Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 3

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w klasie 3. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

Oznaczenia w tabeli: *zakres rozszerzony

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz:

WOJNA I OKUPACJA – O EPOCE

1. i 2. Czas apokalipsy spełnionej

• określić ramy czasowe epoki

• wyjaśnić pojęcia: okupacja, Holokaust, obóz koncentracyjny, łagier, getto

• omówić wydarzenia, związane z datami: 1 września 1939, 17 września 1939, 8 maja 1945

*• szczegółowo omówić sytuację na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką

• opisać specyfikę okresu wojny i okupacji w Polsce

• wyjaśnić pojęcia: Generalne Gubernatorstwo, Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa

*• określić, w jaki sposób działalność Polskiego Państwa Podziemnego wpłynęła na kulturę i sztukę

• wskazać i omówić wydarzenia historyczne oraz inne czynniki, które ukształtowały epokę

*• opisać życie codzienne pod okupacją w Polsce i w Europie

• wyjaśnić przyczyny różnic pomiędzy okresem wojny i okupacji w Polsce i Europie Zachodniej

• omówić sytuację ludności cywilnej pod okupacją niemiecką i sowiecką

*• przygotować prezentację multimedialną dotyczącą życia codziennego w czasie wojny w miejscowości, z której pochodzi jego rodzina

• przedstawić założenia nazistów

*• przeanalizować obraz Maxa Ernsta Europa po deszczu, wykorzystując kontekst historyczny

4. Sztuka wobec wojny

• wskazać tematykę dzieł sztuki okresu wojennego i powojennego

• wyjaśnić pojęcie: propaganda i agitacja w odniesieniu do przykładów sztuki wizualnej okresu wojny i okupacji

*• zrelacjonować treść filmu Dyktator Charlie’ego Chaplina

• zaprezentować specyfikę wojennej sztuki propagandowej i agitacyjnej

• wyjaśnić pojęcie sztuka ulotna w odniesieniu do sztuki okresu wojny i okupacji

*• rozpoznać obrazy Andrzeja Wróblewskiego i Bronisława Wojciecha Linkego

• omówić tematykę dzieł sztuki okresu wojny i okupacji

• wskazać twórców dzieł plastycznych okresu wojny i okupacji

*• przedstawić problematykę filmu Dyktator Charlie’ego Chaplina

*• zinterpretować kadr z filmu Dyktator w kontekście historycznym

• omówić różnice w dostępie do kultury pomiędzy Polską a Europą Zachodnią w okresie okupacji

• zinterpretować obraz Bronisława Wojciecha Linkego Plucha

*• przedstawić, jak funkcjonował teatr w czasie wojny

• przedstawić informacje na temat twórczości muzycznej okresu wojny i okupacji

*• wypowiedzieć się na temat roli humoru i satyry w twórczości artystów pokolenia wojny i okupacji na podstawie samodzielnie wybranych polskich rysunków satyrycznych

WOJNA I OKUPACJA – TEKSTY Z EPOKI

6. i 7. Stracone pokolenie – o wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

• relacjonować treść wiersza Pokolenie

• omówić obraz świata przedstawiony w wierszu Pokolenie

*• wymienić innych twórców pokolenia Kolumbów, do którego należał K.K. Baczyński

*• wskazać elementy rzeczywistości wojennej na obrazie Pełzająca śmierć Zdzisława Beksińskiego

• omówić specyfikę pokolenia, do którego należał Krzysztof Kamil Baczyński

• wypowiedzieć się na temat kreacji osoby mówiącej w wierszu Pokolenie

• wypowiedzieć się na temat nadawcy i adresata wiersza *** [Niebo złote ci otworzę]

*• omówić kompozycję obrazu Pełzająca śmierć

• wyjaśnić celowość odwołania do Homera w Pokoleniu

• wskazać wpływy romantyczne w wierszach K.K. Baczyńskiego

• zinterpretować zakończenie wiersza Pokolenie

• omówić sposób przedstawienia wojny w wierszu *** [Niebo złote ci otworzę]

*• skonfrontować postać przedstawioną na obrazie Beksińskiego z konwencjonalnym ukazaniem śmierci

• przeanalizować kompozycję wiersza *** [Niebo złote ci otworzę] i omówić jej funkcję

*• skonfrontować obraz Zdzisława Beksińskiego z wierszem K.K. Baczyńskiego *** [Niebo złote ci otworzę]

*• porównać wizję świata zaprezentowaną przez Baczyńskiego z tą, która została przedstawiona na obrazach zamieszczonych w rozdziale „Wojna i okupacja”

• wskazać podobieństwa pomiędzy twórczością poetów Drugiej Awangardy a twórczością K.K. Baczyńskiego

*• w kontekście twórczości K.K. Baczyńskiego analizować obraz Hieronima Boscha

*• przeanalizować fotografię Lori Nix Biblioteka w kontekście historycznym i literackim

*• wskazać w literaturze międzywojennej utwór, w którym występuje zderzenie wizji arkadii z obrazem apokalipsy i porównać to dzieło z wierszem Baczyńskiego

8. i 9. Patrząc na tragedię – wojenna twórczość Czesława Miłosza

• omówić treść wierszy Czesława Miłosza

• opisać przeżycia wynikające z lektury wierszy

• odnaleźć informacje na temat Giordana Bruna

*• wypowiedzieć się na temat twórczości Czesława Miłosza

• wypowiedzieć się na temat getta warszawskiego i powstania w getcie warszawskim

• wskazać elementy należące do rzeczywistości wojennej w wierszu Przedmieście

*• podać przykłady innych dzieł literackich poruszających kwestię powstania w getcie warszawskim

• zinterpretować postawy świadków tragedii przedstawione w wierszu Campo di Fiori

• wyjaśnić zakończenie wiersza Campo di Fiori

• scharakteryzować bohatera wiersza Przedmieście

*• wymienić podobieństwa i różnice między Campo di Fiori a Przedmieściem

• omówić zasadność zestawienia zagłady Żydów z egzekucją Giordana Bruna przedstawionymi w wierszu Campo di Fiori

