Plan wynikowy Ponad słowami klasa 3 c  na rok 2019/2020

Na 27 tygodni, czyli 104 lekcje na poziomie podstawowym

182 lekcje na poziomie rozszerzonym

 

 

 

 

 

Informacje wstępne:

1.Rok szkolny 2019/2020  klasa IIIc

2.Zakres podstawowy

3.Barbara Bednarek

4.Liczba godzin tygodniowo –.4,5

5.Liczba godzin do przeprowadzenia w roku szkolnym – 122

6. Program nauczania języka polskiego  w szkole ponadgimnazjalnej. Kurs podstawowy.

7.Stosowany podręcznik:

      1) Tytuł – Ponad słowami

      2) Wydawnictwo – Nowa Era

      3) Autorzy – Małgorzata Chmiel, Anna Równy

      4) Nr dopuszczenia podręcznika przez MEN – 425/3/2013

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN

 

KLASA III C

 

Podobnie jak w klasie pierwszej, kryteria zostały podzielone na cztery zakresy. Dwa z nich (Rozumienie tekstu, Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych) obejmują wymagania, którym uczeń musi sprostać w czasie edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej w każdej klasie. Dwa kolejne zakresy (Literatura i kultura – wiedza i umiejętności, Język – wiedza i umiejętności) odnoszą się do materiału nauczania klasy II.

Zgodnie z zasadą przyjętą wcześniej, najniższy (konieczny) poziom wymagań, odpowiadający ocenie dopuszczającej, został opracowany w odniesieniu do Podstawy programowej, nie programu nauczania. Otrzymanie oceny dopuszczającej oznacza bowiem, iż uczeń opanował jedynie niezbędną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające kontynuować naukę w klasie programowo wyższej.

Wymagania dla poziomu rozszerzonego zostały uwzględnione w kryteriach osiągnięć na ocenę dobrą i bardzo dobrą.

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi :

 

Literatura i kultura – wiedza i umiejętności

 • przyporządkować epoce nazwiska pisarzy wskazanych w Podstawie programowej oraz wymienić ich dzieła,
 • przyporządkować autorowi tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w Podstawie programowej,
 • określić przybliżone ramy chronologiczne okresu międzywojnia, wojny i współczesności
 • odróżnić od siebie tekst liryczny, epicki i dramatyczny,
 • wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych epok gatunków literackich: ballada,  opowiadanie, powieść realistyczna, psychologiczna, dramat romantyczny, symboliczny,katastroficzny
 • nazwać najważniejsze hasła programowe  omawianych epok oraz wskazać ich cechy,
 • znaleźć w dziełach literackich wskazanych w Podstawie programowej realizację omawianych   haseł i prądów ,
 • streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych wskazanych w Podstawie programowej,
 • scharakteryzować głównych bohaterów literackich utworów epickich i dramatycznych wskazanych w Podstawie programowej,
 • rozpoznać najważniejsze środki i zabiegi stylistyczne w utworach literackich omawianych epok (epitet, metafora, porównanie, apostrofa, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, ironia),
 • zanalizować utwory wskazane w Podstawie programowej, uwzględniając najważniejsze kategorie opisu (podmiot/adresat liryczny, narrator, świat przedstawiony) oraz posługując się podstawową terminologią teoretycznoliteracką,
 • określić tematykę utworów literackich wskazanych w Podstawie programowej,

Język – wiedza i umiejętności

 • wskazać w tekście retorycznym najważniejsze środki językowe służące przekonywaniu,
 • dostrzec różnicę między ogólną a środowiskową i terytorialną odmianą polszczyzny,
 • posługiwać się pojęciem neologizm,
 • dostrzec odmienność stylistyczną tekstu publicystycznego, potocznego i naukowego,
 • objaśnić istotę tendencji komunikacyjnej,
 • rozpoznać intencję komunikacyjną wyrażoną wprost w tekście nieliterackim,
 • sformułować najważniejsze zasady etykiety językowej,
 • rozpoznać neologizm w tekście poetyckim,

Rozumienie tekstu

 • odtworzyć informacje sformułowane wprost,
 • odczytać sens fragmentów (zdań, grupy zdań, akapitów),
 • wyodrębnić główną myśl całego tekstu,

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • posługiwać się komunikatywnym językiem w mowie i w piśmie,
 • wypowiadać się w mowie i w piśmie na zadany temat, w sposób świadczący o zrozumieniu tematu,
 • wybrać teksty literackie służące realizacji zadanego tematu,
 • odnieść się w wypowiedzi do tekstów literackich,
 • skomponować wypowiedź składającą się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
 • samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy,
 • zrealizować przynajmniej połowę obowiązkowych zadań klasowych i domowych przewidzianych przez nauczyciela,

Dopuszczalne: konieczność pomocy ze strony nauczyciela podczas realizacji zadań, ubogi komentarz, stereotypowość sądów, streszczanie utworu zamiast analizy i interpretacji, drobne błędy rzeczowe, błędy kompozycyjne (np. brak proporcji między poszczególnymi elementami pracy, brak logicznej spójności tekstu), błędy stylistyczne, składniowe, frazeologiczne, fleksyjne, interpunkcyjne i ortograficzne.

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

 

Literatura i kultura – wiedza i umiejętności

 • wskazać podstawowe cechy wszystkich omawianych gatunków literackich,
 • objaśnić, czym charakteryzuje się literatura wojenna i współczesna,
 • powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi i politycznymi (np. ii wojna światowa, transformacja]
 • rozpoznać cechy charakterystyczne sztuk omawianych epok
 • porównać utwory różnych epok
 • zinterpretować metaforyczne tytuły  utworów
 • opisać następujące motywy i tematy literackie, odwołując się do poznanych utworów: miłość, natura, wędrówka, tęsknota za ojczyzną, relacje człowieka z Bogiem, bunt, koncepcje odzyskania niepodległości, obraz i ocena polskiego społeczeństwa, rewolucja,
 • scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów literackich
 • scharakteryzować wizję świata i człowieka w czasie wojny i po niej, odwołując się do omówionych utworów,
 • wykorzystać podstawowe konteksty do analizy i interpretacji utworów określić tematykę wszystkich omawianych utworów literackich,

Język – wiedza i umiejętności

 • określić funkcję środków językowych w tekście retorycznym,
 • wskazać kilka charakterystycznych cech języka wybranej grupy środowiskowej, dostrzegając jego swoistość w stosunku do odmiany ogólnej,
 • odróżnić tekst publicystyczny od potocznego i naukowego,
 • rozpoznać w tekście archaizację, dialektyzację, stylizację biblijną i kolokwializację,
 • rozpoznać w wypowiedziach bohaterów literackich intencję komunikacyjną,
 • wskazać działania komunikacyjne, w jakich wyraża się agresja językowa,
 • posługiwać się pojęciem neosemantyzm,
 • rozpoznać neosemantyzm w tekście poetyckim,

Rozumienie tekstu

 • sformułować tezę tekstu bądź fragmentu tekstu,
 • podać argumenty na rzecz tezy,
 • odróżnić argumenty od przykładów oraz tezę od hipotezy,
 • rozpoznać relacje kompozycyjne między poszczególnymi fragmentami (akapitami) tekstu,
 • oddzielić informacje od opinii,
 • wskazać przyczyny i skutki,

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • zastosować czytelny podział akapitowy w pracy pisemnej,
 • ułożyć szkicowy plan oraz przygotować na jego podstawie wypowiedź ustną bądź pisemną,
 • formułować wnioski interpretacyjne oparte na samodzielnej analizie tekstu,
 • posługiwać się cytatami w funkcji argumentacyjnej,
 • posługiwać się na ogół poprawną polszczyzną (w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, frazeologii, składni),
 • zabrać głos w dyskusji,
 • wykonać bez pomocy nauczyciela większość ćwiczeń i zadań realizowanych na zajęciach,

 

 

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:

Literatura i kultura – wiedza i umiejętności

 • wymienić głównych twórców kultury (nauki, sztuki, filozofii) i ich dzieła w omawianych epokach,
 • wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi i politycznymi, kulturą i sztuką oraz filozofią omawianych epok,
 • porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w romantyzmie, pozytywizmie, modernizmie i dwudziestoleciu międzywojennym, posługując się odwołaniami do literatury,
 • zaprezentować tematykę Holokaustu w literaturze,
 • zinterpretować metaforyczne tytuły wierszy i katasttroficznych,
 • wskazać dominantę kompozycyjną i stylistyczną oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego,
 • określić przynależność utworu lirycznego do określonego typu liryki (liryka pośrednia/bezpośrednia/zwrotu do adresata/inwokacyjna/roli),
 • zdefiniować tragizm, komizm i groteskę jako kategorie estetyczne, odwołując się do omówionych utworów,
 • scharakteryzować program ideowy i estetyczny poszczególnych epok, na podstawie ich manifestów, wskazując na obszary polemiki między oświeceniem a romantyzmem, romantyzmem a pozytywizmem, modernizmem a dwudziestoleciem międzywojennym,
 • wskazać nawiązania do światopoglądu i estetyki romantyzmu w poezji Baczyńskiego oraz objaśnić przyczynę ich występowania,
 • rozpoznać nawiązania do idei romantyzmu, pozytywizmu i modernizmu w literaturze współczesnej,
 • ocenić postawy bohaterów literackich,

Język – wiedza i umiejętności

 • wskazać najważniejsze cechy leksykalne i składniowe tekstów potocznych, publicystycznych i naukowych,
 • wyrazić tę samą intencję komunikacyjną na różne sposoby,
 • objaśnić znaczenie i opisać budowę słowotwórczą neologizmów w tekście poetyckim,

Rozumienie tekstu

 • rozpoznać i określić typ nadawcy i typ adresata tekstu,
 • rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka tekstu,
 • nazwać środki językowe i określić ich funkcje w tekście,
 • wskazać cechy gatunkowe tekstu,

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • selekcjonować materiał, przywołując tylko informacje istotne z punktu widzenia tematu,
 • posługiwać się terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz językoznawczą,
 • sformułować hipotezę badawczą w odniesieniu do tematu,
 • podsumować rozważania (uogólnić wnioski wynikające z analizy i interpretacji tekstu),
 • łączyć akapity, używając wskaźników zespolenia,
 • posługiwać się poprawną polszczyzną (w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, frazeologii, składni),
 • posługiwać się stylem stosownym do sytuacji wypowiedzi,
 • przestrzegać zasad etykiety językowej podczas rozmowy, dyskusji, negocjacji,
 • zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, kontekstu lub wiedzy o epoce,
 • aktywnie uczestniczyć w większości lekcji,

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:

 

Literatura i kultura – wiedza i umiejętności

 

 • wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich romantyzmu, pozytywizmu, modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego,
 • porównać sposób postrzegania ojczyzny i patriotyzmu w utworach czasu wojny i okupacji
 • opisać obraz Polaków i polskości w Trans-Atlantyku W. Gombrowicza,
 • omówić nawiązania do barokowego sarmatyzmu i romantycznego mesjanizmu w Trans-Atlantyku oraz określić ich funkcję,
 • scharakteryzować język i styl Borowskiego,
 • opisać rozwiązania narracyjne i kompozycyjne stosowane w  powieści i dramacie współczesnym oraz określić ich funkcje,
 • porównać sposoby realizacji tego samego motywu (toposu) w dwóch tekstach literackich,
 • zinterpretować dzieło literackie w samodzielnie dobranym kontekście (np. filozoficznym, historycznym, historycznoliterackim, kulturowym),
 • dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią historyczno i teoretycznoliteracką,
 • rozpoznać przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, symboliczne, alegoryczne, paraboliczne),
 • dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki, ze wskazaniem funkcji środków wyrazu specyficznych dla danej dziedziny sztuki,

Język – wiedza i umiejętności

 • wskazać gatunki tekstów właściwe dla stylu publicystycznego, potocznego i naukowego,
 • określić funkcję neologizmów w kreowaniu świata w tekście poetyckim,
 • rozpoznać i nazwać sposób argumentacji zastosowany w dyskusji,

Rozumienie tekstu

 • zastosować wszystkie wymienione wyżej umiejętności w analizie tekstów naukowych i filozoficznych,

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • podporządkować kompozycję wypowiedzi własnemu zamysłowi interpretacyjnemu,
 • skutecznie unikać szablonów i schematów językowych,
 • posługiwać się bogatym słownictwem i urozmaiconą składnią,
 • samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych i pisemnych materiały z rożnych źródeł dotyczące literatury, filmu i innych dziedzin sztuki,

 

Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

 

Literatura i kultura – wiedza i umiejętności

 • omówić przemiany gatunkowe w obrębie dramatu i powieści,
 • scharakteryzować różne systemy wersyfikacyjne stosowane w polskiej poezji XIX i XX i XXI wieku ,
 • rozpoznać nawiązania do poetyki romantyzmu, realizmu i modernizmu w literaturze współczesnej,
 • podać przykłady wybitnych przedstawień teatralnych XX i XXI wieku,
 • przedstawić przykłady tradycji klasycznej i romantycznej w epokach późniejszych,
 • przedstawić ewolucję bohatera  - patrioty,

Język – wiedza i umiejętności

 • zanalizować okres retoryczny jako zamkniętą całość myślowo-stylistyczną,
 • rozpoznać elementy różnych wzorców stylistycznych w obrębie stylu publicystycznego oraz określić funkcję ich połączenia,
 • posługiwać się, świadomie i celowo, synonimami różnych typów oraz wyrazami i związkami wyrazowymi wartościującymi i nacechowanymi uczuciowo w formach wypowiedzi wskazanych przez podstawę programową,
 • rozpoznać fonetyczne, leksykalne, składniowe i semantyczne środki artystycznego wyrazu w tekstach literackich oraz określić ich funkcje,
 • wskazać funkcje archaizacji, dialektyzacji, stylizacji biblijnej i kolokwializacji w tekście literackim,

Rozumienie tekstu

·         zastosować wszystkie wymienione wyżej umiejętności w analizie tekstów wszystkich typów,

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

·         posługuje się bogatą terminologią (unikając pseudonaukowości),

·         przestrzega zasad etykiety językowej,

·         posługuje się stylem o wyraźnych cechach indywidualnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Numer i temat lekcji

Środki dydaktyczne

Teksty i materiał ilustracyjny

Zagadnienia

Zakres podstawowy

– wymagania określone dla zakresu podstawowego

 

Uczeń:

Zakres rozszerzony

– wymagania dodatkowe

 

 

Uczeń:

Liczba godzin

Odniesienia do podstawy programowej

WOJNA I OKUPACJA – O EPOCE

1. i 2. Czas apokalipsy spełnionej

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 10–13

• oś czasu

• Max Ernst, Europa po deszczu (fragment)

• pojęcia i terminy: okupacja, nazizm, obozy koncentracyjne, łagry, Holokaust, getto, ruch oporu, Generalne Gubernatorstwo, Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa

• postać: Adolf Hitler

• daty: 1939 – pakt Ribbentrop-Mołotow; 1 września 1939 – wybuch II wojny światowej; 17 września 1939 – ZSRR zajmuje wschodnią część Polski; 1940 – bitwa o Anglię; 7 grudnia 1941 – atak na Pearl Harbor, Stany Zjednoczone przystępują do wojny; 1942 – bitwa o Stalingrad; 19 kwietnia 1943 – wybuch powstania w getcie warszawskim; 6 czerwca 1944 – lądowanie aliantów w Normandii; 1 sierpnia 1944 – wybuch powstania warszawskiego; 4–11 lutego 1945 – konferencja w Jałcie, na której przedstawiciele USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii ustalają powojenny porządek polityczny w Europie; 8 maja 1945 – zakończenie II wojny światowej w Europie; 6 i 9 sierpnia 1945 – Amerykanie zrzucają bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki; 2 września 1945 − Japonia podpisuje kapitulację; 1947 – po sfałszowanych wyborach komuniści przejmują władzę w Polsce

• określa ramy czasowe epoki

• wskazuje i omawia wydarzenia historyczne oraz inne czynniki, które ukształtowały epokę

• opisuje specyfikę okresu wojny i okupacji w Polsce

• wyjaśnia przyczyny różnic pomiędzy okresem wojny i okupacji w Polsce i Europie Zachodniej

• przedstawia założenia nazistów

• szczegółowo omawia sytuację na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką

• opisuje życie codzienne pod okupacją w Polsce i Europie

• określa, w jaki sposób działalność Polskiego Państwa Podziemnego wpłynęła na kulturę i sztukę

• przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą życia codziennego w czasie wojny w miejscowości, z której pochodzi jego rodzina

• analizuje obraz Maxa Ernsta Europa po deszczu, wykorzystując kontekst historyczny

2

I.1.1

*I.1.1

*I.1.2

I.2.1

*I.2.1

I.3.1

3. Ćwiczenia maturalne – czytanie ze zrozumieniem

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 47–50

• Marcin Jakimowicz, Słoik pełen życia (fragmenty)

• Ks. Stanisław Musiał, Ordynator oddziału konających dzieci (fragmenty)

 

• czyta ze zrozumieniem tekst nieliteracki

• formułuje odpowiedzi na pytania do tekstu na podstawie wskazówek 

 

1

I.1.1

I.1.2

4. Sztuka wobec wojny

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 14–16, 26

• Polski plakat propagandowy z 1939 r.

• Joe Rosenthal, zdjęcie przedstawiające zdobycie Iwo Jimy 23 lutego 1945 r.

• Bronisław Wojciech Linke, Plucha

• Andrzej Wróblewski, obrazy z cyklu Rozstrzelanie

• pojęcia i terminy: wojenna agitacja, propaganda, sztuka ulotna, artystyczny hołd

• postacie: Bronisław Wojciech Linke, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Charlie Chaplin

• prezentuje specyfikę wojennej sztuki propagandowej i agitacyjnej

• przedstawia różnice w dostępie do kultury pomiędzy Polską a Europą Zachodnią okresu okupacji

• omawia tematykę dzieł sztuki okresu wojennego i powojennego

• interpretuje obraz Bronisława Wojciecha Linkego Plucha, wykorzystując szerokie konteksty

• określa, w jaki sposób wojna wpłynęła na rozwój sztuki i sytuację artystów

• omawia dorobek Bronisława Wojciecha Linkego bądź Andrzeja Wróblewskiego

• orientuje się w twórczości muzycznej okresu wojny i okupacji

• omawia film Charlie’ego Chaplina Dyktator

• interpretuje kadr z filmu Dyktator w kontekście historycznym

• wypowiada się na temat roli humoru i satyry w twórczości artystów pokolenia wojny i okupacji na podstawie samodzielnie wybranych polskich rysunków satyrycznych

• przedstawia, jak funkcjonował teatr w czasie wojny

1

I.1.1

*I.1.1

I.1.2

I.2.1

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.3.1

II.3.2

II.3.4

5. Ćwiczenia maturalne – wypowiedź ustna

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 57–58

• Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)

 

• analizuje temat wypowiedzi ustnej

• wybiera i interpretuje odpowiedni materiał literacki

• wygłasza uporządkowaną wypowiedź, dbając o formę językową

 

1

I.1.1

II.1.2

II.2.1

(gimnazjum)

II.3.1

III.1.1 (gimnazjum)

III.1.1

III.1.3

III.1.4

WOJNA I OKUPACJA – TEKSTY Z EPOKI

6. i 7. Stracone pokolenie – o wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 18–20, 43

• Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie, *** [Niebo złote ci otworzę]

• Lori Nix, Biblioteka

• Hieronim Bosch, Sąd Ostateczny (fragment)

• *Zdzisław Beksiński, Pełzająca śmierć

• pojęcia i terminy:

pokolenie, apokalipsa, eschatologia, kataklizm

• postacie: Krzysztof Kamil Baczyński, *Zdzisław Beksiński

• omawia specyfikę pokolenia, do którego należał Krzysztof Kamil Baczyński

• odnajduje podobieństwa pomiędzy twórczością poetów Drugiej Awangardy a poezją Baczyńskiego

• wskazuje wpływy romantyczne w wierszach Baczyńskiego

• wypowiada się na temat kreacji osoby mówiącej w utworze Pokolenie

• odtwarza obraz świata przedstawiony w wierszu Pokolenie

• wyjaśnia celowość odwołania do Homera w Pokoleniu

• interpretuje zakończenie wiersza Pokolenie

• charakteryzuje nadawcę i adresata wiersza *** [Niebo złote ci otworzę]

• analizuje kompozycję utworu *** [Niebo złote ci otworzę] i określa jej funkcję

• opisuje sposób przedstawienia wojny w wierszu *** [Niebo złote ci otworzę]

• omawia kompozycję obrazu Pełzająca śmierć

• przedstawia temat obrazu Pełzająca śmierć

• odnajduje na obrazie elementy rzeczywistości wojennej

• konfrontuje postać przedstawioną na obrazie Beksińskiego z konwencjonalnym ukazaniem śmierci

• zestawia obraz Zdzisława Beksińskiego z wierszem K.K. Baczyńskiego *** [Niebo złote ci otworzę]

• wymienia innych twórców pokolenia Kolumbów, do którego należał Baczyński

• w kontekście twórczości Baczyńskiego analizuje obraz Hieronima Boscha

• interpretuje fotografię Lori Nix Biblioteka w kontekście literackim i historycznym

• porównuje wizję świata zaprezentowaną przez Baczyńskiego z tą, która została przestawiona na obrazach zamieszczonych w rozdziale „Wojna i okupacja”

• wskazuje w literaturze międzywojennej utwór, w którym występuje zderzenie wizji arkadii z obrazem apokalipsy i porównuje to dzieło z wierszem Baczyńskiego

