Zaproponowana forma dydaktyczna – Przedmiotowy System Oceniania jest przeznaczona do autorskiego programu nauczania Małgorzaty Iglewskiej, przygotowanego dla klasy o profilu turystycznym w XIV LO w Poznaniu.

PSO precyzuje wymagania na poszczególne oceny do kolejnych tematów lekcyjnych.

W prezentowanym materiale uwzględnione zostały wiadomości i umiejętności podlegające ocenie opisanej stopniem szkolnym: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry.

Pominięte zostały dwie oceny skrajne – niedostateczny – właściwy dla zerowego poziomu wiedzy i umiejętności oraz celujący – jako ocena przeznaczona dla uczniów biorących z powodzeniem udział w olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i konkursach o charakterze ogólnopolskim, a także o bardzo wysokim poziomie wiedzy i umiejętności z przedmiotu.

 

Temat lekcji

Treści edukacyjne

Poziom wiedzy ucznia

Informacje o ocenie celującej znajdują się pod tabelką

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

1.Lekcja organizacyjna

• metody pracy na lekcji

• metody kontroli osiągnięć edukacyjnych

• kryteria dla zdobywania poszczególnych ocen

-

-

-

-

 

2. Warunki rozwoju turystyki historycznej w Polsce

• walory kulturowe Polski

• metody promowania turystycznych atrakcji historycznych w Polsce

• czynniki ograniczające rozwój turystyki w Polsce

• zakres i istota działania Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO

• kryteria kulturowe Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

• obiekty zabytkowe w Polsce wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO

  „historyczne” szlaki turystyczne w Polsce.

 Najważniejsze pojęcia z zakresu turystyki „historycznej”.

 

 

 

Uczeń:

 umie wyjaśnić pojęcia: „szlak turystyczny”, „Pomnik Historii”, „dziedzictwo kulturowe”, „krajobraz kulturowy”

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 potrafi wymienić najważniejsze  „historyczne” szlaki turystyczne w Polsce

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wymienić  obiekty zabytkowe w Polsce wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO

• potrafi wyjaśnić zakres i istotę działania Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO oraz wskazać kryteria kulturowe Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO podać czynniki ograniczające rozwój turystyki w Polsce

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie opisać walory kulturowe Polski i

 przedstawić metody promowania turystycznych atrakcji historycznych w Polsce

 

3. Zabytki na Liście UNESCO – Historyczne centrum Krakowa

• historyczny zespół urbanistyczno-architektoniczny Krakowa na szlaku „Krakowska Droga Królewska”.

 geneza nazwy szlaku.

 mapa zasięgu szlaku.

 najważniejsze obiekty na szlaku.

 sposoby rozróżniania stylów architektonicznych.

 

 

 

Uczeń:

• umie omówić mapę zasięgu i trasę szlaku turystycznego „Krakowska Droga Królewska”

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 potrafi wymienić najważniejsze obiekty na szlaku – Barbakan, Brama Floriańska, romański kościół św. Andrzeja, gotycki kościół Mariacki, barokowy kościół jezuicki św. Piotra i Pawła, dom Jana Długosza,  Wawel – zamek i katedra z Kaplicą Zygmuntowską, Smocza Jama oraz Sukiennice

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wyjaśnić genezę nazwy szlaku i uzasadnić jego wyjątkową wartość dla rozwoju turystyki polskiej

• potrafi rozpoznać najwybitniejsze budowle na szlaku.

• umie scharakteryzować najistotniejsze cechy stylu: romańskiego, gotyckiego, renesansowego i barokowego

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie rozróżniać style architektoniczne i werbalizować ich cechy w kontekście konkretnych budowli

 

 

4.   Zabytki na Liście UNESCO – Kopalnia soli w Wieliczce

•  historyczne znaczenie kopalni.

 podziemny Szlak pielgrzymkowy „Szczęść Boże” i ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich.

 geneza nazwy szlaku.

 najważniejsze miejsca zwiedzania na szlaku

Uczeń:

• potrafi przedstawić trasę podziemnego Szlaku pielgrzymkowego „Szczęść Boże”

