Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 1G_1C – część 1 i 2

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w pierwszym semestrze klasy 1. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to,
co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co
na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń: potrafi to,
co na ocenę
bardzo dobrą oraz:

ANTYK – O EPOCE

 Fundamenty kultury europejskiej

• wyjaśnia znaczenie słów: antyk, klasyczny, monoteizm i politeizm, antropocentryzm

• wskazuje różnice między politeizmem i monoteizmem

• tłumaczy, co oznacza pojęcie imperium rzymskie i odnosi je do właściwego okresu historycznego

• podaje datę upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i przedstawia znaczenie tego wydarzenia w określaniu ram czasowych epoki

• wyjaśnia znaczenie słów: judaizm, chrześcijaństwo, miasto-państwo, demokracja oraz imperium i używa ich w odpowiednim kontekście

• właściwie stosuje w swoich wypowiedziach przymiotnik klasyczny

• wykorzystuje pojęcia miasto-państwo i demokracja do opisu form ustrojowych starożytnej Grecji

• określa, na czym polegało przełomowe znaczenie wynalazku pisma

• podaje etymologię i wyjaśnia sens słowa antropocentryzm w kontekście kultury antyku

• omawia ideę kalokagatii jako ideału człowieczeństwa

• wypowiada się na temat fundamentalnej roli starożytności klasycznej w historii kultury europejskiej

 

• wyjaśnia, kim był Perykles i odnosi tę postać do złotego wieku w kulturze greckiej

• przedstawia znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju późniejszych kodyfikacji prawnych

• podaje datę podziału cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie

• tłumaczy, co oznacza pojęcie agora

 Poglądy filozoficzne starożytnych Greków

• wymienia imiona najważniejszych filozofów starożytnej Grecji: Sokratesa, Platona i Arystotelesa

• podaje najważniejsze założenia filozofii stoickiej i epikurejskiej

• wymienia podstawowe założenia filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

• czyta ze zrozumieniem fragment Uczty Platona i objaśnia platońską metaforę jaskini

• określa etymologię oraz znaczenie słowa filozofia

• tłumaczy, co oznacza pojęcie materializm w odniesieniu do filozofii przyrody

• określa sens wyrazu idealizm w kontekście filozofii Platona

• wyjaśnia znaczenie słowa cnota i odnosi je do filozofii Sokratesa

• wyjaśnia znaczenie pojęcia arche

• opisuje zasadę złotego środka w odniesieniu do filozofii Arystotelesa

• objaśnia sens słów: cynizm, hedonizm, sofistyka

 

• określa pochodzenie słów akademia i liceum

• przedstawia główne poglądy Heraklita z Efezu

 

 Sztuka antyku

• rozróżnia porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki

• rozpoznaje najważniejsze zabytki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

• podaje główne cechy sztuki antycznej

• wymienia rzymskie wynalazki architektoniczne: arkadę oraz kopułę i wskazuje je na przykładach konkretnych zabytków

• wyjaśnia znaczenie pojęć: polichromia, fresk, mozaika, kompozycja dzieła, arkada, kariatyda, kolumna, akwedukt, Koloseum, kopuła, łuk triumfalny

• omawia znaczenie harmonii w sztuce antyku

• tłumaczy, czym jest kanon

• objaśnia sens pojęcia mimesis jako kategorii sztuki antycznej

• charakteryzuje antyczny ideał piękna

• dokonuje analizy dzieła sztuki według następujących kryteriów: stosunek do natury, kompozycja, sposób ukazania tematu, kontekst kulturowy i filozoficzny

• wypowiada się na temat ceramiki antycznej

• przedstawia najistotniejsze informacje na temat muzyki w antyku

• rozróżnia okresy klasyczny i hellenistyczny w historii sztuki starożytnej Grecji i przyporządkowuje im odpowiednie dzieła

Teatr antyczny

• wymienia nazwy rodzajów literackich i definiuje dramat

• wskazuje podstawowe elementy budowy teatru greckiego – orchestrę, proscenium, skene, parodos

• wyjaśnia, na czym polegała zasada trzech jedności

• przytacza tytuły przynajmniej dwóch tragedii Sofoklesa (Król Edyp i Antygona)

• rozróżnia antyczne gatunki dramatyczne: tragedię, komedię i dramat satyrowy

• opisuje podstawowe elementy budowy teatru greckiego – orchestrę, proscenium, skene, parodos

• przedstawia budowę dramatu antycznego

• omawia historię narodzin teatru

• swobodnie posługuje się pojęciami i wyrażeniami: dytyramb, koryfeusz, agon, chór, koturny, maska, deus ex machina, amfiteatr

• określa rolę trzech pisarzy – Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa – w rozwoju dramatu

 

• podaje etymologię słowa tragedia

• omawia wpływ tragików greckich: Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa oraz komediopisarza Arystofanesa na rozwój teatru

ANTYK – TEKSTY Z EPOKI

Mitologia Greków i Rzymian

• na podstawie fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego relacjonuje powstanie świata i bogów według wierzeń Greków

• streszcza mit o Orfeuszu

• wymienia imiona najważniejszych bogów greckich (Zeus, Posejdon, Hades, Hera, Hestia, Demeter, Afrodyta, Apollo, Ares, Atena, Hermes i Hefajstos)

• wyjaśnia znaczenie pojęcia mit na tle wierzeń świata starożytnego

• odróżnia mit od legendy i baśni

• charakteryzuje rodzaje mitów: kosmogoniczne, teogoniczne, antropogeniczne oraz genealogiczne i podaje konkretne przykłady każdego z nich

• opisuje najważniejszych bogów greckich: Zeusa, Posejdona, Hadesa, Herę, Hestię, Demeter, Afrodytę, Apolla, Aresa, Atenę, Hermesa i Hefajstosa, Artemidę, Uranosa, Gaję, Kronosa, Reę

• używa ze zrozumieniem pojęć sacrum i profanum

• tłumaczy znaczenie pojęcia antropomorfizm i odnosi je do mitów greckich

• interpretuje mit o Orfeuszu

 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia archetyp w kontekście mitu o Orfeuszu

 

• na podstawie mitów o Prometeuszu i Syzyfie określa sens pojęcia archetyp

• tłumaczy, czym były misteria eleuzyńskie

• interpretuje mit o rodzie Labdakidów

 

. U  źródeł poezji – liryka grecka

• omawia podział na rodzaje literackie

• wymienia nazwy gatunków lirycznych uprawianych w antyku

• podaje definicje gatunków lirycznych: pieśni, trenu, anakreontyka, ody, elegii, poezji tyrtejskiej

• definiuje patriotyzm w kontekście utworu Tyrtajosa

• wymienia twórców starożytnej liryki greckiej: Tyrtajosa, Safonę, Anakreonta

• charakteryzuje poezję tyrtejską na przykładzie wiersza Tyrtajosa

• interpretuje poezję Anakreonta w odniesieniu do filozofii epikurejskiej

• porównuje liryki Tyrtajosa z wierszami Anakreonta

• omawia twórczość poetów starożytnej Grecji: Tyrtajosa, Safony, Anakreonta

• szczegółowo analizuje i interpretuje wiersze, używając terminologii z zakresu teorii literatury (rodzaj liryki, podmiot liryczny, sytuacja liryczna) i wskazując zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego oraz określając ich funkcje

• interpretuje liryki Tyrtajosa, Anakreonta i Safony, odnosząc je do światopoglądu starożytnych Greków

• ocenia formę i styl poznanych liryków

 Homer – początki epiki

• określa tematykę przeczytanego fragmentu Iliady

• uzasadnia przynależność eposu do epiki

 

• wymienia cechy eposu homeryckiego

• wyjaśnia, na czym polega specyfika porównania homeryckiego i wskazuje odpowiednie przykłady w tekście

• tłumaczy znaczenie pojęcia stały epitet i podaje przykłady takich epitetów z eposu homeryckiego

• wyjaśnia, co oznacza wyrażenie koń trojański

• relacjonuje główne wątki Iliady

• odróżnia inwokację od apostrofy

• omawia na przykładach istotę toposu

 

• rozpoznaje i wskazuje cechy stylu podniosłego

• charakteryzuje głównych bohaterów Iliady

• wymienia imiona drugoplanowych bohaterów Iliady: Andromacha, Priam, Kasandra, Helena, Parys, Laokoon

• konfrontuje historię o Laokoonie z rzeźbą Grupa Laokoona

• omawia tematykę, toposy i przesłanie Odysei

• wyjaśnia znaczenie pojęcia homo viator

* Poetyka normatywna według Arystotelesa

• wyjaśnia pojęcie poetyka normatywna i odnosi je do traktatu Poetyka Arystotelesa

• wypowiada się na temat dokonań Arystotelesa

• omawia zagadnienie katharsis jako jednej z podstawowych kategorii tragedii greckiej

• definiuje zasady mimesis oraz decorum

• wypowiada się na temat funkcji zasad mimesis i decorum w budowie tekstu literackiego

• przywołuje szerokie konteksty traktatu Arystotelesa i nawiązania do niego

.

Król Edyp Sofoklesa

• streszcza tragedię Król Edyp Sofoklesa

 

• wskazuje w tekście elementy budowy dramatu antycznego

• omawia zasadę trzech jedności na przykładzie utworu Sofoklesa

• charakteryzuje głównego bohatera tragedii

• wymienia funkcje chóru w dramacie antycznym, odwołując się do przykładów z tekstu

• wyjaśnia istotę tragizmu w kontekście treści utworu

• na przykładzie działań Edypa określa funkcjonowanie ironii tragicznej

• przedstawia, na czym polega wina tragiczna w odniesieniu do losów głównego bohatera

 

• analizuje zagadnienie fatum w świecie starożytnych Greków, odnosząc się do treści Króla Edypa

• posługuje się pojęciem hybris przy charakteryzowaniu postaci Edypa

• objaśnia zagadnienie katharsis jako jednej z podstawowych kategorii tragedii greckiej

• streszcza mit o rodzie Labdakidów

• wyjaśnia na przykładzie Króla Edypa, na czym polega zasada decorum

 

Liryka rzymska – Horacy

• przedstawia postać Horacego

• określa pochodzenie pojęcia mecenas sztuki w nawiązaniu do biografii Horacego

• wyjaśnia znaczenie pojęcia horacjanizm

• podaje cechy charakterystyczne pieśni (ód)

• rozpoznaje rodzaj liryki omawianego utworu, jego adresata, sposób kreacji podmiotu lirycznego i sytuacji lirycznej

• określa problematykę utworu

• definiuje zasadę decorum i odnosi ją do wybranych utworów literatury starożytnej

• sytuuje treść ody w kontekście poznanych filozofii

• wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego

• pisze analizę i interpretację wiersza Horacego

 

• przywołuje szerokie konteksty twórczości Horacego i nawiązania do niej

ANTYK – NAUKA O JĘZYKU

Retoryka

• wyjaśnia znaczenie pojęcia retoryka

• wyróżnia argumenty rzeczowe, logiczne i emocjonalne

• prezentuje na przykładach różne typy argumentów – rzeczowe, logiczne i emocjonalne

• wymienia etapy przygotowania wypowiedzi ustnej

 

• wyjaśnia znaczenie słowa perswazja i wskazuje odmiany perswazji: propagandę oraz agitację

• realizuje w praktyce etapy przygotowania wypowiedzi ustnej

• rozpoznaje manipulację językową i najczęstsze chwyty erystyczne

• tworzy konspekt dłuższej wypowiedzi ustnej

• podczas wypowiadania się zwraca uwagę na mowę ciała

• rozpoznaje i analizuje wypowiedź propagandową

ANTYK – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

 Podsumowanie wiadomości na temat kultury antycznej

• streszcza główne tezy fragmentu tekstu Ernsta Hansa Gombricha O sztuce

• relacjonuje fragment prozy Tadeusza Borowskiego U nas, w Auschwitzu…

• prezentuje własne wrażenia wynikające z lektury fragmentu tekstu Tadeusza Borowskiego

• podsumowuje dziedzictwo antyku

 

• podejmuje dyskusję na temat roli artysty w czasach antyku i obecnie

• bierze udział w dyskusji na temat zagrożeń myślenia idealistycznego

• pisze pracę, w której zawiera swój pogląd na temat dziedzictwa antyku

 Powtórzenie wiadomości

• przytacza najważniejsze fakty, sądy i opinie na temat antyku

• wykorzystuje najważniejsze konteksty wywodzące się z twórczości antycznej

• wyciąga wnioski na tematy związane z twórczością antyczną

• określa własne stanowisko w kwestii dziedzictwa antyku

• zabiera głos w dyskusji na tematy związane z antykiem i stosuje odpowiednie argumenty

• w swoich wypowiedziach dokonuje uogólnień, podsumowań i porównań

• wykorzystuje bogate konteksty wywodzące się z twórczości antycznej

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze związane z twórczością antyku

ANTYK – NAWIĄZANIA

. Śladami antyku

• rozpoznaje wpływy kultury starożytnej w różnych dziełach sztuki

• wymienia elementy kultury starożytnej obecne w dzisiejszym świecie

• omawia znany sobie przykład inspiracji kulturą antyku

• podaje przykłady wpływu sztuki starożytnej na twórczość kolejnych epok

• omawia stosunek poszczególnych okresów w historii kultury do dziedzictwa antyku

* Kto jest barbarzyńcą?

