Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy I B liceum trzyletniego 2019/20

Temat

Liczba godzin

Osiągnięcia uczniów

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Regulamin i przepisy BHP, organizacja nauczania informatyki

1

·         rozumie potrzebę regulaminu pracowni

·         zna formy oceniania

·         przestrzega regulamin pracowni

·         wymienia formy i wagi ocen

·         potrafi uzasadnić potrzebę stosowania regulaminu pracowni

·         umie obliczyć średnią ważoną

·         wyjaśnia regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady oceniania

·         dokonuje analizy zasad oceniania i regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady bhp

Organizacja konta Google

1

·         zakłada i konfiguruje konto

·         zmienia ustawienia konta

·         korzysta z udostępnionych zasobów

·         udostępnia pliki innym użytkownikom

·         korzysta z różnych usług Google

·         organizuje kontakty w grupy

·         korzysta z grup przy udostępnianiu i wysłaniu poczty

·         konfiguruje swe konto pod względem potrzeb

Udostępnianie plików i praca online

1

·         rozumie istotę pracy online

·         uczestniczy w sesji online

·         bierze odpowiedzialność za swoją cześć pracy

·         korzysta swobodnie z narzędzi aplikacji przy pracy online

·         udostępnia pliki do pracy online  o różnych uprawnieniach

·         zarządza pracą online

Narzędzia w technologii informacyjnej, wprowadzenie do Internetu

1

·         zna podstawowe narzędzia i środki TIK

·         zna podstawowe bloki komputera

·         wymienia najważniejsze narzędzia TIK

·         zna funkcje najważniejszych bloków komputera

·         opisuje współdziałanie poszczególnych bloków komputera

·         opisuje parametry najważniejszych elementów komputera

·         opisuje najważniejsze urządzenia techniki komputerowej

·         klasyfikuje oprogramowanie komputerowe

·         porównuje systemy operacyjne, w tym mobilne

·         opisuje najważniejsze usługi internetowe, w tym na urządzeniach mobilnych

Pozyskiwanie wiarygodnych informacji

1

·         zna podstawy i działanie Internetu

·         zna podstawowe pojęcia internetowe

·         opisuje podstawowe domeny internetowe

·         opisuje strukturę adresu strony internetowej

·         wymienia najważniejsze protokoły internetowe

·         wyszukuje różne informacje w sieci

·         potrafi efektywnie wyszukiwać informacje w sieci i wykorzystać je w innych aplikacjach

·         wykorzystuje zasoby sieciowe w celu wykorzystania ich na lekcjach

·         konfiguruje swe konta internetowe

Bezpieczne korzystanie z usług w sieciach komputerowych, a w szczególności z poczty

1

·         korzysta z podstawnych usług komputerowych, w tym: www, poczty elektronicznej, komunikatorów

·         opisuje najważniejsze usługi internetowe

·         konfiguruje przeglądarkę internetową

·         zna sposoby posługiwania się pocztą elektroniczną

·         konfiguruje klienta poczty elektronicznej w wybranej aplikacji

·         zarządza pocztą elektroniczną

·         potrafi konfigurować serwisy społecznościowe w celu bezpiecznej pracy

·         wykorzystuje pola DW i UDW w korespondencji pocztowej

·         omawia skutki rozwoju technologii informacyjnej

Przetwarzanie grafiki rastrowej i wektorowej

1

·         zna podstawowe rodzaje grafiki

·         zna programy do grafiki rastrowej i wektorowej

·         opisuje podstawowe pojęcia związane z grafiką

·         zna rodzaje plików graficznych

·         opisuje różnice między formatami plików graficznych

·         skaluje obrazy

·         edytuje grafię w danym programie

·         edytuje obrazy w różnych programach grafiki rastrowej i wektorowej

·         posługuje się warstwami przy edycji grafiki

Sztuka tworzenia prezentacji

3

·         korzysta z programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice lub Google

·         opracowuje plan prezentacji

·         zna narzędzia i pomoce wizualne wykorzystywane podczas prelekcji

·         formatuje poprawnie slajdy

·         stosuje efekty i multimedia w prezentacji

·         dodaje do slajdów swój komentarz głosowy i zapisuje prezentację jako film

·         tworzy prezentacje różnymi narzędziami

·         konwertuje prezentacje na różne formaty

Sztuka wystąpień publicznych

1

·         zna zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych

 

·         poprawnie posługuje się notatkami podczas wystąpienia

·         posługuje się notatkami podczas wystąpienia wykorzystując ekran prezentera