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 umie wymienić najważniejsze miejsca na szlaku - XIX-wieczne kaplice: św. Antoniego, Krzyża Świętego, św. Kingi i św. Jana; fragment ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich z ekspozycją „Sacrum w dziedzictwie solnym”

• potrafi rozpoznać obiekty na szlaku

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wyjaśnić  genezę nazwy szlaku

• omówić historię kopalni i jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju w minionych wiekach

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi wyjaśnić na czym polega wartość obiektu w kontekście turystyki pielgrzymkowej

 

5. Zabytki na Liście UNESCO – Stare Miasto w Zamościu

• historia powstania miasta

• wyjątkowy charakter zespołu Starego Miasta

 ustalone historycznie synonimy nazwy miasta

 trasa zwiedzania: „Zamość – miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO”

• najważniejsze budowle Starego Miasta

 

Uczeń:

• umie wymienić nazwiska: założyciela miasta i architekta-urbanisty

 potrafi opisać trasę wycieczki „Zamość – miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO”

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie rozpoznać najważniejsze atrakcje turystyczne na  trasie wycieczki: Rynek Wielki, ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamoyska, dawna Synagoga, fortyfikacje: brama lwowska, brama lubelska i Rotunda

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi objaśnić historię powstania miasta

 umie wymienić synonimy nazwy miasta: „Perła

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi wyjaśnić na czym polega znaczenie Starówki jako "miasta idealnego"

6. Zabytki na Liście UNESCO – Historyczne centrum Warszawy

• powody wpisania zespołu na listę UNESCO.

• dzieła malarskie Canaletta, jako wzorzec do rekonstrukcji zburzonej Warszawy.

• najwybitniejsze przykłady odbudowanego centrum Warszawy

 

Uczeń:

• umie rozpoznać najważniejsze zabytki Starówki: Zamek Królewski, kolumna Zygmunta III,  katedra p.w. św. Jana i Barbakan

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• potrafi omówić główne  powody wpisania miasta na listę UNESCO: Starówka jako dzielnica zburzona – dowód barbarzyństwa wojennego
i całkowitej rekonstrukcji zespołu

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wyjaśnić historię obiektów i cechy stylowe najważniejszych obiektów Starówki

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi wymienić nazwisko malarza polskiego klasycyzmu, Canaletta i niektóre przykłady jego obrazów przedstawiających dawne  centrum Warszawy

7.   Zabytki na Liście UNESCO – Miasto średniowieczne w Toruniu

•   miejsce miasta na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

 Trasa zwiedzania śladami Wielkiego Gotyku

 impreza historyczna na zamku krzyżackim

 inne turystyczne atrakcje Torunia – historia pierników toruńskich

Uczeń:

• wyjaśnić pojęcie Szlaku Gotyku Ceglanego, jego zasięg i trasę

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• wskazać budowle toruńskie usytuowane na szlaku: Ratusz Staromiejski, Kościół Mariacki, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, Katedra św. Jana, ruiny zamku krzyżackiego, kościół św. Jakuba

• rozpoznać najważniejsze budowle

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• wskazać gdzie i kiedy odbywa się
w mieście impreza historyczna - Turniej Rycerski

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• omówić słynne legendy o toruńskich piernikach

8. Zabytki na Liście UNESCO – Zamek Krzyżacki w Malborku

• miejsce budowli na Szlaku Polskich Zamków Gotyckich

•  historia i architektura zamku

•  zamek malborski w literaturze polskiej

•  impreza historyczna na zamku – turniej rycerski „Oblężenie Malborka

 

Uczeń:

• scharakteryzować pojęcie Szlaku Polskich Zamków Gotyckich

 wskazać jakie znaczenie posiada budowla dla rozwoju turystyki historycznej
w Polsce

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

  rozpoznać wygląd budowli

 wymienić cechy architektury zamku i nazwać jego poszczególne części

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• podać nazwę imprezy historycznej na zamku

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

 omówić historię zamku

9. Pozostałe zabytki polskie na Liście UNESCO

• Kalwaria Zebrzydowska

 Drewniane kościoły południowej Małopolski.

