Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na lekcjach etyki

Nauczyciel: Paweł Nowak

 

1.       Przygotowanie do lekcji:

·         Opanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji,

·         Wykonanie zadanego lekcję wcześniej zadania domowego.

 

Raz w ciągu każdego okresu, uczeń ma prawo, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji/zajęć oraz brak zeszytu (wykorzystanie tej możliwości, nauczyciel każdorazowo odnotowuje w dzienniku lekcyjnym).

 

2.       Ocenianie:

W ciągu  roku szkolnego uczeń jest oceniany w następujących kategoriach:

·         aktywny udział w lekcji (aktywność),

·         pracę na lekcji (praca na lekcji),

·         napisanie sprawdziany (sprawdzian),

·         praca klasowa (praca klasowa),

·         zadanie domowe (zadanie)

 

3.       Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania:

 

Niedostateczny

0 - 32 %

Dopuszczający

33 - 49 %

Dostateczny

50 - 70 %

Dobry

71 - 85 %

Bardzo Dobry

86 - 94%

Celujący

95 - 100%

 

4.       Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

 

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60  4,54

Dostateczny

2,70  3,59

Dopuszczający

1,7  2,69

Niedostateczny

poniżej 1,7

 

5.       Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako średnia arytmetyczna wszystkich otrzymanych ocen.

6.       Uczeń  ma  prawo  zgłosić  przed  lekcją  jako nieprzygotowanie,  jeśli  tego  nie  uczyni  przed  lekcją  otrzymuje  ocenę niedostateczną wagi 1 (brak zadania domowego).

7.       FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ICH WAGI

 

Odpowiedź ustna

1

Zadanie domowe

1

Kartkówka

1

Praca na lekcji

1

Sprawdzian

4

Praca klasowa

4