Przedmiotowy system oceniania

Przedmiot: podstawy pedagogiki

KLASA 2B I 3B

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)
i zapisywane w dzienniku elektronicznym.

 

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności

Waga

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu

4 (2+2)

Kartkówka lub odpowiedź ustna obejmująca 3 tematy lekcyjne  
(od 10 – 20 minut)

2

Praca w grupach

1

Przygotowanie pomocy dydaktycznych np. plakat

1

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

Aktywny udział w lekcjach

1

Zeszyt

1

 

1.      Sprawdzian

     Terminy sprawdzianów obejmujących więcej niż 3 ostatnie lekcje są ustalane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika.

Każdy sprawdzian poprzedza powtórzenie materiału, a po sprawdzianie – omówienie wyników.

Sprawdzian jest obowiązkowy.

             

2.      Poprawa sprawdzianu/kartkówki

§  Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu.

§  Wciągu 2 tygodni od oddania sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić ocenę, termin poprawy ustala nauczyciel razem z uczniami.

§  Prawo poprawienia oceny z kartkówki dotyczy tylko kartkówek wskazanych przez nauczyciela. Wpisana do dziennika poprawiona ocena jest średnią arytmetyczną ocen (kartkówka i jej poprawa).

§  Sprawdzian ma wagę 4, waga sprawdzianu  jest podzielona na dwie części: 2 + 2. Zapis w dzienniku - sprawdzian, waga 2 oraz sprawdzian/poprawa sprawdzianu, waga 2 [suma wag wynosi 4 ]. 

Przykład:

- uczeń, który nie poprawiał sprawdzianu – sposób zapisu w dzienniku:

sprawdzian (waga 2)

sprawdzian/poprawa sprawdzianu (waga 2)

3

3

 - uczeń, który poprawiał sprawdzian – sposób zapisu w dzienniku:

sprawdzian (waga 2)

sprawdzian/poprawa sprawdzianu (waga 2)

3

5

§  W przypadku otrzymania zera, nauczyciel decyduje o możliwości poprawy.

3.    W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń pisze tę formę
w drugim terminie – razem z osobami poprawiającymi lub w terminie wskazanym przez nauczyciela.

4.    W przypadku nieobecności ucznia na kartkówce uczeń pisze tę formę na najbliższej lekcji, na której jest obecny lub w terminie wskazanym przez nauczyciela.

5.    W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej długą chorobą, terminy form sprawdzania wiadomości i umiejętności lub uzupełniania zaległości ustalane są indywidualnie.

6.  Uczeń posiadający ściągę lub przyłapany na ściąganiu w czasie sprawdzianu, kartkówki lub  innej formy otrzymuje ocenę zero.

7.     Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia na lekcję zeszytu.

8.    Uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie bez podawania przyczyny - przysługuje jedno nieprzygotowanie w semestrze. Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych, kartkówek, ćwiczeń na ocenę. Nauczyciel odnotowuje zgłoszenie nieprzygotowania w dzienniku lub w kalendarzu nauczyciela.

9.    Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w czasie trwania semestru. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych
w czasie trwania roku szkolnego, pod warunkiem uzyskania w II sem. średniej ważonej co najmniej 1,8.
Ocena jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

  ocena                                    średnia

celujący                            powyżej 5,35

bardzo dobry                        4,55 - 5,35

dobry                                    3,60 - 4,54

dostateczny                           2,70 - 3,59

dopuszczający                      1,8  -  2,69

niedostateczny                   poniżej 1,8.

 

10.                       Punktacja za prace pisemne:

ocena niedostateczna

0

32  %

ocena dopuszczająca

33

49  %

ocena dostateczna

50

70  %

ocena dobra

71

85  %

ocena bardzo dobra

86

94 %

ocena celująca

95

-

100%