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

8. i 9. Patrząc na tragedię – wojenna twórczość Czesława Miłosza

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 21–23

Czesław Miłosz, Campo di Fiori, Przedmieście

• Józef Szajna, Sylwety i cienie

• pojęcia i terminy: getto, powstanie w getcie

• postacie: Czesław Miłosz, Giordano Bruno, Józef Szajna

• przedstawia sylwetkę twórczą Czesława Miłosza

• gromadzi informacje dotyczące Giordana Bruna

• wypowiada się na temat getta warszawskiego i powstania w getcie warszawskim

• omawia zasadność zestawienia zagłady Żydów z egzekucją Giordana Bruna przedstawionymi w wierszu Campo di Fiori

• interpretuje postawę świadków tragedii ukazaną w wierszu

• wyjaśnia zakończenie Campo di Fiori

• charakteryzuje bohatera tekstu Przedmieście

• wskazuje elementy należące do rzeczywistości wojennej w wierszu Przedmieście

• określa funkcję zestawienia dwóch rzeczywistości w wierszu Przedmieście

• orientuje się w twórczości Czesława Miłosza

• wymienia podobieństwa i różnice między Campo di Fiori a Przedmieściem

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworów (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• analizuje instalację Józefa Szajny w kontekście utworów Czesława Miłosza

• podaje przykłady innych dzieł literackich poruszających kwestię powstania w getcie warszawskim

2

II.1.1

II.1.2

II.2.1

*II.2.1

II.2.4

II.3.1

II.3.2

*II.3.2

II.3.4

*II.3.4

II.4.2

II.4.3

*10., 11. i 12. Zofia Nałkowska o wojnie

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 24–26

• Zofia Nałkowska, Kobieta cmentarna

• Andrzej Wróblewski, Rozstrzelanie z gestapowcem (Rozstrzelanie VI)

• pojęcia i terminy: Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, narracja reporterska, Holokaust, getto

 

• opisuje świat przedstawiony we fragmentach Kobiety cmentarnej

• charakteryzuje bohaterkę zacytowanych w podręczniku fragmentów opowiadania

• prezentuje wydarzenie historyczne, którego dotyczą fragmenty utworu

• omawia sposób przedstawienia powstania w getcie w opowiadaniu Kobieta cmentarna

• charakteryzuje narrację fragmentu i całego zbioru

• wyjaśnia, dlaczego autorka zachowała indywidualny styl języka poszczególnych bohaterów, jego niezręczności i chaotyczny tok wypowiedzi

• interpretuje tytuł zbioru

• orientuje się w treści opowiadań Zofii Nałkowskiej

• wypowiada się na temat adekwatności narracji do problematyki opowiadań

• określa wpływ wojny na psychikę narratorów

• interpretuje motto Medalionów

• analizuje obraz Andrzeja Wróblewskiego w kontekście opowiadań

• wybiera opowiadanie wywołujące w czytelniku największe wrażenie i uzasadnia swoją decyzję

3

II.1.1

II.1.2

II.2.1

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

II.4.2

II.4.3

13. i 14. 15Opowiadania Tadeusza Borowskiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 27–29

• Tadeusz Borowski, Dzień na Harmenzach

• pojęcia i terminy: obóz koncentracyjny, człowiek zlagrowany, behawioryzm, kapo, vorarbeiter, post

• postacie: Tadeusz Borowski, Tadek

• charakteryzuje bohatera-narratora

• wypowiada się na temat rzeczywistości obozowej

• opisuje mechanizmy rządzące relacjami międzyludzkimi w obozie

• omawia postępowanie bohaterów opowiadania i ich przeżycia wewnętrzne

• wypowiada się na temat języka utworu oraz narracji

• nadaje tytuły dwóm scenom, z których składa się przytoczony fragment opowiadania Dzień na Harmenzach

• ocenia zachowanie Iwana

• uzasadnia tezę, że czytelnik opowiadania nie potrafi zrozumieć reguł obowiązujących w obozie, tak jak narrator nie był w stanie pojąć, co przeżył Beker

• wyjaśnia, na czym polega zło, które przedstawił w utworze Borowski

• porównuje relację Borowskiego z innymi przekazami literackimi lub filmowymi dotyczącymi rzeczywistości obozowej

• podejmuje dyskusję na temat zachowania bohaterów, ich motywacji i wpływu sytuacji, w której się znaleźli na osobowość

• tworzy kodeks człowieka zlagrowanego na podstawie opowiadań Tadeusza Borowskiego

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• zestawia opowieść Tadka z informacjami ze źródeł historycznych

2

*I.3.2

II.1.1

II.1.2

II.2.1

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

II.4.2

II.4.3

16., 17., 18. i 19. Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 30–32

• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

• pojęcia i terminy: łagier, literatura faktu, literatura piękna

• postacie: Gustaw Herling-Grudziński, Gorcew

• wypowiada się na temat łagrów sowieckich

• charakteryzuje postać Gorcewa

• prezentuje przyczynę konfliktu

• podejmuje dyskusję na temat powodów zawarcia niepisanego porozumienia między więźniami a władzami obozu

• wypowiada się na temat narracji we fragmencie

• prezentuje na podstawie treści książki fakty z życia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• opisuje ukazany w Innym świecie system represji w Rosji radzieckiej – od momentu aresztowania do osadzenia w łagrze

• przedstawia sposób funkcjonowania łagru

• omawia możliwe przyczyny aresztowania w okresie stalinowskim

• przedstawia różne reakcje bohaterów na rzeczywistość obozową

• wskazuje w utworze elementy charakterystyczne dla literatury faktu oraz literatury pięknej

• interpretuje tytuł utworu i zakończenie książki

• określa funkcję upadku i wyzwolenia Paryża w kompozycji utworu

• przedstawia okoliczności wydania Innego świata

• wypowiada się na temat języka fragmentu

• omawia sposób przedstawienia Gorcewa

• prezentuje biografię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• porównuje sposób opisu łagru z wybranym dziełem literackim lub filmowym dotyczącym tej tematyki

• analizuje reakcje bohaterów przedstawionych w powieści

• określa funkcję dzieła Fiodora Dostojewskiego w powieści

• zestawia metodę przedstawiania człowieka w sytuacjach granicznych w prozie Herlinga-Grudzińskiego i Tadeusza Borowskiego

4

II.1.1

II.1.2

II.2.1

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

*II.3.4

*20 21. Ćwiczenia maturalne – pisanie wypracowania

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 53–56

• Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu (fragmenty)

• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)

 

 

• analizuje temat wypracowania

• gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy

• pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz poprawność językową i stylistyczną

2

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

*II.3.2

II.3.3

II.3.4

III.1.1

*III.1.1

III.1.3

WOJNA I OKUPACJA – NAUKA O JĘZYKU

22. Język w świecie wartości

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 14, 33–34

• Jerzy Bralczyk, 444 zdania polskie. Znane wypowiedzi, cytaty, powiedzenia (fragment)

• Polski plakat propagandowy z 1939 r.

• pojęcia i terminy: system wartości, wartości etyczne, wartości społeczne, wartości estetyczne, hierarchizacja, ekspresywizmy, etyka słowa

• definiuje pojęcie wartości

• wypowiada się na temat systemu wartości obowiązującego w swojej kulturze i środowisku

• omawia związek wartości z językiem

• prezentuje zasady etyki słowa i potrafi je zastosować w praktyce

• wymienia rodzaje naruszeń etyki słowa

• przedstawia związek etyki słowa z polskim prawem

• analizuje środki wyrazu w wojennym plakacie propagandowym

• podejmuje dyskusję na temat mowy nienawiści w mediach i przestrzeni publicznej

• formułuje wnioski dotyczące przemocy werbalnej i mowy nienawiści na podstawie danych CBOS-u

1

I.3.1

I.3.8

II.4.1

*II.4.1

WOJNA I OKUPACJA – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

23. Podsumowanie wiadomości o literaturze wojny i okupacji

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 35

• Stanisław Burkot, Literatura polska po 1939 roku (fragmenty)

• Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski (fragmenty)

• pojęcia i terminy: tradycja romantyczna a awangarda, funkcja poznawczo-dokumentacyjna i perswazyjno-edukacyjna literatury, „duchowa ojczyzna Polaków”, świadkowie wobec zbrodni, odpowiedzialność moralna

• omawia różnice pomiędzy literaturą i sztuką dwudziestolecia międzywojennego oraz czasu wojny i okupacji

• podaje powody zmian, jakie zaszły w literaturze i sztuce tych okresów

• tłumaczy przyczyny powrotu do paradygmatu romantycznego

• wymienia przykłady tradycji romantycznej w literaturze wojny i okupacji

• wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność moralna za wspólnotę

• omawia rolę świadków w rzeczywistości powojennej

• wskazuje powody obojętności świadków tragedii wojennych

• przedstawia różnice pomiędzy opiniami obu autorów

• wypowiada swoją opinię na temat adekwatności tradycji romantycznej w opisie rzeczywistości wojennej i okupacyjnej

• podejmuje dyskusję dotyczącą konieczności odczuwania współodpowiedzialności za wspólnotę

• przedstawia własne stanowisko wobec poglądów obu autorów i je uzasadnia

• rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi

• odnajduje inne teksty zawierające opinie o kulturze czasów wojny i okupacji – zestawia je z tekstami Stanisława Burkota i Mieczysława Jastruna

1

I.1.1

*I.1.1

I.1.2

*I.1.2

I.1.5

24. Powtórzenie wiadomości

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 36–37

• mapa myśli

• historia

• nauka i oświata

• sztuka

• literatura: motywy, gatunki literackie

• typowe postacie literackie

• selekcjonuje i hierarchizuje wiadomości zdobyte podczas lekcji

• powtarza i utrwala wiadomości

• powtarza wiadomości przeznaczone dla zakresu rozszerzonego

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

1

I.2.1

I.2.3

*II.2.3

WOJNA I OKUPACJA – NAWIĄZANIA

25. Śladami wojny i okupacji

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 39

 

• wojna i okupacja nieprzerwanie tematem literatury i sztuki

• tematyka wojenna w popkulturze

• wymienia przykłady współczesnych dzieł sztuki dotyczących okresu wojny i okupacji

• wskazuje przyczyny popularności tematu wojny i okupacji w sztuce

• omawia sposoby wykorzystania tematu wojny i okupacji w popkulturze

• analizuje wybrane przykłady dzieł sztuki o tematyce wojennej z obszarów sztuki wysokiej oraz popkultury

• bierze udział w dyskusji dotyczącej podejmowania tematyki wojennej w wersji satyrycznej

1

I.1.1

I.2.1

26. Kazimierza Moczarskiego rozmowa z katem

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 40

• Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty)

• pojęcia i terminy: nazista, SS, terror, masakra

• postacie: Kazimierz Moczarski, Jürgen Stroop

• prezentuje bohaterów fragmentów

• wyjaśnia rozbieżność pomiędzy opinią Stroopa na temat Alfreda Chłapowskiego a sposobem, w jaki go potraktował

• interpretuje wypieranie się przez Stroopa odpowiedzialności za masakrę i jego odczucia po dokonaniu pogromu

