Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu Etyka dla klasy I,II,III,IV  rok szkolny 2019/20.

Nauczyciel: Paweł Nowak

Zajęcia z etyki (zakres podstawowy) dla absolwentów:

·         Gimnazjum,  odbywają się cały rok w klasie: pierwszej, drugiej i trzeciej (w wymiarze 2 godzin tygodniowo),

·         Szkoły Podstawowej, odbywają się cały rok w klasie: pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej (w wymiarze 2 godzin tygodniowo),

 

1.    Uczeń, jako osoba współodpowiedzialna za swoją edukację, prowadzi zeszyt przedmiotowy, który może zostać oceniony (ocenie podlega jedynie zawartość merytoryczna zeszytu: tematy oraz notatki z lekcji).

Za brak zeszytu podczas lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (ndst) z dopiskiem praca na lekcji.

2.    Raz w ciągu każdego okresu, uczeń ma prawo, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji/zajęć oraz brak zeszytu (wykorzystanie tej możliwości, nauczyciel każdorazowo odnotowuje w dzienniku lekcyjnym).

3.    W uzasadnionych sytuacjach uczeń ma możliwość poprawienia (jeden raz w ciągu każdego okresu) jednego

z obowiązujących go sprawdzianów/prac. Termin poprawianego sprawdzianu/pracy, zostaje każdorazowo ustalony przez nauczyciela.

4.    Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów nie osiągnęli wymaganej do zaliczenia przedmiotu ilości punktów (1,7 pkt.), a mają pozytywną ocenę z co najmniej jednego sprawdzianu, mogą na koniec okresu/roku, przystąpić do pisemnego sprawdzianu (tzw. ostatniej szansy) obejmującego swym zakresem całość przerobionego w danym okresie materiału. Pozytywne zaliczenie tego sprawdzianu, daje uczniowi ocenę dopuszczającą i pozwala zaliczyć okres/rok.

5.    Jeżeli uczeń nie zgadza się z propozycją oceny na koniec okresu lub na koniec roku, dysponuje przekonującymi argumentami merytorycznymi i jego frekwencja na zajęciach nie budzi zastrzeżeń, nauczyciel może wyrazić zgodę na jej poprawianie. Pisze wtedy sprawdzian z materiału wskazanego przez nauczyciela.

6.    Korzystanie przez ucznia w czasie lekcji oraz wykonywania prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek oraz innych form sprawdzania wiedzy) z telefonów komórkowych i niedozwolonych pomocy, stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej (odpowiednio praca na lekcji/sprawdzian, kartkówka itp.).    

7.    Zasady zaliczania sprawdzianów przez uczniów nieobecnych w dniu weryfikacji wiedzy:

a)      Uczniowie nieobecni na sprawdzianie, posiadający usprawiedliwienie, przystąpią do niego w nowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie z nieusprawiedliwioną nieobecnością otrzymają na w/w sprawdzianie dodatkowe zadanie/zagadnienie do wykonania.  

b)      Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem terminu napisania zaległej pracy lub po uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów nieusprawiedliwionych, jest zobowiązany do napisania takiej pracy na najbliższej lekcji, na której będzie obecny.

c)       Odmowa napisania zaległej pracy lub oddanie pustej kartki, skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.

8.    Zasady uwzględniania szczególnych osiągnięć przy ustalaniu oceny okresowej/rocznej:

a)      uczeń reprezentujący szkołę w Olimpiadzie Filozoficznej/Etycznej lub osiągający znaczące sukcesy w nauce przedmiotu (sumienny, aktywny, kreatywny, zaangażowany w proces nauczania), otrzymuje ocenę cząstkową celującą;

b)      finalista lub laureat olimpiady przedmiotowej z filozofii/etyki otrzymuje ocenę roczną celującą.

9.    W uzasadnionych przypadkach, pula punktów może zostać zmieniona i obliczona indywidualnie.

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

-         systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach etyki;

-     prezentuje wiedzę i umiejętności na poziomie znacznie wykraczającym poza zakres przewidziany programem nauczania;

-         terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, (w termie oddaje prace, pisze sprawdziany, odrabia zadania domowe i dodatkowe, polecone przez nauczyciela – np. przygotowuje referaty);

-          podejmuje refleksję nad problemami związanymi z tematyką etyczną (np. tzw. dylematami etycznymi);  

-        bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (kwalifikuje się do finału olimpiad

na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub jest ich laureatem);

-    sumiennie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne związane z przedmiotem.

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

-        systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach etyki;

-     prezentuje wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym poza zakres przewidziany programem nauczania;

-       terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, (w termie oddaje prace, pisze sprawdziany, odrabia zadania domowe i dodatkowe, polecone przez nauczyciela – np. przygotowuje referaty);

-          podejmuje refleksję nad problemami związanymi z tematyką etyczną (np. tzw. dylematami etycznymi);  

-          bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

 

Ocenę dobra (4) otrzymuje uczeń, który:

-         systematycznie uczestniczy w zajęciach etyki;

-     dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;

-        terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, (w termie oddaje prace, pisze sprawdziany, odrabia zadania domowe i dodatkowe, polecone przez nauczyciela – np. przygotowuje referaty);  

-          podejmuje refleksję nad problemami związanymi z tematyką etyczną (np. tzw. dylematami etycznymi);

-     sumiennie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne związane z przedmiotem.

 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

-          uczęszcza na zajęciach etyki (nie przekroczył dopuszczalnej liczby nieobecności),

-          opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania na poziomie podstawowym;

-         otrzymuje ocenę co najmniej dostateczną z różnych form sprawdzania wiedzy (sprawdziany kartkówki, prace domowe);

-     pojawia się na zajęciach pozalekcyjnych związanych z przedmiotem.

 

Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który:

-         opusza zajęcia z etyki (ma niską/niezadawalającą frekwencję);

-         opanował na poziomie minimalnym wiedzę i umiejętności określone programem nauczania dla danej klasy;

-     otrzymuje ocenę co najmniej dopuszczającą z różnych form sprawdzania wiedzy (sprawdziany kartkówki, prace domowe);

-          sporadycznie pojawia się na zajęciach pozalekcyjnych związanych z przedmiotem.

 

Oceną niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

-         nie uczęszcza na zajęcia etyki,

-      nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla danej klasy.

-         nie wywiązuje się z obowiązków ucznia ( nie wykonuje zadań przewidzianych w programie nauczania);

-     unika lub otrzymuje ocenę niedostateczną z różnych form sprawdzania wiedzy (sprawdziany kartkówki, prace domowe).