Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 1 część 1

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w pierwszym semestrze klasy 1. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

* zakres rozszerzony

            materiał obligatoryjny

            materiał fakultatywny

 

Numer
i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

STAROŻYTNOŚĆ – O EPOCE

2.

Fundamenty kultury europejskiej

• wyjaśnić pojęcia: antyk, klasyczny, monoteizm i politeizm, judaizm i chrześcijaństwo

• określić ramy czasowe epoki

• wymienić kręgi kulturowe starożytnej Europy i je scharakteryzować

• wyjaśnić symboliczne znaczenie Aten, Rzymu i Jerozolimy

• wypowiedzieć się na temat greckich filozofów

• wypowiadać się na temat fundamentalnej roli starożytności klasycznej w historii kultury europejskiej

• przedstawić znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju późniejszych kodyfikacji prawnych

3.

Grecja, Rzym

• wyjaśnić pojęcia: polis, demokracja, prawo, obywatel

• omówić złoty wiek Aten

• wymienia osiągnięcia starożytnych Greków

• wymienia osiągnięcia starożytnych Rzymian

• omówić różnice pomiędzy kulturą Grecji i Rzymu

• wyjaśnić, na czym polegał antropocentryzm cywilizacji antyku

• wyjaśnić pojęcie kalokagatia

• wypowiedzieć się na temat idei kształtujących życie starożytnych

• podjąć dyskusję na temat wpływu starożytności na współczesność

4.

Filozofia antyczna

• wymienić najważniejszych filozofów starożytnej Grecji: Sokratesa, Platona i Arystotelesa

• wyjaśnić etymologię oraz znaczenie słowa filozofia

• wyjaśnić pojęcie cnoty

• wymienić podstawowe założenia filozofii Sokratesa, Platona, Arystotelesa

• wymienić najważniejsze założenia szkoły filozoficznej stoików, epikurejczyków i sceptyków

• wyjaśnić, na czym polegał przełomowy charakter działalności Sokratesa i omówić jego metodę filozoficzną

• omówić dualistyczną koncepcję świata według Platona

• wypowiedzieć się na temat znaczenia działalności Arystotelesa

• omówić wpływ filozofii starożytnych na epoki późniejsze

5. i 6.

Sztuka antyku

• rozpoznać najważniejsze zabytki starożytnej Grecji i Rzymu

• wymienić cechy antycznego ideału piękna

• przedstawić główne cechy sztuki antycznej

• wyjaśnić, jak Grecy rozumieli piękno

• wymienić innowacje architektoniczne wprowadzone przez Rzymian

• omówić znaczenie harmonii w sztuce antyku

• wytłumaczyć, co to jest kanon

• objaśnić pojęcie mimesis jako kategorii sztuki antycznej

• dokonać analizy dzieła sztuki według następujących kryteriów: stosunek do natury, kompozycja, sposób ukazania tematu, kontekst kulturowy i filozoficzny

• rozróżnić okresy klasyczny i hellenistyczny w historii sztuki starożytnej Grecji i przyporządkować im konkretne dzieła

7.

Teatr antyczny

• wymienić rodzaje literackie i zdefiniować dramat

• wskazać podstawowe elementy budowy teatru greckiego – orchestrę, proscenium, skene, parodos

• wyjaśnić, na czym polegała zasada trzech jedności

• wymienić przynajmniej dwa tytuły tragedii Sofoklesa: Król Edyp i Antygona

• rozróżnić antyczne gatunki dramatyczne: tragedię, komedię i dramat satyrowy

• opisać podstawowe elementy budowy teatru greckiego – orchestrę, proscenium, skene, parodos

• przedstawić budowę dramatu antycznego

• przedstawić historię narodzin teatru

• swobodnie posługiwać się pojęciami: dytyramb, koryfeusz, agon, chór, koturny, maska, deus ex machina, amfiteatr

• określić rolę trzech pisarzy w rozwoju dramatu: Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa

• wyjaśnić etymologię słowa tragedia

• omówić wpływ tragików greckich: Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa oraz komediopisarza Arystofanesa na rozwój teatru

STAROŻYTNOŚĆ – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

8.

Wprowadzenie do literatury starożytnej Grecji i Rzymu

• czytać ze zrozumieniem tekst informacyjny

• referować informacje pozyskane z tekstu informacyjnego

• wymienić twórców literatury starożytnej

• wymienić gatunki literatury starożytnej

• zdefiniować pojęcia: mit, symbol, sacrum, profanum, rodzaje literackie, epika, liryka, dramat, poezja tyrtejska, anakreontyk, mimesis

• omówić podstawowe wątki i tematy podejmowane przez starożytnych twórców literatury

9., 10. i 11.