• wyjaśnia przyczyny wspólnego pobytu w celi oficera Armii Krajowej i zbrodniarza hitlerowskiego

• omawia kontekst historyczny opisywanych wydarzeń

• analizuje zachowanie Jürgena Stroopa w przedstawionym fragmencie

• określa, jaki kształt przybiera historia widziana oczami nie ofiary, lecz kata

1

I.1.1

II.1.1

II.1.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

27. O banalności zła

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 41

• Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła (fragmenty)

• pojęcia i terminy: „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”

• postacie: Hannah Arendt, Adolf Eichmann

• prezentuje postać Adolfa Eichmanna

• wyjaśnia na podstawie tekstu, dlaczego Niemcy w państwie Hitlera stali się zbrodniarzami

• prezentuje teorię Hannah Arendt na temat sumienia

• formułuje tezę tekstu Hannah Arendt

• opisuje, w jaki sposób doszło do procesu Eichmanna w Jerozolimie

• podejmuje dyskusję na temat sumienia

• wskazuje konteksty literackie lub filmowe przedstawiające zbrodniarzy wojennych okresu II wojny światowej

• analizuje wybrany przykład literacki lub filmowy prezentujący zbrodniarza wojennego okresu II wojny światowej

• wyjaśnia, dlaczego zło w III Rzeszy przestało być pokusą

1

I.1.1

I.1.2

I.1.5

I.2.1

*I.2.1

28,29. Opowieść o pamiętaniu

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 42

•Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

• pojęcia i terminy: Holokaust, powstanie w getcie warszawskim, Umschlagplatz

• postacie: Marek Edelman, Hanna Krall

• prezentuje postać Marka Edelmana

• streszcza historię powstania w getcie warszawskim

• tłumaczy, dlaczego Marek Edelman został lekarzem

• wyjaśnia zaprezentowaną przez Edelmana analogię pomiędzy Umschlagplatzem a szpitalem, w którym pracował

• omawia relację pomiędzy Edelmanem a Bogiem

• interpretuje tytuł powieści

• streszcza książkę Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

• przedstawia różnicę pomiędzy historią oficjalną a opowiedzianą przez Marka Edelmana

• prezentuje funkcję mikropowieści o ludziach w getcie

• wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania w getcie z punktu widzenia Edelmana

2

II.1.1

II.1.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

II.4.3

30. Ćwiczenia maturalne – pisanie wypracowania

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 51–52

• Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem (fragmenty)

 

• analizuje temat wypracowania

• gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy

• pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz poprawność językową i stylistyczną

 

1

II.1.2

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.1

II.4.2

II.4.3

31. Wojna w wersji popkulturowej

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 44

Lao Che, Godzina W

• wydarzenie: powstanie warszawskie

• określa źródło tytułu zacytowanego tekstu

• wskazuje odwołania do polskiej rzeczywistości okupacyjnej oraz do poezji czasów wojny

• charakteryzuje język utworu

• nazywa styl tekstu

• wyjaśnia, dlaczego powstanie warszawskie nadal inspiruje twórców

• przytacza opinie na temat powstania warszawskiego i uzasadnia własne stanowisko

• podejmuje dyskusję na temat obecności trudnej historii w popkulturze

• prezentuje różne oceny powstania i formułuje hipotezę dotyczącą przyczyny takiego stanu rzeczy

1

II.1.1

II.1.2

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

II.3.3

32,33,34. Popiół i diament

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 45

Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda

• pojęcia i terminy: polska szkoła filmowa, dylematy pokolenia

• postacie: Andrzej Wajda, Zbigniew Cybulski

• charakteryzuje Maćka Chełmickiego

• interpretuje symbole w filmie: płonące kieliszki, odwrócony krzyż

• wypowiada się na temat dylematu bohatera

• omawia scenografię i grę aktorską

• interpretuje scenę finałową oraz tytuł filmu

• określa, jaki obraz społeczeństwa powojennej Polski wyłania się z filmu Wajdy

• wyjaśnia, co spowodowało, że główny bohater zdecydował się wykonać wyrok na Szczuce

• uzasadnia, że Maćka Chełmickiego można nazwać bohaterem współczesnym

• wypowiada się na temat twórczości Andrzeja Wajdy

• prezentuje informacje dotyczące polskiej szkoły filmowej

• podejmuje dyskusję o sposobie prezentowania rzeczywistości powojennej w filmie

• zestawia obraz filmowy z tekstem literackim – omawia środki wyrazu

3

II.1.1

II.1.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

*35,36,37. Zagłada w filmie

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Wojna i okupacja”, s. 46

Pianista, reż. Roman Polański

• pojęcia i terminy: getto, Holokaust

• postacie: Roman Polański, Władysław Szpilman

 

• opisuje tło historyczne przedstawione w filmie

• omawia sposób ukazania warszawskiego getta

• charakteryzuje głównego bohatera

• prezentuje przedstawione w filmie różne reakcje ludzi na rzeczywistość wojenną

• interpretuje zachowanie niemieckiego oficera w końcowej części filmu

• określa, jak Polański przedstawił Polaków i ich postawy wobec ludności żydowskiej

• streszcza historię warszawskiego getta

• przybliża wojenną biografię reżysera

• określa rolę muzyki w filmie

• analizuje kadr z filmu z uwagi na wykorzystane środki wyrazu oraz kontekst historyczny

3

II.1.1

II.1.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.4.3

.38 Test sprawdzający

 

 

 

 

 

1

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ – O EPOCE

39. i 40. Współczesna rzeczywistość

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 60–64

• oś czasu

• pojęcia i terminy: żelazna kurtyna, zimna wojna, NATO, Unia Europejska, zniesienie segregacji rasowej, rewolucja kontrkulturowa, rewolucja informatyczna, Jesień Ludów, Arabska Wiosna, globalizacja, wielokulturowość, Polska Ludowa, NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, plan Balcerowicza, Okrągły Stół, internet

• postacie: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz

• daty: 1945 – koniec II wojny światowej; 1953 – śmierć Józefa Stalina, początek odwilży w państwach komunistycznych; 1956 – powstanie węgierskie i masowe protesty w Poznaniu; 1968 – bunty studenckie i kampania antysemicka; 1970 – krwawo stłumione protesty na Wybrzeżu; 1978 – początek pontyfikatu Jana Pawła II; 1980 – powstanie NSZZ „Solidarność”; 1981 – stan wojenny; 1989 – obrady Okrągłego Stołu; 1999 – Polska wstępuje do NATO; 2001 – atak terrorystyczny na World Trade Center; 2004 – wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

• określa początek epoki

• wskazuje wydarzenia historyczne oraz inne czynniki, które ukształtowały epokę

• wypowiada się na temat funkcjonowania demokracji i przestrzegania praw człowieka we współczesnym świecie

• przedstawia przemiany społeczne, do jakich doszło po 1945 r.

• omawia zjawisko wielokulturowości we współczesnym świecie

• bierze udział w dyskusji na temat rewolucji informatycznej i jej znaczenia we współczesnym świecie

• charakteryzuje zjawisko globalizacji

• prezentuje najważniejsze wydarzenia w powojennej historii Polski i określa ich wpływ na kulturę

• wypowiada się na temat życia codziennego w okresie PRL-u

• omawia wpływ przemian społecznych na kulturę światową

• przygotowuje prezentację multimedialną o PRL-u

• ocenia współczesne wydarzenia

• przedstawia swoją wiedzę na temat wydarzeń aktualnych czerpaną z lektury dostępnych źródeł informacji (prasa, internet, serwisy telewizyjne)

2

I.1.1

I.2.1

*I.2.1

I.3.1

41. Filozofia współczesna

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 65–67

• Albert Camus, Człowiek zbuntowany (fragmenty)

• Umberto Eco, Dzieło otwarte (fragmenty)

• pojęcia i terminy: egzystencjalizm, absurd, bunt, estetyka, dzieło otwarte, pozytywizm logiczny, strukturalizm, dekonstrukcjonizm

• postacie: Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Umberto Eco

• referuje najważniejsze założenia egzystencjalizmu

• wyjaśnia obecność absurdu oraz rolę buntu w życiu człowieka

• przedstawia założenia estetyki Umberta Eco

• omawia udział odbiorcy w procesie tworzenia sensów dzieła sztuki

• wymienia nazwiska najważniejszych filozofów oraz kierunki filozoficzne we współczesnym świecie

• referuje założenia strukturalizmu

i dekonstrukcjonizmu

• prezentuje poglądy Sartre’a

• podejmuje dyskusję na temat filozofii egzystencjalnej

• wymienia tytuły utworów literackich, których bohaterów można nazwać „buntownikami metafizycznymi”

1

I.1.1

I.1.2

I.1.5

*I.2.1

42. i 43. Sztuka współczesna

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 68–78

• Jackson Pollock, Numer 7

• Robert Rauschenberg, Kanion

• Richard Hamilton, Co właściwie sprawia, że dzisiejsze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające?

• Richard Estes, Sloan’s

• Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Fontanna Strawińskiego

• Muzeum Guggenheima

• Andy Warhol, Dyptyk Marilyn

• Roy Liechtenstein, Tonąca dziewczyna

• Annie Leibovitz, John Lennon i Yoko Ono

• Alessandro Mendini, Fotel „Proust”

• Christo, Jeanne-Claude, Opakowany budynek Reichstagu

• Banksy, graffiti

• Philippe Starck, Lampka nocna w kształcie pistoletu

• Francis Bacon, Studium według „Portretu papieża Innocentego X” Diega Velázqueza

• César Baldaccini, Kompresja

• pojęcia i terminy: abstrakcyjny ekspresjonizm, postmodernizm, neodadaiści, nowy realizm, hiperrealizm, minimaliści, pop-art, street art, asamblaż, instalacja, happening, performance, sztuka ziemi, sztuka mediów, muzyka konkretna, free jazz, cool jazz, punk, hip-hop, grunge, film autorski, neorealizm, kino młodych gniewnych, nowe kino amerykańskie, kino moralnego niepokoju, polska szkoła filmowa, Kino Nowej Przygody, internet, teatr absurdu, teatr nowych brutalistów, teatr tańca

• postacie: Jackson Pollock, Andy Warhol, Banksy, Quentin Tarantino, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda

• wymienia cechy stylów sztuki dominujących w epoce

• rozpoznaje na przykładach główne style i nowe kierunki sztuki współczesnej

• wymienia nazwiska najważniejszych twórców epoki i rozpoznaje ich dzieła

• podaje najważniejsze cechy architektury postmodernistycznej

• analizuje wybrane dzieło sztuki na podstawie podanych kryteriów

• przedstawia najważniejsze tendencje w historii kina powojennego i wypowiada się na temat jednej z nich

• wskazuje dominujące tendencje w teatrze współczesnym

• wypowiada się na temat muzyki współczesnej

• omawia dorobek wybranego reżysera filmowego

• prezentuje twórczość wybranego przedstawiciela sztuki współczesnej

• charakteryzuje jeden z nurtów teatru współczesnego

• wymienia przykłady realizacji w literaturze współczesnych nurtów w sztuce, np. teatr absurdu