• określić funkcję zestawienia dwóch rzeczywistości w wierszu Przedmieście

*• zinterpretować instalację Józefa Szajny w kontekście utworów Czesława Miłosza

• porównać wiersze: Campo di Fiori i Przedmieście

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

*10., 11. i 12. Zofia Nałkowska o wojnie

• opisać świat przedstawiony we fragmentach Kobiety cmentarnej

• zrelacjonować treść opowiadań Zofii Nałkowskiej

• scharakteryzować bohaterkę

 

• zaprezentować wydarzenie historyczne, którego dotyczą fragmenty utworu

• zinterpretować tytuł zbioru

• zinterpretować motto, którym został opatrzony zbiór

• scharakteryzować narrację fragmentów tekstu zamieszczonych w podręczniku

• wyjaśnić, dlaczego autorka zachowała indywidualny styl języka poszczególnych bohaterów, jego niezręczności i chaotyczny tok wypowiedzi

• opisać narrację zbioru

• wypowiedzieć się na temat adekwatności narracji do problematyki opowiadań

• omówić sposób przedstawienia powstania w getcie w opowiadaniu

• zinterpretować obraz Andrzeja Wróblewskiego w kontekście opowiadań Zofii Nałkowskiej

• wybrać ze zbioru opowiadanie, które wywołuje w czytelniku największe wrażenie i uzasadnić swoją decyzję

13. i 14. Opowiadania Tadeusza Borowskiego

• zrelacjonować treść opowiadania Dzień na Harmenzach

• wyjaśnić pojęcia: kapo, vorarbeiter, post

*• zrelacjonować treść innego wybranego opowiadania Tadeusza Borowskiego

• wyjaśnić pojęcie behawioryzm

• scharakteryzować bohatera-narratora

• wypowiedzieć się na temat rzeczywistości obozowej

• omówić kontekst historyczny opowiadań

*• stworzyć kodeks człowieka zlagrowanego

• opisać mechanizmy rządzące relacjami międzyludzkimi w obozie

• wypowiedzieć się na temat postępowania bohaterów opowiadania

• wyjaśnić pojęcie człowiek zlagrowany

*• zestawić opowieść Tadka z informacjami ze źródeł historycznych

• wypowiedzieć się na temat narracji oraz języka utworu

*• podjąć dyskusję na temat zachowania bohaterów, ich motywacji i wpływu sytuacji, w której się znaleźli na osobowość

• omówić przeżycia wewnętrzne bohaterów

*• porównać relację Borowskiego z innymi przekazami literackimi lub filmowymi, dotyczącymi rzeczywistości obozowej

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

15., 16., 17. i 18. Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• zrelacjonować treść fragmentu książki zamieszczonego w podręczniku

• scharakteryzować postać Gorcewa

• streścić książkę Inny świat

*• zaprezentować biografię Gustawa-Herlinga Grudzińskiego

*• przedstawić okoliczności wydania Innego świata

• wypowiedzieć się na temat łagrów sowieckich

• wyjaśnić przyczynę konfliktu opisanego we fragmencie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• opisać system funkcjonowania łagru na podstawie treści książki

• opisać ukazany w Innym świecie system represji w Rosji radzieckiej – od momentu aresztowania do osadzenia w łagrze

• omówić możliwe przyczyny aresztowania w okresie stalinowskim

*• porównać sposób opisu łagru z wybranym dziełem literackim lub filmowym dotyczącym tej tematyki

• wypowiedzieć się na temat narracji we fragmencie

• omówić różne reakcje bohaterów na rzeczywistość obozową

• wskazać w utworze elementy charakterystyczne dla literatury faktu oraz dla literatury pięknej

*• przeanalizować reakcje bohaterów na rzeczywistość obozową

• podjąć dyskusję na temat przyczyn zawarcia niepisanego porozumienia między więźniami a władzami obozu

• omówić zakończenie utworu

• zinterpretować tytuł utworu

*• określić funkcję dzieła Fiodora Dostojewskiego w powieści

• określić funkcję upadku i wyzwolenia Paryża w kompozycji utworu

*• wypowiedzieć się na temat języka fragmentu

*• porównać sposób przedstawiania człowieka w sytuacjach granicznych w prozie Herlinga-Grudzińskiego i Tadeusza Borowskiego

WOJNA I OKUPACJA – NAUKA O JĘZYKU

20. Język w świecie wartości

• przedstawić zasady etyki słowa i zastosować je w praktyce

• wymienić rodzaje naruszeń etyki słowa

• zdefiniować pojęcie wartości

• wyjaśnić pojęcia: system wartości, wartości etyczne, wartości społeczne, wartości estetyczne, hierarchizacja, ekspresywizmy i podać przykłady

• omówić związek wartości z językiem

• wypowiedzieć się na temat obowiązującego w swojej kulturze i środowisku systemu wartości

• omówić związek etyki słowa z polskim prawem

*• sformułować wnioski dotyczące przemocy werbalnej i mowy nienawiści na podstawie danych CBOS-u

• przeanalizować środki wyrazu w wojennym plakacie propagandowym

*• podjąć dyskusję na temat „mowy nienawiści” w mediach i internecie

WOJNA I OKUPACJA – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

21. Podsumowanie wiadomości o literaturze wojny i okupacji

• zrelacjonować opinie przedstawione w podanych fragmentach

*• zaprezentować własne stanowisko wobec poglądów obu autorów i je uzasadnić

• wskazać przykłady tradycji romantycznej w literaturze wojny i okupacji

• omówić rolę świadków w rzeczywistości powojennej

• wskazać różnice pomiędzy opiniami obu autorów

*• podjąć dyskusję dotyczącą konieczności odczuwania współodpowiedzialności za wspólnotę

• omówić różnice pomiędzy literaturą i sztuką dwudziestolecia międzywojennego oraz wojny i okupacji