Mitologia grecka

• wymienić najważniejszych bogów greckich: Zeus, Posejdon, Hades, Hera, Hestia, Demeter, Afrodyta, Apollo, Ares, Atena, Hermes i Hefajstos

• scharakteryzować najważniejszych bogów olimpijskich

• wyjaśnić pojęcie mit na tle wierzeń świata starożytnego

• odróżnić mit od legendy i baśni

• omówić rodzaje mitów: kosmogoniczne, teogoniczne, antropogeniczne oraz genealogiczne, i podać ich konkretne przykłady

• wymienić frazeologizmy pochodzące z mitologii i objaśnić ich znaczenie

• interpretować mit o Orfeuszu

• omówić znaczenie mitów dla starożytnych Greków

• omówić kondycję człowieka w starożytnym świecie w świetle mitów

• wyjaśnić pojęcie archetyp w kontekście mitu o Orfeuszu

• wskazać archetypy w innych mitach greckich

• wskazać i omówić antyczne toposy w kulturze współczesnej

12.

Konteksty i nawiązania – Zbigniew Herbert, H. E. O.

• zrelacjonować treść tekstu

• wskazać narratora

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów tekstu

• wskazać nawiązania do mitu o Orfeuszu

• określić problematykę utworu

• omówić rolę nawiązań do mitu o Orfeuszu

• interpretować treści symboliczne i metaforyczne utworu

 

• interpretować role opozycji światła i mroku w kreacji Orfeusza

*13., 14. i 15.

Mitologia starożytnych Rzymian

• zrelacjonować mity rzymskie

• scharakteryzować najważniejszych rzymskich bogów

• wskazać terminy pochodzące z mitologii rzymskiej obecne we współczesnym języku

• wskazać wpływy greckie na mitologię rzymską

• omówić różnice pomiędzy mitologią grecką a rzymską

• omówić zależności pomiędzy wierzeniami starożytnych Rzymian a ich priorytetami

• omówić rodzaje i znaczenie wpływów na światopogląd starożytnych Rzymian

16. i 17.

Homer, Iliada

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: epos

• wymienić najważniejszych bohaterów Iliady

• wymienić cechy eposu homeryckiego

• wymienić cechy stylu homeryckiego

• omówić kompozycję Iliady

• wskazać środki językowe użyte we fragmencie i omówić ich funkcję

• wypowiedzieć się na temat obrazu człowieka ukazanego w Iliadzie

• podjąć dyskusję dotyczącą tezy, że Iliada ukazuje tragiczną koncepcję ludzkiego losu

18.

Konteksty i nawiązania – George R.R. Martin, Nawałnica mieczy. Krew i złoto

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wskazać narratora

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• wskazać we fragmencie cechy powieści fantasy

• omówić kompozycję fragmentu

• wskazać środki językowe użyte we fragmencie i omówić ich funkcję

• porównać fragment ze sceną pojedynku opisaną w Iliadzie

• przygotować prezentację na temat sposobów przedstawiania pojedynków w kulturze

19.

Konteksty i nawiązania – Troja w reżyserii Wolfganga Petersena

• zrelacjonować treść filmu

• opisać scenerię filmu

• scharakteryzować bohaterów filmu

• omówić kompozycję dzieła

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia bohaterów

• porównać treść filmu z treścią mitu trojańskiego

• wypowiedzieć się na temat środków filmowych użytych w dziele

• podjąć dyskusję na temat rzetelności i jakości filmu

20.

Homer, Odyseja

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: epos

• wymienić najważniejszych bohaterów Odysei

• wymienić cechy eposu homeryckiego

• wymienić cechy stylu homeryckiego

• omówić kompozycję Odysei

• wskazać środki językowe użyte we fragmencie i omówić ich funkcję

• wskazać i omówić archetypy obecne we fragmencie

• wypowiedzieć się na temat obrazu człowieka i jego losu ukazanego w Odysei

• omówić różne sposoby przedstawiania motywu wędrówki w kulturze

21. i 22.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

23., 24., 25. i 26.

Antygona Sofoklesa

• streścić Antygonę Sofoklesa

• wymienić racje Kreona i racje Antygony

• wskazać w tekście elementy budowy dramatu antycznego

• omówić zasadę trzech jedności na przykładzie utworu Sofoklesa

• scharakteryzować głównych bohaterów

• wymienić funkcje chóru w dramacie antycznym na przykładach z tekstu

• wytłumaczyć tragizm w kontekście utworu

• na przykładzie działań Kreona określić funkcjonowanie ironii tragicznej

• przedstawić istotę winy tragicznej w odniesieniu do losów głównych bohaterów

 

• analizować koncepcję człowieka i losu w świecie starożytnych Greków, odnosząc się do Antygony

• posługiwać się pojęciem hybris przy charakteryzowaniu postaci Kreona i Antygony

• objaśnić zagadnienie katharsis jako jednej z podstawowych kategorii tragedii greckiej

• streścić mit o rodzie Labdakidów

• wyjaśnić, na czym polega zasada decorum na przykładzie Antygony

*27.,28. i 29.