• czyta ze zrozumieniem fragmenty tekstów  Zbigniewa Herberta Barbarzyńca w ogrodzie i Mieczysława Jastruna Mit śródziemnomorski

• relacjonuje opinię Mieczysława Jastruna o starożytnych Grekach

 

• odnosi tekst utworu Zbigniewa Herberta do poznanych dzieł architektury starożytnej Grecji

• rozpoznaje polemiczny charakter tekstu Mieczysława Jastruna

 

• interpretuje tytuł tekstu Herberta, odwołując się do toposów (m.in. ogrodu, arkadii, barbarzyńcy)

• porównuje tezy zawarte w tekstach Jastruna i Herberta

 

• podejmuje dyskusję na temat dziedzictwa antyku

• interpretuje słowo barbarzyńca w kontekście obu fragmentów

• przywołuje szerokie konteksty i nawiązania obu przeczytanych tekstów

 Mitologia współcześnie

• streszcza mit o Dedalu i Ikarze

• czyta ze zrozumieniem fragment tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Tragiczny koniec mitologii

• streszcza mit o Ledzie i Jowiszu

• wyjaśnia znaczenie słów demitologizacja i parodia na przykładzie utworu Gałczyńskiego

 

 

• interpretuje rzeźbę Igora Mitoraja Ikaro Alato w odniesieniu do kanonu sztuki antycznej oraz mitu o Dedalu i Ikarze

 

• omawia współczesne interpretacje mitologii starożytnych Greków i Rzymian

• tworzy parodię dowolnie wybranego mitu

 Safona w poezji współczesnej

• określa tematykę fragmentu wiersza Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej Róże dla Safony

• nazywa rodzaj liryki występujący w utworze

• prezentuje informacje na temat życia, legendy oraz twórczości Safony

• określa podmiot liryczny i adresata lirycznego utworu

• wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego

• omawia sytuację liryczną występującą w utworze Jasnorzewskiej

• wyjaśnia, na czym polega funkcja metafor w wierszu

• pisze analizę i interpretację wiersza

. Omówienie filmu Troja

• streszcza fabułę filmu

• porównuje fabułę filmu z treścią mitu trojańskiego

• posługuje się nazwami gatunków filmowych i przyporządkowuje Troję do jednego z nich

• wypowiada się na temat scenografii, kostiumów, zdjęć, montażu, reżyserii, gry aktorskiej oraz efektów specjalnych w Troi

• porównuje obraz Wolfganga Petersena z innymi dziełami filmowymi podejmującymi wątki antyczne

*Omówienie filmu Grek Zorba

• wypowiada się na temat swoich odczuć po obejrzeniu filmu

• definiuje żywioł dionizyjski i odnosi go do Alexisa Zorbasa – głównego bohatera filmu

 

• porównuje Greka Zorbę z tragedią antyczną, uwzględniając następujące elementy: przeznaczenie, konflikt tragiczny, winę tragiczną, katharsis

• omawia znaczenia tańca w filmie i w antycznych obrzędach religijnych

• tworzy recenzję filmu

BIBLIA – O EPOCE

 Świat

judeochrześcijański

• podaje nazwy religii wywodzących się z Biblii

• wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem

• wymienia nazwy religii chrześcijańskich i wskazuje podstawowe różnice pomiędzy nimi

• wyjaśnia znaczenie pojęcia Testament w odniesieniu do Biblii

• omawia różnice pomiędzy Starym a Nowym Testamentem

• wyjaśnia, czym są Ewangelie i wymienia imiona ewangelistów

• analizuje relacje dogmatyczne i społeczne pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem, a także pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi

• wyczerpująco opisuje jedną z religii wywodzących się z Biblii

 Biblia – wiadomości wstępne

• określa pochodzenie słowa Biblia

• prezentuje podział ksiąg biblijnych

• dokonuje podziału ksiąg biblijnych na księgi historyczne, dydaktyczne oraz profetyczne i podaje ich przykłady

• wymienia przekłady Biblii

• określa, w jakich językach została zapisana Biblia

• wyjaśnia znaczenie pojęć werset i alegoria

• charakteryzuje przekłady Biblii

• wyjaśnia znaczenie pojęć: kanon, teologia, symbol

• omawia funkcje Biblii – sakralną, poznawczą i estetyczną

• wymienia nazwy świętych ksiąg innych religii

BIBLIA – TEKSTY Z EPOKI

 Księga Rodzaju – dzieje początków świata i ludzkości

• relacjonuje powstanie świata i człowieka według Biblii

 

• wyjaśnia znaczenie frazeologizmu zakazany owoc

• definiuje pojęcia genesis i patriarcha

• porównuje biblijny opis stworzenia świata i człowieka z opisem mitologicznym

 

• interpretuje opowieść o zerwaniu owocu z drzewa zakazanego (o grzechu pierworodnym)

• formułuje wypowiedź na temat wolnej woli w kontekście opowieści o grzechu pierworodnym

• interpretuje obraz Tycjana Grzech pierworodny i Williama Blake’a Bóg stwarzający wszechświat

 

*W drodze do Ziemi Obiecanej – Księga Wyjścia

• relacjonuje treść fragmentu Księgi Wyjścia

• charakteryzuje relację między Bogiem a człowiekiem na podstawie fragmentów Księgi Wyjścia

• wypowiada się na temat symboliki wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia

• przedstawia rolę Mojżesza w historii judaizmu

• analizuje dzieła plastyczne inspirowane Księgą Wyjścia

 Rozważania o cierpieniu – Księga Hioba

• opowiada historię Hioba

• omawia relacje między Hiobem a Bogiem na podstawie fragmentu Biblii

• interpretuje przemianę postawy Hioba po rozmowie z Bogiem

• podejmuje dyskusję na temat sensu cierpienia i zgody Boga na istnienie zła (teodycei)

• omawia problem cierpienia we współczesnym świecie

• interpretuje obraz Léona Bonnata w kontekście historii Hioba

 Poezja biblijna – Księga Psalmów

• przyporządkowuje psalmy do liryki

• określa rodzaj liryki oraz nadawcę i adresata psalmów

• wyjaśnia znaczenie pojęć psalm i psałterz

• klasyfikuje psalmy według poznanych kryteriów

• podaje przykłady paralelizmów

• wypowiada się na temat związku psalmów z muzyką

• wskazuje środki stylistyczne zastosowane w psalmach i omawia ich funkcje

 

• przedstawia obraz Boga wyłaniający się z psalmów

• porównuje tłumaczenia psalmów (z Biblii Tysiąclecia, Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza)

 Biblijne oblicza miłości – Pieśń nad Pieśniami

• uzasadnia przynależność Pieśni nad Pieśniami do liryki

• charakteryzuje relacje między Oblubieńcem a Oblubienicą

• wyjaśnia znaczenie wyrażenia miłość zmysłowa w kontekście utworu

• omawia oddziaływanie Pieśni nad Pieśniami na zmysły, wskazując cytaty z tekstu

• odnajduje środki stylistyczne zastosowane w utworze i określa ich funkcję

• podejmuje dyskusję na temat przynależności Pieśni nad Pieśniami do kanonu biblijnego

• wypowiada się na temat symbolicznej interpretacji Pieśni

• porównuje opis miłości zaprezentowany w Pieśni nad Pieśniami z wybranymi utworami miłosnymi z kręgu popkultury

• opisuje postać z obrazu Oblubienica Rossettiego i zestawia ją z literackim pierwowzorem z Biblii

 Moralizatorski sens przypowieści biblijnych

• odczytuje przypowieści na poziomie dosłownym i alegorycznym

• tłumaczy znaczenie pojęcia parabola

 

• wymienia elementy świata przedstawionego, zwracając uwagę na ich schematyczną konstrukcję

• wyjaśnia funkcję schematycznej konstrukcji przypowieści i podaje przyczynę braku imion bohaterów

• odróżnia przypowieść od exemplum

• uzasadnia sens posługiwania się formą przypowieści w Biblii

• wskazuje na średniowiecznej miniaturze Czterech ewangelistów atrybuty właściwe poszczególnym ewangelistom

• podejmuje dyskusję na temat aktualności wzorców moralnych propagowanych w przypowieściach

• podaje przykłady utworów literackich o charakterze parabolicznym

 Wizja końca świata w Apokalipsie św. Jana

• streszcza Księgę Apokalipsy na podstawie przeczytanych fragmentów

• opisuje jeźdźców Apokalipsy i charakteryzuje ich na podstawie ryciny Albrechta Dürera Czterech jeźdźców Apokalipsy

• definiuje pojęcie eschatologii

 

 

• wskazuje główne cechy stylu Apokalipsy

• interpretuje symbole i alegorie znajdujące się w omawianym fragmencie

 

• wypowiada się na temat sposobów obrazowania i wywoływania nastroju grozy w Apokalipsie

• porównuje biblijną Apokalipsę z innymi przedstawieniami końca świata

pisze analizę porównawczą Apokalipsy i dowolnego dzieła prezentującego koniec świata (literackiego, malarskiego bądź filmowego)

*O miłości bliźniego – Pierwszy list św. Jana Apostoła

• omawia obraz miłości wyłaniający się z listu św. Jana

• wyjaśnia znaczenie pojęć kazanie i list apostolski

• dostrzega i charakteryzuje rewolucyjność nauki Jezusa z Nazaretu zawartej w liście św. Jana

• podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania przykazania miłości bliźniego

 

• porównuje obraz Fra Angelica Kazanie na górze z treścią listu św. Jana

• przywołuje szerokie konteksty listu św. Jana i nawiązania do niego

BIBLIA – NAUKA O JĘZYKU

. Style wypowiedzi

• wymienia style funkcjonalne obecne w języku polskim i rozpoznaje je w praktyce

• wymienia najczęstsze rodzaje stylizacji językowej

• podaje cechy stylów funkcjonalnych

 

• rozpoznaje stylizację językową

• wskazuje wyróżniki stylu biblijnego

• omawia różnice pomiędzy stylem funkcjonalnym a artystycznym

• podaje cechy dobrego stylu

 

• tworzy teksty napisane różnymi stylami funkcjonalnymi

 

BIBLIA – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

 Podsumowanie wiadomości na temat Biblii

• relacjonuje opinie na temat Biblii, zawarte w tekstach Anny Kamieńskiej Książka nad książkami i Anny Świderkówny Rozmowy o Biblii