• podać powody zmian, jakie zaszły w literaturze i sztuce tych okresów

• wskazać przykłady tradycji romantycznej w literaturze wojny i okupacji

• podać powody obojętności świadków tragedii wojennych

*• przedstawić swoją opinię na temat adekwatności tradycji romantycznej w opisie rzeczywistości wojennej i okupacyjnej

• wyjaśnić przyczyny różnic pomiędzy literaturą i sztuką dwudziestolecia a literaturą i sztuką okresu wojny i okupacji

• omówić przyczyny powrotu do paradygmatu romantycznego

*• rozpoznać retoryczną organizację wypowiedzi

• wyjaśnić, na czym polega odpowiedzialność moralna za wspólnotę

*• odszukać inne teksty zawierające opinie o kulturze czasów wojny i okupacji – zestawić je z tekstami Stanisława Burkota i Mieczysława Jastruna

22. Powtórzenie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

*• przytoczyć najważniejsze fakty, sądy i opinie dotyczące treści z zakresu rozszerzonego

• wykorzystać najważniejsze konteksty *• posłużyć się najważniejszymi kontekstami dotyczącymi treści z zakresu rozszerzonego

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

*• uargumentować własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

*• interpretować wymagany materiał z zakresu rozszerzonego

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

*• rozpoznawać aluzje literackie i symbole kulturowe

WOJNA I OKUPACJA – NAWIĄZANIA

23. Śladami wojny i okupacji

• wskazać przykłady obecności tematu wojny i okupacji w popkulturze

• wskazać przykłady współczesnych dzieł sztuki dotyczących okresu wojny i okupacji

• wskazać przyczyny popularności tematu wojny i okupacji w sztuce

• omówić sposoby podejmowania tematu wojny i okupacji w popkulturze

*• zanalizować wybrane przykłady dzieł sztuki o tematyce wojennej – z obszaru sztuki wysokiej oraz popkultury

• przedstawić na wybranym przez siebie przykładzie sposób podejmowania tematu wojny i okupacji w popkulturze

*• podjąć dyskusję dotyczącą funkcjonowania tematyki wojennej w utworach satyrycznych

24. Kazimierza Moczarskiego rozmowa z katem

• zaprezentować bohaterów fragmentów

*• orientować się w treści książki Kazimierza Moczarskiego

• wyjaśnić rozbieżność pomiędzy opinią Stroopa na temat Alfreda Chłapowskiego a sposobem, w jaki go potraktował

*• wyjaśnić przyczyny wspólnego pobytu w celi oficera Armii Krajowej i zbrodniarza hitlerowskiego

• zinterpretować odczucia Stroopa po dokonaniu masakry

* • omówić kontekst historyczny opisywanych wydarzeń

• zinterpretować wypieranie się Stroopa odpowiedzialności za masakrę

*• zanalizować zachowanie Jürgena Stroopa w przedstawionym fragmencie

• przedstawić portret zbrodniarza

*• określić, jaki kształt przybiera historia widziana oczami nie ofiary, lecz kata

25. O banalności zła

• zaprezentować postać Adolfa Eichmanna

*• opisać, w jaki sposób doszło do procesu Eichmanna w Jerozolimie

• zaprezentować teorię Hannah Arendt na temat sumienia

*• wskazać konteksty literackie lub filmowe, przedstawiające zbrodniarzy wojennych okresu II wojny światowej

• sformułować tezę tekstu Hannah Arendt

*• omówić wybrany przykład literacki lub filmowy prezentujący sylwetkę nazistowskiego zbrodniarza

• na podstawie tekstu wyjaśnić, dlaczego Niemcy w państwie Hitlera stali się zbrodniarzami

*• na wybranym przykładzie literackim lub filmowym analizować sposób przedstawienia zbrodniarza wojennego okresu II wojny światowej

*• podjąć dyskusję na temat funkcjonowania sumienia

*• wyjaśnić, dlaczego zło w III Rzeszy przestało być pokusą

26. Opowieść o pamiętaniu

• zrelacjonować fragment utworu

• zaprezentować postać Marka Edelmana

*• zrelacjonować treść reportażu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

• przedstawić historię powstania w getcie warszawskim

• wyjaśnić, dlaczego Marek Edelman został lekarzem

*• przedstawić obraz życia w getcie na podstawie reportażu Hanny Krall

• wyjaśnić zaprezentowaną przez Edelmana, analogię pomiędzy Umschlagplatzem a szpitalem, w którym pracował

*• wyjaśnić przyczynę wybuchu powstania w getcie warszawskim z punktu widzenia Marka Edelmana

• omówić relację pomiędzy Edelmanem a Bogiem

*• omówić różnicę pomiędzy historią oficjalną, a przedstawioną przez Marka Edelmana

• zinterpretować tytuł utworu

*• zaprezentować funkcję mikropowieści o ludziach w getcie

28. Wojna w wersji popkulturowej

• zrelacjonować treść wiersza

• zaprezentować kontekst historyczny

*• przytoczyć opinie na temat powstania warszawskiego

• określić źródło zacytowanego tekstu

• wskazać w wierszu odniesienia do rzeczywistości okupacyjnej

*• sformułować własną opinię na temat powstania warszawskiego

• wskazać w wierszu odniesienia do poezji czasów wojny i określić ich funkcję

*• uzasadnić własną opinię na temat powstania warszawskiego  

• omówić język utworu

*• podjąć dyskusję na temat obecności trudnej historii w popkulturze

• podjąć dyskusję na temat przyczyn ciągłego sięgania przez twórców do tematu powstania warszawskiego

*• zaprezentować różne oceny powstania i sformułować hipotezę dotyczącą przyczyny takiego stanu rzeczy

29. Popiół i diament

• streścić film

• scharakteryzować postać Maćka Chełmickiego

*• przybliżyć twórczość Andrzeja Wajdy

• omówić scenografię i grę aktorską

• wypowiedzieć się na temat dylematu bohatera

*• wskazać i omówić inne filmy Andrzeja Wajdy należące do szkoły polskiej

• zinterpretować scenę finałową oraz tytuł filmu

*• scharakteryzować szkołę polską w filmie

• zinterpretować symbole w filmie: płonące kieliszki, odwrócony krzyż

*• podjąć dyskusję na temat sposobu zaprezentowania rzeczywistości powojennej w filmie

