Wszystkie umiejętności zapisane w tabeli zwykłą czcionką dotyczą zarówno kształcenia
w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Wymagania programowe dotyczące kształcenia w zakresie rozszerzonym zapisano pogrubioną czcionką.

 

 

KLASA PIERWSZA

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

              (K)

- podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru liczb

- rozkłada na czynniki pierwsze liczby naturalne

- zna definicję wartości bezwzględnej i oblicza wartość bezwzględną liczby rzeczywistej

- zna kolejność wykonywania działań, pojęcia: liczba przeciwna i liczba odwrotna

- zna sposoby wykonywania czterech podstawowych działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych , zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie przy wykonywaniu działań,

- porównuje dwie liczby

- wykonuje działania na liczbach wymiernych,

- znajduje rozwinięcia dziesiętne liczby wymiernej,

- sprawdza, czy wynik obliczeń jest liczbą wymierną,

- zna różnicę między  błędem bezwzględnym a błędem względnym przybliżeń

- zna pojęcie procentu , punktu procentowego , potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (lokaty i kredyty),

- zamienia procent pewnej wielkości na ułamek i odwrotnie,

- oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,  procent danej liczby, liczbę na podstawie danego jej procentu,

odczytuje informacje dane za pomocą diagramów procentowych

- sporządza diagramy procentowe

- zna definicję potęgi o wykładniku naturalnym i całkowitym ujemnym,

- zna wzory na mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach, wzory na mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach  i na potęgowanie potęgi, sposoby wykonywania działań na potęgach,

- oblicza potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych ujemnych, mnoży i dzieli potęgi o jednakowych podstawach , mnoży i dzieli potęgi o jednakowych wykładnikach, umie potęgować potęgi,  potęgować iloczyny i ilorazy,

 - zna definicję pierwiastka arytmetycznego ,prawa działań na pierwiastkach, wzór na obliczanie pierwiastka n–tego stopnia z n–tej potęgi, wzór na obliczanie n–tej potęgi pierwiastka n–tego stopnia,  jak oblicza się pierwiastki iloczynu i ilorazu oraz iloczyn i iloraz pierwiastków,

- wie jak oblicza się pierwiastek n–tego stopnia z n–tej potęgi oraz jak oblicza się n–tą potęgę pierwiastka n–tego stopnia z liczby nieujemnej,

- umie obliczać pierwiastki n–tego stopnia

- zna budowę twierdzenia

- zna pojęcie: wyrażenia algebraicznego , jednomianu , jednomianu uporządkowanego,  jednomianów podobnych

zna wzory skróconego mnożenia (kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów)

- rozumie zasadę:  redukowania wyrazów podobnych ,  zapisywania i nazywania wyrażeń algebraicznych, dodawania i odejmowania sum algebraicznych ,  mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian ,  mnożenia sumy algebraicznej przez sumę

algebraiczną

- buduje  proste wyrażenia algebraiczne

- odczytuje proste  wyrażenia algebraiczne

- dodaje, odejmuje, mnoży sumy algebraiczne

- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

- zaznacza na osi liczbowej przedziały liczbowe

- wyznacza iloczyn, sumę i różnicę przedziałów liczbowych

- zapisuje  podane przedziały liczbowe za pomocą nierówności i odwrotnie

- rozwiązuje  równania i nierówności pierwszego stopnia

podaje  interpretację geometryczną rozwiązania nierówności liniowej

- rozwiązuje  układy równań pierwszego stopnia metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników

- zna interpretację geometryczną układu równań liniowych

-  zna pojęcie wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

- wyznacza zmienną z prostego wzoru

- oblicza wyróżnik równania kwadratowego i jego pierwiastki

- rozwiązuje równania kwadratowe niezupełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując wzory skróconego mnożenia

- określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika

- stosuje wzory Viète’a do wyznaczania sumy i iloczynu pierwiastków równania kwadratowego oraz do określania znaków pierwiastków trójmianu kwadratowego bez wyznaczania ich wartości, przy czym sprawdza najpierw ich istnienie

      rozumie  intuicyjnie  pojęcie  podobieństwa

      oblicza  wymiary  figury  podobnej  do  danej  w  danej  skali

      zna cechy podobieństwa trójkątów i stosuje je, aby wykazać, że trójkąty są podobne

      zna cechy przystawania trójkątów i potrafi na ich podstawie wykazać przystawanie trójkątów

      zna związki miarowe w trójkącie równobocznym i  prostokątnym

- rozróżnia kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzemianległe, odpowiadające,

- rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne

- stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie

-sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt

- stosuje twierdzenie Pitagorasa

- oblicza pola trójkątów

- zna rodzaje czworokątów , ich własności, wzory na obliczanie i oblicza  pola i obwody czworokątów

- rozpoznaje przyporządkowania będące funkcjami

- określa funkcję różnymi sposobami (wzorem, tabelką, wykresem, opisem słownym)

- oblicza wartość funkcji dla różnych argumentów na podstawie wzoru funkcji

- poprawnie stosuje pojęcia związane z pojęciem funkcji: dziedzina, zbiór wartości, argument, wartość  i wykres funkcji

- odczytuje z wykresu dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, najmniejszą i największą wartość funkcji

- oblicza argument odpowiadający podanej wartości funkcji

- wyznacza dziedzinę funkcji określonej tabelką lub opisem słownym

- odczytuje  wartości funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z: 

   tabelki, grafu, wykresu

- wskazuje miejsca zerowe funkcji

- odczytuje własności funkcji z wykresu

- wyznacza miejsca zerowe funkcji danej wzorem (w prostych przykładach)

- określa na podstawie wykresu przedziały monotoniczności funkcji

- rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu

- rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem

- oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie

- wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej

- interpretuje współczynniki ze wzoru funkcji liniowej

- wyznacza algebraicznie oraz odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (ujemne)

- odczytuje z wykresu funkcji liniowej jej własności: dziedzinę, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność

-zna postać ogólną prostej i potrafi przekształcić ją do postaci kierunkowej(o ile to możliwe)

- rysuje prostą daną w postaci ogólnej

      wyjaśnia  związek  pomiędzy  liczbą  rozwiązań  układu  dwóch  równań   liniowych   z   dwiema   niewiadomymi   a   wzajemnym  położeniem  prostych

      rozwiązuje graficznie i algebraicznie układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi

- rysuje wykres funkcji i podaje jej własności

- sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji kwadratowej

- oblicza współrzędne wierzchołka paraboli

- oblicza miejsca zerowe funkcji kwadratowej

- zna pojęcie postaci kanonicznej i iloczynowej funkcji kwadratowej

- rysuje wykres funkcji kwadratowej i określa jej własności

- zna nierówność kwadratową i rozwiązuje typowe nierówności kwadratowe

- zna pojęcie f. trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym

- oblicza f. trygonometrycznych kątów ostrych

- oblicza długości boków trójkąta prostokątnego, mając wśród danych jedną z f.tryg jednego z kątów ostrych

odczytuje  z tablic lub oblicza za pomocą kalkulatora wartość f.tryg danego kąta lub miarę kąta, mając dane jego f.tryg

- konstruuje  kąty ostre, mając dane wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów

- zna wartości funkcji trygonometrycznych

kątów 30, 45, 60

- zna podstawowe tożsamości trygonometryczne  i związki między funkcjami

trygonometrycznymi kąta α i kąta 90α

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

 

- rozumie ideę prostego dowodu twierdzenia

-  stosuje zaokrąglanie liczb,

- zna  różnicę między rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej

- porównuje liczby wymierne

rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach

znajduje największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność liczb