 

• wskazuje i komentuje różnice pomiędzy tekstami obu autorek

• na podstawie przeczytanych fragmentów formułuje własne sądy na temat Biblii

• podejmuje dyskusję o miejscu Biblii w przeszłości i we współczesnym świecie

• wypowiada się na temat wpływu Biblii na dzieje świata

 Powtórzenie wiadomości

• przytacza najważniejsze fakty, sądy i opinie na temat Biblii

• wykorzystuje najważniejsze konteksty wywodzące się z Biblii

• rozważa zagadnienia poruszane w przeczytanych fragmentach Biblii i formułuje własne sądy na ich temat oraz wnioski

• zabiera głos w dyskusji na tematy związane z Biblią i stosuje odpowiednie argumenty

• w swoich wypowiedziach dokonuje uogólnień, podsumowań i porównań

• wykorzystuje bogate konteksty wywodzące się z Biblii

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze związane z Biblią

BIBLIA – NAWIĄZANIA

 Śladami Biblii

• rozpoznaje inspiracje biblijne w sztuce

• wymienia motywy w kulturze współczesnej, wywodzące się z Biblii

• omawia przykład dzieła zainspirowanego Biblią

• podaje przykłady inspiracji biblijnych, realizowane w określonych epokach

 

• szczegółowo omawia wybrany przykład współczesnego dzieła sztuki inspirowanego Biblią

* Poezja współczesna inspirowana Biblią

• odczytuje ze zrozumieniem treść wierszy Zbigniewa Herberta Książka i Anny Achmatowej Żona Lota

• relacjonuje historie zburzenia Sodomy i Gomory

• nazywa rodzaj liryki występujący w utworach

• określa adresata i nadawcę wierszy

• rozpoznaje bohaterów lirycznych wiersza Achmatowej

• odnajduje nawiązania biblijne w wierszu Herberta

 

• określa stosunek podmiotu lirycznego do Biblii w wierszu Herberta oraz do żony Lota w wierszu Achmatowej

 

• interpretuje oba wiersze

• pisze analizę porównawczą obu utworów

. O Biblii dzisiaj

• relacjonuje treść fragmentów tekstów Harolda Kushnera Co się naprawdę zdarzyło w ogrodzie Edenu? i Frédérica Beigbedera Windows on the World

• przytacza treść historii o grzechu pierworodnym i zburzeniu wieży Babel

• uzasadnia porównanie World Trade Center do wieży Babel z tekstu Frédérica Beigbedera

• opisuje dzieło Jerzego Nowosielskiego Krucyfiks

 

• określa funkcję pytań w tekście Harolda Kushnera

• porównuje autorską interpretację historii biblijnej z interpretacją kanoniczną

 

 

• wskazuje literaturę pomocną do interpretacji krucyfiksu

• interpretuje znaczenie krucyfiksu w kontekście symboliki chrześcijańskiej

 

• wymienia tytuły innych dzieł Jerzego Nowosielskiego i je interpretuje

 Biblia w filmie – Pasja Mela Gibsona

• streszcza fabułę filmu 

• wyjaśnia funkcję retrospekcji w Pasji

 

• wypowiada się na temat kompozycji filmu

 

• podejmuje dyskusję na temat zasadności ukazania w filmie drastycznych scen

• interpretuje postać szatana

• porównuje epizody filmowe z ich ewangelicznymi opisami

• pisze recenzję filmu

 Kino o wartościach – Dekalog I Krzysztofa Kieślowskiego

• przedstawia swoje odczucia po obejrzeniu filmu

• zabiera głos w dyskusji na temat postawy bohatera filmu – Krzysztofa

 

• wypowiada się na temat dialogów, narracji i kadrowania w filmie

• analizuje rolę przypadku w konstrukcji fabuły

 

• interpretuje postać graną w filmie przez Artura Barcisia

• podejmuje dyskusję o hierarchii wartości we współczesnym świecie

 

• formułuje wypowiedź na temat innego filmu z cyklu Dekalog

ŚREDNIOWIECZE – O EPOCE

Średniowiecze – wprowadzenie do epoki

• podaje etymologię nazwy epoki

• wymienia najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza

• wyjaśnia znaczenie słów teocentryzm i feudalizm

• określa fazy średniowiecza

 

• omawia najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza

• porównuje ramy czasowe średniowiecza polskiego i europejskiego

• charakteryzuje średniowieczny system szkolny

• wyjaśnia, co oznacza sformułowanie Biblia pauperum

• analizuje specyfikę periodyzacji polskiego średniowiecza

• omawia, na czym polegał średniowieczny uniwersalizm i teocentryzm

 

• interpretuje rolę karnawału

• opisuje wpływ antyku i kultury arabskiej na średniowiecze

 

Filozofia chrześcijańska

• czyta ze zrozumieniem fragment Wyznań św. Augustyna oraz Summy teologicznej św. Tomasza

• wyjaśnia znaczenie pojęcia asceza

• wymienia podstawowe założenia obu filozofii

• tłumaczy, co oznaczają pojęcia: dualizm, iluminacja, akt, potencja, hierarchia bytów

• na podstawie Summy teologicznej wyjaśnia pochodzenie hierarchii bytów według św. Tomasza

• omawia wpływ idei hierarchii bytów na średniowieczną koncepcję władzy i społeczeństwa

• przedstawia różnice między filozofią św. Augustyna a filozofią św. Tomasza

• interpretuje portret św. Augustyna

• objaśnia alegoryczne znaczenie koloru na obrazie Justusa z Gandawy

 Sztuka średniowieczna

• rozpoznaje najważniejsze zabytki polskiego i europejskiego średniowiecza

• odróżnia styl romański od gotyckiego

• wymienia podstawowe cechy stylu romańskiego i gotyckiego

• podaje przykłady zabytków polskiego i europejskiego średniowiecza

• właściwie posługuje się terminami: płaskorzeźba, rzeźba pełnofigurowa, fresk, pieta, ikona, nawa, ołtarz, prezbiterium, apsyda, katedra, przypora, rozeta, witraż, portal

• wyjaśnia i ilustruje przykładami parenetyczny i anonimowy charakter sztuki średniowiecznej

• omawia alegorię i podaje jej przykłady

• używa we właściwym kontekście terminów: symultanizm, iluminatorstwo, miniatura, chorał, bazylika

• analizuje średniowieczne dzieło sztuki według następujących kryteriów: symbolika, kolorystyka, kolejność ukazywania postaci, sposób przedstawienia sylwetki ludzkiej, kontekst filozoficzny i historyczny dzieła, kompozycja

• wymienia cechy stylu bizantyjskiego i podaje jego przykłady

• wypowiada się na temat muzyki średniowiecznej

 Teatr średniowieczny

• podaje nazwy średniowiecznych gatunków teatralnych

• wymienia cechy teatralnych gatunków średniowiecznych

• wypowiada się na temat funkcji teatru w średniowieczu

• objaśnia psychomachię w kontekście moralitetu

• przywołuje szerokie konteksty i nawiązania

ŚREDNIOWIECZE – TEKSTY Z EPOKI

 Bogurodzica – najstarszy polski utwór poetycki

• czyta ze zrozumieniem Bogurodzicę

• wskazuje przykłady archaizmów w utworze

• rozpoznaje podmiot liryczny oraz adresata utworu

• wskazuje archaizmy leksykalne i fleksyjne w Bogurodzicy

• wyjaśnia znaczenie pojęcia kierlesz

• wypowiada się na temat kompozycji utworu

• omawia funkcję Bogurodzicy w średniowiecznej Polsce

• odnajduje w treści Bogurodzicy motyw deesis i odnosi go do sztuk plastycznych

• omawia formę wiersza

 

• wskazuje podobieństwa między motywem deesis w Bogurodzicy a przedstawionym na średniowiecznej ikonie

 Ludzki wymiar cierpienia Matki Boskiej w Lamencie świętokrzyskim

• czyta ze zrozumieniem Lament świętokrzyski

• wskazuje przykłady archaizmów w utworze

• określa sytuację liryczną, podmiot liryczny i adresatów utworu

• wskazuje archaizmy leksykalne i fleksyjne w Lamencie świętokrzyskim

• charakteryzuje Maryję jako matkę

• rozpoznaje w wierszu motyw Stabat mater

 

• porównuje obrazy Maryi z Lamentu świętokrzyskiego i z Bogurodzicy

 

• zestawia obrazy męki Pańskiej przedstawione w Lamencie świętokrzyskim i na obrazie Matthiasa Grünewalda Ukrzyżowanie

• wypowiada się na temat obrazu Żydów w tekście Lamentu świętokrzyskiego

 Motyw tańca śmierci w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

• czyta ze zrozumieniem Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

• streszcza utwór

• wskazuje przykłady archaizmów w tekście

• opisuje obraz śmierci przedstawiony w utworze, posługując się przy tym terminem alegoria

• wskazuje w tekście archaizmy leksykalne i fleksyjne

• odnajduje w przeczytanym fragmencie motyw danse macabre

• wyjaśnia przyczyny popularności motywu śmierci w średniowieczu

• wyjaśnia w kontekście utworu znaczenie pojęć memento mori i ars moriendi  

• omawia na podstawie lektury światopogląd ludzi średniowiecza

• wypowiada się na temat średniowiecznych wskazań ars moriendi

• tłumaczy, czym była w średniowieczu czarna śmierć

• porównuje motyw danse macabre przedstawiony w Rozmowie…  i na obrazie Bernta Notkego Taniec śmierci

 Średniowieczny ideał ascety – Legenda o św. Aleksym

• czyta ze zrozumieniem Legendę o św. Aleksym

• streszcza żywot św. Aleksego

• wskazuje przykłady archaizmów w utworze

• charakteryzuje świętego jako ascetę

• podaje przykłady archaizmów leksykalnych i fleksyjnych z tekstu

• wskazuje w utworze typowe elementy legendy hagiograficznej

 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności ascezy oraz sensu takiej drogi do świętości

• opisuje inne przykłady ascezy średniowiecznej

• wyjaśnia, jaką rolę odgrywali święci w życiu ludzi średniowiecza

*. Świętość afirmacyjna – św. Franciszek

• relacjonuje treść fragmentu Pochwała stworzenia

• charakteryzuje Pochwałę stworzenia jako hymn

 

• porównuje postawy dwóch świętych: św. Franciszka i św. Aleksego

• odnajduje w tekście elementy stylu biblijnego

• wyraża opinię na temat dwóch dróg do świętości – św. Aleksego i św. Franciszka

• interpretuje dzieło Giotta

• wyjaśnia znaczenie pojęcia franciszkanizm

• przywołuje szerokie konteksty interpretacyjne związane z postacią św. Franciszka

 Średniowieczny wzorzec rycerza – Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu

• streszcza fragment utworu Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu

• wymienia tytuły europejskich eposów rycerskich

• odnosi zachowania Artura do średniowiecznego kodeksu rycerskiego

• wyjaśnia znaczenie pojęcia epos rycerski

• na przykładzie tekstu objaśnia funkcję fantastyki w epice rycerskiej

• tłumaczy, co oznacza pojęcie etos

• analizuje etos rycerza i wyraża swoją opinię na ten temat

 

• wypowiada się na temat XV-wiecznego obrazu Rycerze Okrągłego Stołu i św. Graal

• opisuje współczesne dzieła (filmowe, literackie) nawiązujące do średniowiecznych opowieści o rycerzach

 Średniowieczna miłość – Dzieje Tristana i Izoldy

dla fragmentów utworu:

• streszcza fragment Dziejów Tristana i Izoldy

dla całości utworu:

• streszcza utwór Dzieje Tristana i Izoldy

• sporządza plan wydarzeń

 

dla fragmentów utworu:

• formułuje zasady miłości rycerskiej

dla całości utworu:

• omawia etos rycerski na przykładzie postaci Tristana

dla fragmentów utworu:

