Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy I F liceum czteroletniego 2019/20

Temat

Liczba godzin

Osiągnięcia uczniów

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Regulamin i przepisy BHP, organizacja nauczania informatyki

1

·         rozumie potrzebę regulaminu pracowni

·         zna formy oceniania

·         przestrzega regulamin pracowni

·         zna formy i wagi ocen

·         potrafi uzasadnić potrzebę stosowania regulaminu pracowni

·         umie obliczyć średnią ważoną

·         wyjaśnia regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady oceniania

·         dokonuje analizy zasad oceniania i regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady bhp

Organizacja konta Google

1

·         przy pomocy nauczyciela zakłada konto

·         samodzielnie zakłada konto

·         korzysta z udostępnionych zasobów

·         udostępnia pliki innym użytkownikom

·         korzysta z różnych usług Google

·         organizuje kontakty w grupy

·         korzysta z grup przy udostępnianiu i wysłaniu poczty

·         konfiguruje swe konto pod względem potrzeb

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym

2

·         wymienia systemy operacyjne oraz ich zadania

·         rozumie kwestie związane z bezpieczeństwem

·         w przestrzeni cyfrowej

·         zna zasady tworzenia mocnych haseł

·         rozumie potrzebę stosowania kont użytkownika w systemie operacyjnym

·         stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej

 

·         instaluje i aktualizuje oprogramowanie

·         zakłada i usuwa konto w środowisku aplikacji Google

·         pracuje w środowisku sieciowym

·         wie, czym są fragmentacja i defragmentacja dysku

·         wyjaśnia, w jakim trybie (jądra czy użytkownika) powinien pracować program sterownika urządzenia w większości systemów operacyjnych

·         tworzy nośnik awaryjny uruchamiający komputer, gdy zainstalowany na nim system operacyjny nie działa prawidłowo

·         wie, jaka jest rola systemu plików jako części systemu operacyjnego

·         zna procedurę wykonania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego i wszystkich danych użytkownika komputera

·         sprawdza poziom fragmentacji dysku komputera i ocenia, cz

·         wie, w jaki sposób uruchomić tryb awaryjny w systemie Windows (od wersji Windows 7), zna poszczególne opcje dostępne dla trybu awaryjnego i wie, do czego służą

Nowe technologie i oprogramowanie

1

·         rozumie pojęcia takie jak: sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i posługuje się nimi

·         wymienia zastosowania automatyki i robotyki w życiu codziennym

·         wskazuje zalety i sposoby wykorzystania druku 3D

·         wyjaśnia zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w różnych dziedzinach życia

·         posługując się darmowymi aplikacjami do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości,

·         proponuje własne, dotąd nieznane, sposoby na wykorzystanie nowych technologii

·         tworzy filmy, artykuły i infografiki

Projektowane zestawu komputerowego

1

·         Potrafi wymienić części zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie

·         Z pomocą nauczyciela projektuje rozbudowę nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania

·         projektuje samodzielnie rozbudowę nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania, potrafi wyszukać sprzęt w internecie porównując parametry z innymi.

·         projektuje rozbudowę nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania oraz potrafi użyć odpowiedniego oprogramowania do testu sprzętu.

·         projektując zestaw komputerowy, kieruje się podanymi kryteriami (cena, przeznaczenie) i uzasadnia swój wybór

Sieci komputerowe – budowa i usługi

2

·         rozumie pojęcia: sieć, protokół sieciowy, topologia sieci

·         rozróżnia i poprawnie nazywa sieci komputerowe ze względu na ich zasięg i topologię

·         opisuje budowę sieci lokalnej i sieci Internet

·         rozumie pojęcia takie jak adres IP, host, router, maska podsieci, brama, DNS oraz omawia zasadę adresowania urządzeń w sieci Internet

·         wymienia różne usługi internetowe

 

·         potrafi opisać warstwowy model działania Internetu oraz wymienić zadania poszczególnych warstw

·         testuje prędkość połączenia z siecią Internet na wybranym urządzeniu i interpretuje otrzymany wynik

·         rozumie, czym jest model warstwowy TCP/IP

·         wyjaśnia sposoby działania usługi NAT

·         zna polecenia tekstowe służące do diagnostyki sieci i korzysta z nich

·         oblicza liczbę możliwych do zaadresowania hostów na podstawie adresów IP i masek podsieci

Model warstwowy sieci komputerowych

2

·         Potrafi wymienić warstwy sieci komputerowej

·         Zna model warstwowy sieci komputerowej i krótko go charakteryzuje

·         Omawia krótko model warstwowy OSI rozróżniając poszczególne warstwy

 

·         Potrafi opowiedzieć o modelu OSI, szczegółowo omawiając znaczenie poszczególnych warstw.