2

*I.1.1

*I.1.2

II.1.1

II.1.3

II.2.11

(gimnazjum)

II.3.1

II.3.2

44. Ćwiczenia maturalne – wypowiedź ustna

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 167–168

• Andy Warhol, 210 butelek coca-coli

 

• analizuje temat wypowiedzi ustnej

• wybiera i interpretuje odpowiedni materiał literacki

• wygłasza uporządkowaną wypowiedź, dbając o formę językową

 

1

I.1.1

I.1.2

II.2.11

(gimnazjum)

II.1.2

II.3.1

III.1.1

(gimnazjum)

III.1.1

III.1.3

III.1.4

WSPÓŁCZESNOŚĆ – TEKSTY Z EPOKI

45. Wprowadzenie do literatury współczesnej

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 79–81

 

• pojęcia i terminy: Beat Generation, poezja śpiewana, nowa powieść, teatr absurdu, proza iberoamerykańska, proza realistyczna, postmodernizm, science fiction, fantasy, pokolenie „porażonych śmiercią”, realizm socjalistyczny, turpizm, klasycyzm, poezja lingwistyczna, Nowa Fala, pokolenie „bruLionu”, mit małej ojczyzny, groteska

• postacie: Samuel Beckett, Gabriel Garcia Márquez, Aleksander Sołżenicyn, J.R.R. Tolkien

• wymienia nowe tendencje w literaturze światowej

• wskazuje najważniejszych twórców literatury światowej

• przedstawia główne tendencje w literaturze polskiej i omawia ich związek z wydarzeniami historycznymi

• prezentuje najistotniejsze etapy polskiej literatury współczesnej

• przytacza nazwiska głównych twórców polskiej literatury współczesnej

• wymienia tytuły utworów literackich danych twórców z literatury światowej

• omawia specyfikę prozy wybranego twórcy literatury światowej (Albert Camus, Julio Cortázar, Aleksander Sołżenicyn, Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, J.R.R. Tolkien, Umberto Eco)

• porównuje wybrany utwór z prozy światowej z tekstem twórcy polskiego

• formułuje wniosek na temat tendencji w literaturze współczesnej na podstawie lektury wybranych przez siebie utworów

1

I.1.1

*I.2.1

I.2.3

I.3.1

*II.3.2

46. Poezja Tadeusza Różewicza

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 82–83

• Tadeusz Różewicz, Ocalony, Na odejście poety i pociągu osobowego

• Salvador Dali, Oblicze wojny 

• pojęcia i terminy:

pokolenie „porażonych śmiercią”, wiersz wolny, klamra kompozycyjna, ironia, epitafium

• postać: Tadeusz Różewicz

• charakteryzuje pokolenie „porażonych śmiercią”

• omawia kreację osoby mówiącej w wierszu Ocalony

• dostrzega w utworze Ocalony manifest pokolenia

• określa, co świadczy o tym, że świat opisany w Ocalonym uległ degradacji

• wyjaśnia, kim są „nauczyciel” i „mistrz” przywołani w utworze

• wypowiada się na temat kompozycji wiersza

• interpretuje nawiązania w tekście

• przedstawia wymowę utworu

• prezentuje obraz świata i bohatera w wierszu Na odejście poety i pociągu osobowego

• wypowiada się na temat twórczości Tadeusza Różewicza

• dokonuje analizy porównawczej wierszy Na odejście poety i pociągu osobowego Tadeusza Różewicza oraz Wybudowałem pomnik Horacego

• interpretuje obraz Salvadora Dalego w kontekście wiersza Ocalony Tadeusza Różewicza

• dostrzega związek języka z obrazem świata

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

1

*I.3.2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

47. Poezja współczesna Czesława Miłosza

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 84–86

• Czesław Miłosz, Moja wierna mowo, To

• Pablo Picasso, malujący światłem, fotografia

• Arman, Nieskończona liczba maszyn do pisania

• pojęcia i terminy: poeta emigracyjny, duchowa ojczyzna

• postać: Czesław Miłosz

• prezentuje sposób przedstawienia nadawcy i adresata wiersza Moja wierna mowo

• odnajduje w osobie mówiącej cechy autora

• interpretuje metaforykę wiersza Moja wierna mowo

• wskazuje i omawia konteksty interpretacyjne wiersza Moja wierna mowo

• wyjaśnia tytuł wiersza To

• omawia kreację osoby mówiącej w utworze To

• pisze pracę, w której przedstawia główne cechy poezji Miłosza

• wypowiada się na temat twórczości Czesława Miłosza

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• odnajduje te elementy, które są wspólne dla wiersza Miłosza To oraz zdjęcia przedstawiającego Picassa malującego światłem

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

• interpretuje dzieło Armana w kontekście twórczości Czesława Miłosza

1

*I.3.2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

*II.3.1

II.3.2

II.3.4

48. Ćwiczenia maturalne – czytanie ze zrozumieniem

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 159–162

• Maciej Rybiński, Sępy na grobie Miłosza (fragmenty)

• Jan Miodek, Rozmyślacie nad mową – Miłoszowe ranliwe ciało

 

• czyta ze zrozumieniem tekst nieliteracki

• formułuje odpowiedzi na pytania do tekstu na podstawie wskazówek 

 

1

I.1.1

I.1.2

49, 50. Poezja Zbigniewa Herberta

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 87–89

• Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz, Przesłanie Pana Cogito

• Alberto Giacometti, Idący człowiek

• pojęcia i terminy: klasycyzm, alter ego, cogito, cnota

• postać: Zbigniew Herbert

• przywołuje mit, do którego Herbert nawiązuje w wierszu Apollo i Marsjasz

• charakteryzuje bohaterów wiersza i omawia sytuację liryczną

• interpretuje początek utworu

• wyjaśnia symbolikę postaci Apolla i Marsjasza

• analizuje język wiersza z uwagi na przynależność do liryki

• przedstawia wymowę tekstu Apollo i Marsjasz

• podaje argumenty na poparcie tezy interpretacyjnej

• określa genezę imienia bohatera wiersza Przesłanie Pana Cogito

• wymienia elementy programu etycznego wskazanego przez bohatera wiersza

• prezentuje obraz współczesnej cywilizacji przedstawiony w utworze

• wskazuje i omawia konteksty interpretacyjne

• wyjaśnia, kim byli Gilgamesz, Hektor i Roland

• wypowiada się na temat wymowy Przesłania Pana Cogito

• omawia twórczość Zbigniewa Herberta

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

• dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworów literackich

• pisze pracę: „Odniesienia do tradycji na przykładzie wiersza Herberta Apollo i Marsjasz

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

*II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.1

II.4.2

II.4.3

51. Poezja Mirona Białoszewskiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 90–92

• Miron Białoszewski, Karuzela z madonnami, Podłogo, błogosław!

• Jean Tinguely, Pit-Stop

• pojęcia i terminy: poezja lingwistyczna

• postać: Miron Białoszewski

• określa sytuację liryczną w wierszu Karuzela z madonnami

• wyjaśnia, w jaki sposób w utworze Karuzela z madonnami udało się poecie oddać wrażenie obrotowego ruchu karuzeli

• wskazuje w tekście Karuzela z madonnami fragmenty, które nawiązują do twórczości przedstawicieli światowego malarstwa, i określa rolę odwołań w utworze

• omawia funkcję zestawienia kultury jarmarcznej z kulturą wysoką

• wypowiada się na temat kompozycji wiersza

• wymienia elementy należące do sfer sacrum i profanum w wierszu Podłogo, błogosław!

• wskazuje środki stylistyczne, które decydują o podobieństwie utworu Podłogo, błogosław! do hymnu religijnego

• podaje funkcję zestawienia dwóch skrajnych aspektów rzeczywistości

• interpretuje wiersz Podłogo, błogosław! jako przykład poezji lingwistycznej

• pisze pracę na temat: „Doświadczenie codzienności w poezji Białoszewskiego jako objawienie piękna i niezwykłe przeżycie”

• omawia dzieła sztuki wykorzystujące przedmioty codziennego użytku w kontekście wiersza Podłogo, błogosław!

• dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• przygotowuje prezentację na temat wybranych twórców, którzy przedmioty codziennego użytku podnosili do rangi sztuki

• bierze udział w dyskusji dotyczącej wykorzystania przedmiotów codziennego użytku w sztuce

1

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

*II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

52, 53. Poezja Wisławy Szymborskiej

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 93–95

• Wisława Szymborska, Monolog dla Kasandry, Cebula

• Alina Szapocznikow, Portret wielokrotny (dwukrotny)

• Jean-Michel Basquiat, Glenn

• Richard Hamilton, Wnętrze II

• pojęcia i terminy: koncept, paradoks, ironia, gra słowna

• postacie: Wisława Szymborska, Kasandra

• przywołuje mit, do którego nawiązuje wiersz Monolog dla Kasandry

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego w utworze Monolog dla Kasandry i charakteru tego tekstu

• wyjaśnia, przytaczając właściwe cytaty, do czego przyznaje się Kasandra i czego zazdrości ludziom

• omawia funkcję kompozycji Monologu dla Kasandry

• interpretuje wymowę monologu

• określa funkcję porównania człowieka do cebuli w utworze Cebula

• prezentuje obraz człowieka zawarty w wierszu Cebula

• tłumaczy znaczenie oksymoronu „idiotyzm doskonałości”

• odnajduje w wierszu: gry słowne, koncept, paradoks i określa ich funkcje

• omawia twórczość Wisławy Szymborskiej

• czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole

• przywołuje konteksty, do których odnosi się poetka w swojej twórczości

dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• konfrontuje teksty literackie z dziełami sztuki zamieszczonymi w podręczniku w kontekście wierszy Szymborskiej

2

*I.1.1

II.1.1

II.1.2

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

*II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

*54. „Kaskaderzy literatury”

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 97–99

[inne strony - Bursa 96, Stachura 97-98]

• Andrzej Bursa, Z zabaw i gier dziecięcych

• Edward Stachura, Życie to nie teatr

• pojęcia i terminy: moralna prowokacja, turpizm, „życiopisanie”, autentyzm, topos

• postacie: Andrzej Bursa, Edward Stachura

 

• wypowiada się na temat języka utworu Z zabaw i gier dziecięcych

• interpretuje postacie aniołka i diabełka

• podejmuje dyskusję na temat wymowy wiersza Z gier i zabaw dziecięcych

• przywołuje przykłady zastosowania toposu teatrum mundi w różnych tekstach kultury

• omawia kreację podmiotu lirycznego w wierszu Życie to nie teatr

• bierze udział w dyskusji dotyczącej zasadności porównania świata do teatru

• określa związki literatury z innymi dziedzinami sztuki (muzyką)

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

1

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

II.4.3

55, 56. Nowa Fala i okolice

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 99–101

• Ewa Lipska, Dyktando

• Stanisław Barańczak, Określona epoka, Wypełnić czytelnym pismem

• pojęcia i terminy: Nowa Fala, poezja lingwistyczna, nowomowa, mowa ezopowa, dekonstrukcja języka, manipulacja językowa