Arystofanes, Chmury

• zrelacjonować treść komedii Arystofanesa

• przedstawić genezę utworu

• omówić kompozycję Chmur

• scharakteryzować bohaterów komedii

• wymienić elementy składające się na komizm utworu

• wskazać w utworze cechy komedii greckiej

• omówić konflikt racji w Chmurach

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia Sokratesa

 

• wypowiedzieć się na temat antycznego sporu filozofii z poezją

• podjąć dyskusję na temat sposobu przedstawienia poglądów Sokratesa

30.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• porządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• prezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

*31.

Platon, Państwo

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić, na czym polegało państwo idealne według Platona

• opisać, jak według Platona wygląda poznawanie prawdy

• wyjaśnić metaforyczne znaczenie opowieści o jaskini

• omówić relacje pomiędzy rzeczywistością materialną a idealną

• wyjaśnić funkcję dialogu dla wymowy fragmentu

• podjąć dyskusję na temat koncepcji przedstawionej przez Platona

*32.

Najstarsza teoria literatury – Poetyka Arystotelesa

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: poetyka normatywna

• omówić kompozycję dzieła

• wymienić najważniejsze założenia Poetyki

• wyjaśnić pojęcie: mimesis

• wyjaśnić, na czym polega epizodyczność fabuły

• przedstawić i omówić sposoby wywołania katharsis

• omówić funkcję mitów w literaturze

• omówić funkcję poetyki normatywnej w procesie twórczym

*33.

O sile argumentów – Retoryka Arystotelesa

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: retoryka

• omówić kompozycję dzieła

• wymienić cechy wypowiedzi retorycznej

• wymienić i omówić trzy grupy środków, za pomocą których mówca może przekonać kogoś do swojej racji

• przygotować wypowiedź retoryczną według wskazówek Arystotelesa

• podjąć dyskusję na temat przydatności retoryki w różnych sytuacjach

34.

Nieśmiertelność poety – liryka Horacego

• przedstawić postać Horacego

• wyjaśnić pochodzenie pojęcia mecenas sztuki w nawiązaniu do biografii Horacego

• wyjaśnić pojęcie horacjanizm

• omówić cechy charakterystyczne pieśni

• rozpoznać rodzaj liryki omawianych utworów, jego adresata, sposób kreacji podmiotu lirycznego i sytuacji lirycznej

• określić problematykę utworów

• umieścić treść utworu w kontekście poznanych filozofii

• wskazać środki wyrazu artystycznego zastosowane w utworze i określić ich funkcję

• stworzyć pisemną analizę i interpretację wiersza Horacego

 

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

35.

Poeta w świecie współczesnym – Na odejście poety i pociągu osobowego Tadeusza Różewicza

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wskazać topos literacki obecny w wierszu

• wskazać środki językowe zastosowane w utworze

• formułować problem zaprezentowany w wierszu

• interpretować tytuł utworu

• omówić funkcję środków językowych zastosowanych w wierszu

• wypowiedzieć się na temat dialogu z tradycja zaprezentowanego w wierszu

• interpretować utwór

• podjąć dyskusję na temat dwóch wizji sztuki: Horacego i Różewicza

*36. i 37.

Mitologiczne początki Rzymu – Eneida Wergiliusza

• zrelacjonować treść fragmentów

• wymienić głównych bohaterów Eneidy

• przedstawić genezę utworu

• scharakteryzować bohaterów fragmentów

• omówić kompozycję Eneidy

• wyjaśnić, na czym polega parenetyczny charakter utworu

• wskazać środki językowe zastosowane w utworze i omówić ich funkcję

• omówić relację Eneasza i Dydony w kontekście priorytetów starożytnych Rzymian

• porównać Eneasza i Odyseusza

*38.

Eneida z innego punktu widzenia – Lawinia Ursuli Le Guin

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wskazać narratora

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• wypowiedzieć się na temat funkcji narracji pierwszoosobowej

• przedstawić problematykę fragmentu

• omówić sposób reinterpretacji mitu

• omówić portret psychologiczny bohaterki

• interpretować fragment w kontekście krytyki feministycznej

• podjąć dyskusję na temat sposobu przedstawiania kobiet w kulturze

STAROŻYTNOŚĆ – NAUKA O JĘZYKU

39.