• uzasadnić, że Maćka Chełmickiego można nazwać bohaterem współczesnym

*• zestawić obraz filmowy z tekstem literackim – omówić środki wyrazu

*30. Zagłada w filmie

• streścić film

• scharakteryzować głównego bohatera

• zaprezentować wojenną biografię reżysera

• opisać tło historyczne wydarzeń zaprezentowanych w filmie

• scharakteryzować sposób przedstawienia warszawskiego getta


• wskazać inne dzieła filmowe dotyczące Holokaustu

• zaprezentować przedstawione w filmie różne reakcje ludzi na rzeczywistość wojenną

• omówić wybrany przykład filmu podejmującego temat Holokaustu

• zinterpretować zachowanie niemieckiego oficera w końcowej części filmu

• określić, jak Polański przedstawił Polaków i ich postawy wobec ludności żydowskiej

• określić rolę muzyki w filmie

• przeanalizować kadr z filmu z uwagi na wykorzystane środki wyrazu oraz kontekst historyczny

WSPÓŁCZESNOŚĆ – O EPOCE

32. i 33. Współczesna rzeczywistość

• określić ramy czasowe epoki

• wskazać wydarzenia historyczne oraz inne czynniki, które ukształtowały epokę

• omówić wydarzenia historyczne, które ukształtowały epokę

• wyjaśnić pojęcia: żelazna kurtyna, zimna wojna, segregacja rasowa, kontrkultura, NSZZ „Solidarność”, Okrągły Stół i odnieść je do wydarzeń historycznych

*• przedstawić wpływ przemian społecznych na kulturę światową

• wypowiedzieć się na temat zjawiska wielokulturowości we współczesnym świecie

• zabrać głos w dyskusji dotyczącej rewolucji informatycznej i jej znaczenia we współczesnym świecie

• omówić zjawisko globalizacji

*• wypowiedzieć się na temat życia codziennego w okresie PRL-u

• wypowiedzieć się na temat zjawiska wielokulturowości we współczesnym świecie

• zaprezentować najważniejsze wydarzenia w powojennej historii Polski i określić ich wpływ na kulturę

*• przygotować prezentację multimedialną o PRL-u

• wypowiedzieć się na temat funkcjonowania demokracji i przestrzegania praw człowieka we współczesnym świecie

*• przedstawić swoją wiedzę na temat wydarzeń aktualnych czerpaną z lektury dostępnych źródeł informacji (prasa, internet, serwisy telewizyjne)

34. Filozofia współczesna

• wskazać filozofów, którzy wpłynęli na kształt epoki

• wymienić najważniejsze założenia egzystencjalizmu

• zreferować najważniejsze założenia egzystencjalizmu

*• przedstawić założenia strukturalizmu i dekonstrukcjonizmu

• wyjaśnić obecność absurdu oraz rolę buntu w życiu człowieka

*• wymienić tytuły utworów literackich, których bohaterów można nazwać „buntownikami metafizycznymi”

• wyjaśnić założenia estetyki Umberto Eco

*• podjąć dyskusję na temat filozofii egzystencjalnej

• omówić udział odbiorcy w procesie tworzenia sensów dzieła sztuki

*• zaprezentować poglądy Sartre’a

35. i 36. Sztuka współczesna

• wymienić dominujące w epoce style sztuki

• rozpoznać na przykładach dominujące style w sztuce współczesnej

*• omówić dorobek wybranego reżysera filmowego

• podać cechy stylów dominujących w sztuce współczesnej

• wymienić nazwiska najważniejszych twórców epoki i rozpoznać ich dzieła

• rozpoznać na przykładach nowe gatunki w sztuce

*• omówić twórczość wybranego przedstawiciela sztuki współczesnej

• wskazać najważniejsze cechy architektury postmodernistycznej

• omówić nowe gatunki w sztuce

• wskazać najważniejsze tendencje w historii powojennego kina

*• wypowiedzieć się na temat muzyki współczesnej

• przeanalizować wybrane dzieło sztuki na podstawie podanych kryteriów

• wypowiedzieć się na temat najważniejszych tendencji w historii kina powojennego

• wskazać dominujące tendencje w dramacie współczesnym

*
• scharakteryzować jeden z nurtów teatru współczesnego

• podjąć dyskusję na temat sztuki współczesnej

*• wymienić przykłady realizacji w literaturze współczesnych nurtów w sztuce, np. teatr absurdu

WSPÓŁCZESNOŚĆ – TEKSTY Z EPOKI

38. Wprowadzenie do literatury współczesnej

• wymienić nowe tendencje w literaturze światowej

• wskazać najważniejszych twórców literatury światowej

*• podać tytuły utworów literackich danych twórców z literatury światowej

• omówić nowe tendencje w literaturze światowej

*• sformułować wniosek na temat tendencji w literaturze współczesnej na podstawie lektury wybranych przez siebie utworów

• wymienić najważniejszych twórców literatury światowej

*• omówić specyfikę prozy wybranego twórcy literatury światowej (Albert Camus, Julio Cortázar, Aleksander Sołżenicyn, Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, J.R.R. Tolkien, Umberto Eco)

• wskazać najważniejsze tendencje w literaturze polskiej i omówić ich związek z wydarzeniami historycznymi

*• porównać wybrany utwór z prozy światowej z tekstem twórcy polskiego

• określić związek głównych tendencji w literaturze polskiej z wydarzeniami historycznymi

*• sformułować wniosek z porównania wybranego utworu z prozy światowej z tekstem twórcy polskiego