·         Krótko opisuje podstawowe funkcje urządzeń i protokoły stosowane w przepływie informacji i w zarządzaniu siecią

·         Zna model warstwowy OSI, potrafi go szczegółowo omówić i przyporządkować jego warstwy do funkcji.

·         Dokładnie opisuje podstawowe funkcje urządzeń i protokoły stosowane w przepływie informacji i w zarządzaniu siecią

Protokoły IPv4 i IPv6

2

·         Zna pojęcie adresu IP w wersji 4 i 6.

·         Zna pojęcie protokołów sieciowych, potrafi je krótko omóiwić

·         konfiguruje z pomocą przykładową lokalną sieć komputerową oraz bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

·         Samodzielnie konfiguruje przykładową lokalną sieć komputerową oraz bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

·         Potrafi samodzielnie skonfigurować sieć, zna pojęcia protokołów sieciowych IP4 i IP6 oraz potrafi omówić różnice między nimi

Konfiguracja sieci komputerowej

4

·         Zna podstawowe terminy związane z siecią i jej konfiguracją.

·         Potrafi ustawić podstawowe parametry sieci

·         Potrafi krótko omówić od jakich parametrów zależy sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej

·         wyjaśnia, od czego zależą sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej oraz szybki dostęp do jej usług i zasobów

·         określa parametry wybranego osprzętu sieciowego, szerokość pasma oraz możliwości serwera

·         Omawia wszelkie aspekty konfiguracji sieci komputerowej,

·         Potrafi samodzielnie skonfigurować sieć

·          

E-usługi

3

·         poprawnie definiuje pojęcie e-usługi

·         wymienia różne zastosowania usług elektronicznych

·         charakteryzuje problemy oraz wymienia zalety związane z wykorzystaniem e-usług

·         określa możliwości rozwoju dla wybranych e-usług, z których korzysta

·         opisuje zabezpieczenia wybranych e-usług (w tym systemu ePUAP)

·         wymienia narzędzia dostępne w sieci, które umożliwiają utworzenie wybranych e-usług

Korzystanie
z e-zasobów i współpraca zdalna

3

·         rozumie pojęcie informacji

·         korzysta z zasobów internetowych, wyszukując potrzebne informacje

·         wymienia etapy rozwoju technologii komputerowych

·         korzysta z różnych wyszukiwarek internetowych

·         zna podstawy prawa autorskiego

·         stosuje zasady netykiety i korzysta z niej w komunikacji zdalnej

·         wykorzystuje zasoby sieciowe do poszerzania własnej wiedzy (e-learning)

·         wie, czym jest pozycjonowanie serwisów internetowych

·         zna i stosuje zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

·         wyjaśnia sposób tworzenia wybranych e-zasobów oraz wskazuje zalety i wady poszczególnych rozwiązań

Rozbudowane dokumenty tekstowe: tabele, równania

4

·         korzysta z programu Microsoft Word

·         formatuje elementy dokumentu odpowiedzialne za automatyczne spisy (treści, tabel, ilustracji)

·         stosuje style nagłówkowe (korzysta z gotowych, tworzy własne i modyfikuje je)

·         stosuje numeracje i wypunktowania, dostosowując ich styl

·         tworzy strony tytułowe

·         wstawia w dokumencie spisy treści, tabel, ilustracji

·         poprawnie operuje nagłówkiem i stopką dokumentu

·         współpracuje przy edycji dokumentu z innymi użytkownikami, korzystając z opcji recenzji dokumentu

