KLASA DRUGA

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

              (K)

      Zna definicję potęgi o wykładniku wymiernym i wykonuje działania na potęgach o takich wykładnikach.

      oblicza  wartość  logarytmu w najprostszych przypadkach np. 

      korzysta  ze  wzorów  na  logarytm  iloczynu,  ilorazu  i  potęgi

      szkicuje  wykres  dowolnej  funkcji  wykładniczej określa jej własności

      oblicza  wartość  wielkości  opisanej  podaną  funkcją  wykładniczą

      porządkuje jednomiany

       rozpoznaje  sumy algebraiczne,  dodaje  je,  odejmuje  i  mnoży

      Rozwiązuje równania kwadratowe

      Rozwiązuje proste równania stopni wyższych

      Zna i  potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia

      Zna definicję proporcjonalności odwrotnej

      Rozwiązuje zadania tekstowe stosując proporcjonalność odwrotną

- zna i rozumie pojęcie wyrażenia wymiernego

- zna i rozumie pojęcie wartości liczbowej wyrażenia wymiernego

- zna i rozumie pojęcie dziedziny wyrażenia wymiernego

- zna i rozumie pojęcie równości wyrażeń wymiernych

- potrafi obliczać wartości liczbowe wyrażeń wymiernych dla podanych wartości zmiennej

- potrafi określać dziedzinę wyrażenia wymiernego

- potrafi upraszczać wyrażenia wymierne

- potrafi dodawać, odejmować, mnożyć wyrażenia wymierne

- zna i rozumie pojęcie równania wymiernego

- zna i rozumie sposoby rozwiązywania prostych równań wymiernych

- potrafi rozwiązywać proste równania wymierne

- potrafi określać założenia, przy których dane równanie wymierne ma sens

- potrafi przekształcać wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość

- zna i rozumie pojęcie hiperboli

- zna i rozumie zasady sporządzania wykresów funkcji: y = −f (x), y = f (x + a) + b, gdy dany jest wykres funkcji y = f (x)

- zna i rozumie położenie gałęzi hiperboli w zależności od znaku a

- potrafi określać dziedzinę i sporządzać wykres funkcji f (x) =

- potrafi określać położenie gałęzi hiperboli w zależności od znaku a

- potrafi określać własności funkcji y=

      rozumie  intuicyjnie  pojęcie  ciągu,  oblicza  dany  wyraz  ciągu

      podaje przykłady ciągów monotonicznych, arytmetycznych i geometrycznych

      określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego

      uzasadnia, że ciąg nie jest monotoniczny, gdy danych jest kilka jego wyrazów

      rozumie   intuicyjnie  pojęcie   ciągu   arytmetycznego   (geometrycznego),  podaje  i  rozpoznaje  przykłady

      potrafi  utworzyć  kolejne  wyrazy  ciągu  arytmetycznego  (geometrycznego),  znając  pierwszy  wyraz  i  różnicę  (iloraz)

      potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego stosując wzór na n-ty wyraz ciągu

      oblicza  odsetki  lokat:  rocznych  według  podanego  oprocentowania

      wyznacza równanie prostej prostopadłej bądź równoległej do danej prostej.

      Zna i stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku, pole koła i pole wycinka kołowego, stosuje te wzory do obliczania pól i obwodów figur

      Określa wzajemne położenie dwóch okręgów, mając dane promienie tych okręgów i odległość środków

      Określa wzajemne położenie prostej i okręgu przy danych warunkach

      Rozpoznaje kąty wpisane i środkowe, stosuje twierdzenie dotyczące kąta środkowego i wpisanego opartych na tym samym łuku

      Podaje różne wzory na pole trójkąta i oblicza pole trójkąta dobierając odpowiedni wzór

      Rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny i prostokątny

      Podaje wzory na pole równoległoboku, rombu i trapezu i stosuje je

      Oblicza pole wielokątów foremnych

      oblicza  odległość  między  punktami o  danych  współrzędnych

      zna i stosuje wzór na współrzędne środka odcinka

      zna pojęcie symetrii osiowej, podaje figury osiowosymetryczne, znajduje osie symetrii figury

      zna pojęcie symetrii środkowej, podaje figury środkowo- symetryczne, znajduje środek symetrii figury

      zna pojęcie f. trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym

      oblicza f. trygonometryczne kątów ostrych

      oblicza długości boków trójkąta prostokątnego, mając wśród danych jedną z f. trygonometrycznych  jednego z kątów ostrych

      rozwiązuje trójkąty prostokątne

      odczytuje  z tablic lub oblicza za pomocą kalkulatora wartość f. trygonometryczne danego kąta lub miarę kąta, mając dane jego f .trygonometryczną 

- konstruuje  kąty ostre, mając dane wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów

- zna wartości funkcji trygonometrycznych

   kątów 30, 45, 60

- zna podstawowe tożsamości trygonometryczne  i związki między funkcjami

      trygonometrycznymi kąta α i kąta 90α

 

 

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

- potrafi rozkładać sumy algebraiczne na czynniki, stosując:

                  – wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias

                  – wzory skróconego mnożenia

                  – rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki w zależności od znaku

                     wyróżnika

      rozwiązuje  proste  równania  wyższych stopni

      stosuje wzory skróconego mnożenia przy przekształcaniu sum algebraicznych

- potrafi: obliczać wartości liczbowe wyrażeń wymiernych dla podanych wartości zmiennej, określać dziedzinę wyrażenia wymiernego, podawać przykłady wyrażeń wymiernych spełniających dane warunki, upraszczać wyrażenia wymierne, dodawać, odejmować, mnożyć wyrażenia wymierne

- zna i rozumie sposoby rozwiązywania równań wymiernych

- potrafi: rozwiązywać równania wymierne, określać założenia, przy których dane równanie wymierne ma sens,

dzielić wyrażenia wymierne, przekształcać wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość

- zna i rozumie pojęcie osi symetrii hiperboli, pojęcie wierzchołków hiperboli

- zna i rozumie zasady sporządzania wykresów funkcji: y = −f (x),  y = f (x + a) + b, gdy dany jest wykres funkcji y = f (x) ,

- potrafi określać wzór funkcji, która powstanie, gdy wykres funkcji f (x) =

         odbijemy symetrycznie względem osi układu współrzędnych

         odbijemy symetrycznie względem początku układu współrzędnych

         przesuniemy równolegle o a jednostek w prawo lub w lewo i o b jednostek do góry lub w dół

- potrafi określać dziedzinę i sporządzać wykres funkcji f (x) =

- potrafi: określić własności wykresu funkcji f (x) =

- ustala równania asymptot wykresów funkcji w/w

- przekształca wykresy funkcji wykładniczej

 

      oblicza  wartość  logarytmu: dziesiętnego  lub  naturalnego  za  pomocą  kalkulatora

      wyjaśnia,  w  jaki  sposób  własności  funkcji  postaci  y  = ax zależą  od  liczby  a;  odczytuje  własności  funkcji  wykładniczej  z  jej  wykresu (zadania prostsze)

      wykorzystuje  własności  funkcji wykładniczej  do  rozwiązywania  zadań  opisywanych  za  pomocą  takich  funkcji (zadania prostsze)

      stosując prawa działań na logarytmach oblicza wartości wyrażeń zawierających logarytmy

 

      znajduje  regułę,  którą  można  opisać  ciąg,  którego  kolejne  wyrazy  zostały  podane  i  w  prostych  wypadkach  zapisuje  ją  wzorem

      rozwiązuje zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego o wyższym stopniu trudności – stosując wzory na: n-ty wyraz ciągu i wzory na sumę n początkowych wyrazów ciągu

      udowadnia, że dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny

      zapisuje w postaci równania informację o tym ,że trzy dane liczby tworzą ciąg arytmetyczny lub geometryczny

      oblicza  odsetki  lokat: w  procencie  składanym

       

określa wzajemne położenie okręgu i prostej, porównując odległość jego środka od prostej z długością promienia okręgu