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczeń procentowych

-  oblicza błędy bezwzględne i błędy względne przybliżeń

zapisuje  liczby w postaci potęg,  iloczynu potęg

zapisuje liczby w notacji wykładniczej

- przedstawia potęgi w postaci:  iloczynu i ilorazu potęg o jednakowych podstawach, iloczynu i ilorazu potęg o jednakowych wykładnikach

- porównuje potęgi

- doprowadza wyrażenia do najprostszych postaci, stosując działania na potęgach (w tym potęg o wykładniku wymiernym i rzeczywistym)

- oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz wartość pierwiastka nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej

- wyłącza czynnik przed znak pierwiastka

- włącza czynnik pod znak pierwiastka

- stosując odpowiednie twierdzenia, wykonuje działania na pierwiastkach tego samego stopnia

- usuwa niewymierność z mianownika w wyrażeniach typu ,

 

-zna  pojęcie  dowodu wprost oraz dowodu niewprost

- wskazuje założenia oraz tezę twierdzenia

formułuje  twierdzenia w postaci implikacji

- doprowadza wyrażenia algebraiczne do prostszych postaci

- odczytuje trudniejsze  wyrażenia algebraiczne

- zapisuje obwody i pola figur za pomocą wyrażeń algebraicznych

- wyłącza wspólne czynniki poza nawias

- przekształca wyrażenia algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia

- zapisuje  treści zadań za pomocą równań i nierówności

- rozwiązuje  układy równań pierwszego stopnia metodą przeciwnych współczynników

- zapisuje  treści zadań w postaci układów równań

- oblicza wartości bezwzględne liczb

- stosuje interpretację geometryczną wartości bezwzględnej liczby do rozwiązywania elementarnych równań i nierówności typu

- stosuje interpretację geometryczną wartości bezwzględnej liczby do rozwiązywania równań
i nierówności typu
,

- rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki równania

    kwadratowego

      bada,  czy  dane  prostokąty  są  podobne

      znajduje  skalę  podobieństwa  dwóch  figur  podobnych

      stosuje własności kątów w prostych zadaniach

      wykorzystuje wzory na przekątną kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego

- wyznacza dziedzinę funkcji danej wzorem, wymagającym jednego założenia

- podaje  argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne

- sporządza wykresy funkcji spełniających określone warunki

- sporządza wykres funkcji określonej wzorem

- stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznych

- zna pojęcie różnowartościowości funkcji

- podaje przykłady funkcji liniowych opisujących sytuacje z życia codziennego

- wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dane dwa punkty

wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykresem jest dana prosta

- wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych

- sprawdza algebraicznie i graficznie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej

- przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie

- sprawdza, czy dane trzy punkty są współliniowe

- stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych

- wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy (prostopadły) do wykresu danej funkcji liniowej lub do prostej danej w postaci ogólnej

- rozstrzyga, czy dany układ dwóch równań liniowych jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny

- określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznej

- rozwiązuje graficznie układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi

- oblicza współrzędne punktu przecięcia wykresów dwóch funkcji liniowych

- sporządza wykresy funkcji: , , , , na podstawie danego wykresu funkcji

- sporządza wykresy funkcji: , , mając dany wykres funkcji

- rysuje wykres funkcji kwadratowej danej w postaci kanonicznej i podaje jej własności

- ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej na podstawie informacji o przesunięciach wykresu

- wyznacza wzór funkcji której wykresem jest parabola

- przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie

- zapisuje  wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej

- zapisuje  wzór funkcji kwadratowej spełniającej dane warunki

- oblicza  współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych oraz współrzędne jej wierzchołka

oblicza miejsca zerowe funkcji kwadratowej

określa liczbę miejsc zerowych funkcji kwadratowej w zależności od wartości wyróżnika trójmianu kwadratowego

- oblicza, dla jakich argumentów funkcja spełnia określone warunki

- oblicza współrzędne punktów przecięcia wykresów danych funkcji

- rozwiązuje nierówności kwadratowe

- rysuje wykres funkcji y = |f(x)|, gdy dany jest wykres funkcji kwadratowej y = f(x)