·         tworzy styl według wzoru

·         pracuje nad dokumentem wspólnie z innymi osobami w trybie śledzenia zmian

Sztuka tworzenia prezentacji

3

·         korzysta z programu Microsoft PowerPoint

·         opracowuje plan prezentacji

·         zna narzędzia i pomoce wizualne wykorzystywane podczas prelekcji

·         formatuje poprawnie slajdy

·         stosuje efekty i multimedia w prezentacji

·         dodaje do slajdów swój komentarz głosowy i zapisuje prezentację jako film

·         tworzy prezentacje różnymi narzędziami

·         konwertuje prezentacje na różne formaty

Sztuka wystąpień publicznych

1

·         zna zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych

 

·         poprawnie posługuje się notatkami podczas wystąpienia

·         posługuje się notatkami podczas wystąpienia wykorzystując ekran prezentera

·         posługuje się poprawna polszczyzną

·         mówi ciekawie z zainteresowaniem

·         Potrafi zaradzić, gdy podczas wystąpienia nastąpią niespodziewane zdarzenia

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – projekt zespołowy: Rowerem po Poznaniu

4

·         Umie współpracować w zespole

·         aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych

·         przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt

·         prezentuje efekty wspólnej pracy

·         uzupełnia swoją wiedzę, korzystając z zasobów udostępnionych na platformie do e-nauczania

·         przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt

·         umie zaplanować mapę przejazdu

·         umie kierować zespołem

·         bierze odpowiedzialność za wytworzone dokumenty

Moja cyfrowa tożsamość

1

·         zna problemy zarządzania zasobami cyfrowymi

·          

·         definiuje pojęcie cyfrowej tożsamości

·         rozumie pojęcie wirtualnej komunikacji i komunikuje się z innymi w środowisku wirtualnym

·         dostrzega zalety i wady komunikacji wirtualnej oraz posługiwania się cyfrową tożsamością

·         rozumie zagrożenia wynikające z upraszczania komunikacji za pośrednictwem sieci

·         bezpiecznie kreuje swój wizerunek w przestrzeni medialnej

·         zna narzędzia wirtualnej komunikacji

·         wie, czym jest zautomatyzowane profilowanie i przetwarzanie danych

·         wyjaśnia pojęcie hejtu i dostrzega jego destrukcyjny wpływ

·         zna prawa przysługujące osobom, których dane są wykorzystywane

·         samodzielnie tworzy swa cyfrowa tożsamość

Przemiany społeczne
a technologie

1

·         rozumie i wymienia czynniki przemian społecznych

·         dostrzega możliwości wynikające z przemian gospodarczych

·         określa obszary w społeczeństwie, na które wpływa rozwój technologii

·         rozumie potrzebę stosowania regulacji prawnych i norm etycznych

·         zna wyzwania, przed którymi stoi edukacja

·         operuje pojęciami: e-zasoby, e-usługi, e-learning

·         rozumie pojęcie mediów i przestrzeni medialnej w kontekście IT

·         wskazuje możliwości zapobiegania negatywnym skutkom rozwoju technologii

·         wskazuje pozytywne i negatywne skutki rozwoju technologii informacyjnej

·         wymyśla rozwiązania technologiczne, których nie ma jeszcze na rynku

Cyberbezpieczeństwo, w tym moje

2

·         rozpoznaje zagrożenia związane z oprogramowaniem komputerowym

 

·         dba o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, korzystając z urządzeń mobilnych czy komputera

·         bezpiecznie korzysta z bankowości elektronicznej

·         właściwie zachowuje się w sytuacji cyberprzemocy

·          stosuje pojęcia związane z bezpieczeństwem w Internecie

·         umiejętnie i w bezpieczny sposób weryfikuje własną tożsamość, korzystając z e-usług

·         rozumie związek ochrony danych osobowych z cyberbezpieczeństwem

·         wie, czym jest infrastruktura krytyczna i jak się ją chroni

·         wymienia symptomy wskazujące na zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem

 

Podstawy kryptografii 

2

·         Zna podstawowe pojęcia związane z tematem.