 

      zna i rozumie pojęcie: okrąg  opisany  na  wielokącie,  okrąg  wpisany  w  wielokąt

      wykonuje konstrukcje okręgu wpisanego w dany trójkąt i okręgu opisanego na danym trójkącie

      wykonuje konstrukcje figury symetrycznej do danej

      oblicz pola i obwody trójkątów i czworokątów, wykorzystując związki miarowe w tych figurach

- oblicza tangens kąta nachylenia prostej y = ax + b do osi x

- rozwiązuje  trójkąty prostokątne stosując funkcje trygonometryczne

- oblicza pole  trójkąta z zastosowaniem sinusa kąta

- sposób wyznaczania wartości funkcji trygonometrycznych

   kątów 30, 45, 60

- oblicza wartości innych funkcji trygonometrycznych, mając daną wartość jednej z nich

- przekształca wyrażenia, stosując podstawowe tożsamości trygonometryczne

 

     DOBRY

         (R)

Uczeń poza wymaganiami na ocenę dopuszczającą i dostateczną:

 

- potrafi rozwiązywać trudniejsze równania wyższych stopni

- znajduje wartości parametrów wiedząc ,że podana suma algebraiczna spełnia określone warunki

- potrafi: określać dziedzinę wyrażenia wymiernego oraz wykonywać działania na wyrażeniach wymiernych, podawać przykłady wyrażeń wymiernych spełniających dane warunki, upraszczać wyrażenia wymierne,

- potrafi określać, dla jakich wartości parametrów wyrażenia wymierne spełniają określone warunki, rozwiązywać zadania z zastosowaniem wyrażeń wymiernych

- potrafi rozwiązywać trudniejsze  równania wymierne, określać założenia, przy których dane równanie wymierne ma sens,  dzielić wyrażenia wymierne, przekształcać wzory tak, aby wyznaczyć wskazaną wielkość

- potrafi rozwiązywać  trudniejsze zadania z zastosowaniem równań wymiernych

- potrafi określać wartość parametru, dla którego funkcja f (x) = spełnia określone warunki

- potrafi określać wzory funkcji, których wykresami są hiperbole spełniające określone warunki

      wyjaśnia, w jaki sposób własności funkcji postaci y=a^x zależą od liczby a

      odczytuje własności funkcji wykładniczej z jej wykresu (zadania trudniejsze)

      wykorzystuje  własności  funkcji wykładniczej  do  rozwiązywania  zadań  opisywanych  za  pomocą  takich  funkcji(zadania trudniejsze)

      upraszcza bardziej skomplikowane wyrażenia  algebraiczne  zawierające  logarytmy

      wykorzystuje  logarytmy  w  badaniu  zjawisk  opisywanych  za  pomocą  funkcji  wykładniczej (zadania trudniejsze)

 

      rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego

      korzystając  z  własności  ciągu  arytmetycznego  (geometrycznego),  bada  zjawiska  opisane  przez  taki  ciąg

      oblicza  odsetki  lokat: w  różnych  okresach  kapitalizacji

      wyznacza  równanie  prostej  spełniającej  dane  warunki

      rozwiązuje trudniejsze zadania  związane  z  odległością  punktów  w  układzie  współrzędnych

      rozwiązuje zadania związane z okręgiem opisanym na trójkącie

      wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól trójkątów do wyznaczania pól innych figur

      formułuje i dowodzi twierdzenia dotyczące kątów w okręgu

      stosuje wzór na środek odcinka rozwiązywania zadań związanych  z figurami geometrycznymi w układzie współrzędnych

- wyprowadza wzór na jedynkę trygonometryczną oraz pozostałe związki między    

       funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta

- przekształca wyrażenia trygonometryczne, stosując związki między funkcjami

   trygonometrycznymi tego samego kąta

- stosuje definicję funkcji trygonometrycznych kąta dowolnego

 

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

—   znajduje   wzór   ciągu   arytmetycznego   (geometrycznego)   na  podstawie

       podanych  informacji w rozwiązywaniu trudnych zadań – prowadzących do układów

      równań z dwiema i trzema niewiadomymi

      korzystając  z  własności  ciągu  arytmetycznego  (geometrycznego),  bada  zjawiska  opisane  przez  taki  ciąg  (zadania trudniejsze)

      porównuje  oferty  banków  i  instytucji  finansowych

      rozwiązuje  różne  zadania,  wykorzystując cechy podobieństwa trójkątów

      rozwiązuje trudne zadania dotyczące związków miarowych w wielokątach, kołach, okręgach. Oblicz pola i obwody takich figur.