 Kościoły Pokoju w Jaworze
i w Świdnicy

 Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau

 Hala Stulecia we Wrocławiu

 

Uczeń:

• umie wymienić miejsca, gdzie znajdują się pozostałe zabytki polskie wpisane na Listę UNESCO

 potrafi rozpoznać obiekty objęte tematem

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 umie podać powody wpisania obozu Auschwitz-Birkenau na listę UNESCO: obóz jako świadectwo okrucieństwa
i martyrologii narodu, a nie jako dorobek kulturowy

 umie wymienić nazwy poszczególnych miejscowości, w których znajdują się małopolskie kościoły drewniane o konstrukcji zrębowej: Binarowa, Blizno, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana i Sękowa

 

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi wymienić styl, w jakim wzniesiono zespół sakralny w Kalwarii Zebrzydowskiej

• umie wyjaśnić miejsce Kalwarii Zebrzydowskiej w turystyce pielgrzymkowej

 potrafi omówić historię powstania ryglowych Kościołów Pokoju w Jaworze
i w Świdnicy

 umie wyjaśnić powody wpisania Hali Stulecia we Wrocławiu na listę UNESCO: Hala jako pionierskie osiągnięcie architektury i inżynierii
XX w.

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie scharakteryzować cechy  „konstrukcji zrębowej”
i „konstrukcji ryglowej”

10. Poznań – Pomnik Historii

• zasięg terytorialny historycznego zespołu miasta.

 podział na pięć rejonów poznańskiego Pomnika Historii.

 data i powody otrzymania tytułu Pomnika Historii.

 trzy trasy wycieczki po mieście szlakiem wybitnych obiektów historycznych

 

Uczeń:

• potrafi opisać zasięg terytorialny poznańskiego Pomnika Historii

 umie wskazać trasy wycieczki po mieście: Poznaj Stary Rynek, Spacerem po mieście oraz Zaułkami Starego Miasta

 

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie rozpoznać i podać nazwy najważniejszych zabytków na trasach wycieczki

• potrafi określić styl najważniejszych zabytków na trasach

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wskazać, gdzie znajduje się Muzeum Miasta Poznania

 potrafi wyróżnić i wskazać na mapie pięć rejonów miasta jako Pomnika Historii

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie wyjaśnić, popierając przykładami historycznymi, na czym polega wyjątkowy charakter miasta: Poznań jako kolebka państwa Polskiego

11. Szlak Piastowski – geneza, znaczenie i przebieg trasy

• mapa zasięgu i trasa zwiedzania

 miejsca zabytkowe na szlaku

• środki transportu wykorzystywane na szlaku

 związek nazwy z historią regionu

 logo szlaku

 samodzielne Pomniki Historii na szlaku

 impreza historyczna na szlaku

 szlak Piastowski, jako organizacja turystyczna

 

Uczeń:

• potrafi objaśnić pojęcie Szlaku Piastowskiego, jego zasięg i trasę

•  umie wymienić miejsca i rodzaje zabytków objęte tytułem atrakcji turystycznych szlaku i wskazać je na mapie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• potrafi rozpoznać logo szlaku i opisać genezę jego powstania

 wymienić Pomniki Historii na szlaku: Biskupin, Ostrów Lednicki, katedra w Gnieźnie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wskazać, jakimi środkami transportu można zwiedzać Szlak Piastowski

• wyjaśnić związek nazwy szlaku
z historią regionu

• potrafi wskazać kiedy i gdzie odbywa się Festyn Archeologiczny na szlaku oraz jakie atrakcje przewiduje wspomniana impreza

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie wymienić formy promocji szlaku w ramach działania organizacji turystycznej Szlak Piastowski

12. Szlak Piastowski – historyczne atrakcje turystyczne Wielkopolski

• Poznań – Ostrów Tumski jako fragment Pomnika Historii

 Ostrów Lednicki – osada prasłowiańska

 Gniezno - katedra

 

Uczeń:

• umie wskazać obiekty na szlaku, które stanowią atrakcje historyczne Wielkopolski

 potrafi wymienić pozostałości Palatium Dobrawy i katedrę ze Złotą Kaplicą w Poznaniu, osadę prasłowiańską na Ostrowiu Lednickim oraz katedrę w Gnieźnie

• umie rozpoznać wspomniane obiekty

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• potrafi omówić szczególną rolę historyczno-religijną Ostrowa Tumskiego
w Poznaniu i katedry w Gnieźnie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wymienić władców polskich, których upamiętnia Złota Kaplica w Poznaniu

• potrafi wskazać najważniejsze zabytki związane z katedrą gnieźnieńską

 umie objaśnić styl i repertuar ikonograficzny Drzwi Gnieźnieńskich

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi wymienić cechy budownictwa katedralnego w Polsce

 umie podać legendę o pochodzeniu nazwy Gniezna.