39. Poezja Tadeusza Różewicza

• omówić kreację osoby mówiącej w wierszu Ocalony

• wyjaśnić, kim są „nauczyciel” i „mistrz” przywołani w utworze

*• wypowiedzieć się na temat twórczości Tadeusza Różewicza

• wypowiedzieć się na temat kompozycji wiersza Ocalony

• wskazać wątki biblijne w wierszu Ocalony

*• dostrzec związek języka z obrazem świata

• scharakteryzować pokolenie „porażonych śmiercią”

• omówić wiersz Ocalony jako manifest pokolenia

• zinterpretować wątki biblijne wiersza Ocalony

*• zinterpretować obraz Salvadora Dalego w kontekście wiersza Ocalony Tadeusza Różewicza

• przedstawić wymowę wiersza Ocalony

• omówić obraz świata i bohatera w wierszu Na odejście poety i pociągu osobowego

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• zinterpretować nawiązania w tekście Ocalony

*• dokonać analizy porównawczej wiersza Na odejście poety i pociągu osobowego Tadeusza Różewicza oraz Wybudowałem pomnik Horacego

40. Poezja współczesna Czesława Miłosza

• omówić kreację osoby mówiącej w wierszu To

*• wypowiedzieć się na temat twórczości Czesława Miłosza

• wskazać w podmiocie literackim cechy autora

*• odnaleźć te elementy, które są wspólne dla wiersza Miłosza To oraz zdjęcia przedstawiającego Picassa malującego światłem

• zinterpretować metaforykę wiersza Moja wierna mowo

• wyjaśnić tytuł wiersza To

*• zinterpretować dzieło Armana w kontekście twórczości Czesława Miłosza

• wskazać i omówić konteksty interpretacyjne wiersza Moja wierna mowo

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• napisać pracę, w której przedstawi główne cechy poezji Miłosza

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

42. Poezja Zbigniewa Herberta

• scharakteryzować bohaterów wiersza i opisać sytuację liryczną

• wymienić elementy programu etycznego, wskazanego w wierszu Przesłanie Pana Cogito

*• wypowiedzieć się na temat twórczości Zbigniewa Herberta

• przywołać mit, do którego Zbigniew Herbert nawiązuje w tekście Apollo i Marsjasz

• sformułować tezę interpretacyjną

• wyjaśnić pochodzenie imienia Pana Cogito

*• dostrzec i skomentować wartości estetyczne utworu

• zinterpretować początek wiersza Apollo i Marsjasz

• przedstawić wymowę wiersza Apollo i Marsjasz

• podać argumenty na poparcie tezy interpretacyjnej

• wypowiedzieć się na temat wymowy wiersza Przesłanie Pana Cogito

*• napisać pracę: „Odniesienia do tradycji na przykładzie wiersza Herberta Apollo i Marsjasz

• wskazać i omówić konteksty interpretacyjne Przesłania Pana Cogito


• wyjaśnić, kim byli Gilgamesz, Hektor i Roland

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• omówić obraz współczesnej cywilizacji, przedstawiony w wierszu Przesłanie Pana Cogito

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

43. Poezja Mirona Białoszewskiego

• określić sytuację liryczną w wierszu Karuzela z madonnami

*• dostrzec i skomentować estetyczne wartości utworu literackiego

• wskazać elementy należące do sfery sacrum i sfery profanum w wierszu Podłogo, błogosław!

• wyjaśnić, w jaki sposób w utworze Karuzela z madonnami udało się poecie oddać wrażenie obrotowego ruchu karuzeli

*• w kontekście wiersza Podłogo, błogosław! omówić dzieła sztuki wykorzystujące przedmioty codziennego użytku

• wypowiedzieć się na temat kompozycji wiersza Karuzela z madonnami

• wskazać w tekście Karuzela z madonnami fragmenty, które nawiązują do twórczości przedstawicieli światowego malarstwa, i określić rolę tych odwołań w utworze

• omówić wiersz Podłogo błogosław! jako przykład poezji lingwistycznej

*• wziąć udział w dyskusji dotyczącej wykorzystania przedmiotów codziennego użytku w sztuce

• omówić funkcję zestawienia kultury jarmarcznej i kultury wysokiej w wierszu Karuzela z madonnami

• określić funkcję zestawienia dwóch skrajnych aspektów rzeczywistości w wierszu Podłogo, błogosław!

*• przygotować prezentację na temat wybranych twórców, którzy przedmioty codziennego podnosili do rangi sztuki

• napisać pracę na temat: „Doświadczenie codzienności w poezji Białoszewskiego jako objawienie piękna i niezwykłe przeżycie”

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

44. Poezja Wisławy Szymborskiej

• zreferować mit, do którego nawiązuje wiersz Monolog dla Kasandry

• scharakteryzować osobę mówiącą w wierszu

*• wypowiedzieć się na temat twórczości Wisławy Szymborskiej

*• dostrzec i skomentować estetyczne wartości utworu literackiego

• scharakteryzować kompozycję wiersza Monolog dla Kasandry

• omówić funkcję nawiązania do mitologii w wierszu

• określić funkcję porównania człowieka do cebuli w wierszu Cebula

*• wyszukać utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole

• określić funkcję kompozycji wiersza Monolog dla Kasandry

• omówić obecne w wierszu Cebula: gry słowne, koncept i paradoks

*• przywołać konteksty, do których odnosi się poetka w swojej twórczości

• zinterpretować wymowę wiersza Monolog dla Kasandry

*• skonfrontować teksty literackie z dziełami sztuki zamieszczonymi podręczniku w kontekście wierszy Wisławy Szymborskiej

• zaprezentować obraz człowieka zawarty w wierszu Cebula

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

*45. „Kaskaderzy literatury”

• omówić kreację osoby mówiącej w wierszu Życie to nie teatr

• wypowiedzieć się na temat języka utworu Z gier i zabaw dziecięcych

• zinterpretować postać aniołka i diabełka w wierszu Z gier i zabaw dziecięcych

• podjąć dyskusję na temat wymowy wiersza Z gier i zabaw dziecięcych

• zabrać głos w dyskusji dotyczącej zasadności porównania świata do teatru


• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• przywołać przykłady zastosowania toposu teatrum mundi w różnych tekstach kultury