·         posługuje się poprawna polszczyzną

·         mówi ciekawie z zainteresowaniem

·         potrafi zaradzić, gdy podczas wystąpienia nastąpią niespodziewane zdarzenia

Multimedia w praktyce

1

·         zna podstawowe programy do obróbki audio i wideo, w tym aplikacje mobilne

·         wymienia podstawowe formaty audio i wideo

·         tworzy proste filmy

·         opisuje podstawowe formaty audio i wideo

·         obrabia filmy prostymi programami

·         obrabia filmy dodając teksty i muzykę

·         opracowuje i montuje filmy dodając różne efekty

Profesjonalna edycja dokumentów z różnorodnymi elementami

1

·         zna narzędzia wstawiania grafiki, tekstu, multimediów

·         wstawia wykres, równanie, kształty z opisem do dokumentu tekstowego

·         wstawia proste równanie

·         edytuje proste równanie, wykres

·         wstawia rozbudowane równanie

·         stosuje elementy z innych programów

·         wykorzystuje różne narzędzia do tworzenia dokumentu tekstowego z grafiką, tabelami, wykresami

·         tworzy zaawansowane prace w różnych pakietach biurowych

Zaawansowane zasady edycji grafiki w pakiecie biurowym

1

·         zna narzędzia graficzne w pakietach biurowych

·         wykorzystuje narzędzia graficzne w pakiecie biurowym do tworzenia prac: np. schematów, diagramów

·         potrafi mieszać na różne sposoby grafikę z tekstem

·         tworzy proste równania

·         stosuje elementy graficznej z innych programów

·         potrafi grupować i wyrównywać obiekty

·         tworzy skomplikowane równania

·         tworzy zaawansowane prace grafiki z tekstem w różnych pakietach biurowych

Profesjonalna edycja i użytkowanie obszernych i skomplikowanych tabel

3

·         tworzy proste tabele

·         zaznacza tabele

·         tworzy tabele kilkoma sposobami

·         tworzy tabele korzystając ze wzorców

·         wstawia i usuwa w tabeli wiersze i kolumny

·         zmienia szerokości kolumn i wysokości wierszy

·         wykorzystuje właściwości tabeli

·         tworzy tabele w różnych pakietach biurowych

Szablony i style w dokumentach edytora tekstu

1

·         zna pojęcie stylu

·         stosuje gotowe style

·         tworzy prosty styl i zapisuje go

·         formatuje tekst w celu utworzenia stylu

·         tworzy kilka stylów stosuje je w dokumencie

·         zarządza  stylami i modyfikuje je

Zaawansowane operacje w wielostronicowych dokumentach, autospisy

1

·         dzieli dokument na strony oraz sekcje

·         zna pojęcie sekcji

·         stosuje wbudowane style dla przygotowania autospisu

·         stosuje numeracje i wypunktowania, dostosowując ich styl

·         tworzy strony tytułowe

·         właściwie podpisuje ilustracje, tabele oraz równania

·         dzieli dokument na sekcje oraz na strony

·         poprawnie operuje nagłówkiem i stopką dokumentu

·         wykonuje spis treści oraz spis tabel, ilustracji i równań

·         dzieli dokument na sekcje z dostosowaniem nagłówków

·         modyfikuje spisy treści

·         formatuje sekcje

·         wykonuje zaawansowane operacje w różnych programach do edycji tekstu

Gromadzenie i formatowanie w arkuszu danych pochodzących z różnych źródeł

1

·         zna podstawowe pojęcia dotyczące arkusza kalkulacyjnego

·         formatuje komórki arkusza

·         umie stosować funkcje suma i średnia

·         tworzy proste formuły

·         wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące arkusza kalkulacyjnego

·         formatuje komórki korzystając z menu programu

·         umie stosować funkcje suma i średnia kilkoma sposobami

·         tworzy formuły z użyciem funkcji suma i średnia

·         formatuje komórki korzystając z menu kontekstowego

·         poprawia błędy w formułach

·         tworzy ciągi arytmetyczne za pomocą myszy

·         kopiuje i wkleja komórki arkusza

·         pracuje z kilkoma arkuszami zeszytu

·         tworzy zaawansowane zeszyty z kilkoma arkuszami

·         korzysta z funkcji „wklej specjalne”

 

Wykorzystanie funkcji w rozwiązywaniu problemów

2

·         zna składnię funkcji JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI

·         stosuje funkcje w  prostych przykładach

·         stosuje funkcje  JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI samodzielnie