• postacie: Ewa Lipska, Stanisław Barańczak

• wyjaśnia, jakie znaczenia wynikają z deleksykalizacji związków frazeologicznych w poezji lingwistycznej

• tłumaczy istotę konceptu w wierszu Dyktando Ewy Lipskiej

• omawia obraz rzeczywistości, jaki wyłania się z Dyktanda

• interpretuje wiersz Dyktando w kontekście rzeczywistości PRL-u

• przedstawia uniwersalną wymowę tekstu Ewy Lipskiej

• charakteryzuje sytuację liryczną w wierszu Określona epoka Stanisława Barańczaka

• wskazuje elementy nowomowy i języka przemówień w wierszu Określona epoka

• analizuje manipulację językową obnażoną w tekście Określona epoka

• przytacza sformułowania właściwe dla ankiety personalnej z utworu Wypełnić czytelnym pismem

• interpretuje utwór Wypełnić czytelnym pismem w kontekście rzeczywistości PRL-u

• wskazuje aktualność wymowy wiersza Wypełnić czytelnym pismem

• prezentuje sposoby manipulacji językowej stosowane w dzisiejszej rzeczywistości

• rozpoznaje mechanizmy nowomowy typowe dla systemów totalitarnych

• przygotowuje wystąpienie na temat funkcji i cech charakterystycznych poezji lingwistycznej z wykorzystaniem utworów Białoszewskiego i Barańczaka

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

2

*I.1.5

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

II.4.3

57, 58. Ćwiczenia maturalne – pisanie wypracowania

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 163–164

• Stanisław Barańczak, Widokówka z tego świata

 

• analizuje temat wypracowania

• gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy

• pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz poprawność językową i stylistyczną

 

2

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

III.1.1

III.1.2

III.1.3

III.1.6

5 9 Świat dorosłych według Marcina Świetlickiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 104–105

• Marcin Świetlicki, Baczność!

• Gérard Fromanger, Życie i śmierć ludzi (fragment)

• pojęcia i terminy: pokoleniowy bunt, cywilizacja konsumpcji, komercjalizacja

• postacie: Marcin Świetlicki, Gérard Fromanger

• wypowiada się na temat kreacji osoby mówiącej

• wskazuje w wierszu elementy kojarzone ze światem dorosłych

• omawia obraz współczesnego świata ukazany w tekście

• interpretuje metafory i symbole zastosowane w wierszu

• wyjaśnia znaczenie sformułowań: „akwizytor, który wciska śmieci nikomu”, „Kulę i bolę się”

• określa, jaką funkcję w wierszu pełnią powtórzenia

• interpretuje zakończenie wiersza

• bierze udział w rozważaniach o istocie sztuki współczesnej na podstawie wiersza Świetlickiego oraz pracy Fromangera

• analizuje w kontekście wiersza dzieło Fromangera

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia

(synkretyzm konwencji i gatunków)

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

1

II.1.1

II.1.2

II.2.1

*II.2.1

*II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

*60. Tryptyk rzymski

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 106–107

• Jan Paweł II, Tryptyk rzymski (fragmenty)

• Michał Anioł, Sąd Ostateczny (fragment)

• pojęcia i terminy: tryptyk, charakter kontemplacyjny

• postać: Jan Paweł II

 

• omawia funkcję opisów przyrody we fragmencie Zdumienie

• porównuje fragment Sąd z freskiem Michała Anioła Sąd Ostateczny

• analizuje symbolikę Sądu Ostatecznego Michała Anioła w kontekście utworu Tryptyk rzymski

• wskazuje nawiązania do Biblii oraz filozofii antycznej

• wyjaśnia, w jaki sposób fresk Michała Anioła zainspirował Jana Pawła II

1

II.1.1

II.1.2

II.2.1

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

*62. i 61. Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 108–110

• Gustaw Herling-

-Grudziński, Wieża

• pojęcia i terminy: budowa szkatułkowa, opowiadanie

• postać: Gustaw Herling-Grudziński

 

• streszcza opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Wieża

• omawia kompozycję utworu

• charakteryzuje bohaterów tekstu

• porównuje poszczególne fabuły utworu

• wskazuje, jaką rolę w opowiadaniu odgrywają nawiązania do Biblii i różnych dzieł sztuki

• wypowiada się na temat sposobu ukazania samotności w opowiadaniu

• interpretuje metaforykę i symbolikę utworu

• omawia narrację tekstu

• podejmuje dyskusję na temat cierpienia

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

64. i 63. Opowieści o świecie minionym

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 102–103 i 111–113

• Adam Zagajewski, Jechać do Lwowa (fragmenty)

• Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych

• pojęcia i terminy: mała ojczyzna, interpretacja biograficzna, autobiografizm, epifania, arkadia, alter ego, nostalgia, powieść inicjacyjna

• postacie: Adam Zagajewski, Tadeusz Konwicki

• omawia sposób przedstawienia Lwowa w wierszu Zagajewskiego

• określa relacje między całościami składniowymi fragmentów utworu Jechać do Lwowa

• wskazuje w utworze Jechać do Lwowa obrazy nawiązujące do mitu arkadii (krainy bujnej, życzliwej człowiekowi przyrody) i określa ich funkcję

• wyjaśnia znaczenie sformułowania: „dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą i każdy człowiek Żydem”

• interpretuje końcowe zdanie wiersza Jechać do Lwowa

• streszcza powieść Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych

• charakteryzuje narrację w powieści

• prezentuje sposób ukazania procesu dojrzewania na przykładzie głównego bohatera Kroniki

• interpretuje tytuł utworu Kronika wypadków miłosnych

• wypowiada się na temat przyczyn powrotu Witolda do świata młodości w Kronice

• odnajduje aluzje do rzeczywistości PRL-u i określa ich funkcje

• omawia sposób ukazania Wileńszczyzny w utworze Konwickiego

• podejmuje dyskusję na temat sposobu ukazania nostalgii w literaturze

• odnajduje w powieści elementy intertekstualne i omawia ich funkcję

• porównuje film Andrzeja Wajdy z pierwowzorem literackim

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

65., 66., 67. i 68, 69, 70. Tango Sławomira Mrożka

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 114–116

• Sławomir Mrożek, Tang0

teatr

• pojęcia i terminy: teatr absurdu, groteska, absurd, konflikt pokoleń

• postacie: Sławomir Mrożek, Artur, Stomil, Eugeniusz, Eugenia, Eleonora, Edek, Ala

• streszcza Tango Sławomira Mrożka

• charakteryzuje bohaterów dramatu

• interpretuje utwór Sławomira Mrożka jako komedię rodzinną

• odnajduje w bohaterach ilustracje postaw wobec rzeczywistości

• opisuje, jak swoją sytuację życiową ocenia Artur

• interpretuje utwór Sławomira Mrożka jako uniwersalny dramat dotyczący rzeczywistości i relacji międzyludzkich

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia mitu wolności w Tangu

• wyjaśnia, dlaczego antykonformizm Stomila i Eleonory pozbawił ich syna naturalnego prawa do młodzieńczego buntu

• omawia funkcję groteski w utworze

• interpretuje metaforykę i symbolikę w utworze

• przedstawia różne sposoby odczytania sztuki Mrożka

• interpretuje tytuł utworu oraz ostatnią scenę

• wypowiada się na temat funkcji absurdu w dramacie

• podejmuje dyskusję na temat diagnozy współczesnej kultury w kontekście Tanga Sławomira Mrożka

• bierze udział w rozmowie o sposobach i funkcji buntu w literaturze różnych epok w odniesieniu do Tanga

• wypowiada się na temat wybranej realizacji teatralnej dramatu Mrożka

• dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków)

• czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole

6

*I.1.1

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.1.1

II.2.1

II.2.2

*II.2.2

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

II.4.3

*71,72. Ćwiczenia maturalne – pisanie wypracowania

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 165–166

• Janusz Majcherek, Przypisy do Tanga (fragmenty)

 

 

• analizuje temat wypracowania

• gromadzi materiał potrzebny do napisania pracy

• pisze pracę, dbając o zachowanie odpowiedniej kompozycji oraz poprawność językową i stylistyczną

2

I.1.1

I.1.2

I.1.5

I.2.1

III.1.1

III.1.2

III.1.3

III.1.7

*73. Dzienniki Witolda Gombrowicza

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 117–119

• Witold Gombrowicz, Dziennik 1957–1961 (fragmenty)

• pojęcia i terminy: dziennik, autokreacja

• postać: Witold Gombrowicz

 

• wypowiada się na temat narracji Dzienników

• komentuje język analizowanych fragmentów

• referuje poglądy narratora przedstawione we fragmentach

• określa, jakie reakcje i odczucia budzi w narratorze natura

• podejmuje dyskusję na temat zaprezentowanych przez narratora opinii dotyczących relacji człowiek – zwierzę

• odnosi fragment Dziennika do światopoglądu wyłożonego w Ferdydurke

1

I.1.1

I.1.4

I.1.5

I.1.7

II.1.3

*II.2.3

II.3.2

*74. i 75. Miasto utrapienia Jerzego Pilcha

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 120–122

• Jerzy Pilch, Miasto utrapienia

• Edward Dwurnik, Krakowskie Przedmieście (Mikołaj Kopernik)

• Banksy, Bankomat atakuje dziewczynkę

• pojęcia i terminy: literatura postmodernistyczna

• postacie: Jerzy Pilch, Patryk Wojewoda

 

• relacjonuje treść powieści Jerzego Pilcha Miasto utrapienia

• charakteryzuje głównego bohatera utworu i jego motywacje oraz sposób wypowiadania się

• omawia sposób ukazania miasta w powieści

• wypowiada się na temat narracji w powieści

• odnajduje elementy literatury postmodernistycznej w książce i omawia ich funkcję

• podejmuje dyskusję na temat współczesnego systemu wartości w kontekście powieści Pilcha

• interpretuje obraz Dwurnika i graffiti Banksy’ego w kontekście fragmentów powieści

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

*II.2.2

*II.2.3

II.2.4

*II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

II.4.3

*76. i 77. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 123–125

• Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną

• pojęcia i terminy: poszukiwanie tożsamości

• postacie: Dorota Masłowska, Andrzej Robakowski „Silny”

 

• relacjonuje treść powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną

• charakteryzuje bohaterów występujących w powieści

• omawia wpływ różnych ideologii na poszczególnych bohaterów

• wypowiada się na temat języka poszczególnych bohaterów

• określa funkcję Masłoskiej w powieści

• interpretuje zakończenie książki

• podejmuje dyskusję dotyczącą obrazu świata młodych ludzi przedstawionego w powieści

• prezentuje swoją opinię o adaptacji powieści w reżyserii Xawerego Żuławskiego

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

*II.2.2

*II.2.3

II.2.4

*II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

*II.3.4

II.4.2

78. i 79. Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 126–128

• Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

• pojęcia i terminy: reportaż, proza autobiograficzna, esej

• postacie: Ryszard Kapuściński, Herodot

• odnajduje informacje na temat Herodota

• relacjonuje przygodę Ryszarda Kapuścińskiego opisaną w przytoczonych fragmentach książki