• określić związki literatury z innymi dziedzinami sztuki (muzyką)

46. Nowa Fala i okolice

• wskazać elementy nowomowy i języka przemówień w wierszu Określona epoka

• wymienić sformułowania właściwe dla ankiety personalnej w wierszu Wypełnić czytelnym pismem

*• podać przykłady manipulacji językowej stosowane w dzisiejszej rzeczywistości

• omówić obraz rzeczywistości, jaki wyłania się z wiersza Dyktando

• scharakteryzować sytuację liryczną w wierszu Określona epoka

*• zaprezentować sposoby manipulacji językowej stosowane w dzisiejszej rzeczywistości

• wyjaśnić istotę konceptu w wierszu Dyktando Ewy Lipskiej

• przeanalizować manipulację językową obnażoną w tekście Określona epoka

• zinterpretować wiersze Dyktando oraz Wypełnić czytelnym pismem w kontekście rzeczywistości PRL-u

*• rozpoznać mechanizmy nowomowy typowe dla systemów totalitarnych

• przedstawić uniwersalną wymowę wierszy Dyktando oraz Wypełnić czytelnym pismem

• przeanalizować manipulację językową obnażoną w wierszu Określona epoka

*• przygotować wystąpienie na temat funkcji i cech charakterystycznych poezji lingwistycznej z wykorzystaniem utworów Białoszewskiego i Barańczaka

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• wyjaśnić, jakie znaczenia wynikają z deleksykalizacji związków frazeologicznych w poezji lingwistycznej

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

48. Świat dorosłych według Macieja Świetlickiego

• wskazać w wierszu elementy kojarzone ze światem dorosłych

*• określić związki między wierszem Świetlickiego a dziełem Gérarda Fromangera Życie i śmierć ludzi

• wypowiedzieć się na temat kreacji osoby mówiącej

• wyjaśnić znaczenie sformułowań: „akwizytor, który wciska śmieci nikomu”, „Kulę się i boję”

*• zanalizować w kontekście wiersza dzieło Gérarda Fromangera Życie i śmierć ludzi

• zinterpretować metafory i symbole, zastosowane w wierszu

• określić, jaką funkcję w tekście pełnią powtórzenia

*• podjąć dyskusję na temat roli sztuki we współczesnym świecie na podstawie wiersza Świetlickiego oraz Fromangera

• zinterpretować zakończenie wiersza

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• omówić obraz współczesnego świata ukazany w wierszu

*• dostrzec przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków)

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

*49. Tryptyk rzymski

• wskazać we fragmencie nawiązania do Biblii oraz filozofii antycznej

• omówić funkcję opisów przyrody we fragmencie Zdumienie

• porównać fragment Sąd z freskiem Michała Anioła Sąd Ostateczny

• przeanalizować symbolikę Sądu Ostatecznego Michała Anioła i omówić ją w kontekście wiersza

• wyjaśnić, w jaki sposób fresk Michała Anioła zainspirował Jana Pawła II

• omówić fragment Sąd w kontekście innych utworów podejmujących tematykę eschatologiczną

*50. i 51. Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• streścić opowiadanie Wieża Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

• scharakteryzować bohaterów utworu

• omówić kompozycję utworu

• porównać poszczególne wątki opowiadania

• omówić narrację utworu

• zinterpretować metaforykę i symbolikę utworu

• wypowiedzieć się na temat sposobu ukazania samotności w opowiadania

• podjąć dyskusję na temat sensu cierpienia

52. i 53. Opowieści o świecie minionym

• streścić powieści Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych

*• porównać film Andrzeja Wajdy z pierwowzorem literackim

• omówić sposób przedstawienia Lwowa w wierszu Jechać do Lwowa Adama Zagajewskiego

• wskazać w utworze Jechać do Lwowa obrazy nawiązujące do mitu arkadii (krainy bujnej, życzliwej człowiekowi przyrody) i określić ich funkcję

• przedstawić sposób ukazania procesu dojrzewania na przykładzie głównego bohatera powieści Kronika wypadków miłosnych

*• podjąć dyskusję dotyczącą sposobu ukazania nostalgii w literaturze

• omówić funkcje odwołań do mitu arkadyjskiego w wierszu Adama Zagajewskiego

• zinterpretować metaforykę i symbolikę wiersza Jechać do Lwowa oraz końcowe zdanie tekstu

• wyjaśnić znaczenie sformułowania: „dlaczego każde miasto musi stać się Jerozolimą i każdy człowiek Żydem”

• wypowiedzieć się na temat narracji w powieści Kronika wypadków miłosnych

• zinterpretować tytuł utworu Konwickiego

*• odnaleźć w powieści elementy intertekstualne i omówić ich funkcję

• wypowiedzieć się na temat przyczyn powrotu Witolda do świata młodości

• omówić sposób ukazania nostalgii w powieści

• określić sposób ukazania Wileńszczyzny w powieści Konwickiego

*• omówić funkcję odnalezionych w powieści Konwickiego elementów intertekstualnych

• odnaleźć aluzje do rzeczywistości PRL-u i określić ich funkcje

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (etycznym, estetycznym i poznawczym)

54., 55., 56. i 57. Tango Sławomira Mrożka

• streścić Tango Sławomira Mrożka

• scharakteryzować bohaterów Tanga

*• zapoznać się z utworami stanowiącymi konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole

• scharakteryzować bohaterów dramatu

• zinterpretować Tango jako dramat rodzinny

• opisać, jak swoją sytuację życiową określa Artur

*• wypowiedzieć się na temat dowolnej realizacji teatralnej dramatu Mrożka

• odnaleźć w bohaterach ilustracje postaw wobec rzeczywistości

• zinterpretować metaforykę i symbolikę w utworze

• interpretować tytuł dramatu oraz ostatnią scenę

• wyjaśnić, dlaczego antykonformizm Stomila i Eleonory pozbawił ich syna naturalnego prawa do młodzieńczego buntu

