Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego – klasa 1 PF

rok szk. 2019/20

 

 

  1. Uczeń otrzymuje ocenę NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:

-           jego zasób wiedzy i umiejętności (gramatyka i leksyka) wynosi mniej niż 33%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, szkoła, praca, życie rodzinne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach danego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: rzeczownik, czasownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia.

-           nie rozumie większości poleceń nauczyciela,

-           selektywnie i globalnie rozumie teksty słuchane i czytane w poniżej 33%,

-           nie potrafi streścić wysłuchanych tekstów,

-           nie potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela ani wypowiedzieć się na określony temat,

-           popełnia liczne błędy, zakłócające komunikację,

-           zasób słownictwa jest bardzo ubogi,

-           jego wypowiedzi ustne i pisemne nie zawierają wymaganego słownictwa,

-           nie buduje spójnych zdań,

-           nie opanował materiału, objętego programem nauczania w danej klasie,

-           nie uczestniczy systematycznie w zajęciach, nie odrabia prac domowych, nie jest aktywny,

-           z prac pisemnych uzyskuje poniżej 33%.

 

  1. Aby otrzymać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, uczeń:

-           opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 33% do 49%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

-           ma bardzo słabo opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

-           potrafi komunikować się na bardzo słabym poziomie wartości komunikacyjnej;

-           poważnie narusza normę językową, co znacznie zakłóca komunikację;

-           reaguje po dodatkowym ukierunkowaniu,

-           zna biernie struktury gramatyczne oraz leksykalne;

-           popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne;

-           formułuje wypowiedzi o bardzo ubogiej treści;

-           jest słabo umotywowany;

-           nie robi postępów w nauce.

 

  1. Aby otrzymać ocenę DOSTATECZNĄ, uczeń:

-           opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 50% do 70%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

-           ma słabo opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

-           potrafi komunikować się na słabym poziomie wartości komunikacyjnej;

-           narusza normę językową, potrafi jednak wyrazić intencję komunikacyjną;

-           reaguje powolnie i formułuje jedynie krótkie wypowiedzi;

-           stosuje struktury gramatyczno-leksykalne o niskim stopniu złożoności;

-           popełnia dość liczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne;

-           robi słabe postępy w nauce.

 

  1. Aby otrzymać ocenę DOBRĄ, uczeń:

-           opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 71% do 85%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

-           ma zadowalająco opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

-           operuje językiem na poziomie dobrej wartości komunikacyjnej;

-           nieznacznie narusza normę językową;

-           szybko reaguje na pytania;

-           samodzielnie formułuje krótkie, ale poprawne wypowiedzi;

-           poprawnie stosuje struktury gramatyczno-leksykalne;

-           popełnia drobne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne;

-           pracuje systematycznie;

-           jest zaangażowany i aktywny.

 

  1. Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

-           opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 86% do 94%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

-           ma biegle opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

-           potrafi komunikować się na bardzo dobrym poziomie wartości komunikacyjnej;

-           reaguje szybko i poprawnie;

-           posługuje się bogatym słownictwem;

-           stosuje zróżnicowane struktury gramatyczno-leksykalne;

-           formułuje dłuższe wypowiedzi nieznacznie odbiegające od normy w sposób swobodny i samodzielny;

-           udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania;

-           pracuje systematycznie;

-           jest zaangażowany i aktywny.

 

  1. Aby otrzymać ocenę CELUJĄCĄ, uczeń:

-           opanował wiedzę (leksykę i gramatykę) w skali od 95% do 100%. Leksyka obejmuje następujące zagadnienia: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach anglosaskich, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Gramatyka obejmuje następujące kategorie: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik, przyimek, składnia, słowotwórstwo, przeczenia;

-           ma biegle opanowane umiejętności odtwarzania i przetwarzania tekstu słuchanego i czytanego, reagowania językowego, tworzenia tekstu mówionego i pisanego;

-           potrafi komunikować się na bardzo wysokim poziomie wartości komunikacyjnej;

-           posiada bogaty zasób słownictwa, zna różne wyrażenia idiomatyczne i przysłowia;

-           formułuje rozbudowane wypowiedzi nie odbiegające od normy językowej w sposób swobodny i samodzielny;

-           udziela wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania;

-           posługuje się różnorodnymi konstrukcjami gramatyczno-leksykalnymi;

-           reprezentuje szkołę w etapie okręgowym, uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady językowej

-           pracuje systematycznie;

-           jest zaangażowany i aktywny.

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje za sprawdziany (prace klasowe i testy leksykalno-gramatyczne), sprawdziany, kartkówki oraz różne formy wypowiedzi pisemnej i ustnej tworzone podczas lekcji i sprawdzające jego wiedzę i umiejętności.