• objaśnia funkcję fantastyki w tekście

dla całości utworu:

• podaje przykłady elementów fantastyki w Dziejach Tristana i Izoldy i określa ich funkcję

dla fragmentów utworu:

• analizuje specyfikę uczucia łączącego Tristana i Izoldę

dla całości utworu:

• charakteryzuje obyczajowość średniowieczną na podstawie Dziejów Tristana i Izoldy

 

• streszcza historię Abelarda i Heloizy

• podaje przykłady dzieł (także współczesnych) opartych na historii podobnej do romansu Tristana i Izoldy

• wypowiada się na temat miniatury Tristan i Izolda podczas morskiej podróży

 Historiografia polska w średniowieczu

• opisuje wzorzec władcy na podstawie charakterystyki Bolesława Chrobrego pióra Galla Anonima

• definiuje pojęcie kronika

• wymienia obowiązki króla przedstawione przez kronikarza

• podaje przykłady dzieł polskiej historiografii średniowiecznej

• definiuje pojęcie historiografia

• na podstawie Kroniki polskiej wypowiada się na temat stosunków społecznych i obyczajowości w średniowiecznej Polsce

• charakteryzuje dzieła polskiej historiografii średniowiecznej

• omawia uwarunkowania historyczne początków piśmiennictwa polskiego

• podejmuje dyskusję na temat wizerunku współczesnych władców w mediach

• przygotowuje mowę pochwalną na cześć wybranej przez siebie osoby

* Testament poetycki François Villona

• czyta ze zrozumieniem fragment Wielkiego testamentu

• prezentuje życiorys Villona, stanowiący kanwę utworu

• interpretuje tytuł tekstu

• wyjaśnia znaczenie pojęcia testament poetycki

• wypowiada się na temat środków stylistycznych użytych w wierszu oraz zastosowanej w nim kompozycji

 

• porównuje obraz przemijania zawarty w Wielkim Testamencie ze współczesnymi wyobrażeniami na ten temat

• przywołuje szerokie konteksty wywodzące się z Wielkiego testamentu i nawiązania do utworu

* Podróż po zaświatach – Boska Komedia Dantego Alighieri

dla fragmentów utworu:

• na podstawie fragmentów Boskiej Komedii ogólnie omawia budowę piekła, czyśćca i raju

dla całości utworu:

• opisuje budowę zaświatów

• wyjaśnia znaczenie słowa prekursor

dla fragmentów utworu:

• charakteryzuje narratora Boskiej Komedii

• wyjaśnia znaczenie tytułu tekstu

dla całości utworu:

• wypowiada się na temat postaci pojawiających się w utworze

• tłumaczy znaczenie pojęć poemat epicki i summa

 

dla fragmentów utworu:

• wylicza elementy dzieła charakterystyczne dla średniowiecza i renesansu

dla całości utworu:

• wymienia i ilustruje przykładami elementy dzieła charakterystyczne dla średniowiecza i dla renesansu

dla fragmentów utworu:

• wypowiada się na temat sposobu obrazowania w utworze

dla całości utworu:

• interpretuje symbole obecne w dziele Dantego

 

• omawia fresk Dante i trzy królestwa

ŚREDNIOWIECZE – NAUKA O JĘZYKU

. U źródeł języka polskiego

• wymienia dialekty polszczyzny

• przytacza przykłady zabytków języka polskiego

(w tym pierwsze zapisane zdanie)

• rozpoznaje we współczesnym języku niektóre pozostałości staropolskie, np. ślady liczby podwójnej

 

• omawia historię zapożyczeń

• wskazuje przykłady wyrazów z przegłosem polskim, palatalizacją oraz e ruchomym

 

• podaje przyczyny zmian zachodzących w języku polskim

• sytuuje język polski we właściwej grupie języków słowiańskich

• wymienia nazwy podstawowych grup języków wywodzących się z języka praindoeuropejskiego oraz języków spoza rodziny indoeuropejskiej

ŚREDNIOWIECZE – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

. Podsumowanie wiadomości

• relacjonuje opinie na temat średniowiecza, zawarte we fragmentach tekstów Franca Cardiniego Wojownik i rycerz oraz Johana Huizingi Jesień średniowiecza

• wskazuje i komentuje różnice pomiędzy tekstami obu autorów

• formułuje własne sądy na podstawie przeczytanych fragmentów

• podejmuje dyskusję dotyczącą oceny średniowiecza, w której odwołuje się do fragmentów tekstów Cardiniego i Huizingi

• przywołuje szerokie konteksty i nawiązania wywodzące się ze światopoglądu i z twórczości średniowiecza

. Powtórzenie wiadomości

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie na temat średniowiecza

• wykorzystuje najważniejsze konteksty wywodzące się ze średniowiecza

• rozważa zagadnienia poruszane w przeczytanych tekstach średniowiecznych i formułuje własne sądy na ich temat oraz wnioski

• zabiera głos w dyskusji na tematy związane ze światopoglądem oraz twórczością średniowiecza i stosuje odpowiednie argumenty

• w swoich wypowiedziach dokonuje uogólnień, podsumowań i porównań

• wykorzystuje bogate konteksty wywodzące się ze światopoglądu i z twórczości średniowiecza

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze związane z epoką średniowiecza

ŚREDNIOWIECZE – NAWIĄZANIA

. Śladami średniowiecza

• rozpoznaje inspiracje sztuką średniowiecza

• wymienia elementy kultury średniowiecza obecne w dzisiejszym świecie

 

• omawia wpływy kultury średniowiecznej w różnych dziełach sztuki

 

• analizuje wybrany przykład inspiracji kulturą średniowiecza

• podaje przykłady wpływów sztuki średniowiecznej na twórczość kolejnych epok

• omawia stosunek poszczególnych okresów w historii kultury do dziedzictwa średniowiecza

*. Poetycki komentarz do ascezy

• rozpoznaje kontekst literacki wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny Opowieść małżonki św. Aleksego

• określa typ liryki występujący w utworze, a także wskazuje podmiot liryczny i adresata wiersza

• porównuje legendę średniowieczną z poetyckim komentarzem współczesnej poetki

 

• omawia kontekst kulturowy wykorzystany w wierszu

 

• pisze analizę i interpretację wiersza

. Śmiech w średniowieczu

• referuje opinię bohaterów Imienia róży na temat śmiechu

 

• porównuje stosunek do śmiechu obecny w Imieniu róży i Stołku dla wesołka

• rozpoznaje we fragmencie Imienia róży autora księgi – Arystotelesa

• omawia rolę błazna na dworach

• podejmuje dyskusję na temat funkcji śmiechu w kulturze średniowiecza i dzisiaj

• przywołuje szerokie konteksty i nawiązania obecne w utworze Umberta Eco Imię róży

 Współczesne inspiracje średniowieczem

• streszcza fragment tekstu Andrzeja Sapkowskiego Miecz przeznaczenia

 

 

• wymienia motywy średniowieczne, którymi posłużył się autor Miecza przeznaczenia

 

• odnajduje w tekście elementy stylizowane na polszczyznę średniowieczną

• wskazuje w dziele Zdzisława Beksińskiego nawiązania do wieków średnich oraz elementy charakterystyczne dla sposobu obrazowania malarza

• interpretuje obraz Zdzisława Beksińskiego

• porównuje dzieło Beksińskiego z animacją Tomasza Bagińskiego Katedra

. Średniowiecze w krzywym zwierciadle – Monty Python i św. Graal

• streszcza fabułę filmu

 

• odnajduje w filmie motywy średniowieczne

• wyjaśnia w kontekście filmu znaczenie słów absurd oraz ironia

• porównuje bohaterów filmu z ich pierwowzorami z legend arturiańskich

• wyjaśnia, na czym polega specyfika angielskiego humoru

• analizuje środki tworzące w filmie klimat średniowiecza

• podejmuje dyskusję na temat walorów artystycznych i poznawczych filmu

*Współczesny moralitet – Siódma pieczęć Ingmara Bergmana

• odnajduje w tekście  nawiązania do kultury i obyczajowości średniowiecza

• interpretuje tytuł filmu i objaśnia jego funkcję

• wyjaśnia w kontekście dzieła Bergmana znaczenie pojęć personifikacja i taniec śmierci

• rozpoznaje w filmie konwencję moralitetu

• tłumaczy na podstawie  Siódmej pieczęci, czym jest teodycea

• odczytuje przesłanie filmu

• przywołuje szerokie konteksty wywodzące się z filmu Siódma pieczęć i nawiązania do niego

               

 

 

 

 

 

 temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to,
co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co
na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to,
co na ocenę
bardzo dobrą, oraz:

RENESANS – O EPOCE

 U progu czasów nowożytnych

•  określa, na kiedy datowany jest początek renesansu w Europie

• podaje umowną datę początku renesansu w Polsce

• wyjaśnia znaczenie i pochodzenie nazwy epoki

• tłumaczy, co oznacza pojęcie reformacja i opisuje rolę Marcina Lutra

• dostrzega związki pomiędzy odrodzeniem a antykiem

• objaśnia, na czym polegała reformacja i jakie były jej przyczyny

• opisuje przemiany kulturowe, które stały się podwalinami nowej epoki

• podaje przykłady związków pomiędzy renesansem a antykiem

• wymienia wyznania protestanckie

• wyjaśnia znaczenie pojęć humanizm i antropocentryzm

• omawia społeczne uwarunkowania narodzin epoki odrodzenia

• charakteryzuje rolę wydarzeń wyznaczających początek renesansu w kształtowaniu nowej epoki

• wyjaśnia znaczenie wyrażenia ad fontes

• analizuje wpływ antyku na narodziny nowej epoki

• wyjaśnia, jakie było podłoże różnicy pomiędzy periodyzacją renesansu w Europie i w Polsce

• omawia wpływ teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika, wynalezienia druku i upadku Konstantynopola na kształtowanie się renesansu

 Filozofia renesansu

• wymienia nazwiska czołowych filozofów i myślicieli epoki odrodzenia

• streszcza fragment Pochwały głupoty Erazma z Rotterdamu

• przedstawia główny temat Księcia Niccola Machiavellego

 

 

• omawia najważniejsze założenia filozofii Erazma z Rotterdamu

• opisuje ogólne tendencje filozoficzne odrodzenia

 

• wyczerpująco przedstawia problematykę fragmentów Pochwały głupoty i Księcia

• w kontekście fragmentów tekstów Machiavellego i Erazma z Rotterdamu wyjaśnia znaczenie terminów makiawelizm i tolerancja

• podejmuje dyskusję na temat poglądów Erazma z Rotterdamu i Machiavellego

 

• objaśnia wpływ filozofii Platona na myśl renesansową

• wypowiada się na temat gatunku zapoczątkowanego przez Michela de Montaigne’a

• podejmuje dyskusję na temat etyki w kontekście dzieła Niccola Machiavellego

. Sztuka renesansu

• rozpoznaje dzieła sztuki renesansowej

• ogólnie wypowiada się na temat najważniejszych artystów odrodzenia (Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Sandro Botticelli)

• wymienia cechy charakterystyczne stylu renesansowego i objaśnia je na przykładach

• prezentuje dzieła polskiego renesansu

• wyjaśnia znaczenie terminów: akt, portret, perspektywa, scenka rodzajowa, krużganki, miasto idealne, sfumato

• wskazuje i ilustruje przykładami najważniejsze tematy sztuki renesansowej

• omawia twórczość najważniejszych artystów odrodzenia (Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Sandro Botticelli)

• analizuje renesansowe dzieło sztuki

• charakteryzuje wpływ antyku na sztukę odrodzenia

 

• opisuje twórczość renesansowych artystów północnych

• analizuje i ocenia dzieła renesansowe

• wypowiada się na temat muzyki XVI-wiecznej

 

 Teatr renesansowy

• wymienia cechy teatru elżbietańskiego

• przedstawia różnice pomiędzy teatrem renesansowym a średniowiecznym

 

