekwencje zawarcia związku małżeńskiego

– określa zadania instytucji zajmujących się ochroną rodziny

– podaje argumenty za legalizacją związków partnerskich osób o odmiennej płci i przeciwko niej

– ukazuje i ocenia przyczyny ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej

– analizuje małżeństwo jako instytucję prawną

– przeprowadzi wywiad dotyczący problemu adopcji w Polsce

6. Prawo karne i prawo wykroczeń

Wybrane zagadnienia prawa karnego w Polsce

– wymienia rodzaje przestępstw

– wymienia formy popełnienia przestępstwa

– podaje przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego i prywatnego

– rozróżnia rodzaje przestępstw za względu na: wysokość grożącej kary, sposób ścigania, rodzaj skargi nadającej bieg postępowaniu karnego

– rozróżnia przestępstwo i wykroczenie

– wyjaśnia rolę oskarżyciela posiłkowego

– charakteryzuje kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie

– uzasadnia akt oskarżenia

– porównuje prawa przysługujące oskarżonemu, świadkowi i ofierze przestępstwa

– uzasadnia skuteczność sankcji karnej, egzekucyjnej i sankcji nieważności w polskim prawie

– zajmuje stanowisko w kwestii czynników wykluczających odpowiedzialność karną, np. obrona konieczna

Postępowanie karne

– wyjaśnia pojęcia: świadka koronnego, świadka incognito, apelacji, kasacji, zażalenia, wiktymizacji

– podaje zasady wnoszenia apelacji i kasacji w sprawach karnych

– przedstawia etapy postępowania karnego

– opisuje przebieg postępowania karnego oraz uczestniczące w nim organy i strony

– charakteryzuje zasady postępowania karnego

– charakteryzuje prawa i obowiązki świadka w procesie karnym

– sporządza akt oskarżenia jako oskarżyciel prywatny

– sporządza akt zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

– wyjaśnia rolę oskarżyciela posiłkowego

– uzasadnia akt oskarżenia

7. Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

– przedstawia strukturę sądownictwa administracyjnego

– odróżnia akty administracyjne od innego rodzaju dokumentów

– rozpoznaje, kiedy akt administracyjny jest ważny

– podaje zadania administracji publicznej

– charakteryzuje zasady postępowania administracyjnego

– wyjaśnia, jak odwołać się od decyzji i postanowień organów administracyjnych

– charakteryzuje przebieg postępowania administracyjnego

– sporządza przykładowe odwołanie od decyzji administracyjnej

– przygotowuje skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego

– uzasadnia skuteczność środków odwoławczych od decyzji administracyjnej

– uzasadnia stwierdzenie, że sądy administracyjne stanowią jedną z gwarancji przestrzegania praw człowieka

8. Obywatel wobec prawa

Obywatel wobec prawa

– wymienia różne formy naruszenia prawa

– wymienia organizacje społeczne, które mogą udzielić pomocy prawnej

– przedstawia kompetencje instytucji i osób udzielających pomocy prawnej

– omawia różne postawy związane z przestrzeganiem prawa

– wskazuje, do jakich instytucji i osób można się zwrócić o pomoc prawną w konkretnych sytuacjach

– charakteryzuje instytucje i osoby udzielające pomocy prawnej

– odnajduje w odpowiednim akcie prawnym przepis dotyczący wybranego kazusu prawnego i interpretuje go

– do poszczególnych spraw przyporządkowuje odpowiedni akt prawny (kodeks)

– pisze fikcyjny pozew w sprawie cywilnej, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i odwołanie od decyzji administracyjnej (wg wzoru)

9. Prawa człowieka

Pojęcie i geneza praw człowieka

– wyjaśnia pojęcie prawa człowieka

– wymienia naturalne cechy praw człowieka

– wymienia przykładowe prawa 3 generacji praw człowieka

– ukazuje historyczny rodowód praw człowieka

– rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, społeczne i kulturalne

– wskazuje, do której generacji należą poszczególne prawa

– charakteryzuje wkład Polski w rozwój idei praw człowieka

– wyszukuje w tekście Preambuły do Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka zapisy dotyczące idei praw człowieka

– uzasadnia wkład Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych w rozwój idei praw człowieka

– ocenia Konstytucję 3 maja pod kątem praw człowieka

– argumentuje, jaki wpływ na ideę praw człowieka ma rozwój technik wojennych

Katalog najważniejszych praw człowieka

– wymienia podstawowe dokumenty dotyczące ochrony praw człowieka

– podaje katalog podstawowych praw człowieka

– ukazuje główne postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.