• omawia obraz Indii zaprezentowany we fragmentach reportażu

• odnajduje powiązania pomiędzy dziełem Herodota a wrażeniami Kapuścińskiego z pierwszego dnia pobytu w Indiach

• omawia postawę narratora wobec rikszarzy

• relacjonuje treść utworu Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego

• przedstawia sposób ukazania krajów i narodów w tekście

• określa funkcję dzieła Herodota w kompozycji utworu Kapuścińskiego

• wypowiada się na temat gatunku, jaki reprezentuje tekst Podróże z Herodotem

• definiuje reportaż na podstawie książki Kapuścińskiego

• podejmuje dyskusję dotyczącą różnic w kulturze w kontekście konfrontacji narratora z rikszarzami

• wypowiada się na temat Herodota

• omawia obraz PRL-u przedstawiony w Podróżach z Herodotem

• wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

*II.2.1

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

II.3.2

*80. Współczesne trendy – przewodnik dla początkujących

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 129–131

• Marcin Kołodziejczyk, Trend-owaci (fragmenty)

• pojęcia i terminy: reportaż

• postać: Marcin Kołodziejczyk

 

• omawia zjawisko społeczne przedstawione przez Marcina Kołodziejczyka

• wypowiada się na temat sposobu prezentacji zjawiska ukazanego w reportażu

• analizuje język użyty w tekście i określa jego funkcję

• interpretuje tytuł reportażu

• podejmuje dyskusję dotyczącą zjawiska opisanego przez Kołodziejczyka

1

I.1.1

I.1.2

I.1.4

I.3.5

I.3.6

*81. Czesława Miłosza temat do odstąpienia

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 132–133

• Czesław Miłosz, Żegnajcie wyspy (fragmenty)

• pojęcia i terminy: esej

 

• omawia pochodzenie eseju

• prezentuje cechy gatunkowe eseju

• wskazuje cechy eseju we fragmencie tekstu Czesława Miłosza Żegnajcie wyspy!

• referuje poglądy narratora na temat wyspy

• przedstawia stereotyp dotyczący postrzegania wyspy

• omawia funkcjonowanie i znaczenie wyspy w różnych tekstach kultury

• tworzy esej na wybrany temat

1

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.3.1

II.3.2

II.3.3

*II.3.3

82., 83., 84. i 85. Rok 1984 George’a Orwella

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 134–136

• George Orwell, Rok 1984

• pojęcia i terminy: antyutopia, nowomowa, inwigilacja, Wielki Brat

• postacie: George Orwell, Winston Smith

• streszcza powieść George’a Orwella Rok 1984

• przedstawia obraz państwa totalitarnego zaprezentowany w książce

• definiuje pojęcie antyutopia na podstawie powieści

• prezentuje postawy bohaterów wobec systemu totalitarnego

• analizuje nowomowę jako narzędzie propagandy i manipulacji

• bierze udział w dyskusji na temat stopnia, w jakim państwo może kontrolować obywateli

• podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania systemów totalitarnych w kontekście powieści Orwella

• omawia fenomen reality show Big Brother w odniesieniu do powieści George’a Orwella

• rozpoznaje mechanizmy nowomowy charakterystyczne dla systemów totalitarnych

• dostrzega związek języka z obrazem świata

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

4

*I.1.5

*I.3.2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

*II.2.3

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.4

II.4.2

II.4.3

86., 87., 88., 89. i 90. Dżuma Alberta Camusa

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 137–139

• Albert Camus, Dżuma

• Banksy, Śmierć

• pojęcia i terminy: parabola, egzystencjalizm, absurd, bunt, bohaterstwo, samotność, kronika

• postacie: Albert Camus, Bernard Rieux, Jean Tarrou, Raymond Rambert, Joseph Grand, ojciec Paneloux, Cottard

• streszcza powieść Dżuma Alberta Camusa

• opisuje świat przedstawiony utworu

• omawia narrację powieści

• wyjaśnia różne znaczenia słowa dżuma w utworze

• analizuje odmienne postawy wobec epidemii przedstawione w powieści

• omawia Dżumę jako parabolę

• odnajduje elementy filozofii egzystencjalnej w Dżumie

• charakteryzuje kompozycję powieści

• analizuje Mit Syzyfa Alberta Camusa w kontekście Dżumy

• porównuje obrazy świata bez Boga w twórczości Camusa i Dostojewskiego

• wskazuje idee łączące Dżumę i Człowieka zbuntowanego

• odnajduje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

• interpretuje grafikę Banksy’ego w kontekście Dżumy

5

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

*II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

II.4.2

II.4.3

91. i 92. Czekając na Godota Samuela Becketta

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 140–142

• Samuel Beckett, Czekając na Godota

• pojęcia i terminy: teatr absurdu, egzystencjalizm

• postacie: Samuel Beckett, Vladimir, Estragon, Pozzo, Lucky, Chłopiec

• relacjonuje treść dramatu

• charakteryzuje bohaterów sztuki

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie postaci oraz ich imion

• interpretuje postać Godota i czynność oczekiwania na niego

• wypowiada się na temat działań podejmowanych przez bohaterów oczekujących Godota

• interpretuje zmiany, jakie zachodzą w Pozzo i Luckym

• przedstawia funkcję absurdu w dramacie

• wypowiada się na temat języka i aktu mowy w dramacie

• porównuje postawy bohaterów Czekając na Godota i Dżumy wobec absurdu istnienia

• dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków) oraz związek języka z obrazem świata

2

*I.3.2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.2

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

*93. i 94. Miłość w czasach zarazy Gabriela Garcii Márqueza

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 143–145

•Gabriel Garcia Márquez, Miłość w czasach zarazy

• pojęcia i terminy: miłość, konwencja

• postacie: Gabriel Garcia Márquez, Fermina Daza, Florentino Ariza

 

• streszcza powieść Márqueza

• omawia dzieje miłości bohaterów

• przedstawia ewolucję miłości oraz jej rodzaje

• interpretuje symbolikę podróży w powieści

• wypowiada się na temat funkcji konwenansu w powieści

• podejmuje dyskusję dotyczącą różnych sposobów mówienia o miłości we współczesnej kulturze

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

*95. i 96. Gra o tron George’a R.R. Martina

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 146–149

• George R.R. Martin, Gra o tron

• pojęcia i terminy: fantasy

• postać: George R.R. Martin

 

• omawia świat przedstawiony powieści

• wypowiada się na temat narracji w książce

• charakteryzuje głównych bohaterów powieści

• omawia więzi społeczne przedstawione w Grze o tron

• określa funkcje postaci fantastycznych w powieści

• odnajduje wątki szekspirowskie w utworze

• prezentuje sposób wykorzystania w utworze poglądów Machiavellego

• podejmuje dyskusję na temat fenomenu popularności serialu stworzonego na podstawie powieści

2

II.1.1

II.1.2

II.1.3

II.2.1

II.2.4

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

*97. Facebook i jego twórca

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 150

The Social Network, reż. David Fincher

• pojęcia i terminy: portal społecznościowy, Facebook

• postacie: David Fincher, Marc Zuckerberg

 

• relacjonuje treść filmu

• charakteryzuje głównego bohatera, jego metody działania oraz osobowość

• omawia relacje międzyludzkie zaprezentowane w filmie

• przedstawia rolę dialogów w filmie

• wypowiada się na temat znaczenia portali społecznościowych we współczesnym świecie

1

II.1.1

II.1.2

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

*98. Sherlock Holmes ludzkiego ciała

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 151

Dr House, David Shore

• pojęcia i terminy: serial telewizyjny, konwencja, film medyczny, powieść detektywistyczna

• postać: Gregory House

 

• charakteryzuje tytułowego bohatera serialu

• podejmuje dyskusję na temat emocji wywoływanych przez zachowanie tytułowego bohatera

• wskazuje elementy konwencji powieści detektywistycznej w serialu

• wypowiada się na temat gry aktorskiej

• wskazuje cechy wspólne wszystkich typów seriali, wpływających na ich komercyjny sukces

1

II.1.1

II.1.2

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.2

99. Hamlet bardzo współczesny

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 152

H., reż. Jan Klata

• pojęcia i terminy: aluzja literacka, przestrzeń symboliczna, „Solidarność”, adaptacja

• określa, w jaki sposób został ukazany słynny monolog Hamleta w przedstawieniu Jana Klaty

• omawia funkcję przestrzeni, w jakiej rozgrywa się przedstawienie

• analizuje funkcję nawiązania do Procesu Franza Kafki

• interpretuje polską symbolikę pojawiającą się w spektaklu

• charakteryzuje głównych bohaterów i określa, jakie typy społeczne reprezentują

• wypowiada się na temat muzyki wykorzystanej w przedstawieniu

• interpretuje znaczenie kostiumów

• porównuje przedstawienie Klaty z tekstem dramatu Williama Szekspira

• podejmuje dyskusję na temat nowatorskich środków wyrazu użytych w spektaklu

• zestawia H. z innymi realizacjami scenicznymi bądź filmowymi Hamleta Williama Szekspira

• dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków)

1

II.1.1

II.1.2

II.2.1

*II.2.2

II.2.4

II.2.5

II.3.1

II.3.2

II.3.3

II.3.4

*II.3.4

II.4.2

WSPÓŁCZESNOŚĆ – NAUKA O JĘZYKU

100. Perswazja a manipulacja językowa

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 153–154

• Mira Montana Czarnawska, Jak się bronić przed indoktrynacją (fragment)

• terminy i pojęcia: perswazja, manipulacja, propaganda, nowomowa, język reklamy, slogan

• wymienia rodzaje technik perswazyjnych

• odróżnia perswazję od manipulacji

• wskazuje podstawowe sposoby manipulacji językowej

• określa cele stosowania nowomowy

• wylicza cechy języka propagandy komunistycznej

• omawia specyfikę języka reklamy

• podaje przykłady perswazji i manipulacji z życia codziennego oraz tekstów kultury

• analizuje język dowolnej reklamy

• poddaje analizie język polityków, wskazując elementy manipulacji językowej

• tworzy slogan

• rozpoznaje mechanizmy nowomowy charakterystyczne dla systemów totalitarnych

• tworzy wypowiedzi ze świadomością ich funkcji sprawczej

1

*I.1.5

I.1.9

*III.1.1

WSPÓŁCZESNOŚĆ – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

101. Podsumowanie wiadomości na temat współczesności

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 155

• Zygmunt Kubiak, Brewiarz Europejczyka (fragmenty)

• Edwin Bendyk, Koniec postępu (fragmenty)

• pojęcia i terminy: kres wizji postępu, mutacja cywilizacyjna, kres rewolucji, endogenna teoria wzrostu, brewiarz

• relacjonuje opinie autorów na temat współczesności

• wyjaśnia pojęcie brewiarz

• tłumaczy różnicę, o której mówi Zygmunt Kubiak

• omawia model gospodarki zaprezentowany przez Bendyka

• ustosunkowuje się do twierdzenia, że we współczesnej gospodarce głównymi czynnikami wzrostu są wiedza i innowacje

• porównuje oba teksty

• wypowiada się na temat teorii Fukuyamy

• podejmuje dyskusję z twierdzeniami zawartymi w obu tekstach

• przedstawia własne stanowisko wobec poglądów obu autorów i je uzasadnia

• rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi

• odnajduje inne teksty zawierające opinie o kulturze czasów wojny i okupacji – zestawia je z tekstami Kubiaka i Bendyka

1

I.1.1

*I.1.1

I.1.2

*I.1.2

I.1.5

102. Powtórzenie wiadomości

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Współczesność”, s. 156–157

• mapa myśli

• tło historyczne epoki

• współczesna nauka i oświata

• sztuka współczesna

• najważniejsze motywy w kulturze współczesnej

• typowe postacie literackie

• popularne gatunki literackie

• selekcjonuje i hierarchizuje wiadomości zdobyte podczas lekcji

• powtarza i utrwala wiadomości

• powtarza wiadomości

przeznaczone dla zakresu rozszerzonego

• rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe

1

I.2.1

I.2.3

*II.2.3

103. Test sprawdzający

 

 

 

 

 

1

 

 

104 105. i 106. Praca klasowa i omówienie

 

 

 

 

 

3

 

 

Pozostałe godziny, tak na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym, przeznaczone są na powtórki, oglądanie filmów, omawianie spektakli teatralnych i projekcji filmowych oraz na napisanie i poprawianie . Liczba godzin przewidzianych na te zajęcia – 16.