• potrafiwymienić nazwę muzeum, które znajduje się na Ostrowiu Lednickim i omówić zakres jego działania w kontekście historii wyspy

13.-14. Szlak Piastowski - historyczne atrakcje Kujaw

• Biskupin – osada obronna
z okresu kultury łużyckiej

 Mogilno – kościół romański pw. Św. Jana Ewangelisty i opactwo benedyktyńskie

 Strzelno – zabytki  romańskie: rotunda św. Prokopa i bazylika pw. Świętej Trójcy

 Kruszwica – kolegiata romańska p.w. św. Piotra i Pawła oraz pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego

 Inowrocław - romański kościół p.w. NMP

 Kościelec – kościół romański

• Radziejów – franciszkańskie sanktuarium M.B. Nieustającej Pomocy

 

 

Uczeń:

• umie wskazać i rozpoznać obiekty na szlaku, które stanowią atrakcje historyczne Kujaw

• potrafi rozróżnić i zwerbalizować styl najważniejszych budowli na szlaku

 umie omówić słynne podania „kruszwickie”: legendę o Popielu i legendę o Piaście Kołodzieju

• zna przyczyny historyczne sprowadzenia franciszkanów do Radziejowa

 

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• potrafi wyjaśnić pojęcie „kultura łużycka”

 umie uzasadnić wyjątkową, uniwersalną wartości osady w Biskupinie

• potrafi wyjaśnić znaczenie osady biskupińska w kontekście ideologii nazistowskich Niemiec;

 umie objaśnić na czym polega unikalność architektury kościoła św. Jana Ewangelisty w Mogilnie

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 potrafi wyjaśnić symbolikę kolumn cnót i przywar w bazylice Świętej Trójcy w Strzelnie w kontekście ideologii średniowiecznej

• umie scharakteryzować wyjątkowy charakter kościoła w Kościelcu

 potrafi przedstawić historię opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie
w kontekście wojen krzyżackich

• umie rozpoznać nagrobki Kościeleckich w Kościelcu, w typie „sansowinowskich”

 potrafiwyjaśnić pojęcie „poza sansowinowska”

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

 umie podać ciekawostki o strzeleńskiej rotundzie św. Prokopa

 potrafi podać legendę o znakach na murze kolegiaty kruszwickiej

 umie wyjaśnić symbolikę masek na kamieniach romańskiego kościoła w Inowrocławiu oraz synonim nazwy obiektu „Ruina”

15. Szlak Cysterski - geneza, znaczenie i przebieg trasy

• miejsce Polski na Europejskim Szlaku Cysterskim

 mapa zasięgu szlaku

 środki transportu wykorzystywane na szlaku

 logo szlaku

 miejsca zabytkowe na szlaku

 pomniki Historii na szlaku

 imprezy historyczne na szlaku

 formy promocji Szlaku Cysterskiego

 

Uczeń:

 potrafi objaśnić pojęcie Szlaku Cysterskiego i jego zasięg

 umie wymienić miejsca i rodzaje zabytków objęte tytułem atrakcji turystycznych szlaku i wskazać je na mapie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• potrafi wyjaśnić miejsce polskich obiektów na Europejskim Szlaku Cysterskim

• umie rozpoznać logo szlaku i objaśnić genezę jego powstania

 potrafi wymienić Pomniki Historii na szlaku: kościół św. Jakuba w Toruniu, opactwa: w Lądzie i w Krzeszowie

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie omówić historię przybycia
i rozprzestrzenienia się zakonu cystersów w Polsce

• potrafi wskazać kiedy i gdzie odbywają się imprezy historyczne na szlaku: jarmarki i festyny cysterskie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie wymienić inne formy promocji szlaku
w ramach działania organizacji turystycznej Szlak Cysterski

 