*• podjąć dyskusję na temat sposobów i funkcji buntu w literaturze różnych epok w odniesieniu do Tanga Sławomira Mrożka

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia mitu wolności w Tangu

• omówić funkcję groteski w utworze

• wypowiedzieć się na temat funkcji absurdu w dramacie

*• podjąć dotyczącą diagnozy współczesnej kultury w kontekście Tanga Sławomira Mrożka

• przedstawić różne sposoby odczytania sztuki Mrożka

• zinterpretować utwór Sławomira Mrożka jako uniwersalny dramat dotyczący rzeczywistości i relacji międzyludzkich

*• dostrzec przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków)

*59. Dzienniki Witolda Gombrowicza

• zreferować poglądy narratora przedstawione we fragmencie

• wypowiedzieć się na temat narracji Dzienników

• skomentować język fragmentów Dziennika zamieszczonych w podręczniku

• podjąć dyskusję na temat zaprezentowanych przez narratora opinii na temat relacji człowiek – zwierzę

• odnieść fragmenty Dziennika do światopoglądu wyłożonego w Ferdydurke

*60. i 61. Miasto utrapienia Jerzego Pilcha

• zrelacjonować treść powieści Jerzego Pilcha Miasto utrapienia

• scharakteryzować głównego bohatera utworu

• omówić sposób ukazania miasta w powieści

• wypowiedzieć się na temat narracji

• scharakteryzować motywacje bohatera

• scharakteryzować sposób mówienia bohatera

• zinterpretować obraz Dwurnika i graffiti Banksy’ego w kontekście fragmentów powieści

• odnaleźć elementy literatury postmodernistycznej w książce i omówić ich funkcję

• podjąć dyskusję na temat współczesnego systemu wartości w kontekście powieści Pilcha

*62. i 63. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej

• zrelacjonować treść powieści Doroty Masłowskiej

• scharakteryzować głównych bohaterów Wojny polsko-ruskiej

• omówić wpływ różnych ideologii na bohaterów

• wypowiedzieć się na temat języka bohaterów

• wypowiedzieć się na temat funkcji Masłoskiej w powieści

• zinterpretować zakończenie książki

• podjąć dyskusję na temat obrazu świata młodych przedstawionego w powieści

• wypowiedzieć się na temat adaptacji utworu dokonanej przez Xawerego Żuławskiego

64. i 65. Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego

• zrelacjonować przygodę Ryszarda Kapuścińskiego

• odnaleźć informacje na temat Herodota

• streścić Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego

• zdefiniować reportaż na podstawie książki Kapuścińskiego

*• wypowiedzieć się na temat Herodota

• omówić obraz Indii zaprezentowany we fragmencie

• wypowiedzieć się na temat Podróży z Herodotem jako przykładu reportażu

• omówić postawę narratora wobec rikszarzy

*• podjąć dyskusję dotyczącą różnic w kulturze w kontekście konfrontacji narratora z rikszarzami

• odnaleźć powiązania pomiędzy dziełem Herodota a wrażeniami Kapuścińskiego z pierwszego dnia pobytu w Indiach

• scharakteryzować sposób ukazania krajów i narodów w utworze

*• omówić obraz PRL-u przedstawiony w Podróżach z Herodotem

• omówić funkcję dzieła Herodota w kompozycji książki Kapuścińskiego

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• wypowiedzieć się na temat Herodota

*• wskazać związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

*66. Współczesne trendy – przewodnik dla początkujących

• omówić zjawisko społeczne przedstawione przez Marcina Kołodziejczyka

• zinterpretować tytuł reportażu

• zanalizować język użyty w reportażu i określić jego funkcję

• wypowiedzieć się na temat sposobu prezentacji zjawiska ukazanego w reportażu

• podjąć dyskusję na temat zjawiska opisanego w reportażu

*67. Czesława Miłosza temat do odstąpienia

• zaprezentować cechy gatunkowe i pochodzenie eseju

• przedstawić poglądy narratora na temat wyspy

• wskazać cechy eseju we fragmencie tekstu Żegnajcie wyspy Czesława Miłosza

• omówić funkcjonujący stereotyp dotyczący postrzegania wyspy

• omówić funkcjonowanie i znaczenie wyspy w różnych tekstach kultury

• stworzyć esej na dowolny temat

68., 69., 70. i 71. Rok 1984 George’a Orwella

• zrelacjonować treść powieści George’a Orwella

• przedstawić definicję pojęcia antyutopia

*• podjąć dyskusję na temat funkcjonowania systemów totalitarnych w kontekście powieści Orwella

• przedstawić obraz państwa totalitarnego zaprezentowany w powieści

• wskazać cechy antyutopii

*• omówić fenomen reality show Big Brother w odniesieniu do powieści George’a Orwella

• zaprezentować postawy bohaterów wobec państwa totalitarnego

*• rozpoznać mechanizmy nowomowy charakterystyczne dla systemów totalitarnych

• przeanalizować nowomowę jako narzędzie propagandy i manipulacji

*• rozpoznać aluzje literackie i symbole kulturowe

• zabrać głos w dyskusji na temat zjawiska opisanego w reportażu

*• dostrzec związek języka z obrazem świata

72., 73., 74., 75. i 76. Dżuma Alberta Camus

• streścić powieść Dżuma Alberta Camus

• scharakteryzować bohaterów powieści

*• zinterpretować grafikę Banksy’ego w kontekście Dżumy

• opisać świat przedstawiony powieści

• omówić narrację i kompozycję powieści

*• wskazać idee łączące Dżumę i Człowieka zbuntowanego

• omówić różne znaczenia słowa dżuma w powieści

• zaprezentować różne postawy wobec epidemii przedstawione w powieści

• omówić Dżumę jako parabolę

*• przeanalizować Mit Syzyfa Alberta Camusa w kontekście Dżumy

• przeanalizować różne postawy wobec epidemii i rozpatrzyć je w kontekście parabolicznego znaczenia powieści