– omawia postanowienia nieulegające zawieszeniu

– charakteryzuje tradycyjny katalog praw człowieka

– podaje różnicę pomiędzy prawem do nauki a obowiązkiem szkolnym

– podaje argumenty za i przeciw stosowaniu kary śmieci

– analizuje sposoby ingerencji w wolność myśli

– dokonuje analizy prawa do życia i ocenia problem eutanazji

Systemy ochrony praw człowieka

– opisuje system ochrony praw człowieka funkcjonujący na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych

– wymienia dwa systemy ochrony praw człowieka

– wyjaśnia, jak działa i jakie sprawy rozpatruje Europejsko Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

– wyjaśnia cel tworzenia regionalnych systemów ochrony praw człowieka

– charakteryzuje Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

– charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej

– pisze według wzoru skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu lub Komitetu Praw Człowieka w Genewie

– analizuje z punktu widzenia międzynarodowych standardów praw człowieka przypadki naruszania praw i wolności w różnych państwach

– podaje argumenty za i przeciw zasadzie uniwersalizmu praw człowieka

– ocenia skuteczność funkcjonowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka

– ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dla systemu ochrony praw człowieka na świecie

– argumentuje zakres działania i skuteczność Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Inspektora Danych Osobowych, Europejskiego Urzędu Policji (Europol), Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust)

Ochrona praw człowieka w Polsce

– przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

– wymienia środki i mechanizmy ochrony praw człowieka w Polsce

– wymienia instytucje państwowe, powołane do ochrony praw i wolności człowieka w Polsce

– odnosi przedstawione w mediach przypadki naruszenia praw lub wolności w Polsce do Konstytucji RP

– omawia przykłady przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Polsce

– charakteryzuje przykłady działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

– charakteryzuje stopień realizacji praw socjalnych w Polsce

– rozważa dylematy związane z prawami socjalnymi i sposobem ich realizacji przez państwo

– ocenia, jak w Polsce są przestrzegane prawa dziecka i ucznia

– analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Polsce

– przygotowuje opracowanie na temat naruszania i ochrony praw człowieka w wybranej dziedzinie

Organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka

– wymienia organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka na świecie i w Polsce

– zna symbole wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka n a świecie i w Polsce

– wymienia przykłady działalności Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

– wymienia przykłady łamania praw człowieka w Polsce i na świecie

– charakteryzuje działalność wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka

– charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych w Polsce

– wyszukuje przykłady działalności organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka

– podaje argumenty za i „=przeciw działalności wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka w Polsce

– ocenia skuteczność działalności wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka

– uzasadnia związek powstania organizacji pozarządowych z działalnością opozycyjną w Polsce

Prawa człowieka jako istoty ludzkiej w świetle dokumentów międzynarodowych – lekcja powtórzeniowa

 

 

 

 

 

Prawo regulatorem życia społecznego – lekcja sprawdzająca

 

 

 

 

 

III. Stosunki międzynarodowe

1. Pojęcie i zakres stosunków międzynarodowych

Pojęcie i zakres stosunków międzynarodowych

– wyjaśnia pojęcie stosunków międzynarodowych

– wymienia płaszczyzny stosunków międzynarodowych

– wymienia niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych

– podaje przykłady wydarzeń, które były przełomowe dla stosunków międzynarodowych

– charakteryzuje rolę państwa w stosunkach międzynarodowych

– charakteryzuje płaszczyzny stosunków międzynarodowych

– omawia okoliczności powstania i znaczenie pojęcia dyplomacji pingpongowej

– ocenia wpływ korporacji transnarodowych na przebieg stosunków międzynarodowych

– przedstawia i ocenia funkcje nauki w stosunkach międzynarodowych

– udowadnia wpływ sportu i turystyki na stosunki międzynarodowe

Podmioty i zasady prawa międzynarodowego

– wyjaśnia pojęcia: prawa międzynarodowego, pacta sunt servanda

– wymienia źródła prawa międzynarodowego

– wymienia podmioty prawa międzynarodowego

– omawia źródła prawa międzynarodowego

– charakteryzuje zasady prawa międzynarodowego

– charakteryzuje składowe systemu prawa międzynarodowego (normy bezwzględnie obowiązujące, normy względnie obowiązujące, normy moralne, polityczne, normy kurtuazji międzynarodowej)

