Wymagania programowe na poszczególne oceny

 

1.

Alarmowanie i ewakuacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczająca

 

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

 

[1]

 

[1+2]

[1+2+3]

[1+2+3+4]

[1+2+3+4+5]

Uczeń:

Uczeń:

 

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

 

definiuje i rozpoznaje

opisuje kluczowe elementy

•omawia zasady ewakuacji ludności

•opisuje sposoby postępowania

redaguje treść komunikatu

 

rodzaje alarmów oraz

szkolnej instrukcji ewakuacji:

 

w przypadku odcięcia dróg

ostrzegawczego o zbliżającym

 

sygnałów alarmowych

o

sygnały

 

ewakuacyjnych

się (wybranym) zagrożeniu

 

charakteryzuje zasady

o

drogi ewakuacji, wyjścia

 

 

dla miejscowości, w której

 

zachowania się ludności

 

ewakuacyjne

 

 

mieszka

 

po ogłoszeniu alarmu

o

miejsce zbiórki

 

 

 

 

 

 

ewakuowanej ludności

 

 

 

 

 

o

zasady zachowania się

 

 

 

 

 

 

uczniów podczas

 

 

 

 

 

 

ewakuacji ze szkoły

 

 

 

 

 

 

(internatu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Podstawy pierwszej pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczająca

dostateczna

 

dobra

bardzo dobra

celująca

 

[1]

[1+2]

 

[1+2+3]

[1+2+3+4]

[1+2+3+4+5]

 

 

 

 

 

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje definicję i

•opisuje rolę układów:

 

wyjaśnia rolę układu

potrafi zainstalować w

należy do społecznych

 

wymienia cele oraz

oddychania, krążenia i

 

nerwowego, układu krążenia i

telefonie komórkowym

podmiotów współpracujących

 

zadania pierwszej

nerwowego dla

 

układu oddechowego w

dostępny w miejscu

z systemami Państwowego

 

pomocy

prawidłowego

 

utrzymywaniu podstawowych

zamieszkania system

Ratownictwa Medycznego lub

wymienia działania

funkcjonowania organizmu

 

funkcji życiowych

ostrzegania o lokalnych

Krajowego Systemu

 

wchodzące w zakres

•podaje przykłady zagrożeń w

 

opisuje następstwa zaburzeń

zagrożeniach

Ratowniczo-Gaśniczego

 

pierwszej pomocy

środowisku domowym,

 

czynności tych układów

 

 

 

 

ulicznym i wodnym, w

 

 

 

 


 

1


potrafi rozpoznać osobę

 

przestrzeniach podziemnych,

 

w stanie zagrożenia życia

 

w lasach

opisuje wyposażenie

wykonuje podstawowe

 

apteczki pierwszej

 

czynności resuscytacji

 

pomocy; wymienia

 

krążeniowo-oddechowej

 

przedmioty, jakie

wykonuje podstawowe

 

powinny się znaleźć w

 

czynności pierwszej pomocy

 

apteczce, np. domowej,

 

w zadławieniu

 

samochodowej

przedstawia metody

opisuje zasady

 

zapewnienia bezpieczeństwa

 

bezpiecznego

 

własnego, osoby

 

postępowania w miejscu

 

poszkodowanej i otoczenia w

 

zdarzenia

 

sytuacjach symulowanych

prawidłowo wzywa

 

podczas zajęć

 

pomoc

wykonuje opatrunek

opisuje zasady

 

osłaniający na ranę w obrębie

 

postępowania z osobą

 

kończyny oraz opatrunek

 

nieprzytomną

 

uciskowy

systematycznie ponawia

wykonuje opatrunek

 

ocenę oddychania u

 

osłaniający na ranę w obrębie

 

osoby nieprzytomnej

 

kończyny oraz opatrunek

opisuje metody

 

uciskowy

 

udzielania pierwszej

omawia i stosuje zasady

 

pomocy w urazach

 

unieruchamiania złamań

 

kończyn

 

kości długich i stawów

omawia zasady

 

(zasada Potta)