16. Szlak Cysterski – historyczne obiekty sakralne

• główne elementy średniowiecznej zabudowy klasztornej

• Pętla małopolska szlaku

• Pętla śląska szlaku

 Pętla wielkopolsko-lubuska szlaku

 Pętla pomorsko-kujawsko-chełmińska szlaku

 

 

Uczeń:

• umie omówić podziały trasy szlaku na cztery pętle zwiedzania: małopolską, śląską, wielkopolsko-lubuską i pomorsko-kujawsko-chełmińską

•  potrafi wymienić i rozpoznać najbardziej charakterystyczne obiekty cysterskie na każdej z pętli - opactwa
w: Wąchocku, Sulejowie, Lubiążu, Krzeszowie, Lądzie i kościół św. Jakuba w Toruniu

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

•  umie wskazać miejsce obiektów na mapie i kierunek ich zwiedzania

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 potrafi scharakteryzować po krótce bryłę tych obiektów

 umie wyjaśnić pojęcia: „wirydarz”, „refektarz”, „dormitorium”, „kapitularz”

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi omówić historię opactwa w Lądzie
i objaśnić jego wyjątkowy charakter jako Pomnika Historii

 

 

17. Szlak Zamków Krzyżackich – geneza, znaczenie i przebieg trasy

• zasięg terytorialny szlaku
i kierunek zwiedzania.

 związek nazwy szlaku z historią regionu.

 logo szlaku.

 środki transportu wykorzystywane na szlaku.

 główne zamki na szlaku.

 pomnik Historii na szlaku – zamek w Malborku.

 imprezy historyczne na szlaku.

 formy promocji szlaku

 

Uczeń:

• umie wyjaśnić pojęcie Szlaku Zamków Krzyżackich i jego zasięg terytorialny

 potrafi wskazać  miejsca i rodzaje zabytków objęte tytułem atrakcji turystycznych szlaku i wskazać je na mapie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie wymienić Pomnik Historii na szlaku i wie jaką olę odgrywa on pośród zabytków na liście UNESCO

• potrafi wyjaśnić związek nazwy szlaku
z historią regionu;

• umie rozpoznać logo szlaku i podać genezę jego powstania

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi wskazać, jakimi środkami transportu można zwiedzać Szlak Zamków Krzyżackich

 umie podać gdzie i kiedy odbywają się imprezy historyczne na szlaku: turnieje rycerskie i inscenizacje bitwy „Vivat Vasa” i Dni Kultury Średniowiecznej

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie wymienić nazwę stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie i podejmowane przez tę organizację formy promocji szlaku

18. Szlak Polskich Zamków Gotyckich – zamki w kujawsko-pomorskim

• cechy architektury krzyżackiej na ziemiach polskich

 miejsca zwiedzania zamków na linii kujawsko-pomorskiej

 zachowane zamki w: Świeciu, Chełmnie i Radzyniu

 

 

Uczeń:

• umie wskazać na mapie miejscowości, w których znajdują się zamki krzyżackie

 potrafi wymienić miejscowości,  gdzie budowle zachowały się w stanie kompletnym

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 umie rozpoznać wygląd zachowanych zamków

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi scharakteryzować cechy krzyżackiej architektury obronnej

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

 umie omówić historię zamków w Świeciu, Chełmnie i Radzyniu

19. Szlak Polskich Zamków Gotyckich – zamki w Polsce północnej

• miejsca zwiedzania zamków na linii pomorskiej

 miejsca zwiedzania zamków na linii warmińsko-mazurskiej

 zamki w: Bytowie, Gniewie
i Nidzicy

 Trasy zwiedzania zamków krzyżackich

 

Uczeń:

• umie wymienić nazwy miejscowości Polski północnej, w których znajdują się zamki krzyżackie;

• potrafi rozpoznać zachowane zamki

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 umie wymienić miejscowości,  gdzie budowle zachowały się w stanie niekompletnym

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 potrafi rozplanować trasy zwiedzania zamków krzyżackich

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie omówić historię zamków w Bytowie, Gniewie i Nidzicy

20. Szlak Orlich Gniazd – geneza, znaczenie i przebieg trasy

• pochodzenie nazwy szlaku i jej związek z historią regionu

 logo szlaku

 twórca szlaku.