– w różnych źródłąch informacji znajduje przykłady umów międzynarodowych, uchwał organizacji międzynarodowych oraz zwyczaju międzynarodowego

– uzasadnia, dlaczego wspólnoty powstańcze oraz narody należy traktować jako podmioty prawa międzynarodowego

– uzasadnia wpływ globalizacji na współczesne stosunki między państwami

– przedstawia i ocenia zakres podmiotowości prawnomiędzynarodowej

2. Polityka zagraniczna Polski

Racja stanu Polski

– definiuje pojęcia: polityki zagranicznej, interesu narodowego, racji stanu

– przedstawia główne kierunki polskiej polityki zagranicznej

– wskazuje na mapie państwa, z którymi sąsiaduje Polska

– wymienia instrumenty polityki zagranicznej państwa

– przedstawia działania Polski w dziedzinie pomocy rozwojowej

– wymienia państwa, do których skierowana jest pomoc rozwojowa zadeklarowana przez Polskę

– wyjaśnia, jakie znaczenie w polityce zagranicznej państwa odgrywa racja stanu

– charakteryzuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. i sposoby jej prowadzenia na wybranych przykładach

– charakteryzuje program polskiej współpracy rozwojowej

– porównuje pozycję polityczną Polski przed i po 1989 r.

– uzasadnia potrzebę uczestnictwa Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju

– uzasadnia celowość działań związanych z pomocą rozwojową zadeklarowaną przez Polskę

– wyjaśnia, jaki wpływ na polską politykę zagraniczną ma członkowstwo w Unii Europejskiej

– ocenia główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.

Stosunki Polski z sąsiadami

– wyjaśnia pojęcia: Jesieni Narodów, zburzenia muru berlińskiego, pomarańczowej rewolucji, aksamitnej rewolucji, rewolucji róż, Euro 2012

– wymienia daty zjednoczenia Niemiec, rozpadu Czechosłowacji i ZSRR

– wymienia wydarzenia, które wpłynęły na zmianę sytuacji politycznej Polski po 1989 r.

– określa prawne i polityczne zasady współpracy polsko-niemieckiej

– charakteryzuje relacje Polski z wybranymi państwami, na podstawie samodzielnie zebranych informacji

– przedstawia i ocenia rozwój stosunków polsko-niemieckich po 1989 r.

– ocenia rozwój współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski z krajami byłego ZSRR

– podaje argumenty za i przeciw normalizacji stosunków polsko-rosyjskich po 1991 r.

– uzasadnia swoje stanowisko w kwestii relacji Polski z krajami byłego ZSRR

– ocenia skuteczność polityki pojednania historycznego Polski z Niemcami i Ukrainą

3. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym

Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

– wyjaśnia pojęcia: politycznych linii podziału świata, terroryzmu, zimnej wojny

– wymienia przykładowe organizacje terrorystyczne na świecie

– wymienia konflikty na świecie, którym towarzyszy terroryzm

– wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów we współczesnym świecie

–opisuje strategie zwalczania terroryzmu

– omawia przyczyny, motywy i sposoby działania terrorystów

– charakteryzuje wybrane typy terroryzmu o różnych programach ideologicznych

– korzystając z różnych źródeł informacji, przedstawia historię terroryzmu na świecie

– porównuje różne rodzaje terroryzmu na świecie

– ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony cyberterroryzmu

 

– ocenia strategie zwalczania terroryzmu

– uzasadnia konieczność lub szkodliwość ewentualnego ograniczenia praw obywatelskich jako zabiegu mającego służyć walce z terroryzmem

Problemy współczesnego świata

– wyjaśnia pojęcia: problemów współczesnego świata, szoku przyszłości, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, analfabetyzmu

– wymienia najważniejsze problemy współczesnego świata

– wymienia różnorodne formy działania na rzecz ochrony środowiska

– wymienia przyczyny wzrastającej liczby ludności emigrującej ze wsi do miast

– wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy i działania, które ją zmniejszają lub powiększają

– charakteryzuje najważniejsze problemy współczesnego świata

– przedstawia na przykładach wzajemne zależności pomiędzy państwami biednymi i bogatymi w polityce, ekonomi, kulturze i ekologii

– uzasadnia zagrożenia wynikające z wysokiego poziomu analfabetyzmu i postępu naukowo-technicznego

– ocenia problemy moralne wynikające z rozwoju cywilizacyjnego

– ocenia formy działania na rzecz ochrony środowiska

– ocenia poziom rozwoju i stopień zacofania wybranych państw na tle Europy i świata