 

postępowania

wyjaśnia, na czym polega

 

przeciwwstrząsowego

 

udzielanie pierwszej pomocy

wymienia objawy

 

w oparzeniach

 

związane z najczęstszymi

opisuje zagrożenia dla życia

 

obrażeniami narządu

 

związane z utratą dużej ilości

 

ruchu

 

krwi w krótkim czasie

opisuje metody

 

(wstrząs)

 

udzielania pierwszej

 

 

 

pomocy w urazach

 

 

 

kończyn

 

 

          omawia zasady postępowania z poszkodowanymi, u których podejrzewa się uraz kręgosłupa


przeprowadza wywiad ratowniczy SAMPLE

 

opisuje podstawowe sposoby transportu poszkodowanych z miejsc niebezpiecznych

 

wymienia najczęstsze przyczyny utraty przytomności

 

opisuje znaczenie liter stanowiących skrót nazwy schematu oceny stanu poszkodowanego „A-B-C”

 

wymienia typowe objawy zwiastujące, poprzedzające omdlenie

 

wykonuje podstawowe opatrunki osłaniające w obrębie głowy i tułowia

 

zakłada opatrunek uciskowy na rany w obrębie głowy i tułowia

 

wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci

 

wyjaśnia cel doraźnego unieruchomienia kończyny

 

(ograniczenie ruchu, zmniejszenie bólu, ograniczenie ryzyka pogłębiania urazu, umożliwienie bezpiecznego transportu

 

opisuje działania ratownicze w przypadku ciała obcego w: oku, uchu, nosie

 wymienia i opisuje poszczególne ogniwa łańcucha przeżycia

 

opisuje sytuacje, w jakich można prowadzić resuscytację z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej

 

opisuje algorytm podstawowych czynności resuscytacyjnych u niemowląt i dzieci

 

praktycznie wykorzystuje w sytuacjach symulowanych automatyczny defibrylator (AED)

 

proponuje działania zapobiegające zadławieniu w typowych sytuacjach

 

życia codziennego

 

omawia okoliczności i sposób zakładania opaski uciskowej


uczestniczył w pozaszkolnych formach rywalizacji w ratownictwie medycznym

 


 


2


          rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w zatruciach

 

          opisuje typowe okoliczności i objawy wystąpienia udaru termicznego oraz udaru słonecznego

 

          przedstawia metody przenoszenia poszkodowanych z urazem kręgosłupa

 

          proponuje zastosowanie zastępczych środków opatrunkowych

          w sytuacjach symulowanych prawidłowo unieruchamia kończynę po urazie w zastanej pozycji; wykorzystuje dostępny sprzęt do unieruchomienia złamanej kończyny

 

          opisuje sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku:

 

o zawału serca o udaru mózgu

 

o napadu duszności o porażenia prądem o ukąszenia lub

 

użądlenia

 

o pogryzienia przez zwierzęta

 

o napadu padaczkowego

 

o hipo- lub hiperglikemii


 

 

 

 


3


 

II.                Zagrożenia i działania ratownicze

 

 

Ocena

 

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

[1]

[1+2]

[1+2+3]

[1+2+3+4]

[1+2+3+4+5]


 

Uczeń:

rozpoznaje zagrożenia i ich źródła

 

wymienia nazwy formacji służb działających na rzecz zwalczania skutków zagrożeń

 

wymienia główne przyczyny pożarów

 

opisuje zasady postępowania podczas pożaru

 

wymienia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas pożaru

 

wymienia rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

 

rozpoznaje znaki ochrony przeciwpożarowej

 

rozpoznaje znaki ewakuacji omawia zasady zachowania

 

się w przypadku zdarzeń terrorystycznych (np. w razie wtargnięcia uzbrojonej osoby do szkoły, centrum handlowego

 

wymienia najczęstsze zagrożenia „przemocowe” występujące w szkole

 

wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania

 

wymienia przykładowe materiały, jakie można


 

Uczeń:

wymienia społeczne podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń

 

potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego w zależności od rodzaju pożaru (np. płonąca patelnia, płonący komputer

 

rozpoznaje i opisuje sposób użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