• wylicza podobieństwa i różnice pomiędzy teatrem renesansowym a antycznym

• charakteryzuje konwencje teatralne powstałe w renesansie

• omawia zjawisko teatru dell’arte

• przedstawia podobieństwa oraz różnice pomiędzy dramatem humanistycznym a elżbietańskim

RENESANS – TEKSTY Z EPOKI

 Poezja religijna Jana Kochanowskiego

• czyta ze zrozumieniem Pieśń XXV z Ksiąg wtórych Kochanowskiego

• określa rodzaj liryki występujący w utworze

 

• wskazuje podmiot liryczny oraz adresata lirycznego pieśni

• określa gatunek utworu i wskazuje na jego pochodzenie

• interpretuje wiersz

• wyjaśnia, na czym polega renesansowy charakter utworu

 

• porównuje kreację Boga w pieśni z Jego obrazem w utworach średniowiecznych

• rozpoznaje rodzaj wersyfikacji zastosowany w utworze

• na podstawie indywidualnych poszukiwań wyjaśnia znaczenie wyrażenia Deus artifex i odnosi je do utworu Jana Kochanowskiego

• konfrontuje wiersz Jana Kochanowskiego z obrazem Pietera Bruegla Żniwa i formułuje wnioski

. Świat myśli Jana Kochanowskiego utrwalony w Pieśniach

• czyta ze zrozumieniem podane pieśni

• wskazuje elementy światopoglądu renesansowego w utworach Kochanowskiego

• definiuje pieśń jako gatunek

• na podstawie wierszy charakteryzuje światopogląd poety

• wyjaśnia znaczenie terminów: horacjanizm, cnota, fortuna, stoicyzm, epikureizm

 

• odnajduje wątki horacjańskie w pieśniach Jana Kochanowskiego

• analizuje wiersze pod kątem obecności elementów stoicyzmu i epikureizmu

• dokonuje analizy i interpretacji utworów

• wskazuje w pieśniach cechy wiersza sylabicznego

• porównuje Pieśń XXIV z Ksiąg wtórych z wierszami Horacego

• konfrontuje pieśni Jana Kochanowskiego z obrazem Tycjana Trzy okresy życia

12. Liryka obywatelska Jana Kochanowskiego

• czyta ze zrozumieniem fragmenty Pieśni o spustoszeniu Podola i Pieśń XIV z Ksiąg wtórych

• określa rodzaj liryki, podmiot liryczny i adresata lirycznego utworów

• określa historyczne tło powstania Pieśni o spustoszeniu Podola

• wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego

 

• odnosi tematykę pieśni do światopoglądu renesansowego

• dokonuje analizy i interpretacji wiersza

 

• w kontekście utworu Jana Kochanowskiego wypowiada się na temat roli osób sprawujących władzę

• podaje cechy wiersza sylabicznego

• przywołuje szerokie konteksty interpretacyjne utworów Kochanowskiego oraz nawiązania do nich

Renesansowy obraz arkadii

• czyta ze zrozumieniem fragment Pieśni świętojańskiej o sobótce

• określa rodzaj liryki i wskazuje podmiot liryczny oraz adresata lirycznego

• rozpoznaje gatunek wiersza i odnosi go do tradycji literackiej

• w kontekście utworu wyjaśnia znaczenie terminów: sielanka, arkadia, literatura pastoralna, folklor, idylla

• odnajduje w wierszu toposy renesansowe

• wskazuje w utworze środki stylistyczne i określa ich funkcję

 

• odnosi tematykę wiersza do obyczajowości ziemiańskiej XVI w.

• podejmuje dyskusję na temat realiów życia wiejskiego oraz wizji poetyckiej wsi

• odnosi mit arkadyjski do zjawisk współczesnej kultury

• konfrontuje wiersz Jana Kochanowskiego z obrazem Giorgionego Burza

 

. Fraszki – poezja dnia codziennego

• rozpoznaje w czytanych fraszkach tematykę autobiograficzną, refleksyjno-filozoficzną i obyczajową

• na podstawie poznanych utworów charakteryzuje fraszkę jako gatunek literacki

• wskazuje we fraszkach elementy światopoglądu i obyczajowości renesansowej

• odnajduje we fraszkach konteksty antyczne i biblijne

• analizuje fraszki pod kątem renesansowego obrazu człowieka

 

• omawia topos świata jako teatru

• konfrontuje wybraną fraszkę z obrazem Giuseppe Arcimbolda Jesień

. Żaden ojciec podobno barziej nie miłował / DziecięciaTreny Jana Kochanowskiego

• odnosi Treny do biografii Jana Kochanowskiego

• czyta ze zrozumieniem wskazane utwory

• definiuje tren jako gatunek

• wskazuje elementy filozofii stoickiej w Trenach

• rozpoznaje w Trenie IX pozorny panegiryk

• odnajduje w Trenie XIX informacje świadczące o odbudowie światopoglądu poety

• wyjaśnia znaczenie określeń poezja funeralna i liryka żałobna

• analizuje i interpretuje wskazane treny

• przedstawia kryzys światopoglądowy poety na podstawie trenów: IX, X i XI

 

 

• wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego w Trenach

• wyjaśnia, na czym polegała innowacyjność Trenów Kochanowskiego

 

• na podstawie cyklu Trenów omawia kompozycję epicedium

 

Tłumaczenie wierne czy piękne – o Psałterzu Dawidów Jana Kochanowskiego

• czyta ze zrozumieniem psalmy w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego

• definiuje psalm jako gatunek

• odnosi Psałterz Dawidów do tradycji biblijnej

• wyjaśnia znaczenie terminów: translatoryka, humanizm chrześcijański, poeta doctus

• wypowiada się na temat specyfiki przekładu

• porównuje Psalm 130 w przekładzie Jana Kochanowskiego z wersją utworu z Biblii Tysiąclecia

• zestawia Psalm 130 w przekładzie Jana Kochanowskiego z pieśnią Czego chcesz od nas, Panie i wypowiada się na temat spójności światopoglądowej poety

• podejmuje dyskusję na temat granic wolności tłumacza

• odnosi Psalm 130 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego do analogicznych zjawisk w kulturze

 

. Podsumowanie wiadomości na temat Jana Kochanowskiego

• przytacza najważniejsze wydarzenia z biografii Jana Kochanowskiego

• podaje tytuły omówionych utworów Kochanowskiego

• analizuje wybrane wiersze

• wskazuje najważniejsze tematy i motywy w twórczości Kochanowskiego

• omawia znaczenie twórczości Jana Kochanowskiego w rozwoju literatury polskiej

• wypowiada się na temat światopoglądu Jana Kochanowskiego w kontekście jego biografii i twórczości

 

*O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

• wymienia tytuły ksiąg rozprawy

• relacjonuje poglądy Modrzewskiego, zawarte w przeczytanym fragmencie tekstu

• omawia najważniejsze postulaty pisarza

 

• przedstawia źródło toposu utopii

• relacjonuje najważniejsze założenia utworu Thomasa More’a

 

• podejmuje dyskusję na temat realizacji idei utopii – w obszarze literatury i w świecie realnym

• samodzielnie opracowuje koncepcję idealnego państwa i społeczeństwa oraz uzasadnia swoje tezy

• konfrontuje wyobrażenie idealnej społeczności z obrazem Lucasa Cranacha starszego Złoty wiek

* Kazania sejmowe Piotra Skargi

• przytacza argumentację zaprezentowaną przez Piotra Skargę

• wyjaśnia znaczenie terminu retoryka

• nakreśla kontekst historyczny Kazań sejmowych

• odnajduje w tekście wątki biblijne

• wyjaśnia znaczenie terminów: anarchia szlachecka, złota wolność, tolerancja religijna

• wskazuje w utworze środki retoryczne

• charakteryzuje stylizację proroczej groźby w Kazaniach sejmowych

 

 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności Kazań sejmowych we współczesnej Polsce

• konfrontuje treść obrazu Jana Matejki Kazanie Skargi z realiami historycznymi i formułuje wnioski na temat ideologicznej funkcji obrazu  

• analizuje obraz Jana Matejki Kazanie Skargi

 Sonety do Laury Francesca Petrarki

• czyta ze zrozumieniem wskazane utwory

• określa rodzaj liryki zastosowany w wierszach

• definiuje sonet jako gatunek

• określa podmiot liryczny, adresata lirycznego oraz sytuację liryczną w wierszach

• wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego

• wskazuje w podanych utworach cechy gatunkowe sonetu

• analizuje i interpretuje wiersz

• opisuje uczucia podmiotu lirycznego

• wskazuje w utworach przykłady idealizacji kobiety

 

• na podstawie poznanych utworów charakteryzuje zjawisko petrarkizmu

• podejmuje dyskusję na temat wpływu twórczości Francesca Petrarki na skonwencjonalizowanie poezji miłosnej

 

• porównuje dwa sposoby obrazowania piękna kobiecego na przykładzie obrazów Giorgionego Śpiąca Wenus i Domenica Ghirlandaia Portret Giovanny Tornabuoni

 Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy Miguela de Cervantesa Saavedry

• streszcza dzieło Cervantesa

• wyjaśnia znaczenie wyrażenia walka z wiatrakami

• wymienia cechy gatunkowe romansu rycerskiego i ilustruje je przykładami z literatury średniowiecznej

• charakteryzuje na podstawie tekstu głównych bohaterów powieści

• wyjaśnia istotę parodii i podaje odpowiednie przykłady

• analizuje utwór Cervantesa pod kątem parodii romansu rycerskiego

 

• rozpatruje charaktery głównych bohaterów powieści jako odbicie dwoistej natury ludzkiej

 

• konfrontuje poznany tekst z obrazem Honoré Daumiera Don Kichot

• tworzy parodię dowolnego dzieła literackiego

*. Początki noweli – Giovanni Boccaccio Dekameron

• streszcza nowelę Sokół

• definiuje nowelę jako gatunek

• wypowiada się na temat Dekameronu jako cyklu nowel

• na podstawie tekstu podaje cechy gatunkowe noweli

• wyróżnia elementy kompozycyjne noweli

 

• analizuje utwór pod kątem światopoglądu renesansowego

• omawia obraz Sandra Botticellego Uczta w piniowym lesie

 

. Makbet Williama Szekspira

• streszcza dramat Makbet

• wymienia tytuły najważniejszych dzieł Williama Szekspira

 

 

• przedstawia zarys biografii Williama Szekspira

• omawia cechy charakterystyczne teatru elżbietańskiego

• porównuje dramat szekspirowski z dramatem antycznym

• charakteryzuje głównych bohaterów tragedii

• wskazuje przyczyny ostatecznej klęski Makbeta

• wyjaśnia znaczenie określenia kwestia szekspirowska

• analizuje pod względem psychologicznym motywację działań głównych bohaterów dramatu

• określa rolę czarownic w budowaniu napięcia w sztuce

• wskazuje elementy świata irracjonalnego i opisuje ich znaczenie

• omawia funkcję elementów humorystycznych w Makbecie

• analizuje przyczyny ponadczasowej aktualności dzieł Szekspira

• wymienia przykłady adaptacji dzieł Szekspira

• definiuje tragizm w utworze

 

• streszcza Hamleta Williama Szekspira

• omawia wybraną adaptację Makbeta bądź Hamleta i konfrontuje ją z tekstem dramatu

RENESANS – NAUKA O JĘZYKU

 Styl artystyczny

• wymienia cechy charakterystyczne stylu renesansowego

• wyjaśnia różnicę pomiędzy stylem artystycznym a stylami funkcjonalnymi

• prezentuje na przykładach cechy stylu renesansowego

• wskazuje przykłady parodii, trawestacji i pastiszu

 

• rozpoznaje wiersz sylabiczny i określa jego cechy

 