·         Wie czym jest podpis elektroniczny

·         Potrafi w podstawowy sposób objaśnić pojęcia związane z kryptografią

·         Zna rodzaje podpisów elektronicznych

·         Potrafi dobrze objaśnić większość pojęć kryptograficznych

·         Zna rodzaje szyfrowania

·         objaśnia rolę technik uwierzytelniania, kryptografii i podpisu elektronicznego

·         wyjaśnia, czym są: steganografia, kryptologia, kryptografia, kryptogram, kryptoanaliza

·         zna zasadę Kerckhoffsa

·         wyjaśnia, jak kolejne certyfikaty protokołu SSL (DV, OV i EV) zwiększają poziom bezpieczeństwa usług sieciowych

·         wyjaśnia znaczenie problemu bezkolizyjności funkcji ha-szujących i ich znaczenie dla kryptoanalizy

·         prezentuje przykład zaawansowanej kryptoanalizy

Tworzenie stron internetowych

6

·         korzysta z różnych przeglądarek internetowych

·         zna strukturę strony WWW

·         definiuje podstawowe znaczniki HTML

·         korzysta z atrybutów znaczników

·         zna reguły stosowania arkuszy stylów w połączeniu z kodem HTML

·         stosuje narzędzia wspierające pisanie kodu źródłowego

·         wyszukuje informacje w sieci i korzysta z zasobów witryn internetowych na temat tworzenia stron WWW

·         tworzy rozbudowaną stronę WWW z podstronami, tabelą, elementami graficznymi

·         tworzy rozbudowaną stronę WWW z podstronami, tabelą, elementami graficznymi, formatując jej wygląd za pomocą stylów CSS

Grafika 2D i 3D

5

·         rozróżnia pojęcia grafiki rastrowej i wektorowej

·         stosuje właściwe narzędzia do edycji zdjęć w wybranym programie graficznym

·         wykonuje różne operacje na obrazie w grafice rastrowej

·         zna różne formaty graficzne dla plików i korzysta z nich

·         modeluje proste obiekty w grafice 3D za pomocą wybranego oprogramowania

·         rysuje za pomocą narzędzi grafiki wektorowej

·         tworzy bryły obrotowe i kompozycje obiektów na scenie

·         tworzy wektorowe modele sfotografowanego przez siebie wybranego obiektu

 

·         projektuje bardziej skomplikowane trójwymiarowe modele

·         tworzy trójwymiarowe modele dowolnego budynku

JavaScript na stronach WWW

4

·         Zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW

·         Zna strukturę JavaScript

·         wykorzystuje różne formaty obrazów

·         korzysta z oprogramowania i serwisów przeznaczonych do tworzenia stron

·          

·         przekształca pliki graficzne, uwzględniając wielkość i jakość obrazów

·         tworzy prostą stronę internetową zgodnie ze standardami, wzbogaconą listami i elementami dynamicznymi

·         projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe

·         publikuje własną stronę w internecie

·         programuje elementy strony internetowej współpracujące z sieciową bazą danych

·         wie, czym jest hosting

·         posługuje się systemem CMS

·         sprawdza dostępność nazw dla domeny

·         wie, czym są WordPress, Joomla!, Drupal

Animacja komputerowa

4

·         Zna programy do animacji 2D i 3D

·         Wie czym jest animacja i klastki kluczowe

·         stosuje właściwe formaty plików graficznych

·         Zna metody tworzenia animacji 3D

·         Porusza się swobodnie w trójwymiarowym widoku sceny

·         Tworzy trójwymiarowe grafiki 3D

·         Potrafi z małą pomocą przygotować trójwymiarową animację 3D

·         Potrafi renderować animację 3D.

·         tworzy i edytuje dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe wizualizacje i animacje

 

·         Samodzielnie tworzy zaawansowane animacje 3D wykorzystując  animacje po ścieżce dbając o rzeczywistą fizykę obiektów.