 

charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy

 

przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru lub innych klęsk żywiołowych

 

opisuje zakres i sposób przygotowania się do planowanej ewakuacji

 

opisuje zasady postępowania podczas powodzi, śnieżycy, zejścia lawiny

 

• uzasadnia i proponuje skuteczne sposoby zapobiegania panice


 

Uczeń:

 

charakteryzuje działalność społecznych podmiotów ratowniczych, w tym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskiego

 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

wyjaśnia zadania tych służb

 

omawia zasady profilaktyki pożarowej

 

opisuje sposoby gaszenia najczęściej występujących pożarów (w zarodku)

 

wyjaśnia znaczenie pojęcia cyberprzemocy

 

opisuje procedury postępowania w przypadku jej wystąpienia

 

podaje przykłady najczęściej występujących okoliczności znalezienia niewypałów i niewybuchów

 

rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach

 

wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność


 

Uczeń:

opisuje sposoby postępowania osób odciętych przez pożar od dróg ewakuacji

 

omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych

 

wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące cyberprzemocy i proponuje właściwą na nie reakcję


 

Uczeń:

należy do młodzieżowych struktur OSP, WOPR lub innych formacji ratowniczych

 

jest uczniem tzw. klas mundurowych

 

•uczestniczył w pozaszkolnych formach rywalizacji z zakresu obrony cywilnej, ochrony p.poż. lub zarządzania kryzysowego

 


 

4


wykorzystywać jako

zastępcze środki ochrony

dróg oddechowych i skóry

       wymienia sposoby

 

zabezpieczenia żywności i

wody przed skażeniami

       wyjaśnia znaczenie pojęć:

 

odkażanie, dezaktywacja,

dezynfekcja, deratyzacja

       wyjaśnia, na czym polegają

 

zabiegi specjalne i sanitarne

 

       opisuje obowiązki pieszego

i kierowcy podczas

przejazdu pojazdu

 

uprzywilejowanego

 

 

 

 

III.

System obrony państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczająca

 

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

 

[1]

 

[1+2]

[1+2+3]

[1+2+3+4]

[1+2+3+4+5]


 

Uczeń:

 

rozróżnia zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny

 

opisuje istotę oraz wymienia elementy składowe systemu bezpieczeństwa, jego poszczególne instytucje, charakter związków między nimi

 

wymienia nazwy formacji służb mundurowych (w tym obrony terytorialnej) zapewniających bezpieczeństwo państwa; wyjaśnia zadania tych służb

 

rozpoznaje podstawowe typy uzbrojenia Sił Zbrojnych RP


 

 

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• omawia zadania, strukturę oraz

• identyfikuje wyzwania dla

• wyjaśnia znaczenie pojęcia siatki

• rozróżnia stopnie wojskowe i

podstawowe uzbrojenie i

bezpieczeństwa indywidualnego

bezpieczeństwa i infrastruktury

policyjne

wyposażenie Sił Zbrojnych RP

i zbiorowego, kategoryzuje je,

krytycznej

• rozróżnia stopnie Państwowej Straży

• podaje przykłady zarządzeń, jakie

przypisuje im właściwe znaczenie

• wymienia zadania i kompetencje

Pożarnej

mogą wydać władze w związku z

w kontekście bezpieczeństwa

władz państwowych oraz

• jest aktywnym członkiem organizacji

kryzysem

lokalnego i całego państwa

samorządowych w zakresie

skautowych lub proobronnych

• wymienia i uzasadnia

• wymienia rodzaje świadczeń

obronności

• jest członkiem grup

geopolityczne, militarne i

obywateli na rzecz obronności

• wyjaśnia podstawowe zasady

rekonstrukcyjnych, klubów

gospodarcze aspekty

• wymienia elementy składowe

międzynarodowego prawa

historyczno-kolekcjonerskich itp.

bezpieczeństwa państwa

systemu bezpieczeństwa państwa,

humanitarnego

• doskonali się w wybranej dyscyplinie

• identyfikuje obiekty opatrzone

jego poszczególne instytucje,

 