• wskazuje chwyty retoryczne w przykładowych tekstach publicystycznych z okresu odrodzenia oraz współczesnych

• analizuje problem oryginalności dzieła literackiego w kontekście konwencji stylistycznej

RENESANS – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

. Podsumowanie wiadomości na temat kultury renesansu

• relacjonuje opinie o epoce zawarte we fragmentach tekstów Renesans Jerzego Ziomka oraz Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań Leszka Kołakowskiego

• w kontekście fragmentu książki Jerzego Ziomka porównuje możliwości, jakie stwarzał ludziom renesans, z epoką poprzednią

• wypowiada się na temat związków kultury narodowej z europejską

 

• podejmuje dyskusję na temat renesansu w kontekście fragmentu książki Leszka Kołakowskiego

• formułuje własną opinię dotyczącą stereotypów w postrzeganiu renesansu

. Powtórzenie wiadomości

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie na temat renesansu

• wykorzystuje najistotniejsze konteksty wywodzące się z twórczości renesansowej

• formułuje wnioski na tematy związane z twórczością renesansową

• określa własne stanowisko w kwestii dziedzictwa renesansu

• uczestniczy w dyskusji na tematy związane z renesansem i stosuje odpowiednie argumenty

• w swoich wypowiedziach dokonuje uogólnień, podsumowań i porównań

• wykorzystuje bogate konteksty wywodzące się z twórczości renesansowej

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze dotyczące piśmiennictwa renesansowego

RENESANS – NAWIĄZANIA

. Śladami renesansu

• rozpoznaje wpływy kultury renesansowej w różnych dziełach sztuki

 

• wymienia osiągnięcia cywilizacyjne renesansu oraz ich wpływ na rozwój człowieka

• przedstawia wpływ sztuki renesansowej na późniejsze epoki

• prezentuje dowolny przykład inspiracji kulturą renesansu

• omawia i ocenia dowolny przykład inspiracji kulturą renesansu

 

 Cywilizacja odrodzenia – odrodzenie cywilizacji

• relacjonuje poglądy Jeana Delumeau zawarte we fragmencie tekstu Cywilizacja Odrodzenia

• wymienia najważniejsze osiągnięcia epoki

• podaje przykłady wpływu renesansu na współczesną cywilizację

• wyjaśnia, dlaczego czasy renesansu rozpoczynają epokę nowożytną

• podejmuje dyskusję na temat osiągnięć renesansu

 

• ocenia z własnej perspektywy przełomowy charakter epoki

• konfrontuje osiągnięcia kultury renesansu ze znanymi sobie dziełami sztuki

. Mona Lisa w czasach popkultury

• wypowiada się na temat zjawiska popkultury

• formułuje wypowiedź na temat Mona Lisy Leonarda da Vinci

• porównuje obraz Jeana-Michela Basquiata z pierwowzorem

 

• przedstawia własną opinię na temat przetwarzania ikon historii sztuki przez popkulturę

 

• analizuje funkcję wykorzystania Mona Lisy w dziele popkulturowym

• podejmuje dyskusję na temat tego, czym jest sztuka

*. O śmierci ponad epokami *** [Anka! to już trzy i pół roku] Władysława Broniewskiego

• czyta ze zrozumieniem wiersz Władysława Broniewskiego

• określa rodzaj liryki, wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego utworu

• odnajduje w utworze nawiązania do Trenów Jana Kochanowskiego

• określa w kontekście wiersza etymologię imienia Zofia

• dokonuje analizy stylistycznej wiersza

• wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego w wierszu Broniewskiego w kontekście Trenów

• podejmuje dyskusję na temat opisu śmierci i żałoby w różnych okresach literackich

• pisze analizę porównawczą wierszy *** [Anka! to już trzy i pół roku] Władysława Broniewskiego i Tren XIX Jana Kochanowskiego

. Makbet z przymrużeniem oka

• streszcza wskazany fragment utworu Trzy wiedźmy Terry’ego Pratchetta

• odnajduje w czytanym tekście aluzje do Makbeta Williama Szekspira

• charakteryzuje utwór jako parodię i podaje odpowiednie przykłady

 

• wskazuje środki nadające tekstowi efekt komediowy

• uczestniczy w dyskusji na temat funkcjonowania parodii

• wskazuje elementy świadczące o oryginalnym podejściu twórcy do gatunku powieści

*. Elżbieta królowa Anglii

• na podstawie obejrzanego spektaklu Teatru Telewizji charakteryzuje królową Elżbietę, uwypukla złożoność jej postaci

• przywołuje kontekst historyczny przedstawienia

 

• wypowiada się na temat kreacji odtwórczyni tytułowej roli

 

• podejmuje dyskusję na temat problemów osób sprawujących władzę w czasach renesansu i dzisiaj

• omawia specyfikę Teatru Telewizji

 

. Romeo i Julia  współcześnie

• streszcza fabułę Romea i Julii w reż. Baza Luhrmanna  

• opisuje swoje wrażenia po obejrzeniu filmu

• porównuje film Luhrmanna z utworem Williama Szekspira

• wyjaśnia znaczenie terminów: adaptacja, ekranizacja, interpretacja

• dokonuje szczegółowej analizy porównawczej wybranych scen filmu

 

 

• wypowiada się na temat funkcji kiczu w filmie

• podejmuje dyskusję o granicach dowolności adaptacji

 

• wyraża swoją opinię na temat rekwizytów, kostiumów oraz sposobu filmowania i montażu

 Królowa Margot

• opisuje relacje panujące na dworze francuskim, które zostały przedstawione w filmie

• omawia wydarzenia historyczne stanowiące tło fabuły filmu

 

• analizuje pobudki, jakimi kierowała się tytułowa bohaterka filmu

• na podstawie fabuły filmu rozważa problem zła w człowieku

 

• przywołuje konteksty i nawiązania wykorzystane w filmie

BAROK – O EPOCE

. Barok – świat wewnętrznych sprzeczności

 

• wyjaśnia etymologię nazwy barok

• określa ramy czasowe epoki

• podaje daty początku i końca baroku w Polsce

• wymienia podstawowe różnice pomiędzy renesansem a barokiem

• wyjaśnia, dlaczego XVI w. nazywa się czasem wojen

• tłumaczy znaczenie terminów monarchia absolutna i kontrreformacja

• omawia najważniejsze postanowienia soboru trydenckiego

• charakteryzuje specyfikę polskiego baroku

 

• wypowiada się na temat życia codziennego w baroku

• analizuje wpływ soboru trydenckiego na kształt epoki

• podaje przykłady teatralizacji życia w baroku

• charakteryzuje tło historyczne epoki

 Człowiek wobec nieskończoności – filozofia czasów baroku

• streszcza fragmenty traktatów Kartezjusza: Medytacji o pierwszej filozofii i Rozprawy o metodzie

• relacjonuje fragment Myśli Pascala

 

• przedstawia podstawowe założenia filozofii Kartezjańskiej

• wymienia najważniejsze elementy filozofii Blaise’a Pascala

• objaśnia sens stwierdzenia Myślę, więc jestem

• tłumaczy znaczenie sforumłowania zakład Pascala

• wyjaśnia, jak rozumie określenie trzcina myśląca

• wymienia nazwiska przedstawicieli spirytualizmu, naturalizmu i panteizmu oraz charakteryzuje ich poglądy

• formułuje swoją opinię na temat myśli barokowej

• przedstawia charakterystykę głównych nurtów myśli barokowej, korzystając z różnych źródeł informacji

 

 Sztuka baroku

• rozpoznaje cechy stylu barokowego na podstawie wskazanych dzieł

• wymienia nazwiska najważniejszych twórców okresu baroku

• podaje najistotniejsze cechy stylu barokowego

 

• omawia twórczość przedstawicieli sztuki barokowej

• charakteryzuje malarstwo barokowe, posługując się przykładami dzieł

• na przykładzie wybranej budowli przedstawia cechy architektury barokowej

• omawia założenia światopoglądowe sztuki baroku

• charakteryzuje operę jako zjawisko typowe dla baroku

• wyjaśnia, czym był teatr dworski

• określa, na czym polegało znaczenie Kościoła jako mecenasa sztuki

• dokonuje analizy rzeźby barokowej według wskazanych kryteriów

• opisuje działalność szkolnego teatru jezuitów w Polsce

• analizuje i interpretuje wybrane dzieło sztuki barokowej

 

BAROK – TEKSTY Z EPOKI

. Wprowadzenie do literatury barokowej

• charakteryzuje dwa nurty poezji barokowej: dworski i metafizyczny

 

• wymienia nazwiska przedstawicieli klasycyzmu barokowego

• definiuje termin marinizm

• omawia twórczość Moliera

• wyjaśnia znaczenie terminów: sacrum, profanum, vanitas

 

• przedstawia różnice pomiędzy nurtem dworskim i metafizycznym literatury baroku a klasycyzmem francuskim

• streszcza wybrany dramat Pierre’a Corneille’a bądź Jeana Racine’a

 Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

• czyta ze zrozumieniem wiersze poety

• omawia przynależność Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do dwóch epok: renesansu z uwagi na lata życia i baroku ze względu na prekursorską twórczość 

 

• odnajduje cechy poezji metafizycznej w utworach Sępa Szarzyńskiego

• wskazuje podmiot liryczny oraz adresata lirycznego i określa sytuację liryczną we wskazanych wierszach

 

• wypowiada się na temat kreacji podmiotu lirycznego w analizowanych sonetach

• dokonuje analizy stylistycznej i interpretacji wierszy Sępa Szarzyńskiego

 

• porównuje obraz Boga zawarty w utworach Sępa Szarzyńskiego z obrazem Boga w Hymnie Jana Kochanowskiego

• podejmuje dyskusję na temat aktualności poezji Sępa Szarzyńskiego

• analizuje pogląd poety na temat sensu istnienia na podstawie wskazanych sonetów

• konfrontuje sonety Sępa Szarzyńskiego z obrazem Juana de Valdésa Leala In ictu oculi

 

 Poezja Daniela Naborowskiego  

• wskazuje w wierszu Krótkość żywota cechy literatury metafizycznej

• odnajduje w wierszu Na oczy królewny angielskiej i omawia cechy literatury dworskiej

• odczytuje wiersz Krótkość żywota jako traktat z tezą i potwierdzającą ją argumentacją

• analizuje i interpretuje wiersze Krótkość żywota oraz Na oczy królewny angielskiej

 

• wyjaśnia znaczenie paradoksów kończących wiersz

 

• interpretuje obraz Georges’a de La Toura Maria Magdalena

. Poezja dworska Jana Andrzeja Morsztyna

• na podstawie wiersza Do trupa definiuje sonet jako gatunek

• przytacza definicję paradoksu i podaje odpowiednie przykłady

• wyjaśnia istotę konceptu w wierszach O swej pannie i Do trupa

• odnajduje elementy sensualizmu w omawianych utworach

• analizuje wiersze Jana Andrzeja Morsztyna

• definiuje marinizm po omówieniu twórczości Jana Andrzeja Morsztyna

• omawia koncept stanowiący oś konstrukcyjną utworu O swej pannie

• w kontekście barokowego ujęcia tematu śmierci porównuje wiersz Do trupa z rzeźbą Berniniego Śmierć błogosławionej Ludwiki Albertoni

 Zbytki sarmackie według Wacława Potockiego

• streszcza wskazane fragmenty Zbytków polskich  

• wyjaśnia znaczenie terminu sarmatyzm

• na podstawie tekstu omawia zamiłowanie XVII-wiecznej szlachty i duchowieństwa do życia ponad stan

• odnajduje we fragmencie Zbytków polskich elementy nurtu sarmackiego

• przedstawia obraz społeczeństwa wyłaniający się z podanego fragmentu

• przytacza fakty na temat  wojen polsko-szwedzkich w XVII w.