Inicjatywy na rzecz pokoju światowego, demokracji i praw człowieka

– wyjaśnia pojęcia: gorącej linii, Planu Rapackiego, Międzynarodowego Dnia Pokoju

– wymienia nazwy organizacji działających na rzecz ochrony bezpieczeństwa i pokoju

– wymienia przykłady uzgodnień społeczności międzynarodowej dotyczącej kontroli zbrojeń

– przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka

– charakteryzuje działania laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

– charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych na rzecz pokoju

– uzasadnia skuteczność działań zmierzających do ograniczenia zbrojeń na świecie

– opracowuje plakat promujący Międzynarodowy Dzień Pokoju lub Światowy Dzień Pokoju

– ocenia celowość uzgodnień społeczności międzynarodowej dotyczących kontroli zbrojeń

– uzasadnia konieczność wprowadzenia gorącej linii w 1962 r. w celu przeprowadzenia rozmów przez przywódców USA i ZSRR w sytuacjach kryzysowych

4. Globalizacja współczesnego świata

Globalizacja współczesnego świata

– wyjaśnia pojęcia: globalizacji, alterglobalistów, homogenizacji kultury, ekologizmu

– wymienia płaszczyzny, do których przenika proces globalizacji

– wymienia przykłady organizacji o podłożu ekonomicznych utożsamianych z procesem globalizacji

– wymienia organizacje pozarządowe mające zasięg ogólnoświatowy i wpływ na globalne organizacje międzynarodowe

– przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji (polityka, gospodarka, kultura, komunikacja i ekologia)

– charakteryzuje zasady ochrony odrębności kulturowej danego narodu przed homogenizacją

– ocenia role wybranych państw oraz instytucji o zasięgu globalnym, np. organizacji, korporacji i mediów, w procesie globalizacji

– podaje argumenty za i przeciw tezie: „Proces globalizacji korzystnie wpływa na rozwój krajów Trzeciego Świata

– rozważa rację ruchów ekologicznych i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciwników

– na podstawie różnych źródeł informacji formułuje własne stanowisko powyższej sprawie

5. System bezpieczeństwa i współpracy

Przemiany polityczne w Europie i na świecie po upadku komunizmu

– wyjaśnia pojęcia: żelaznej kurtyny, Układu Warszawskiego, głasnosti, pierestrojki, Jesieni Narodów, upadku muru berlińskiego, aksamitnej rewolucji

– wymienia przykłady konfliktów w okresie zimnej wojny

– wymienia państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w których po 1989 r. doszło do obalenia komunizmu

– wymienia zmiany na mapie politycznej Europy w latach 1989–2000

– wskazuje na mapie nowo powstałe państwa po Jesieni Narodów w Europie

– charakteryzuje przemiany, jakie nastąpiły w Europie i na świecie po upadku komunizmu

– charakteryzuje stopniowy rozpad dominacji ZSRR nad państwami Europy Środkowo-Wschodniej

– ocenia kwestie upadku dwubiegunowego układu sił na świecie na początku lat 90. XX w.

– analizuje na wybranych przykładach potencjalne zagrożenia i współczesne konflikty na świecie

– ocenia zmiany charakteru zagrożeń międzynarodowych na przełomie XX i XXI w.

– na podstawie prezentowanych plakatów dokonuje analizy problemu zimnej wojny i wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

– wyjaśnia pojęcia: państw osi, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Sekretarza Generalnego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej, terytoriów powierniczych

– wymienia podstawowe informacje dotyczące ONZ: liczbę członków, flagę, emblemat, siedziby i języki

– wymienia dokumenty, które są prawną podstawą funkcjonowania ONZ

– wymienia główne organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Rada Gospodarcza i Społeczna, Rada Powiernicza

– wymienia sekretarzy generalnych ONZ

– wymienia okresy, kiedy Polska była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa

– opisuje cele i metody działania ONZ

– charakteryzuje kompetencje organów ONZ; Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Rada Gospodarcza i Społeczna, Rada Powiernicza

– na podstawie Preambuły Karty Narodów Zjednoczonych przedstawia wydarzenia historyczne i wartości, do których nawiązuje preambuła

– opracowuje zestaw pytań i przeprowadza wywiad z Sekretarzem generalnym ONZ, w rolę którego wciela się wybrany uczeń