      Przekształca wzory na pole trójkąta i udowadnia je

      wyznacza  równanie  prostej  spełniającej  dane  warunki(zadania trudniejsze)

      rozwiązuje  zadania  związane  z  odległością  punktów  w  układzie  współrzędnych(zadania trudniejsze) i odległością punktu od prostej

 

    CELUJĄCY

            (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność  rozwiązywania  zadań  znacznie  wykraczających  poza  wymagania  na  poziomie  D  stopniem  trudności  lub  tematyką.

 

 

 

 

 

 

KLASA TRZECIA

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY

              (K)

 

- zna i rozumie pojęcia: doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie losowe

- zna i rozumie klasyczną definicję prawdopodobieństwa

- potrafi określać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego

- potrafi określać zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z klasycznej definicji prawdopodobieństwa

- zna i rozumie metodę drzewek

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z metody drzewek

- zna i rozumie pojęcia: suma, iloczyn, różnica zdarzeń, zdarzenia wykluczające się

- zna i rozumie pojęcie zdarzenia przeciwnego

- zna i rozumie pojęcia: zdarzenie pewne, zdarzenie niemożliwe

- zna i rozumie własności prawdopodobieństwa

- zna i rozumie twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń

- potrafi ustalać zdarzenia przeciwne do danych

- potrafi rozpoznawać zdarzenia wykluczające się

- potrafi określać sumę, iloczyn, różnicę zdarzeń

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności prawdopodobieństwa

- zna i rozumie zasadę mnożenia

- zna i rozumie pojęcie silni

- zna i rozumie pojęcie permutacji

- potrafi stosować zasadę mnożenia

- potrafi ustalać liczbę permutacji

- potrafi stosować zasadę mnożenia w rachunku prawdopodobieństwa

- rozwiązuje zadania z prawdopodobieństwa stosując metodę drzewek

      odczytuje  informacje  z  tabel,  diagramów  słupkowych  i  kołowych (zadania prostsze)

      oblicza średnią  arytmetyczną  danych  liczb

      oblicza odchylenie  standardowe  danych  liczb

      rozumie  sens  intuicyjny  odchylenia  standardowego

      przedstawia  dane  w  postaci  tabel  i  diagramów(zadania prostsze)

 

- zna i rozumie: pojęcie równoległości i prostopadłości w przestrzeni.

- zna i rozumie pojęcia: figura wypukła, graniastosłup, ostrosłup, podstawa, ściana boczna, wierzchołek, krawędź boczna, krawędź podstawy graniastosłupa i ostrosłupa

- zna i rozumie pojęcia: prostopadłościan, graniastosłup prosty, graniastosłup pochyły graniastosłup prawidłowy, ostrosłup prawidłowy, czworościan

- zna i rozumie pojęcia:  wysokość graniastosłupa, wysokość ostrosłupa, spodek wysokości, twierdzenia dotyczące ostrosłupów prawidłowych, reguły rysowania rzutów brył

- potrafi: wskazywać graniastosłupy pochyłe, graniastosłupy proste, wskazywać wierzchołki, podstawy, ściany boczne, krawędzie podstawy i krawędzie boczne graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi: rysować rzuty graniastosłupów i ostrosłupów, rysować siatki graniastosłupów i ostrosłupów  

- potrafi: rozpoznawać siatki graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi: obliczać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi: wyznaczać długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach, korzystając z twierdzenia Pitagorasa oraz funkcji trygonometrycznych kąta w trójkącie prostokątnym

- zna i rozumie pojęcia: proste równoległe w przestrzeni, proste prostopadłe w przestrzeni, proste skośne