 

• tworzy analizę formalną tekstu i przedstawia funkcję użytych w nim środków językowych

• podejmuje dyskusję na temat społeczeństwa polskiego w kontekście utworu Wacława Potockiego

 

• omawia wpływ przymusowej konwersji na życie i twórczość Wacława Potockiego

. Sarmaty portret własny – Pamiętniki  Jana Chryzostoma Paska

• definiuje sarmatyzm oraz wymienia jego wady i zalety

• przytacza najważniejsze fakty z biografii pisarza

 

• przedstawia biografię Paska i wskazuje w niej fakty typowe dla Sarmaty

• na podstawie utworu definiuje pamiętnik

• odnajduje w tekście Pamiętników elementy mentalności sarmackiej

 

• analizuje styl i język Pamiętników

• podejmuje dyskusję na temat elementów mentalności sarmackiej u współczesnych Polaków

 

*59. Angielska poezja metafizyczna

• omawia charakter twórczości angielskich poetów metafizycznych

• określa, na czym polega koncept w wierszu Pchła Johna Donne’a

• rozpoznaje oryginalny charakter utworu Donne’a

 

• dokonuje analizy i interpretacji wiersza Pchła

• podejmuje dyskusję na temat współczesnych przykładów niebanalnego ukazania erotyzmu w sztuce

 

• analizuje i porównuje obrazy Ogród miłości Petera Paula Rubensa oraz Vanitas Pietera Claesza

• przedstawia w kontekście analizowanych obrazów przykłady łączenia ze sobą dwóch skrajnych kręgów tematycznych

BAROK – NAUKA O JĘZYKU

Środki wyrazu artystycznego i ich funkcje

• wymienia środki wyrazu artystycznego

właściwe dla stylu barokowego

• klasyfikuje środki artystycznego wyrazu oraz określa ich funkcję w dziele literackim

• prezentuje na przykładach cechy stylu barokowego

• odnosi termin makaronizm do współczesnej polszczyzny

• wypowiada się na temat wpływu stylu barokowego na treść utworów

 

• porównuje na podstawie wybranych utworów style renesansowy i barokowy

 

BAROK – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

. Podsumowanie wiadomości na temat baroku

• relacjonuje opinie na temat baroku zawarte we fragmentach książek Dzieje literatury polskiej Juliana Krzyżanowskiego i Helikon sarmacki Andrzeja Vincenza

• wyjaśnia znaczenie pojęcia rodzimości w piśmiennictwie barokowym

• wypowiada się na temat demokratycznego charakteru piśmiennictwa barokowego

• podejmuje dyskusję dotyczącą nieobecności literatury barokowej w świadomości społecznej

• odnajduje w literaturze i sztuce barokowej elementy ponadczasowe

 Powtórzenie wiadomości

• przytacza najważniejsze fakty, sądy i opinie na temat twórczości barokowej

• wykorzystuje najistotniejsze konteksty wywodzące się z twórczości barokowej

• formułuje wnioski na tematy związane z twórczością barokową

• określa własne stanowisko w kwestii dziedzictwa baroku

• uczestniczy w dyskusji na tematy związane z barokiem i stosuje odpowiednie argumenty

• w swoich wypowiedziach dokonuje uogólnień, podsumowań i porównań

• wykorzystuje bogate konteksty wywodzące się z twórczości barokowej

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze dotyczące twórczości barokowej

BAROK – NAWIĄZANIA

 Śladami baroku

• rozpoznaje inspiracje barokowe w sztuce

 

• podaje przykłady motywów w kulturze współczesnej wywodzących się z baroku

• charakteryzuje stosunek do baroku na przestrzeni epok

• prezentuje przykład dzieła zainspirowanego sztuką barokową

• szczegółowo omawia wybrany przykład współczesnego dzieła inspirowanego sztuką barokową

 Barokowe inspiracje

• czyta ze zrozumieniem wskazane teksty

• streszcza w punktach fragmenty Kuli Pascala Jorge Luisa Borgesa

• odnajduje elementy estetyki barokowej we fragmencie Wojny futbolowej Ryszarda Kapuścińskiego

 

• prezentuje sylwetkę Ryszarda Kapuścińskiego

referuje wykład Borgesa i interpretuje ostatnie zdanie tekstu

 

• konfrontuje cechy estetyki barokowej wymienione przez Kapuścińskiego z dziełami sztuki zamieszczonymi w podręczniku

• podejmuje dyskusję na temat obecności estetyki barokowej we współczesnym świecie

• porównuje barokową wizję świata i człowieka opisaną przez Pascala z niepokojami współczesnych ludzi

• ocenia aktualne przejawy estetki barokowej w sztuce i życiu codziennym

* Ideał kobiecego piękna

• odnajduje w podręczniku oraz dostępnych sobie źródłach akty kobiece powstałe w baroku i w innych epokach

 

dobiera obrazy według kryterium kompozycji wykorzystanej przez Fernanda Botera w dziele

Leżąca naga kobieta z kwiatami

• porównuje obraz Botera z aktami barokowymi, wskazuje elementy zaczerpnięte z tradycji i komentuje sposób ich przetworzenia

• podejmuje dyskusję na temat ewolucji ideału kobiecego piękna

• uczestniczy w dyskusji na temat obecności i funkcji kiczu we współczesnych przedstawieniach kobiety

. Barok w poezji współczesnej

• określa rodzaj liryki oraz zasadę kompozycyjną, według której zbudowany jest wiersz Jarosława Marka Rymkiewicza Róża oddana Danielowi Naborowskiemu

• określa funkcję anafory

• wykazuje się znajomością topiki barokowej i wskazuje toposy wykorzystane w wierszu Rymkiewicza

• porównuje utwór Rymkiewicza z wierszem barokowym o podobnej konstrukcji

• wyjaśnia znaczenie symbolu róży obecnego w tekście

• tworzy prezentację dotyczącą toposu róży w literaturze i sztuce

* Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza wobec tradycji sarmackiej

• odnajduje we fragmencie Trans-Atlantyku Gombrowicza cechy języka Jana Chryzostoma Paska

• wskazuje w tekście elementy mentalności sarmackiej

• prezentuje najważniejsze fakty z życia i twórczości Witolda Gombrowicza

 

• wykazuje się ogólną znajomością treści utworu Witolda Gombrowicza

• analizuje sposoby ośmieszenia mentalności sarmackiej zastosowane przez Gombrowicza

 

• w kontekście fragmentu utworu podejmuje dyskusję na temat stosunku do emigrantów i problemów związanych z asymilacją na obczyźnie

Barokowa teatralność w opowieści filmowej

• odnajduje w filmie Vatel w reż. Rolanda Joffégo elementy teatralizacji życia w baroku

• opisuje przedstawioną w filmie barokową arystokrację

• porównuje kadry filmowe z reprodukcjami barokowych obrazów zamieszczonymi w podręczniku

• ocenia postępowanie arystokracji ukazane w filmie

• odnajduje w filmie toposy barokowe

• analizuje postępowanie tytułowego bohatera

• interpretuje motyw lustra obecny w filmie

• porównuje sposób przedstawienia arystokracji w filmach Vatel oraz Królowa Margot

• pisze recenzję dzieła Rolanda Joffégo

 

*70. Filmowa opowieść o artyście – Dziewczyna z perłą  Petera Webbera

• na podstawie filmu charakteryzuje życie codzienne w baroku

• opisuje proces powstawania dzieła sztuki

• przedstawia charakterystykę postaci Griet – służącej malarza

• porównuje kadry z filmu z obrazami Jana Vermeera

 

• analizuje i ocenia kreację Scarlett Johansson

 

• tworzy prezentację na temat obrazu artysty w filmie

OŚWIECENIE – O EPOCE

 Oświecenie w Europie i Polsce

• objaśnia etymologię nazwy epoki

• podaje daty graniczne oświecenia w Europie

• przedstawia periodyzację polskiego oświecenia

• opisuje światopogląd ludzi oświecenia

• wymienia osiągnięcia oświecenia w dziedzinie nauki

• podaje nazwy instytucji powstałych w czasach stanisławowskich

• opisuje przemiany społeczne doby oświecenia

• charakteryzuje specyfikę polskiego oświecenia

 

• prezentuje wpływ idei oświeceniowych na życie codzienne

• analizuje rolę czasopiśmiennictwa w oświeceniu

• analizuje przemiany światopoglądowe, które ukształtowały epokę

 

Wiek rozumu i czułego serca

• czyta ze zrozumieniem fragment traktatu Johna Locke’a Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego i przytacza najważniejsze tezy tekstu

• czyta ze zrozumieniem fragment Traktatu o tolerancji Woltera i podaje

najistotniejsze założenia tekstu

• wymienia główne kierunki światopoglądowe oświecenia

• prezentuje założenia filozofii Johna Locke’a

• charakteryzuje podstawowe elementy światopoglądu Woltera

• wyjaśnia znaczenie terminów: deizm, ateizm, materializm, sensualizm, empiryzm, tabula rasa, utylitaryzm, liberalizm, libertynizm

• odnajduje w tekście Johna Locke’a argumenty świadczące o tym, że autor był zwolennikiem racjonalizmu i empiryzmu

• przedstawia okoliczności, w których powstał Traktat o tolerancji

• na podstawie tekstu objaśnia, jaką rolę – według Woltera – odgrywają Bóg i religia

 

 

 

• prezentuje podstawowe założenia światopoglądu Immanuela Kanta

• wyjaśnia, na czym polega kopernikański przewrót w filozofii dokonany przez Kanta

• tłumaczy, czym jest według filozofa prawo naturalne

• omawia główne twierdzenia Jeana-Jacquesa Rousseau

 

• przedstawia pogłębioną wiedzę na temat filozofii Immanuela Kanta i Jeana-Jacquesa Rousseau

. Sztuka oświecenia

• wskazuje na przykładach cechy stylu klasycystycznego w architekturze, malarstwie i rzeźbie

• na podstawie wybranych dzieł omawia cechy rokoka

• podaje cechy stylu klasycystycznego i rokokowego

• omawia rolę teatru w oświeceniu

• wymienia najważniejsze dzieła czołowych twórców klasycyzmu europejskiego

• opisuje specyfikę rokokowych przedmiotów użytku codziennego i wystroju wnętrz

• charakteryzuje rolę komedii w teatrze oświeceniowym

• analizuje dzieło klasycystyczne według wskazanych kryteriów

• wyjaśnia, w jaki sposób sztuka oświecenia odzwierciedlała najważniejsze idee epoki

• określa rolę Teatru Narodowego w rozwoju polskiego oświecenia

• wypowiada się na temat muzyki okresu oświecenia

• prezentuje treść i problematykę wybranej komedii klasycystycznej

OŚWIECENIE – TEKSTY Z EPOKI

 Wprowadzenie do literatury oświecenia

• wymienia nazwy gatunków literackich najpełniej realizujących postulat dydaktyzmu

 

• wskazuje gatunek, który pojawił się w polskiej literaturze XVIII-wiecznej

• wymienia najważniejsze cechy literatury sentymentalnej i rokokowej

• definiuje klasycyzm w literaturze

• wskazuje podstawowe zadania twórcy oświeceniowego

• wymienia poetyki normatywne

 Bajki Ignacego Krasickiego

• wymienia cechy gatunkowe bajki i przytacza odpowiednie przykłady

• wskazuje i wyjaśnia morał w bajkach Jagnię i wilcy, Wilk i owce oraz

Lew pokorny

• określa pochodzenie gatunku bajki

• odnosi sens bajki Wilk i owce do sytuacji z życia codziennego

• formułuje morał bajki Podróżny

• komentuje bajkę Lew pokorny w kontekście wiedzy na temat natury ludzkiej

 

• przedstawia ogólny obraz człowieka wyłaniający się z bajek Ignacego Krasickiego i komentuje go w odniesieniu do znanej mu rzeczywistości

 Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło – satyry Ignacego Krasickiego

• definiuje satyrę jako gatunek

• relacjonuje treść Żony modnej Ignacego Krasickiego

• charakteryzuje głównych bohaterów satyry

• wymienia wady ganione przez autora Żony modnej

 

• podaje cechy utworu, które świadczą  o jego przynależności do klasycyzmu

• porównuje bajkę i satyrę

• omawia kompozycję satyry

• rozpatruje satyrę w kontekście ówczesnej obyczajowości

• wskazuje sposoby osiągnięcia efektu komicznego w satyrze

• w kontekście satyry omawia wzorce obyczajowe obecne we współczesnym świecie

 Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnychMonachomachia Ignacego Krasickiego

• definiuje poemat heroikomiczny jako gatunek

• streszcza wskazany fragment Monachomachii

• wyjaśnia pochodzenie poematu heroikomicznego

• wskazuje w tekście Monachomachii cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

• odnajduje w utworze ogólną refleksję i ją komentuje

 

• rozpatruje fragmenty Monachomachii  w kontekście swojej wiedzy na temat funkcjonowania zakonów w XVIII w.