• omówić elementy filozofii egzystencjalnej zawarte w powieści

*• porównać obrazy świata bez Boga w twórczości Camusa i Dostojewskiego

• wskazać elementy filozofii egzystencjalnej w Dżumie

*• odnaleźć związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)

77. i 78. Czekając na Godota Samuela Becketta

• zrelacjonować treść dramatu

• scharakteryzować bohaterów sztuki

*• wypowiedzieć się na temat języka w dramacie

• wyjaśnić termin teatr absurdu

• omówić sposób przedstawienia czekania w dramacie

*• wypowiedzieć się na temat aktu mowy w dramacie

• wyjaśnić metaforyczne znaczenie postaci oraz ich imion

• zinterpretować postać Godota i czynność oczekiwania na niego

*• określić postawy bohaterów wobec absurdu istnienia

• wypowiedzieć się na temat działań podejmowanych przez bohaterów oczekujących Godota

• zinterpretować zmiany, jakie zachodzą w Pozzo i Luckym

*• porównać postawy bohaterów Czekając na Godota i Dżumy wobec absurdu istnienia

• przeanalizować funkcję absurdu w dramacie

*• dostrzec przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków) oraz związek języka z obrazem świat

*79. i 80. Miłość w czasach zarazy Gabriela Garcii Márqueza

• streścić powieść Márqueza

• omówić dzieje miłości bohaterów

• przedstawić ewolucję miłości oraz jej rodzaje

• zinterpretować symbolikę podróży w powieści

• wypowiedzieć się na temat funkcji konwenansu w powieści

• podjąć dyskusję na temat różnych sposobów mówienia o miłości we współczesnej kulturze

*81. i 82. Gra o tron George’a R.R. Martina

• omówić świat przedstawiony powieści

• scharakteryzować głównych bohaterów powieści

• wypowiedzieć się na temat narracji w powieści

• omówić relacje społeczne przedstawione w powieści

• określić funkcję postaci fantastycznych w powieści

• wskazać wątki szekspirowskie w powieści

• zaprezentować sposób wykorzystania w utworze poglądów Machiavellego

• podjąć dyskusję na temat fenomenu popularności serialu powstałego na kanwie powieści

*83. Facebook i jego twórca

• zrelacjonować treść filmu

• scharakteryzować głównego bohatera

• omówić relacje międzyludzkie zaprezentowane w filmie

• przedstawić rolę dialogów w filmie

• wypowiedzieć się na temat znaczenia portali społecznościowych we współczesnym świecie

*84. Sherlock Holmes ludzkiego ciała

• scharakteryzować głównego bohatera serialu

• wskazać elementy konwencji powieści detektywistycznej w serialu

• wypowiedzieć się na temat gry aktorskiej

• wskazać cechy wspólne wszystkich typów seriali wpływające na ich komercyjny sukces

• podjąć dyskusję na temat emocji wywoływanych przez zachowanie tytułowego bohatera

85. Hamlet bardzo współczesny

• scharakteryzować głównych bohaterów

*• porównać przedstawienie z tekstem dramatu Williama Szekspira

• określić, jakie typy społeczne reprezentują poszczególni bohaterowie

*• porównać H. z innymi realizacjami scenicznymi bądź filmowymi Hamleta Williama Szekspira

• omówić funkcję przestrzeni, w jakiej rozgrywa się akcja

• zinterpretować polską symbolikę pojawiającą się w przedstawieniu

• wyjaśnić znaczenie kostiumów

*• podjąć dyskusję na temat nowatorskich środków wyrazu użytych w przedstawieniu

• przeanalizować funkcję nawiązania do Procesu Franza Kafki

• wypowiedzieć się na temat muzyki wykorzystanej w przedstawieniu

*• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko przyjęte w dyskusji

*• dostrzec przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków)

WSPÓŁCZESNOŚĆ – NAUKA O JĘZYKU

86. Perswazja a manipulacja językowa

• wymienić techniki perswazyjne

• podać podstawowe techniki manipulacji językowej

• odróżnić perswazję od manipulacji

• wymienić cechy nowomowy

• wskazać cele stosowania nowomowy

*• rozpoznać mechanizmy nowomowy charakterystyczne dla systemów totalitarnych

• wskazać elementy perswazji i manipulacji w życiu codziennym i tekstach kultury

• omówić specyfikę języka reklamy

*• przeanalizować język dowolnej reklamy

• wyliczyć cechy języka propagandy komunistycznej

*• poddać analizie język polityków, wskazując elementy manipulacji językowej

*• stworzyć slogan

WSPÓŁCZESNOŚĆ – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

87. Podsumowanie wiadomości na temat współczesności

• zrelacjonować opinie autorów na temat współczesności

• wyjaśnić pojęcie brewiarz

*• podjąć dyskusję z tezami zawartymi w tekstach Kubiaka i Bendyka

• wyjaśnić różnicę, o której pisze Zygmunt Kubiak

*• odnaleźć inne teksty zawierające opinie o kulturze czasów wojny i okupacji – zestawić je z tekstami Kubiaka i Bendyka

• omówić model gospodarki zaprezentowany przez Bendyka

*• rozpoznać retoryczną organizację wypowiedzi

• porównać teksty Kubiaka i Bendyka

*• przedstawić własne stanowisko wobec poglądów obu autorów i je uzasadnić

• ustosunkować się do twierdzenia, że we współczesnej gospodarce głównymi czynnikami wzrostu są wiedza i innowacje

*• wypowiedzieć się na temat teorii Fukuyamy

88. Powtórzenie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

*• przytoczyć najważniejsze fakty, sądy i opinie dotyczące treści z zakresu rozszerzonego

• wykorzystać najważniejsze konteksty *• posłużyć się najważniejszymi kontekstami dotyczącymi treści z zakresu rozszerzonego

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

*• uargumentować własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

*• interpretować wymagany materiał z zakresu rozszerzonego

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

*• rozpoznawać aluzje literackie i symbole kulturowe