- rozwiązuje proste równania i nierówności kwadratowe z parametrem

- znajduje iloczyn, sumę i różnicę zbiorów rozwiązań nierówności kwadratowych

- określa argumenty, dla których wartości jednej funkcji są większe od wartości

drugiej funkcji

- opisuje  zależności między wielkościami za pomocą funkcji kwadratowej

-  rozwiązuje  zadania tekstowe stosując własności funkcji kwadratowej

-  wyznacza wartość  największą i najmniejszą w przedziale domkniętym

-  wyznacza wartość  największą i najmniejszą w przedziale domkniętym

- oblicza tangens kąta nachylenia prostej y = ax + b do osi x

- rozwiązuje  trójkąty prostokątne

- oblicza pole  trójkąta z zastosowaniem sinusa kąta

- sposób wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznych

kątów 30, 45, 60

- oblicza wartości funkcji trygonometrycznych, mając daną wartość jednej z nich

- przekształca wyrażenia, stosując podstawowe tożsamości trygonometryczne

sprawdza proste  tożsamości trygonometryczne

 

     DOBRY

         (R)

Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

- stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp.

- wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia liczby naturalnej w postaci a ∙ k + r

- konstruuje odcinki o długościach niewymiernych

- usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

- wykonuje działania łączne na liczbach rzeczywistych

- zamienia ułamek dziesiętny okresowy na ułamek zwykły

- oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa (mniejsza) od drugiej

- rozwiązuje proste równania i nierówności z zastosowaniem wartości bezwzględnej

- podaje  przykłady liczb wymiernych i niewymiernych spełniających określone

warunki

-  zna twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze

-  zna dowód niewymierności  

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach

- rozwiązuje złożone zadania tekstowe, wykorzystując obliczenia procentowe

- ocenia dokładność zastosowanego przybliżenia

- oblicza wartości i przekształca wyrażenia arytmetyczne, w których występują potęgi  i pierwiastki

rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na potęgach

- porównuje ilorazowo i różnicowo liczby podane w notacji wykładniczej

-  wykonuje działania na potęgach o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych

- dowodzi  twierdzenia metodą wprost oraz metodą niewprost

- buduje  i nazywa wyrażenia algebraiczne o wielodziałaniowej konstrukcji

wykorzystuje wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań związanych

z podzielnością i dzieleniem z resztą

- posługuje  się wzorem (a− 1)(1 + a+ ...+ an−1) =an−1

- stosuje wzory skróconego mnożenia w tym również na: sześcian sumy i różnicy oraz sumę i różnicę sześcianów

- zapisuje przedziały liczbowe za pomocą nierówności z zastosowaniem wartości bezwzględnej

- graficznie przedstawia sumę, różnicę i iloczyn zbiorów

wyznacza sumy, różnice i iloczyny podanych przedziałów

- przekształca wyrażenia algebraiczne, korzystając z własności wartości bezwzględnej

- wykorzystuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną

- zapisuje treści zadań za pomocą równań lub nierówności oraz przedstawia ich rozwiązania

- tworzy układy równań, mając dane rozwiązania

rozwiązuje  zadania tekstowe za pomocą układów równań

- zapisuje konieczne założenia w trakcie przekształcania wzorów

- rozwiązuje zadania tekstowe (zad praktyczne) z zastosowaniem równań kwadratowych

-  rozwiązuje  układy równań prowadzące do równania kwadratowego

- rozwiązuje równania dwukwadratowe oraz inne równania sprowadzalne do równań kwadratowych przez podstawienie niewiadomej pomocniczej

- stosuje wzory Viète’a do obliczania wartości wyrażeń zawierających sumę i iloczyn pierwiastków trójmianu kwadratowego, np.