Responsywna strona WWW w systemie CMS – projekt zespołowy

4

·         aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych

 

·         przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt

·         prezentuje efekty wspólnej pracy

·         publikuje własną stronę w Internecie

·         przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt

·         posługuję zaawansowanymi narzędziami przy tworzeniu strony internetowej

Jak pobierać dane do arkusza kalkulacyjnego

2

·         Rozumie dlaczego należy stosować mechanizmy i narzędzia wymiany danych

·         Zna sposoby importowania danych do arkusza

·         Modyfikuje dane na etapie importowania

·         gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące z różnych źródeł

·         korzysta z różnorodnych funkcji arkusza w zależności od rodzaju danych

·         filtruje dane według kilku kryteriów

·         Potrafi samodzielnie zaimportować dane do arkusza z dowolnego źródła

·         Przetwarza zaimportowane dane

 

·         przeprowadza analizę zaimportowanych danych do arkusza

Wyciągamy wiedzę z danych

4

·         Potrafi sortować i filtrować dane w arkuszu

·         Generuje losowe dane

·         Zna tabele Excela i ich zastosowanie

·         dobiera wykresy do rodzaju danych

·          

·         Wie czym są tabele przestawne

·         Buduje, modyfikuje i formatuje tabele przestawne

·          

·         Zna analityczne możliwości tabel przestawnych

·         Prezentuje informacje za pomocą tabel przestawnych

·         Potrafi stworzyć tabelę przestawną do dowolnych danych i przeanalizować wyniki.

Zaawansowane formuły

5

·         Zna budowę formuł i wie do czego służą

·         Konstruuje złożone formuły

·         Zna funkcje operujące na datach i tekście

·         Potrafi korzystać z odwołań strukturalnych

·         Używa funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

·          

·         stosuje zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w zależności od rodzaju danych

·         Używa formuł tablicowych

·         Potrafi stworzyć zaawansowaną formułę

·         Zagnieżdża formuły w zależności od funkcji

Konsekwencje zaokrąglania liczb

1

·         Zna pojęcia błędu bezwzględnego i względnego

·         wyjaśnia, jakie może być źródło błędów pojawiających się w obliczeniach komputerowych: błąd zaokrąglenia, błąd przybliżenia

·         Wie jak powstają błędy zaokrągleń

·         Poznaje i stosuje funkcje służące do zaokrąglania liczb

·         Rozumie z czego mogą wynikać błędy w obliczeniach walutowych

·         wykonuje zadania w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem funkcji służących do zaokrąglania liczb

·         zna właściwości formatu walutowego

·         projektuje obliczenia walutowe

Korespondencja seryjna

2

·         definiuje korespondencję seryjną

·         definiuje relacje

·          

 

·         Tworzy i personalizuje listy seryjne

·         Tworzy zewnętrzne źródła danych adresowych

·         stosuje filtrowanie

·         formułuje kwerendy

·         tworzy i modyfikuje formularze

·         drukuje raporty

·         Samodzielnie tworzy dokumenty wykorzystując korespondencje seryjną z własnej bazy w arkuszu kalkulacyjnym

Makropolecenia VBA

5

·         Rozumie dlaczego warto automatyzować powtarzalne czynności

·         definiuje makropolecenia

·         Zna podstawowe polecenia VBA

·         zna możliwości wbudowanego języka programowania

·         tworzy i modyfikuje makropolecenia

·         Wie jak oprogramować funkcjonalność formularza

·         Projektuje rozwiążanie wykorzystujące wizualizację obliczeń

·         Tworzy zaawansowane makropolecenia

Programowanie własnych funkcji

4

·         Zna możliwości tworzenia własnych funkcji VBA w Excelu

·         Korzysta z funkcji wbudowanych

·         stosuje zasady programowania strukturalnego i obiektowego do rozwiązywania problemów

·         Tworzy własne funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

·         wykorzystuje wbudowany język programowania

·         zn a różnice między funkcjami Sub i Function

·         Rozwiązuje wybrane problemy algorytmiczne

·         Tworzy zaawansowane własne funkcje rozwiązujące różne problemy

Współdziałanie aplikacji – projekt zespołowy

5

·         Wspomaga pracę zespołu

·         aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych

·          

·         przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt

·         prezentuje efekty wspólnej pracy

·         tworzy quiz na dowolny temat z wykorzystaniem aplikacji użytkowych

·         przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt

Razem

92

 

 

 

 

 

 

Opracował: Krzysztof Iwanowski