·         poprawia błędy w funkcjach

·         stosuje funkcje w  złożonych przykładach

·         stosuje formułę z kilkoma funkcjami, np. JEŻELI, LUB, ORAZ

·         stosuje zagnieżdżenie funkcji JEŻELI

Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

1

·         zna pojęcie poprawności danych

·         stosuje poprawność danych w prostych przykładach

·         stosuje kilka rodzajów poprawność danych

·         testuje poprawność danych ustawioną przez siebie

·         stosuje poprawność danych z użyciem formuły

Zaawansowane formatowanie (formatowanie warunkowe)

1

·         zna pojęcie formatowania warunkowego

·         stosuje formatowanie warunkowe dla wyróżnienia danej liczby

·         objaśnia pojęcie formatowania warunkowego

·         stosuje formatowanie warunkowe w prostych przykładach

·         stosuje formatowanie warunkowe w złożonych przykładach

·         zarządza regułami formatowania warunkowego

·         stosuje formatowanie warunkowe z użyciem formuły

Graficzna prezentacja danych w arkuszu

1

·         wstawia wykres z tabeli danych

·         stosuje proste formatowanie elementów wykresu

·         formatuje różne elementy wykresu

·         stosuje filtry danych

·         zaznacza i formatuje etykiety danych

·         przenosi wykres do nowego arkusza

·         zmienia typ wykresu

·         dobiera rodzaj wykres do zlustrowania tabeli

·         wykonuje wykresy „kombi” z dwoma osiami pionowymi

Operacje bazodanowe w arkuszu

1

·         zna pojęcia związane z prostą bazą danych (jedna tabela)

·         sortuje bazę wg jednego klucza

·         filtruje wg jednego nagłówka

·         sortuje bazę wg kilku poziomów

·         znajduje rekordy za pomocą kilku filtrów

·         wykorzystuje właściwości filtrów dla znajdowania rekordów

·         stosuje formularz danych przy wyszukiwaniu rekordów spełniających dane kryteria

·         potrafi sortować i filtrować dane w różnych arkuszach kalkulacyjnych

Technologia mobilna

1

·         wymienia systemy operacyjne urządzeń mobilnych

·         potrafi korzystać z Internetu oraz poczty na swoim smartfonie

·         charakteryzuje najważniejsze systemy operacyjne

·         instaluje aplikacje na swoim smartfonie

·         korzysta z chmury na swoim smartfonie

·         organizuje kontakty

·         wykorzystuje kontakty, w tym grupy do poczty oraz udostępniania plików

·         wykorzystuje aplikacje: kalendarz, notatki, przypomnienia

Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem szablonów i elementów programowania

2

·         tworzy prostą stronę internetową z wykorzystaniem szablonu

·         rozumie podstawowe pojęcia: html, serwer, hipertekst, url

·         tworzy stronę internetową z podstronami

·         wyjaśnia podstawowe pojęcia

·         tworzy rozbudowaną stronę z wykorzystaniem html

·         stosuje style przy tworzeniu stron internetowych

·         stosuje CMS

·         stosuje elementy programowania w serwisach internetowych

Współdziałanie aplikacji – narzędzie korespondencji seryjnej, osadzanie i łączenie plików

1

·         wie na czym polega korespondencja seryjna

·         zna algorytm korespondencji seryjnej

·         potrafi zaprojektować etykiety adresowe lub koperty posługując się korespondencją seryjną – na podstawie instrukcji

·         samodzielnie posługuje się korespondencja seryjną przy wysyłaniu listów, przygotowywaniu kopert lub etykiet

·         wykorzystuje dodatkowe elementy w korespondencji seryjnej

·         osadza i łączy pliki

·         organizuje współdziałanie różnych aplikacji przy rozwiązywaniu problemów z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów informatycznych – podejście algorytmiczne

2

·         rozumie podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu

·         wyjaśnia kolejne kropki w podejściu algorytmicznym

·         rozwiązuje prosty problem na podstawie instrukcji

·         rozwiązuje różne problemy przy podejściu algorytmicznym na podstawie instrukcji

·         samodzielnie rozwiązuje problemy przy podejściu algorytmicznym

·         diagnozuje problem, wskazuje różne rozwiązania

Tworzenie relacyjnych baz danych

2

·         rozumie pojęcie relacyjnej bazy danych

·         rozumie podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnej bazy danych

·         potrafi utworzyć plik w aplikacji bazy danych

·         wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnej bazy danych

·         przygotowuje tabele do budowania pliku relacyjnej bazy danych

·         importuje dane z arkusza kalkulacyjnego do programu relacyjnej bazy danych

·         tworzy relacje i proste kwerendy

·         tworzy kwerendy do rozwiązania prostych problemów

·         tworzy zaawansowane kwerendy i raporty

Razem

34

 

 

 

 

 

 

Opracował: Leszek Bernaczyk