– ocenia czy struktura ONZ spełnia założone w 1945 r. cele

– uzasadnia przyczyny zawieszenia działalności Rady Powierniczej i ocenia słuszność tej decyzji

Organizacje międzynarodowe związane z ONZ

– rozwija skróty i wyjaśnia pojęcia: WHO, ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, OECD, UNESCO, UNIDO, IAEA, UNICEF, UNHCR

– podaje przykłady działań ww. organizacji

– wymienia 13 obiektów z Polski znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego Ludzkości

– wymienia polskich ambasadorów dobrej woli przy UNICEFIE

– rozpoznaje logo organizacji wyspecjalizowanych ONZ

– charakteryzuje działanie organizacji: WHO, ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, OECD, UNESCO, UNIDO, IAEA, UNICEF, UNHCR

– charakteryzuje specjalne programy i fundusze przygotowane przez ONZ

– na podstawie różnych źródeł informacji odszukuje konkretne przykłady działalności organizacji wyspecjalizowanych ONZ

– analizuje na wybranych przykładach wszystkie sfery działalności omawianych organizacji wyspecjalizowanych ONZ

– ocenia celowość i skuteczność działania

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), która pracuje nad bezpiecznym i pokojowym zastosowaniem energii atomowej

– uzasadnia konieczność powołania i funkcjonowania specjalnych programów i funduszy ONZ

Działalność ONZ

– wyjaśnia pojęcia: operacji pokojowych, misji humanitarnych, Gromu, „Pustynnej Burzy”

– wymień miejsca stacjonowania wojsk polskich w ramach błękitnych beretów (hełmów)

– przedstawia polskie inicjatywy w ranach ONZ

– rozróżnia pojęcia związane z pokojem na świecie: peacekeeping, peacemaking, peacebuilding

– charakteryzuje na przykładach najczęściej stosowane metody rozwiązywania sporów między państwami

– charakteryzuje działalność ONZ na różnych płaszczyznach

– rozważa możliwości prowadzenia akcji humanitarnych, współpracy rozwojowej oraz interwencji pokojowych na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, oceniając ich skuteczność i aspekty moralne

– analizuje udział Polski w pracach ONZ

– ocenia skuteczność działalności ONZ na rzecz umacniania pokoju na świecie

– uzasadnia konieczność reform w ONZ i podaje proponowany przez siebie kierunek tych zmian

Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

– wyjaśnia pojęcia: integracji militarnej, NATO (North Atlantic Treaty Organization), Partnerstwa dla Pokoju, KFOR (Kosovo Force)

– rozpoznaje logo Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego

– wskazuje na mapie państwa wchodzące w skład NATO

– wymienia najważniejsze operacje wojskowe sojuszu

– wymienia lata przystąpienia do NATO poszczególnych państw członkowskich

– wyjaśnia jak powstało NATO, jakie są jego cele i organy

– analizuje artykuł 5. Traktatu północnoatlantyckiego i wyciąga wnioski

– charakteryzuje podstawowe zasady sojuszu

– przedstawia i ocenia proces przystąpienia Polski do NATO

– analizuje zasadność operacji pokojowych NATO w latach 1995–2005

– ocenia wpływ członkowstwa w NATO na pozycję międzynarodową i poziom bezpieczeństwa Polski

– podaje argumenty za i przeciw tezie, że NATO powinno się stać gwarantem światowego systemu bezpieczeństwa

Regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy

– wymienia regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy

– rozpoznaje logo wybranych organizacji współpracy gospodarczej

– przedstawia organizacje regionalne działające na rzecz bezpieczeństwa na innych kontynentach

– wymienia związki międzypaństwowe w ramach WNP

– wyszukuje w różnych źródłach informacje, przykłady działalności organizacji regionalnych na rzecz bezpieczeństwa

– charakteryzuje europejski system bezpieczeństwa

– ocenia znaczenie regionalnych systemów bezpieczeństwa dla danego regionu i świata

– ocenia znaczenie organizacji współpracy gospodarczej dla danego regionu i świata (APEC, NAFTA, MERCOSUR, OPEC)

– opracuje projekt sesji popularnonaukowej poświęconej udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych

– opracuje propozycję organizacji współpracy gospodarczej dla Europy Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem logo, celów i obszaru działania

6. Integracja europejska

Geneza i przebieg integracji europejskiej

– wymienia polityków, którzy zostali uznani za ojców Europy

– podaje najważniejsze daty związane z integracją europejską

– podaje historyczne przykłady integracji europejskiej

– omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (fazy integracji)