- zna i rozumie pojęcie prostej prostopadłej do płaszczyzny

- zna i rozumie pojęcia: kąt dwuścienny, kąt między prostą a płaszczyzną

- wskazuje w graniastosłupie prostym kąty: pomiędzy krawędziami, pomiędzy krawędziami a przekątnymi, pomiędzy przekątnymi

- wskazuje w ostrosłupie kąty pomiędzy krawędziami oraz między wysokością i krawędzią

- zna i rozumie: wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, wzór na obliczanie objętości graniastosłupa, wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa, wzór na obliczanie objętości ostrosłupa,  wzory na obliczanie pól figur płaskich

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupów, obliczać pola powierzchni i objętości ostrosłupów, stosować związki miarowe w bryłach

- potrafi rysować rzuty wielościanów

- zna i rozumie pojęcie przekroju bryły

- potrafi zaznaczać przekroje, określać rzeczywiste kształty przekrojów wielościanów, obliczać pola i obwody danych przekrojów w najprostszych przypadkach.

- zna i rozumie pojęcia: walec, tworząca walca, podstawa walca, promień podstawy, wysokość walca, oś obrotu, przekrój osiowy walca

- zna i rozumie: wzór na obliczanie pola powierzchni walca, wzór na obliczanie objętości walca

- potrafi rysować rzut walca, rysować siatkę walca, wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami i podstawami w walcu, obliczać pola powierzchni i objętości walców

- zna i rozumie: pojęcie stożka, pojęcia: podstawa, promień podstawy, tworząca, wysokość stożka

- zna i rozumie pojęcia: oś obrotu, przekrój osiowy stożka, spodek wysokości, kąt rozwarcia stożka

- zna i rozumie wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości stożka

- potrafi rysować rzut stożka, rysować siatkę stożka, wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami

i podstawą w stożku, obliczać pola powierzchni i objętości stożków

- zna i rozumie: pojęcia: kula, sfera, środek, promień, średnica, koło wielkie,

- zna i rozumie: wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości kuli

- potrafi: rysować rzut kuli, obliczać pola powierzchni i objętości kul

 

DOSTATECZNY

        (P)

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli opanował poziom (K)  oraz dodatkowo:

 

- potrafi: określać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego, określać zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu, obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając

z klasycznej definicji prawdopodobieństwa

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń w typowych przypadkach, korzystając z metody drzewek

- potrafi: rozpoznawać zdarzenia wykluczające się, określać sumę, iloczyn, różnicę zdarzeń, obliczać  prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności prawdopodobieństwa - w prostszych przypadkach.

- potrafi stosować zasadę mnożenia, ustalać liczbę permutacji

- potrafi stosować kombinatorykę w rachunku prawdopodobieństwa w prostszych przypadkach.

      odczytuje  informacje  z  tabel,  diagramów  słupkowych  i  kołowych (zadania trudniejsze)

      oblicza modę i medianę danych liczb

      oblicza średnią  arytmetyczną  danych  zapisanych  w  postaci  tabeli  lub  histogramu

      wyciąga  wnioski  z informacji w  postaci  średnich i odchylenia  standardowego

      przedstawia  dane  w  postaci  tabel  i  diagramów(zadania trudniejsze)

 

- potrafi rozpoznawać siatki graniastosłupów i ostrosłupów, obliczać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi wyznaczać długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach, korzystając z twierdzenia Pitagorasa

oraz funkcji trygonometrycznych kąta w trójkącie prostokątnym

- potrafi wskazywać kąty między ścianami graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi wyznaczać miary kątów między odcinkami

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupów, obliczać pola powierzchni i objętości ostrosłupów

- potrafi stosować związki miarowe w bryłach, rozwiązuje zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów polegające na wykorzystaniu

  pojedynczej funkcji trygonometrycznej.

- zna i rozumie pojęcia: pole powierzchni i objętość wielościanu

- potrafi rysować rzuty wielościanów, obliczać pola powierzchni i objętości wielościanów

- potrafi zaznaczać przekroje, określać rzeczywiste kształty przekrojów wielościanów, obliczać pola i obwody danych przekrojów także z wykorzystaniem trygonometrii.