(sporcie) przydatnej w zakresie

międzynarodowymi znakami

charakter związków między nimi

 

obronności kraju (sporty walki,

ochrony zabytków

• określa zakres działania wybranych

 

strzelectwo, lekkoatletyka, biegi na

 

stowarzyszeń i organizacji, jak: Liga

 

orientację, jeździectwo, sporty

 

Obrony Kraju, Polski Czerwony

 

motorowe i motorowodne, pływanie,

 

Krzyż, Związek Strzelecki „Strzelec”

 

 

 

 

 

 

 


 

5


• rozpoznaje podstawowe typy

 

 

 

nurkowanie, spadochroniarstwo,

uzbrojenia

 

 

 

surwiwal, bushcraft, prepersing itp.)

 

 

 

 

 

 

IV.

Edukacja zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczająca

 

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

 

[1]

 

[1+2]

[1+2+3]

[1+2+3+4]

[1+2+3+4+5]


 

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• wyjaśnia wpływ stresu na

• wymienia czynniki ryzyka chorób

• wyjaśnia związki między aktywnością

zdrowie

cywilizacyjnych, jak: nadciśnienie

fizyczną, zwyczajami żywieniowymi i

• opisuje podstawowe sygnały i

tętnicze, cukrzyca, zaburzenia

dobrostanem emocjonalnym

objawy problemów ze

gospodarki lipidowej, otyłość

• odróżnia czynniki środowiskowe i

zdrowiem psychicznym (stres

• wyjaśnia zależności między

społeczne (korzystne i szkodliwe), na

fizyczny i emocjonalny,

zdrowiem fizycznym, zdrowiem

które człowiek może mieć wpływ, od

zaburzenia odżywiania,

psychicznym i zdrowiem

takich, na które wpływu mieć nie

depresja kliniczna)

emocjonalnym a zdrowiem

może

• dobiera i demonstruje

społecznym

• definiuje pojęcia bulimii i anoreksji

umiejętności komunikacji

• wymienia zachowania sprzyjające

• wyjaśnia następstwa tych chorób

interpersonalnej istotne dla

zdrowiu (prozdrowotne) oraz

• analizuje objawy różnych rodzajów

zdrowia i bezpieczeństwa

zagrażające zdrowiu; wśród

uzależnień behawioralnych, w tym

(odmowa, zachowania

zagrażających zdrowiu wskazuje te,

uzależnienia od komputera, internetu,

asertywne, negocjowanie)

które szczególnie często występują

hazardu

• wyjaśnia zagadnienia związane

wśród nastolatków

• wyjaśnia, w jaki sposób można unikać

z właściwym, racjonalnym

• opisuje konstruktywne i

picia alkoholu, palenia tytoniu, brania

żywieniem

niekonstruktywne sposoby radzenia

dopalaczy

• uzasadnia jego znaczenie dla

sobie z emocjami, w tym

• potrafi ocenić intensywność wysiłku

zdrowia i rozwoju, w tym

negatywnymi

fizycznego (np. na podstawie pomiaru

ochrony przed chorobami

 

częstości akcji serca w czasie i po

przewlekłymi

 

wysiłku

• wyjaśnia zagadnienia związane

 

 

z właściwą i racjonalną

 

 

aktywnością fizyczną

 

 

• wyjaśnia wpływ substancji

 

 

psychoaktywnych na

 

 

sprawność kierowcy•

 

 


 

Uczeń:

 

  analizuje wartość odżywczą produktów żywnościowych, np. na podstawie informacji o ich składzie umieszczanych przez producenta na opakowaniu

 

  definiuje pojęcie wskaźnika masy ciała (BMI) i potrafi określić, do czego on służy

 

  ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem; ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia

 

  ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia


 

Uczeń:

 

  układa własny, zbilansowany jadłospis na tydzień

 

  proponuje zestaw ćwiczeń i aktywności ruchowej, dostosowany do własnych możliwości, na wybraną porę roku

 

  jest uczestnikiem zorganizowanych form sportu, rekreacji lub wypoczynku (np. klub, sekcja)

 


 

 

 

 

6