 zasięg terytorialny, trasa i długość szlaku

• wyjątkowe walory turystyczne szlaku

 środki transportu na szlaku

 najważniejsze zamki na szlaku

 imprezy historyczne na szlaku

 formy promocji szlaku

Uczeń:

• potrafi wymienić nazwy miejscowości Polski północnej, w których znajdują się zamki krzyżackie;

• umie rozpoznać zachowane zamki

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 potrafi wymienić miejscowości,  gdzie budowle zachowały się w stanie niekompletnym

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 umie rozplanować trasy zwiedzania zamków krzyżackich

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi omówić historię zamków w Bytowie, Gniewie i Nidzicy

21. Szlak Orlich Gniazd – południowy odcinek trasy

• dostęp do obiektów ze względu na stan własności i zachowania

 historia wybranych zamków

 inne atrakcje historyczne -legendy zamkowe

Uczeń:

• umie rozpoznać wygląd zamków na odcinku od Ojcowa do Smolenia

 potrafi wskazać, w jakim czasie i stylu zostały one zbudowane

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie wymienić budowle na prawach własności Skarbu Państwa

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi wskazać zamki prywatne, które oferują możliwość zwiedzania

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie omówić legendy o zamkach w: Pieskowej Skale, Ojcowie i Rabsztynie

22. Szlak Orlich Gniazd – północny odcinek trasy

• miejsca zwiedzania zamków

 dostęp do obiektów ze względu na stan własności i zachowania

 historia wybranych zamków

• inne atrakcje historyczne - legendy zamkowe

Uczeń:

• umie rozpoznać wygląd zamków na odcinku od Olsztyna do Ogrodzieńca;

 potrafi wyjaśnić, w jakim czasie i stylu zostały one zbudowane

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie wymienić budowle na prawach własności Skarbu Państwa

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 potrafi wskazać zamki prywatne, które oferują możliwość zwiedzania

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie omówić legendy o zamkach w: Bobolicach, Ogrodzieńcu i Ostrężniku

23. Szlak Zamków Piastowskich - geneza, znaczenie i przebieg trasy

• geneza nazwy szlaku i jej związek z historią regionu

 logo szlaku

 zasięg terytorialny, trasa
i długość szlaku

 wyjątkowe walory turystyczne szlaku

 środki transportu na szlaku

 najważniejsze zamki na szlaku

 imprezy historyczne na szlaku

 

Uczeń:

• umie wyjaśnić nazwę szlaku, jej genezę
i związek z historią regionu

 potrafi scharakteryzować zasięg terytorialny i długość szlaku

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 umie wymienić i wskazać na mapie miejscowości, w których znajdują się zamki objęte szlakiem

• potrafi rozpoznać logo szlaku

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• umie wymienić środki transportu, którymi można zwiedzać szlak

• potrafi podać gdzie i kiedy odbywają się imprezy historyczne na szlaku: turniej rycerski, Jarmark Średniowieczny, Dni Kultury Rycerskiej i XVII-wieczny piknik rycerski

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie wyjaśnić jaką rolę w rozwoju turystyki odgrywają walory historyczno-przyrodnicze terenu, na którym wytyczono szlak

24. Szlak Zamków Piastowskich – prezentacja budowli

• przyczyny rozwoju architektury obronnej na terenie szlaku

 cechy warowni polskich z okresu średniowiecza

 zamki na szlaku

 inne atrakcje historyczne – legendy zamkowe

 

Uczeń:

• umie wymienić i wskazać na mapie miejscowości, w których znajdują się zamki objęte szlakiem

 potrafi rozpoznać zamki

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie wymienić przyczyny rozwoju architektury obronnej na terenie objętym szlakiem

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi omówić legendy o zamkach w: Książu i Grodnie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

 umie wymienić cechy polskiego budownictwa obronnego w okresie średniowiecza

25. Szlak Zamków Piastowskich – wirtualne wycieczki po zamkach

 

• zamek w Bolkowie.

 zamek w Grodźcu.

 zamek Cisy.

 zamek w Książu

 

Uczeń:

• potrafi rozpoznać szczegółowy wygląd zamków
w : Bolkowie, Grodźcu, Książu i zamku Cisy