- rozwiązuje proste równania i nierówności kwadratowe z parametrem

 

- stosuje własności kątów w trudniejszych zadaniach

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia do niego odwrotnego

- rozwiązuje zadania na obliczanie pól i obwodów trójkątów

- przeprowadza dowody geometryczne odwołując się do cech przystawania i cech

  podobieństwa trójkątów

-oblicza pola i obwody figur podobnych

- rozpoznaje i opisuje zależności funkcyjne w otaczającej nas rzeczywistości

- przedstawia daną funkcję na różne sposoby

- określa dziedzinę oraz wyznacza miejsca zerowe funkcji danej wzorem, który wymaga

   kilku założeń

- na podstawie definicji bada monotoniczność funkcji danej wzorem

- podaje  argumenty, dla których wartości funkcji spełniają określone warunki

- analizuje  funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski

- na podstawie wykresu funkcji określa liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od wartości parametru m

- na podstawie wykresu funkcji odczytuje zbiory rozwiązań nierówności:  dla ustalonej wartości parametru

- sprawdza, dla jakich wartości parametru funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca, stała

- rysuje wykres funkcji przedziałami liniowej i omawia jej własności

- oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji liniowych oraz osiami układu współrzędnych

- uzasadnia na podstawie definicji monotoniczność funkcji liniowej

- sprawdza, dla jakich wartości parametru dwie proste są równoległe, prostopadłe

- określa  związek między przekształceniem wykresu funkcji a wzorem funkcji, której wykres otrzymano w wyniku przekształcenia

 

- na podstawie wykresu określa liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od parametru m, gdzie  y = f(x) jest funkcją kwadratową

- oblicza pola figur spełniających określone warunki

- rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań lub nierówności kwadratowych

- rozwiązuje zadania tekstowe  stosując własności funkcji kwadratowej  (kontekst praktyczny)

-  rozwiązuje zadania, wykorzystując własności funkcji kwadratowej

- rozwiązuje  zadania tekstowe, wykorzystując wiadomości o funkcjach  trygonometrycznych.

- rozwiązuje  zadania tekstowe, wykorzystując wiadomości o funkcjach trygonometrycznych kątów 30, 45, 60

- sprawdza   tożsamości trygonometryczne

 

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

- rozwiązuje trudniejsze  zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach, potęgach   oraz procentów

- oblicza wartości skomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki

- buduje  i nazywa wyrażenia algebraiczne o  znacznej wielodziałaniowej konstrukcji

- wykorzystywać wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań  trudniejszych związanych z podzielnością i dzieleniem z resztą

- wyznacza przedziały liczbowe określone za pomocą wartości bezwzględnej

-  rozwiązuje trudniejsze  zadania tekstowe za pomocą układów równań

- rozwiązuje układy równań z parametrem

- dobiera równania w układach tak, aby otrzymywać żądane rodzaje układów

- przeprowadza dowody dotyczące liczb rzeczywistych

- rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z parametrem o wyższym stopniu

  trudności

- wyprowadza wzory Viète’a

- rozwiązuje  zadania wieloetapowe na obliczanie pól i obwodów figur

- korzysta z tw. o związkach miarowych miedzy odcinkami stycznych i siecznych

 

- odczytuje z wykresów funkcji rozwiązania równań i nierówności typu f(x) = g(x), f(x)<g(x), f(x)>g(x)

- szkicuje wykres funkcji spełniającej podane warunki

- rozwiązuje algebraicznie układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi

- mając dany wykres funkcji , szkicuje wykres funkcji będący efektem wykonania kilku operacji

- rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z parametrem o wyższym stopniu trudności

- wyprowadza wzór na jedynkę trygonometryczną oraz pozostałe związki między

  funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta

- przekształca wyrażenia trygonometryczne, stosując związki między funkcjami  

  trygonometrycznymi tego samego kąta

 

    CELUJĄCY

            (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność  rozwiązywania  zadań  znacznie  wykraczających  poza  wymagania  na  poziomie  D  stopniem  trudności  lub  tematyką.