- potrafi wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami i podstawami w walcu, obliczać pola powierzchni i objętości walców

- potrafi wskazywać kąty między odcinkami oraz odcinkami i podstawą w stożku, obliczać pola powierzchni i objętości stożków

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości kul

 

     DOBRY

         (R)

Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo:

      potrafi określać zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego, określać zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu w mniej typowych przypadkach

      potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z klasycznej definicji prawdopodobieństwa

      potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z metody drzewek

      potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności prawdopodobieństwa

      potrafi stosować zasadę mnożenia, ustalać liczbę permutacji, ustalać liczby wariacji z powtórzeniami i wariacji bez powtórzeń

      potrafi stosować kombinatorykę w rachunku prawdopodobieństwa

      wyciąga  z  informacji statystycznych wnioski, wykonując  odpowiednie  obliczenia(zadania prostsze)

      oblicza średnią  ważoną  danych  liczb

      wyciąga  wnioski  z informacji w  postaci  średnich i odchylenia  standardowego(zadania trudniejsze niż na 3)

       opracowuje  statystycznie  nieskomplikowany  problem

       potrafi obliczać liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian bocznych graniastosłupów i

       ostrosłupów, wyznaczać długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach 

       korzystając z twierdzenia Pitagorasa oraz funkcji trygonometrycznych

       kąta w trójkącie prostokątnym

- potrafi wskazywać kąty między ścianami graniastosłupów i ostrosłupów, wyznaczać miary kątów między odcinkami, miary katów między odcinkami i ścianami oraz między ścianami w graniastosłupach i ostrosłupach

- potrafi  rozwiązywać zadania z wykorzystaniem obliczania miar kątów między odcinkami, miar kątów między

odcinkami i ścianami oraz między ścianami w graniastosłupach i ostrosłupach

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów

- potrafi stosować związki miarowe w bryłach

- potrafi rysować rzuty wielościanów, rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości

Wielościanów

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości walców

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości stożków

- potrafi obliczać pola powierzchni i objętości kul

 

BARDZO DOBRY

          (D)

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli opanował poziomy (K), (P) i (R) oraz dodatkowo:

- potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń w  zadaniach trudniejszych, korzystając z własności prawdopodobieństwa

- potrafi ustalać liczby permutacji, wariacji z powtórzeniami oraz wariacji bez powtórzeń

- potrafi stosować kombinatorykę w rachunku prawdopodobieństwa. Rozwiązuje trudniejsze i nietypowe zadania z rachunku prawdopodobieństwa.

Przeprowadza dowody dotyczące algebry zdarzeń

      wyciąga  z  informacji statystycznych  wnioski, wykonując  odpowiednie  obliczenia (zadania trudniejsze)

      wyciąga  wnioski  z informacji w  postaci  średnich i odchylenia  standardowego(zadania trudniejsze niż na 4)

      rozumie  różnice  pomiędzy  różnymi  rodzajami  średnich  i  ograniczenia  w  ich  stosowaniu

      stawia  prosty  problem  i  opracowuje  go  statystycznie

- potrafi rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące wielościanów i brył obrotowych  oraz zadania z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów; wykorzystuje te umiejętności do rozwiązywania zadań dotyczących sytuacji rzeczywistych.

- rozwiązuje zadania na obliczanie pól powierzchni i objętości brył wpisanych w walec i opisanych na walcu.

- potrafi obliczać pola i obwody danych przekrojów w trudniejszych sytuacjach geometrycznych.

- potrafi rozwiązywać zadania z zastosowaniem zależności między polami powierzchni i objętościami brył podobnych

    CELUJĄCY

            (W)

Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli spełnił wszystkie wymagania  z  poziomów  niższych  oraz  posiada umiejętność  rozwiązywania  zadań  znacznie  wykraczających  poza  wymagania  na  poziomie  D  stopniem  trudności  lub  tematyką.