Język a inne systemy znaków

• wymienić rodzaje znaków

• definiować znaki naturalne i konwencjonalne

• omówić język jako system znaków

• posługiwać się różnymi kodami ikonicznymi

• porównać różne formy przekazywania informacji

• wyjaśnić przyczyny nieporozumień językowych

40.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenie umiejętności

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• rozróżnia rodzaje kodów (języków)

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

STAROŻYTNOŚĆ – TWORZENIE WYPOWIEDZI

41.

Wypowiedź argumentacyjna

• przedstawić strukturę wypowiedzi argumentacyjnej

• wymienić rodzaje argumentów

• omówić sposoby budowania spójności między zdaniami

• rozwinąć zaproponowaną argumentację

• zaproponować argumenty do podanej tezy i podeprzeć je przykładami

• zbudować spójną, poprawną i przekonującą wypowiedź argumentacyjną

 

42.

Jak skutecznie przemawiać?

• przedstawić strukturę przemówienia

• wymienić środki retoryczne

• przedstawić zależności pomiędzy sposobem budowania przemówienia a sytuacją komunikacyjną

• budować przemówienie podążając za wskazówkami

• wygłosić spójne przemówienie dostosowane do sytuacji komunikacyjnej

 

STAROŻYTNOŚĆ – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

43. i 44.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

BIBLIA – O EPOCE

45.

Biblia – wiadomości wstępne

• wymienić religie, wywodzące się z Biblii

• określić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem

• wyjaśnić pojęcie Testament w odniesieniu do Biblii

• przedstawić podział ksiąg biblijnych i podać przykłady

• wyjaśnić pojęcia: kanon, apokryf

• podać przykłady frazeologizmów wywodzących się z Biblii

• omówić różnice między Starym a Nowym Testamentem

• wyjaśnić, czym są Ewangelie i wymienić ewangelistów

• wymienić przekłady Biblii

• wymienić cechy stylu biblijnego

• wypowiedzieć się na temat roli Biblii w kulturze

• omówić funkcje Biblii – sakralną, poznawczą i estetyczną

• wyczerpująco opisać jedną z religii, wywodzących się z Biblii

• wymienić święte księgi innych religii

BIBLIA – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

46.

Księga Rodzaju – dzieje początków świata i ludzkości

• zrelacjonować powstanie świata i człowieka według Biblii

• wyjaśnić znaczenie frazeologizmu zakazany owoc

• zdefiniować pojęcia: genesis, patriarcha

• porównać biblijny opis stworzenia świata i człowieka z opisem mitologicznym

• interpretować opowieść o zerwaniu owocu z drzewa zakazanego (grzechu pierworodnym)

• formułować wypowiedź na temat wolnej woli w kontekście opowieści o grzechu pierworodnym

47.

Konteksty i nawiązania – Co się naprawdę zdarzyło w ogrodzie Eden Harolda S. Kushnera

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu Harolda Kushnera

• zrelacjonować treść historii o grzechu pierworodnym

• wskazać podobieństwa i różnice, które autor eseju dostrzega między ludźmi a zwierzętami

• określić funkcję pytań w tekście Harolda Kushnera

• porównać autorską interpretację historii biblijnej z interpretacją kanoniczną

• podjąć dyskusję na temat autorskiej interpretacji historii o grzechu pierworodnym

 

48.

Konteksty i nawiązania – Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wskazać narratora

• wskazać elementy realistyczne i fantastyczne we fragmencie

• wskazać motywy biblijne we fragmencie

• omówić cel gry opisanej we fragmencie

• przedstawić problematykę fragmentu

• interpretować treści niedosłowne fragmentu

• wypowiedzieć się na temat funkcji mitu kosmogonicznego w życiu wspólnoty

• wskazać szerokie konteksty i nawiązania

49.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• przetwarzać i porządkować informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadniać własne sądy

• podjąć polemikę

50.

Rozważania o cierpieniu – Księga Hioba

• opowiedzieć historię Hioba

• przedstawić kompozycję Księgi Hioba

• scharakteryzować Hioba

• omówić relacje między Hiobem a Bogiem na podstawie fragmentu Biblii

• interpretować przemianę postawy Hioba po rozmowie z Bogiem

• podjąć dyskusję na temat sensu cierpienia i zgody Boga na istnienie zła (teodycei)

• omówić sposób przedstawiania cierpienia w kulturze popularnej

• interpretować obraz Léona Bonnata w kontekście historii Hioba

51.