 

 

TEMATY:

 

Psychoanaliza – filozofia podświadomości

Witkacy i Picasso – przedstawiciele awangardy w malarstwie wieku XX

 

Pojęcie awangardowości w sztuce

Awangarda w poezji polskiej

 

Pojęcie awangardowości w sztuce

Dywan żywy, który […] rozpadał się w ruchome kwiaty, trzepoczące w powietrzu… Mityzacja rzeczywistości w prozie Brunona Schulza

 

Eksploracja niepoznanych obszarów ludzkiej psychiki (podświadomości i nieświadomości) w literaturze dwudziestolecia międzywojennego

 

Świat, który stał się obcy. Istota groteskowości

I siedziałem w nierealnym nonsensie jak we śnie… Groteska w powieści

 

Przemiany formy powieściowej w literaturze międzywojennej

Pupa – łydka – gęba. Opowieść o człowieku w metaforach ciała

 

Poszukiwanie tożsamości w świecie zniewolonym przez Formę

Zniża się wieczór świata tego… Katastrofizm w poezji Józefa Czechowicza

 

Zapowiedzi nadchodzącej katastrofy w liryce późnego międzywojnia

Dwudziestolecie międzywojenne – nurt awangardowy: wędrówka po formach, tematach i motywach

 

Wojna i okupacja w kulturze i literaturze. Wprowadzenie

 

Literatura jako świadectwo czasów pogardy

Skąd zło? Pytania o przyczyny wojny

 

Literatura jako świadectwo czasów pogardy

Podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji… Refleksja historiozoficzna Tadeusza Borowskiego

 

Literackie wizje zagłady – poszukiwanie sposobów opisu doświadczenia wojennego

Ci ludzie są chorzy. Człowiek zlagrowany

 

Człowieczeństwo kalekie? – obraz człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej

Widać całe piekło… Holokaust w opowiadaniach Borowskiego

 

Holokaust w literaturze polskiej

O samotności ginących… Powstanie w getcie warszawskim z perspektywy ofiary i świadka

 

Holokaust w literaturze polskiej

Czy poezja może być ocaleniem?

 

Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi… Pianista Władysława Szpilmana i Romana Polańskiego

 

Holokaust w literaturze polskiej

Gdy słyszę wezwanie, bym wyznał swoją, polską winę… Konsekwencje antysemityzmu w Polsce

Czy nam postawią, z litości chociaż, nad grobem krzyż… Poetycki głos pokolenia

 

Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów

Taki to mroczny czas… Katastrofizm w poezji wojennej

 

 

Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów

 

Przez ciała drżący pryzmat… Miłość w cieniu apokalipsy

 

Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów

Podmuchy, ogień i rwanie murami… Powstanie w oczach zwykłego mieszkańca Warszawy

 

Sposoby i funkcje deheroizacji doświadczenia wojennego w literaturze współczesnej

Potężny rezerwuar różnorakich możliwości – styl potoczny

 

Długi szereg nędzarzy w podartych łachmanach… Świadectwo rzeczywistości łagrowej

 

Człowieczeństwo kalekie? – obraz człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej

Nigdy już nie będę dla nich pracował… Heroizm w „innym świecie”

 

Człowieczeństwo kalekie? – obraz człowieka w literaturze lagrowej i łagrowej

Mam lat dwadzieścia jestem mordercą… Poezja wojennego wstrząsu

 

Wojenny i powojenny dramat pokolenia Kolumbów

Artystyczne świadectwa czasu wojny i okupacji – wędrówka po motywach i tematach

 

Literatura współczesna: między nowoczesnością a ponowoczesnością

 

Postmodernizm i dekonstrukcja – przemiany w najnowszej prozie i poezji

Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi. Filozofia egzystencjalizmu

 

Poszukiwanie heroizmu w świecie grozy i absurdu

Zaraza nie jest na miarę człowieka… Paraboliczny kształt powieści Alberta Camusa

 

Człowiek w sytuacjach granicznych – postawy i wybory moralne bohaterów literatury współczesnej

Czy można być świętym bez Boga? Egzystencjalny heroizm bohaterów Dżumy

 

Poszukiwanie heroizmu w świecie grozy i absurdu

Wierny tej męce, której symbolem jest krzyż… Sytuacja zagrożenia jako próba wiary

 

Człowiek w sytuacjach granicznych – postawy i wybory moralne bohaterów literatury współczesnej

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament… Dzieło Andrzeja Wajdy jako przykład polskiej szkoły filmowej

 

Literatura i sztuka o zagrożeniach dla wolności w świecie współczesnym

Nienawiść w służbie społeczeństwa. Dlaczego inteligencja wsparła komunizm?

 

Związki sztuki i polityki – postawy polskich intelektualistów wobec Nowej Wiary

Moja martwa perspektywa… „Poeci przeklęci” PRL-u o swoich pespektywach młodości

 

Różnorodność zjawisk w polskiej poezji powojennej Opisywanie rzeczywistości PRL-u i jej kontestacja w polskiej literaturze współczesnej

Piękny jest ludzki rozum… Miłosz – moralista

 

Sacrum, kultura, wartości uniwersalne… – poszukiwanie ocalenia w literaturze współczesnej

Bądź wierny. Idź… Imperatywy etyczne Pana Cogito

 

Związki sztuki i polityki – postawy polskich intelektualistów wobec Nowej Wiary

Rozbijanie starych form. Obraz ponowoczesnego społeczeństwa w dramacie Sławomira Mrożka

 

Dramat absurdu jako wyzwanie wobec tradycji literackiej – groteskowa twarz współczesności

Nam już nie formy trzeba, ale żywej idei… Tango jako dramat różnych racji ideowych

 

Literatura o zagrożeniach dla wolności w świecie współczesnym

Tylko władza da się stworzyć z niczego… Tango jako parabola polityczna

 

Literatura o zagrożeniach dla wolności w świecie współczesnym

Z pomieszanych form ulicy… Poetycki obraz codzienności w wierszach Mirona Białoszewskiego

 

Różnorodność zjawisk w polskiej poezji powojennej Odkrywanie miejsc peryferyjnych w literaturze współczesnej – przedmieście, prowincja, pogranicze

Pani Doktór trzyma się zasad. Poprawność i norma językowa

 

Pojęcie kultury języka

Podstawowe typy błędów językowych

Błąd językowy a innowacja językowa – rozróżnienie pojęć

Szukać dziury w całym niebie… Frazeologiczne bogactwo języka

 

Bogactwo frazeologiczne polszczyzny

Frazeologizmy jako tworzywo wypowiedzi poetyckiej i wypowiedzi potocznej

Ogłuszeni i ogłupieni doszczętnie… Poezja Nowej Fali o rzeczywistości komunizmu

 

Różnorodność zjawisk w polskiej poezji powojennej

Opisywanie rzeczywistości PRL-u i jej kontestacja w polskiej literaturze współczesnej

Przybliżać ucho do ust imperialnych… Cesarz jako studium autorytaryzmu

 

Literatura o zagrożeniach dla wolności w świecie współczesnym

Hańbą jesteśmy okryci. Geneza i rozwój rewolucji w świetle reportażu Ryszarda Kapuścińskiego

 

Literackie świadectwa degradacji rzeczywistości XX wieku

Granice wolności człowieka w opresyjnej rzeczywistości. Lot nad kukułczym gniazdem Miloša Formana

 

Literatura i film o zagrożeniach dla wolności w świecie współczesnym

Odzywa się w nas głód bezpośredniości… Dzienniki jako literatura faktu

 

W tak osobliwej chwili… Egzystencjalna refleksja o człowieku współczesnym

 

Sacrum, kultura, wartości uniwersalne… – poszukiwanie ocalenia w literaturze współczesnej

By świat było widać… Współczesna poezja religijna

 

Sacrum, kultura, wartości uniwersalne… – poszukiwanie ocalenia w literaturze współczesnej

Zdarzyło się wcześniej. Później. Bliżej… Dwugłos poetek o przypadku i przeznaczeniu

 

Różnorodność zjawisk w polskiej poezji powojennej

On patrzy… Poezja jako komentarz do współczesności

 

Literackie świadectwa degradacji rzeczywistości XX wieku

Taka studnia strasznie głęboka… Europejczyk w globalnym świecie

 

Blaski i cienie kultury masowej

Ona po prostu taka już jest… Kultura popularna

 

Blaski i cienie kultury masowej

Postmodernizm i dekonstrukcja – przemiany w najnowszej prozie i poezji

Szaleństwo w wielkich domach towarowych… Prywatność i współczesność w wierszach Tadeusza Różewicza

 

Różnorodność zjawisk w polskiej poezji powojennej Blaski i cienie kultury masowej

Nasza nowoczesna i ponowoczesna współczesność: wędrówka po motywach i tematach

Od awangardy do ponowoczesności- dyskusja

 

Ćwiczenia maturalne – 1

Ćwiczenia maturalne – 2

Ćwiczenia maturalne – 3

Symulacja matury ustnej – 1

Symulacja matury ustnej – 2

Symulacja matury ustnej - 3

Ćwiczenia maturalne – 4

Ćwiczenia maturalne – 5

Ćwiczenia maturalne – 6

Symulacja matury ustnej – 4

Symulacja matury ustnej – 5

Symulacja matury ustnej – 6

Literatura wobec zagrożeń współczesnego świata - 1

Literatura wobec zagrożeń współczesnego świata - 2