• wskazuje w tekście przykłady zabiegów językowych mających wywołać efekt komiczny

• opisuje rolę humoru w Monachomachii

• analizuje sposób ukazania mnichów w poemacie

• w kontekście fragmentów Monachomachii  podejmuje dyskusję na temat funkcji śmiechu w życiu społecznym

• porównuje fragment Monachomachii z eposem homeryckim i wskazuje sparodiowane elementy

• przedstawia w satyryczny sposób wybrany fragment życia społecznego

 

 Podsumowanie wiadomości na temat Ignacego Krasickiego

• wymienia nazwy gatunków uprawianych przez Krasickiego i podaje przykładowe tytuły utworów

• relacjonuje najważniejsze wydarzenia z biografii poety

• podaje tytuł pierwszej polskiej powieści

• wylicza powracające w twórczości Krasickiego tematy i motywy oraz przytacza tytuły konkretnych dzieł

 

• przedstawia rolę „księcia poetów” w rozwoju literatury polskiej

• określa tematykę powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki

 Sentymentalna twórczość Franciszka Karpińskiego

• definiuje sielankę jako gatunek

• streszcza wskazane fragmenty utworu Laura i Filon

• odnajduje w świecie przedstawionym utworu elementy o charakterze konwencjonalnym

 

• określa pochodzenie sielanki i podaje nazwiska twórców tego gatunku

 

• przytacza poglądy Jeana-Jacquesa Rousseau i opisuje ich wpływ na rozwój sentymentalizmu

• wyjaśnia, dlaczego sielanki sentymentalne śmieszą dzisiejszego czytelnika

• wymienia tytuły innych utworów Franciszka Karpińskiego

• porównuje świat sielankowej arkadii do utopii

 

 Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

• opisuje historyczne okoliczności powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech

 

• nazywa rodzaj liryki występujący w utworze i wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

 

• wymienia wydarzenia historyczne przywołane w tekście Józefa Wybickiego

• określa, kiedy Mazurek Wybickiego został oficjalnie uznany za hymn państwowy

 

• podejmuje dyskusję na temat roli hymnu i innych symboli w życiu narodu

• określa funkcję przywołania osoby Tadeusza Kościuszki w zakończeniu pieśni

• wypowiada się na temat autorstwa i charakteru melodii towarzyszącej tekstowi pieśni

*. Kubuś Fatalista i jego pan

• wykazuje się orientacyjną wiedzą na temat dorobku i działalności Denisa Diderota

• definiuje powiastkę filozoficzną jako gatunek

• udowadnia, że utwór Diderota jest powiastką filozoficzną

 

• streszcza utwór Kubuś Fatalista i jego pan

• wyjaśnia znaczenie słowa fatalizm i odnosi je do treści przeczytanego fragmentu

 

• analizuje kreację narratora w utworze

• porównuje bohaterów Kubusia Fatalisty do postaci z powieści Don Kichote Cervantesa

Wobec inności – o Podróżach Guliwera Jonathana Swifta

• streszcza wskazany fragment Podróży do wielu odległych narodów świata…

• odnajduje elementy ironii w przeczytanym fragmencie i określa jej funkcję

 

• analizuje sposób przedstawienia cywilizacji europejskiej w utworze

 

• odnosi fantastyczne wątki podróżnicze do historycznej wiedzy na temat kolonializmu

• podejmuje dyskusję o spotkaniach różnych cywilizacji we współczesnym świecie

• w kontekście dzieła Swifta wypowiada się na temat szans funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego

*. Rękopis znaleziony w Saragossie

• streszcza wskazany fragment Rękopisu…

• prezentuje własne przeżycia wynikające z lektury tekstu

• definiuje powieść szkatułkową

• wyjaśnia na podstawie tekstu Rękopisu…, czym jest powieść szkatułkowa

 

• analizuje kreację narratora w Rękopisie…

 

• rozważa, czy powieść Jana Potockiego tematycznie przynależy do okresu oświecenia

OŚWIECENIE – NAUKA O JĘZYKU

 Mówić poprawnie

• wymienia rodzaje norm językowych

• podaje typy słowników językowych i wyjaśnia, które wątpliwości rozwiewa dany typ słownika

• nazywa cechy stylu oświeceniowego

• przytacza przykłady ilustrujące różne rodzaje norm językowych

• prezentuje na przykładach cechy stylu oświeceniowego

 

• rozpoznaje, kiedy odstępstwo od normy językowej jest błędem językowym

• odróżnia błędy wewnątrz-od zewnątrzjęzykowych

 

• przytacza przykłady błędów językowych i określa ich rodzaj

• wyszukuje błędy językowe określonego typu

OŚWIECENIE – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

 Podsumowanie wiadomości

• przytacza opinie zawarte we fragmentach tekstów Wynalezienie wolności 1700–1789 Jeana Starobinskiego i Mroczne dziedzictwo oświecenia Pawła Lisickiego

• formułuje własną opinię dotyczącą tez zawartych w przeczytanych tekstach

• wypowiada się na temat dążeń wolnościowych w XVIII w.

• podejmuje dyskusję na temat spuścizny myślowej oświecenia

• w kontekście fragmentu tekstu Pawła Lisickiego zabiera głos w kwestii manipulowania opinią publiczną w oświeceniu i czasach współczesnych

 

• podejmuje polemikę z tekstem Pawła Lisickiego

Powtórzenie wiadomości

• przytacza najważniejsze fakty, sądy i opinie na temat dorobku oświecenia

• wykorzystuje najistotniejsze konteksty wywodzące się z twórczości oświeceniowej

• formułuje wnioski na tematy związane z twórczością oświeceniową

• określa własne stanowisko w kwestii dziedzictwa oświecenia

• uczestniczy w dyskusji na tematy związane z oświeceniem i stosuje odpowiednie argumenty

• w swoich wypowiedziach dokonuje uogólnień, podsumowań i porównań

• wykorzystuje bogate konteksty wywodzące się z twórczości oświeceniowej

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze dotyczące piśmiennictwa oświeceniowego

OŚWIECENIE – NAWIĄZANIA

 Śladami oświecenia

• wymienia instytucje powstałe w epoce oświecenia mające swoje współczesne odpowiedniki

 

• wskazuje elementy klasycyzmu w kulturze współczesnej

• omawia wpływy światopoglądu oświeceniowego na człowieka XXI w.

 

• analizuje wybrany przykład inspiracji kulturą oświecenia

• podaje konkretne przykłady wpływu sztuki klasycystycznej i sentymentalnej na twórczość późniejszych epok

• omawia zmianę światopoglądową, jaka zaszła w epoce oświecenia

Czesław Miłosz o rozumie

• podaje najistotniejsze fakty z biografii Czesława Miłosza

• określa funkcję apostrofy rozpoczynającej tekst Rozum

• wskazuje sytuacje, do których odnosi się w drugim akapicie tekstu podmiot mówiący

• wyjaśnia funkcję użycia słowa gdybyż

• odnosi teksty Czesława Miłosza do światopoglądu oświeceniowego

• wyjaśnia metafory użyte w tekście Labirynt

• opisuje, co było przyczyną niezgody autora na uwielbienie labiryntu swego umysłu

 

• określa, jaką rolę wyznacza sztuce i artyście podmiot mówiący 

* Człowiek poszukujący

• rozpoznaje we fragmencie tekstu Jak szukaliśmy Lailonii Leszka Kołakowskiego powiastkę filozoficzną i określa jej cechy

• streszcza przeczytany fragment utworu

• odnosi tekst do istoty ludzkiego życia

• podejmuje próbę interpretacji utworu na poziomie metaforycznym

 

• przytacza najistotniejsze fakty z biografii Leszka Kołakowskiego

• konfrontuje czytany fragment ze światopoglądem oświeceniowym

• interpretuje tekst na poziomie metaforycznym

• wypowiada się na temat istoty szukania

• analizuje metaforyczne znaczenie Lailonii jako przedmiotu poszukiwań

 

• przywołuje szerokie konteksty i nawiązania w interpretacji tekstu

Bajki współczesne

• streszcza teksty Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka oraz Wiatr i róża

• odnajduje w utworach cechy gatunkowe bajki 

• interpretuje morały bajek Herberta

• przytacza najważniejsze fakty z biografii Zbigniewa Herberta

• analizuje kreację narratora w bajce Wilk i owieczka

• komentuje sposób, w jaki  Herbert odnosi się do tradycji XVIII-wiecznego bajkopisarstwa

• pisze analizę porównawczą wybranych bajek Ignacego Krasickiego i Zbigniewa Herberta

 Współczesne nawiązania malarskie – Perspektywa: „Madame Récamier” Davida

• wyjaśnia, że pierwowzorem obrazu René Magritte’a Perspektywa: „Madame Récamier” Davida było klasycystyczne dzieło Jacques’a-Louisa Davida pod tytułem Madame Récamier

• analizuje obraz Davida jako modelowy przykład klasycyzmu w sztuce

• porównuje surrealistyczne dzieło René Magritte’a z obrazem Davida

• opisuje swoje wrażenia wynikające z zestawienia obu dzieł

 

• interpretuje współczesny obraz i ocenia go z perspektywy własnej wrażliwości

• pisze analizę porównawczą obu obrazów, wykorzystując szerokie konteksty i nawiązania

* Wobec konwencji – Laura i Filon Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej

• wskazuje utwór, do którego nawiązuje wiersz Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej

• odnajduje w wierszu elementy nawiązujące do konwencji sielanki oświeceniowej

• interpretuje wymowę wiersza

• omawia polemikę poetki z oświeceniowym sentymentalizmem

• rozpoznaje typ malarstwa oświeceniowego, do którego nawiązuje wiersz Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej, i wskazuje punkty wspólne obu dzieł

Współczesny Robinson

• streszcza fabułę filmu Cast Away – poza światem w reż. Roberta Zemeckisa

• charakteryzuje głównego bohatera przed pobytem na bezludnej wyspie i po jego powrocie do cywilizacji

 

• wyjaśnia, jak w kontekście filmu rozumie słowo świat użyte w tytule

• opisuje znaczenie piłki dla głównego bohatera podczas jego pobytu na wyspie

• analizuje konfrontację bohatera z cywilizacją po powrocie z wyspy

• interpretuje motyw nieotwartej paczki

 

• wypowiada się na temat kreacji Toma Hanksa w filmie

• porównuje fabułę filmu z treścią książki Robinson Crusoe Daniela Defoe

*. Amadeusz Miloša Formana

• streszcza fabułę filmu

• charakteryzuje Antonia Salieriego i Amadeusza Mozarta jako dwie kontrastujące ze sobą postacie

 

• nazywa chwyt narracyjny zastosowany w filmie i określa jego funkcję

 

• ocenia postępowanie Mozarta i wypowiada się na temat praw artysty do niekonwencjonalnego zachowania

• opisuje kondycję artysty w XVIII w.