Dociekanie sensu ludzkiego życia w Księdze Koheleta

• wyjaśnić, kim był Kohelet

• zrelacjonować fragment

• nazwać środki stylistyczne użyte we fragmencie

• wskazać rady Koheleta, jak należy przeżywać swój los

• określić funkcję środków stylistycznych użytych we fragmencie

• określić problematykę utworu

• interpretować teologiczną wymowę Księgi Koheleta

• wskazać podobieństwa pomiędzy radami Koheleta a radami greckich filozofów

• omówić obraz Adriaen van Utrechta w kontekście omawianego utworu

52.

Poezja biblijna – Księga Psalmów

• przyporządkować psalmy do liryki

• określić rodzaj liryki oraz nadawcę i adresata psalmów

• definiować pojęcia: psalm, psałterz

• sklasyfikować psalmy według poznanych kryteriów

• podać przykłady paralelizmów

• wypowiedzieć się na temat związku psalmów z muzyką

• odnaleźć środki stylistyczne zastosowane w psalmach i omówić ich funkcje

• omówić obraz Boga wyłaniający się z psalmów

• porównać tłumaczenia psalmów (z Biblii Tysiąclecia, Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza)

53.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

54.

Konteksty i nawiązania – Wojciech Wencel, Psalm

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego

• wskazać środki językowe

• omówić, jakimi środkami językowymi został osiągnięty patos w wierszu

• określić funkcję środków stylistycznych

• omówić koncepcję Boga i człowieka przedstawioną w wierszu

• wskazać szerokie konteksty i nawiązania

55.

Biblijne oblicza miłości – Pieśń nad Pieśniami

• uzasadnić przynależność Pieśni do liryki

• zrelacjonować treść fragmentu

• scharakteryzować relacje między Oblubieńcem a Oblubienicą

• w kontekście utworu wyjaśnić pojęcie miłość zmysłowa

• omówić oddziaływanie Pieśni na zmysły, podając cytaty z tekstu

• odnaleźć środki stylistyczne zastosowane w Pieśni i określić ich funkcję

• podjąć dyskusję na temat przynależności Pieśni do kanonu biblijnego

• wypowiedzieć się na temat alegorycznej interpretacji Pieśni

• porównać opis miłości zaprezentowany w Pieśni z wybranymi utworami miłosnymi z kręgu popkultury

• opisać Oblubienicę z obrazu Rossettiego i porównać ją z literackim pierwowzorem postaci w Biblii

56.

Wizja końca świata w Apokalipsie św. Jana

• streścić Księgę Apokalipsy na podstawie przeczytanych fragmentów

• opisać jeźdźców Apokalipsy i scharakteryzować ich na podstawie ryciny Albrechta Dürera

• zdefiniować pojęcie eschatologii

• wskazać główne cechy stylu Apokalipsy

• interpretować symbole i alegorie, znajdujące się w omawianych fragmentach

• wypowiedzieć się na temat sposobów obrazowania i wywoływania nastroju grozy w Apokalipsie

• porównać biblijną Apokalipsę z innymi przedstawieniami końca świata

• stworzyć w formie pisemnej analizę porównawczą Apokalipsy i dowolnego dzieła prezentującego koniec świata (literackiego, malarskiego bądź filmowego)

57.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

58.

Konteksty i nawiązania – Cormac McCarthy, Droga

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów tekstu

• wyjaśnić pojęcie postapokaliptyczny

• porównać rzeczywistość opisaną we fragmentach z Apokalipsą św. Jana

• omówić przesłanie płynące z tekstu

• analizować postawy i emocje bohaterów w obliczu katastrofy

• przedstawić wybrany tekst kultury opisujący rzeczywistość postapokaliptyczną

59.

Filmowe nawiązanie do Biblii – Dekalog I Krzysztofa Kieślowskiego

• zrelacjonować treść filmu

• podjąć dyskusję o postawie filmowego Krzysztofa

• wypowiedzieć się na temat dialogów, narracji i kadrowania w filmie

• analizować rolę przypadku w konstrukcji fabuły

• interpretować postać graną w filmie przez Artura Barcisia

• podjąć dyskusję na temat hierarchii wartości we współczesnym świecie

• wypowiedzieć się na temat innego filmu z cyklu Dekalog

BIBLIA – NAUKA O JĘZYKU

60.

Akt komunikacji językowej

• zdefiniować akt komunikacji językowej

• wymienić, co składa się na akt komunikacji

• wyjaśnić, co należy zrobić, aby komunikat był dobrze zrozumiany

• omówić funkcję mowy ciała w procesie komunikacji

• omówić wpływ sytuacji społecznej na jakość aktu komunikacji

 

61.

Informacja, prośba czy zaklęcie? Funkcje wypowiedzi.