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie wyjaśnić, w jaki sposób zarządzający zabytkami promują obiekty multimedialnie i potrafi zwerbalizować skuteczność promocji

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

•potrafi omówić ogólny zakres zbiorów muzealnych w obiektach

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie waloryzować i dzielić się odczuciami estetycznymi poprzez przeżywanie „wędrówek po obiektach”

26.-28. Wielkopolska - najpiękniejsze miejsca historyczne

• pałac myśliwski Radziwiłłów w Antoninie

 zamek Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie

 pałac Raczyńskich w Rogalinie

 rezydencja Leszczyńskich i Sułkowskich w Rydzynie

 zamek w Kórniku

 baszta Halszki w Szamotułach

 kościół filipinów w Świętej Górze k/ Gostynia

 

Uczeń:

• umie wymienić nazwy miejscowości i kategorię obiektów, które stanowią atrakcje historyczne Wielkopolski poza szlakiem Piastowskim

 wskazać je na mapie

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 potrafi rozpoznać budowle objęte tematem i podać, jakie style reprezentują

 umie objaśnić znaczenie Świętej Góry w rozwoju turystyki pielgrzymkowej

• potrafi wskazać, w których budowlach znajdują się oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu i zna ogólny zakres zbiorów muzealnych w obiektach

 

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 umie omówić legendy o Białej Damie z Kórnika i Rydzyny oraz o Halszce z Szamotuł

 potrafi podać nazwiska wybitnych właścicieli pałaców w Gołuchowie i Rogalinie, Antoninie, Rydzynie

• umie wyjaśnić, jaką rolę odegrały w historii regionu rodziny, których nazwiska wiążą się z rozwojem rezydencji wielkopolskich

 potrafi wymienić nazwę festiwalu, który odbywa się corocznie w pałacu w Antoninie

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie opisać formy promocji obiektów

 

29. Ćwiczenia opisowe wybranych budowli

• ćwiczenia opisowe budowli - np. Fara Poznańska, Katedra na Ostrowie Tumskim, Pałac w Rogalinie

Uczeń:

• potrafi wymienić główne cechy stylowe budowli

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

• umie opisać bryłę i dekorację elewacji

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

• potrafi opisać układ przestrzenny budowli

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• umie waloryzować i dzielić się odczuciami estetycznymi na temat omawianych budowli

30.-32. Projekt wycieczki

• opracowanie projektu wycieczki

Uczeń:

• umie zaplanować i opracować trasę wycieczki oraz zdobyć informacje
o zapleczu turystycznym na podstawie map, przewodników i internetu

 zna procedury związane z organizacją wycieczki

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dopuszczającą, a ponadto

 zna organizacje turystyczne i ich rolę w promowaniu regionu

• umie opracowywać i przetwarzać materiał zebrany w trakcie badań terenowych i kameralnych oraz prezentować wyniki własnej pracy badawczej

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dostateczną, a ponadto

 umie oceniać i wypowiadać się na temat wartości obiektów turystycznych

 potrafi wybrać najatrakcyjniejsze oferty dotyczące noclegów, wyżywienia i transportu

 zna wartości kulturowe własnego regionu oraz rozumie i potrafi podać konkretne powody konieczności ich ochrony

 

Uczeń:

Opanował materiał na ocenę dobrą, a ponadto

• potrafi  waloryzować zjawiska towarzyszące rozwojowi turystyki

 

33. Podsumowanie projektu wycieczki

 

• Prezentacja efektów pracy nad projektem

 

34.-35. Sprawdzian wiadomości

 

• Sprawdzian - Zabytki na Liście UNESCO (1 semestr);

• Sprawdzian - Szlaki turystyczne (2 semestr)

-

-

-

-

 

 

Ocena celująca:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania tych osiągnięć w praktyce. Są to:

·         podejmowane przez ucznia inicjatywy projektów promujących kulturę i sztukę (wystawy prac plastycznych, fotograficznych, działania plastyczne na rzecz szkoły),

·         udział w olimpiadzie i w konkursach tematycznych,

·        prawidłowe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania z działu tematycznego, wykraczające poza wiedzę zdobytą na lekcji.