Wymagania edukacyjne

Podstawy pedagogiki

KLASA 2B I 3B

 

1)   Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, uczeń:

- ma bardzo słabo opanowane wiadomości z zakresu przedmiotu

- formułuje wypowiedzi o bardzo ubogiej treści

- jest słabo zmotywowany

- nie robi postępów w nauce

2)   Na ocenę DOSTATECZNĄ, uczeń:

- opanował wiedzę w stopniu pozwalającym prowadzenie dyskusji na dany temat z zakresu przedmiotu

- formułuje bogatsze wypowiedzi na dany temat

- robi słabe postępy w nauce

3)   Na ocenę DOBRĄ, uczeń:

- opanował wiedzę na poziomie pozwalającym swobodnie poruszać się po zagadnieniach wynikających z treści przedmiotu

- samodzielnie formułuje dłuższe wypowiedzi

-pracuje systematycznie, jest zaangażowany i aktywny

4)   Na ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

- opanował wiedzę na poziomie pozwalającym bardzo swobodnie poruszać się po zagadnieniach wynikających z treści przedmiotu

- samodzielnie formułuje  wypowiedzi, udzielając wyczerpujących odpowiedzi na zadane zagadnienie

- pracuje systematycznie, jest bardzo zaangażowany i aktywny

5)   Na ocenę CELUJĄCĄ, uczeń:

- opanował wiedzę wykraczającą poza treści omawianych zagadnień

- posługuje się bogatym słownictwem pedagogicznym podczas wypowiedzi

- zgłębia zagadnienia wzbogacając je o nowe treści

- pracuje systematycznie, jest bardzo zaangażowany i aktywny