• wymienić funkcje wypowiedzi

• scharakteryzować poszczególne funkcje wypowiedzi

• określić funkcje dominujące w danej wypowiedzi

• wyszukać w tekście przykłady poszczególnych funkcji wypowiedzi

 

BIBLIA – TWORZENIE WYPOWIEDZI

62.

Jak napisać plan twórczy i odtwórczy tekstu?

• wymienić rodzaje planów

• wymienić cechy dobrze przygotowanego planu

• przeredagować podany plan

• stworzyć plan odtwórczy tekstu

• stworzyć plan twórczy tekstu

 

BIBLIA – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

63. i 64.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

ŚREDNIOWIECZE – O EPOCE

65.

Średniowiecze – wprowadzenie do epoki

• objaśnić etymologię nazwy epoki

• wymienić najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza

• wyjaśnić pojęcia: teocentryzm, feudalizm

• wymienić fazy średniowiecza

• omówić najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza

• wymienić średniowieczne wzorce osobowe

• porównać ramy czasowe średniowiecza polskiego i europejskiego

• scharakteryzować średniowieczny system szkolny

• wyjaśnić pojęcie: Biblia pauperum

• analizować specyfikę periodyzacji polskiego średniowiecza

• omówić średniowieczny uniwersalizm, teocentryzm oraz dualizm

• interpretować rolę karnawału

• opisać wpływ antyku i kultury arabskiej na średniowiecze

66. i 67.

Sztuka średniowieczna

• rozpoznać najważniejsze zabytki polskiego i europejskiego średniowiecza

• wymienić podstawowe cechy stylu romańskiego i gotyckiego

• podać przykłady zabytków polskiego i europejskiego średniowiecza

• posługiwać się następującymi terminami: płaskorzeźba, rzeźba pełnofigurowa, fresk, pieta, ikona, nawa, ołtarz, prezbiterium, apsyda, katedra, przypora, rozeta, witraż, portal

• wyjaśnić i zilustrować przykładami parenetyczny i anonimowy charakter sztuki średniowiecznej

• omówić alegorię i podać jej przykłady

• posługiwać się następującymi terminami: symultanizm, iluminatorstowo, miniatura, chorał, bazylika

• analizować średniowieczne dzieło sztuki według podanych kryteriów

• odróżnić styl romański od gotyckiego

• wymienić cechy stylu bizantyjskiego i podać jego przykłady

• wypowiedzieć się na temat muzyki średniowiecznej

68.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

ŚREDNIOWIECZE – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

69.

Bogurodzica – najstarszy polski utwór poetycki

• przeczytać ze zrozumieniem Bogurodzicę

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• rozpoznać podmiot liryczny oraz adresata utworu

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i składniowe

• omówić kompozycję utworu

• omówić funkcję Bogurodzicy w średniowiecznej Polsce

• odnaleźć w treści Bogurodzicy motyw deesis i odnieść go do sztuk plastycznych

• omówić formę wiersza

• wskazać podobieństwa między motywem deesis w Bogurodzicy a tym przedstawionym na ikonie

70.

Ludzki wymiar cierpienia Matki Boskiej w Lamencie świętokrzyskim

• zrelacjonować treść Lamentu świętokrzyskiego

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• określić sytuację liryczną, podmiot liryczny i adresatów utworu

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i składniowe

• scharakteryzować Maryję jako matkę

• omówić motyw Stabat mater w wierszu

• porównać obrazy Maryi z Lamentu świętokrzyskiego i z Bogurodzicy

• porównać obrazy męki Pańskiej przedstawione w Lamencie świętokrzyskim i na obrazie Grünewalda

• wypowiedzieć się na temat obrazu Żydów w tekście Lamentu

71.

Średniowieczny ideał ascety – Legenda o św. Aleksym

• streścić żywot św. Aleksego

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• scharakteryzować świętego jako ascetę

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i słowotwórcze

• wskazać w tekście typowe elementy legendy hagiograficznej

• podjąć dyskusję na temat aktualności ascezy oraz sensu takiej drogi do świętości

• omówić parenetyczny charakter utworu

• opisać inne przykłady ascezy średniowiecznej

• omówić rolę świętych w życiu ludzi średniowiecza

72.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• porządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• prezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

73.

Konteksty i nawiązania – Opowieść małżonki świętego Aleksego Kazimiery Iłłakowiczówny

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego

• rozpoznać kontekst literacki wiersza

• określić typ liryki

• scharakteryzować podmiot liryczny i adresata utworu

• porównać legendę średniowieczną z poetyckim komentarzem współczesnej poetki

• omówić kontekst kulturowy wykorzystany w wierszu

• stworzyć pisemną analizę i interpretację wiersza

74.