– wymienia formy integracji europejskiej

– przedstawia główne dokumenty i instytucje związane z procesem integracji europejskiej

– charakteryzuje proces rozszerzania Unii

– omawia czynniki geograficzne, które sprzyjały integracji

– charakteryzuje części składowe integracji ekonomicznej w UE

– wyszukuje w tekście źródłowym niezbędne elementy łączące narody Europy, np. cele Unii

– analizuje deklarację Roberta Schumana z 09.05.1950 r. i formułuje zawarte tam cele integracji europejskiej

– analizuje przesłanki sporu o istotę suwerenności i integracji we współczesnej Europie

– analizuje fragment Traktatu o Unii Europejskiej i formułuje wnioski z uwzględnieniem celów UE szczególnie korzystnych dla Polski

Filary kultury europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: europeizacji, konglomeratu, europocentryzmu

– podaje przykłady związków naszego regionu z kulturą europejską

– wymienia z jakimi wydarzeniami wiąże się europeizacja Słowian

– omawia najważniejsze tradycje, z których wywodzi się cywilizacja europejska

– charakteryzuje trzy filary kultury europejskiej

– wyszukuje przykłady wpływu kultury arabskiej i islamu na kulturę europejską

– porównuje poszczególne filary kultury europejskiej

– argumentuje kontrowersyjność postrzegania kultury europejskiej wyłącznie z europejskiego punktu widzenia (europocentryzm)

– ocenia szanse rozwoju kultury naszego regionu przy integracji Polski z UE

– dokonuje syntezy wspólnych korzeni narodów Europy

– wykazuje wpływ i oddziaływanie naszego regionu na kulturę europejską jako część dorobku Polski i Europy

Instytucje i organizacje Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: pomocniczości, subsydiarności

– wymienia główne instytucje Unii Europejskiej

– wyjaśnia najważniejsze procedury decyzyjne w Unii Europejskiej

– wymienia organy doradcze i wyspecjalizowane Unii Europejskiej

– przedstawia grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

– wymienia dwie wyspecjalizowane agencje do realizacji szczegółowych zadań UE

– wymienia zasady pomocniczości i solidarności stosowane w działalności UE

– charakteryzuje sposób powoływania: Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Banku Centralnego

– charakteryzuje działanie i najważniejsze kompetencje ww. instytucji UE

– przedstawia sposoby podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, odnosząc je do zasad pomocniczości i solidarności

– ocenia rolę i znaczenie Rady Europy we współpracy ogólnoeuropejskiej

– analizuje konsekwencje, jakie wypływają dla państwa z faktu uczestnictwa w organach międzynarodowych

– porównuje sposób powoływania Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: prawa pierwotnego, traktatu akcesyjnego, prawa wtórnego

– wymienia składowe prawa europejskiego

– wymienia czas, miejsce i państwa uczestniczące w traktatach akcesyjnych z lat 1972–2005

– wyjaśnia, jak tworzone jest prawo unijne

– wymienia najważniejsze postanowienia traktatów obowiązujących w Unii Europejskiej

– porównuje zakres działania rozporządzenia i dyrektywy

– charakteryzuje warunki przyjęcia nowego państwa do Unii Europejskiej

– uzasadnia konieczność ujednolicania prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej

– ocenia znaczenie porozumień międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską dla jej funkcjonowania

– uzasadnia tezę, że nadrzędność prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym ogranicza suwerenność państwa

– analizuje konsekwencje polityczne i społeczno-ekonomiczne podpisania przez nowych członków Unii Europejskiej traktatów akcesyjnych

Gospodarka i finanse Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług, osób, kryteriów konwergencji

– wymienia główne dochody i wydatki budżetowe Unii Europejskiej

– podaje swobody wspólnego rynku

– wymienia zasady polityki gospodarczej Unii Europejskiej

– wymienia kryteria konwergencji, które musi spełnić państwo, które chce wejść do strefy euro

– przedstawia procedurę uchwalenia budżetu unijnego

– przedstawia wady i zalety wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

– wyszukuje w różnych źródłach informacje, które obszary pochłaniają największą część budżetu Unii

– wyszukuje w różnych źródłach wskaźniki ekonomiczne Polski

– rozpatruje, czy Polska powinna wprowadzić euro

– ocenia, na ile Polska spełnia kryteria konwergencji na jej drodze wejścia do strefy euro