Motyw tańca śmierci w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

• streścić utwór

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• opisać obraz śmierci przedstawiony w utworze, posługując się przy tym terminem alegoria

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i składniowe

• omówić motyw danse macabre

• wyjaśnić przyczyny popularności motywu śmierci w średniowieczu

• w kontekście utworu wyjaśnić pojęcia: memento mori i ars moriendi

• na podstawie lektury omówić światopogląd ludzi średniowiecza

• omówić utwór jako satyrę społeczną

• wypowiedzieć się na temat „czarnej śmierci” w średniowieczu

• porównać motyw danse macabre przedstawiony w Rozmowie z jego ujęciem na obrazie Bernta Notkego

75.

Konteksty i nawiązania – Śmierć i co potem Terry’ego Pratcheta

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów

• omówić zachowanie bohatera w chwili śmierci

• omówić pogląd Śmierci na przemiany cywilizacyjne

• porównać sposób przedstawienia śmierci w utworze Terry’ego Pratcheta i w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

• omówić uniwersalną wymowę fragmentu

• przedstawić alegoryczny obraz śmierci w innych tekstach kultury

*76.

Tryumf śmierci w Siódmej pieczęci Igmara Bermana

• zrelacjonować treść filmu

• odnaleźć nawiązania do kultury i obyczajowości średniowiecza

• zinterpretować tytuł i objaśnić jego funkcję

• w kontekście filmu wyjaśnić pojęcia: personifikacja, taniec śmierci

• rozpoznać w filmie konwencję moralitetu i ją omówić

• w kontekście filmu wyjaśnić pojęcie teodycea

• interpretować przesłanie filmu

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

77.

Świętość afirmacyjna – św. Franciszek

• zrelacjonować treść fragmentów

• opisać postać św. Franciszka z Asyżu

• porównać postawy dwóch świętych: św. Franciszka i św. Aleksego

• wyjaśnić reakcję zwierząt na słowa św. Franciszka

• omówić problematykę utworu

• omówić funkcję elementów fantastycznych

• interpretować metaforyczne znaczenie utworu

• wyjaśnić pojęcie: franciszkanizm

• interpretować scenę z życia św. Franciszka ukazaną na fresku Giotta

78.

Konteksty i nawiązania – Imię róży Umberto Eco

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić świat przedstawiony

• porównać dwie wersje historii o kazaniu św. Franciszka do ptaków

• wskazać problemy społeczne poruszone we fragmencie

• wskazać i omówić uniwersalne problemy poruszone we fragmencie

• wypowiedzieć się na temat roli autorytetów

79.

Ideał rycerza – Pieśń o Rolandzie

• zrelacjonować treść fragmentów

• przedstawić genezę utworu

• wymienić najważniejszych bohaterów Pieśni o Rolandzie

• scharakteryzować Rolanda

• omówić kompozycję utworu

• przedstawić Rolanda jako wzorzec osobowy rycerza

• wskazać w utworze cechy eposu rycerskiego

• omówić elementy ars moriendi obecne w utworze

• wskazać i omówić symbole obecne w pieśni

• porównać wzorzec wojownika współczesnego ze średniowiecznym

• omówić przykłady współczesnych wzorców osobowych

*80.

Filozofia średniowieczna – Wyznania św. Augustyna

• zrelacjonować fragment Wyznań św. Augustyna

• przybliżyć postać św. Augustyna

• omówić kompozycję Wyznań

• wymienić podstawowe założenia filozofii św. Augustyna

• wyjaśnić pojęcia: asceza, iluminacja, dualizm duszy i ciała

• wyjaśnić naturę i pochodzenie zła

• porównać wyjaśnienie obecności zła w świecie zawarte w Księdze Hioba z interpretacją tego problemu w Wyznaniach św. Augustyna

• omówić obraz Fra Angelico w kontekście fragmentu

*81.

Filozofia średniowieczna – Summa teologiczna św. Tomasza z Akwinu

• zrelacjonować fragmenty Summy teologicznej

• przybliżyć postać św. Tomasza

• wymienić podstawowe założenia filozofii św. Tomasza

• wyjaśnić pojęcie: scholastyka

• wyjaśnić, na czym polega opisany w tekście dowód na istnienie Boga

• wyjaśnić, na czym polega scholastyczny sposób myślenia

• podjąć dyskusję na temat zastosowanej przez św. Tomasza argumentacji

• porównać filozofię św. Tomasza i św. Augustyna

• podjąć dyskusję na temat aktualności poglądów głoszonych przez św. Augustyna i Tomasza

82.