Ochrona środowiska w Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcie pakietu klimatycznego

– wymienia instytucje Unii Europejskiej zajmujące się ochroną środowiska

– podaje programy związane z ochroną środowiska

 

– wymienia propozycje dla państw biedniejszych w realizacji pakietu klimatycznego

– omawia Program Działań na rzecz Środowiska

– charakteryzuje projekty Unii w dziedzinie ochrony środowiska

– omawia obszary chronione programem Natura 2000 w Polsce

– uzasadnia konieczność ochrony środowiska, podając argumenty: ekonomiczne, społeczne i medyczne

– charakteryzuje politykę ochrony środowiska w stosunkach z państwami spoza UE

– ocenia politykę ochrony środowiska w Unii Europejskiej

– projektuje działania na rzecz ochrony środowiska

Przyszłość Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: Europy Ojczyzn, Europy dwóch prędkości, Stanów Zjednoczonych Europy

– wymienia państwa, którym ma służyć Partnerstwo Wschodnie

– wymienia różne kierunki rozwoju Unii Europejskiej

– omawia wizję integracji Charlesa de Gaulle’a

– charakteryzuje działania współczesnych polityków, którzy opowiadają się za koncepcją „Europy Ojczyzn”

– uzasadnia, która koncepcja integracji europejskiej jest najbardziej słuszna

– rozważa dylematy związane z dalszym rozszerzaniem i reformą Unii Europejskiej;szna;lesa de Gaulle’a ;

– ocenia czy Partnerstwo Wschodnie będzie korzystne dla rozwoju integracji

– uzasadnia swoje stanowisko, przedstawiając argumenty polityczne, ekonomiczne, społeczne i historyczne

– ocenia znaczenie zasady pomocniczości dla integracji europejskiej

Organizacje współpracy europejskiej

– przedstawia cele i zasady działania Rady Europy

– opisuje cele i sposób działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

– przedstawia genezę Rady Europy

– opisuje genezę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

– wymienia frakcje polityczne w Zgromadzeniu Parlamentarnym

– charakteryzuje najważniejsze organizacje i porozumienia regionalne

– omawia działania Polski w ramach KBWE (OBWE)

– ocenia rolę Rady Europy we współczesnej Europie

– rozróżnia „trzy koszyki” – zasady współpracy

– uzasadnia, że KBWE stanowiła forum dialogu między państwami Wschodu i Zachodu

– analizuje cele działania OBWE

Europa wśród światowych mocarstw

– wyjaśnia znaczenie strategicznych zasobów naturalnych w polityce międzynarodowej

– wymienia najważniejsze atrybuty mocarstwa

– podaje surowce krytyczne dla gospodarki Unii Europejskiej

– przedstawia podział współczesnych mocarstw według politologa Abramo Fimo Kenneth Organsiego

– omawia najważniejsze atrybuty mocarstwa

– rozróżnia typy ładów światowych (jedno-, dwu- i wielobiegunowy), odwołując się do historii XX i XXI wieku

– przedstawia na przykładach znaczenie supermocarstw i mocarstw regionalnych dla ładu światowego

– wskazuje możliwości odgrywania przez Unię Europejską roli światowego mocarstwa

– uzasadnia znaczenie strategicznych zasobów naturalnych w polityce międzynarodowej

– podaje przykłady znaczenia supermocarstw i mocarstw regionalnych dla ładu międzynarodowego

– analizuje zmianę układu sił w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku

7. Polska w Unii Europejskiej

Integracja Polski z Unią Europejską

– wymienia główne warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– wymienia działania dostosowawcze podjęte przez Polskę

– wymienia korzyści i obawy wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– omawia drogę Polski do Unii Europejskiej

– charakteryzuje korzyści i koszty polityczne, ekonomiczne i społeczne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– przedstawia proces dostosowywania prawa polskiego do unijnego

– analizuje źródła statystyczne i formułuje wnioski

– uzasadnia wpływ polskich polityków w Unii Europejskiej na wzrost euroentuzjastów w Polsce

– ocenia przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej

– uzasadnia, że polska prezydencja w Unii Europejskiej była tak zwaną zieloną prezydencją

Polska we wspólnym rynku i strefie Schengen

– wyjaśnia pojęcia: strefy Schengen, wizowego systemu informacyjny

– wymienia cztery swobody funkcjonowania wspólnego rynku

– wymienia najbardziej widoczne efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– wyjaśnia, na czym polega swobodny przepływ osób, kapitału, towarów i usług w Unii Europejskiej

– wyjaśnia, jakie są zasady przekraczania granic przez polskich obywateli w strefie Schengen i poza nią

– omawia korzyści i zagrożenia wynikające z członkowstwa Polski w strefie Schengen

– przedstawia argumenty polityczne, ekonomiczne i społeczne wynikające z przystąpienia Polski do strefy Schengen

– uzasadnia konieczność wprowadzenia tak zwanych kontroli mobilnych na terenie kraju, w celu sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemców

– ocenia zasadność wprowadzenia na granicach osobnych pasów odpraw dla obywateli państw należących do strefy z Schengen

– podaje argumenty za i przeciw wejściu Polski na wspólny rynek i do strefy Schengen

Obywatelstwo Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: obywatela Unii Europejskiej, paszportu europejskiego

– wymienia podstawowe prawa obywateli Unii Europejskiej

– wymienia korzyści wynikające z posiadania obywatelstwa europejskiego

– opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej

– charakteryzuje możliwość skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej przeciwko instytucjom i organom UE

– charakteryzuje zasady udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

– ocenia korzyści wynikające z prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej dla obywateli Unii Europejskiej

– uzasadnia konieczność stosowania 23 oficjalnych języków Unii Europejskiej

– uzasadnia możliwość udziału obywateli innych państw Unii Europejskiej w wyborach do władz lokalnych

– ocenia zasadność prawa dla obywateli państw Unii Europejskiej do udostępnienia dokumentów unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych

– wyjaśnia pojęcia: funduszy strukturalnych, Programu Kapitał Ludzki, programu regionalnego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej

– podaje przykłady wykorzystania funduszy unijnych w regionie

– wymienia warunki ubiegania się o kredyt w ramach programu

– wymienia przykłady finansowania małych przedsiębiorstw

– wymienia etapy cyklu funkcjonowania projektu

– podaje ogólne zasady korzystania z funduszy unijnych przez obywateli, przedsiębiorstwa i inne organizacje w Polsce

– charakteryzuje podstawowe założenia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

– ocenia podstawowe założenia Regionalnego Programu Operacyjnego swojego województwa

– ocenia założenia programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

– uzasadnia możliwość rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska w ramach Funduszu Spójności

– ocenia szczegółowe opisy priorytetów do przykładowego programu finansowanego przez Unię Europejską

Podejmowanie nauki i pracy w Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcia: EURES-u, Europassu, kwalifikacji zawodowych

– wymienia przykładowe zawody regulowane w Unii Europejskiej

– wymienia dokumenty wchodzące w skład Europassu, które wypełniają upoważnione instytucje

– potrafi posługiwać się Europassem

– wyszukuje informacje o możliwościach podejmowania nauki i pracy w państwach Unii Europejskiej

– charakteryzuje świadczenia społeczne, które przysługują pracownikom na umowę o pracę

– sporządza własny Europass – CV

– na podstawie różnych źródeł informacji ocenia warunki zatrudnienia w dowolnie wybranym kraju Unii Europejskiej

– ocenia zasadność wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu osób pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej

– na podstawie różnych źródeł informacji ocenia zasady i wymogi dotyczące podejmowania nauki w wybranych krajach Unii Europejskiej

Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– wyjaśnia pojęcie grupy państw podobnie myślących

– wymienia płaszczyzny analizy stopnia entuzjazmu Polaków z przystąpienia do Unii Europejskiej

– wymienia korzyści ekonomiczne i polityczne, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

– wymienia skutki: społeczno-kulturalne integracji Polski z Unią Europejską

– na podstawie źródeł statystycznych charakteryzuje korzyści polityczne wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej

– na podstawie różnych źródeł charakteryzuje korzyści ekonomiczne wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej

– ocenia skutki członkowstwa  i perspektywy rozwoju Polski w Unii Europejskiej, odwołując się do danych statystycznych, badań opinii publicznej oraz informacji o wykorzystaniu środków unijnych w Polsce, regionie i gminie

 – analizuje źródła statystyczne i wyciąga wnioski, określa tendencję

– na podstawie źródeł statystycznych analizuje stopień wykorzystania przez Polskę funduszu unijnych

– podaje argumenty za i przeciw integracji Polski z Unią Europejską w kontekście skutków społeczno-kulturalnych

Stosunki międzynarodowe – lekcja powtórzeniowa

 

 

 

 

 

Polska, Europa, świat – lekcja sprawdzająca