Średniowieczna miłość – Dzieje Tristana i Izoldy

• streścić podany fragment Dziejów Tristana i Izoldy

• wymienić najważniejszych bohaterów utworu

• omówić kompozycję utworu

• sformułować zasady miłości dworskiej

• omówić etos rycerski na przykładzie Tristana

• objaśnić funkcję fantastyki w utworze

• wyjaśnić, na czym polega tragizm Tristana i Izoldy

• przeanalizować specyfikę uczucia łączącego Tristana i Izoldę

• wypowiedzieć się na temat obyczajowości średniowiecznej na podstawie Dziejów Tristana i Izoldy

• omówić topos nieszczęśliwej miłości na wybranym przykładzie z kultury współczesnej

83.

Konteksty i nawiązania – Halina Poświatowska, *** [tutaj leży Izold...]

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• opisać sytuacje liryczną w wierszu

• omówić aluzję literacką zastosowaną w utworze

• omówić kompozycje wiersza

• sformułować tezę interpretacyjną

• interpretować wiersz

• wskazać i omówić konteksty interpretacyjne

• porównać przesłanie wiersza i przesłanie Dziejów Tristana i Izoldy

• napisać analizę i interpretację wiersza, uwzględniającą konteksty

84.

Kompetencje językowe i komunikacyjne

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

85.

Historiografia polska w średniowieczu – Kronika polska Galla Anonima

• zdefiniować pojęcie kroniki

• zrelacjonować treść fragmentów

• opisać obowiązki króla przedstawione przez kronikarza

• wymienić dzieła polskiej historiografii średniowiecznej

• zdefiniować pojęcie historiografii

• zaprezentować wzorzec władcy na podstawie charakterystyki Bolesława Chrobrego pióra Galla Anonima

• scharakteryzować dzieła polskiej historiografii średniowiecznej

• wypowiedzieć się na temat Kroniki polskiej jako źródła historycznego

• wypowiedzieć się na temat stosunków społecznych i obyczajowości w średniowiecznej Polsce na podstawie Kroniki polskiej

• omówić uwarunkowania historyczne początków piśmiennictwa polskiego

• podjąć dyskusję na temat wizerunku współczesnych władców w mediach

*86.

Testament poetycki François Villona

• zaprezentować życiorys Villona stanowiący kanwę utworu

• zrelacjonować treść fragmentów

• wskazać nadawcę i adresata ballady

• zinterpretować tytuł utworu

• wyjaśnić pojęcie – testament poetycki

• wskazać środki językowe użyte w utworze

• określić funkcję środków językowych użytych w utworze

• omówić kompozycję utworu

• omówić obraz przemijania zawarty w Wielkim Testamencie

• wypowiedzieć się na temat refleksji odnośnie ludzkiego życia zawartych w Wielkim testamencie

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

87.

Podróż po zaświatach – Boska Komedia Dantego Alighieri

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić fabułę całego utworu

• wymienić przewodników Dantego po zaświatach

• omówić genezę Boskiej komedii

• wyjaśnić tajemnicę tytułu

• scharakteryzować narratora

• omówić kompozycję poematu

• wyjaśnić pojęcia: poemat epicki, summa

wymienić elementy dzieła charakterystyczne dla średniowiecza i renesansu

• zinterpretować alegorie obecne w poemacie

wypowiedzieć się na temat sposobu obrazowania w utworze

• wskazać źródła kulturowe, z których czerpał Dante

• wyjaśnić, dlaczego Dante uczynił swoim przewodnikiem Wergiliusza

ŚREDNIOWIECZE – NAUKA O JĘZYKU

88.

Od słowa do zdania. Czym jest gramatyka?

• wymienić działy gramatyki

• scharakteryzować działy gramatyki

• rozpoznawać błędy we wskazanych wypowiedziach i określać rodzaj błędu

• omówić funkcję poszczególnych działów gramatyki w budowaniu wypowiedzi

 

*89.

Jak powstał i jak rozwijał się język polski?

• wyjaśnić pojęcie: język praindoeuropejski

• wymienić grupy języków słowiańskich

• wskazać języki należące do poszczególnych grup języków słowiańskich

• wskazać zmiany kształtujące system gramatyczny

• omówić zmiany kształtujące system gramatyczny

• omówić procesy językowe, które ukształtowały podane słowa i zwroty

• wskazać w dziełach kultury dawnej dowody na zmiany językowe

 

ŚREDNIOWIECZE – TWORZENIE WYPOWIEDZI

90.

Jak robić notatki?

• zdefiniować notatkę syntetyzującą

• wymienić formy notatki syntetyzującej

• scharakteryzować rodzaje notatek

• przygotować notatkę syntetyzującą

• przygotowuje notatkę syntetyzującą w formie mapy myśli

 

ŚREDNIOWIECZE – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

91. i 92.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

Autorka: Magdalena Lotterhoff