SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH: TRENING PERSONALNY Z PODSTAWAMI DIETETYKI

Klasa I - Podstawy dietetyki

 

I. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI:

 

1.Opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów (nie lekcji).

2.Wykonanie zadania domowego (jeśli zostało zadane).

 

 Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze .

 

II.OCENIANIE:

 

1.Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności, uczeń powinien przystąpić do sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem daty i sposobu zdawania. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku skutkuje wpisaniem oceny 0. Uczeń ma prawo wielokrotnie poprawić ocenę, aż do uzyskania oceny pozytywnej. Każdy sprawdzian musi być zaliczony na ocenę pozytywną, co jest warunkiem niezbędnym uzyskania pozytywnej oceny semestralnej i końcoworocznej. Nauczyciel informuje ucznia o terminie sprawdzianu (materiał obejmujący więcej niż 3 ostatnie lekcje) z tygodniowym wyprzedzeniem.  Kartkówki wagi jeden nie są poprawiane. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma dwa tygodnie na uzupełnienie  sprawdzających prac pisemnych. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu.  Podstawą uzyskania pozytywnej oceny końcoworocznej jest przygotowanie i zaliczenie prezentacji w PowerPoint – cie z wybranego zagadnienia z podstaw dietetyki – po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym przedmiot.

 

2.Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania:

 

niedostateczny

0 - 32 %

dopuszczający

33 - 49 %

dostateczny

50 - 70 %

dobry

71 - 85 %

bardzo dobry

86 - 94%

celujący

95 - 100%

 

3.Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena średnia

 

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60 – 4,54

Dostateczny

2,70 – 3,59

Dopuszczający

1,7 – 2,69

Niedostateczny

Poniżej 1,7.

 

4.Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen.

5.Odpowiedzi pisemne (kartkówki) i ustne dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.

6.Brak zadania domowego uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją jako nieprzygotowanie, jeśli tego nie uczyni przed lekcją otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 1.

 

 

III. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ICH WAGI

 

Waga oceny:

 

1. Odpowiedź ustna

1

2. Zadanie domowe

1

3. Kartkówki- krótkie formy odpowiedzi

1 lub 2

4. Aktywność (praca na lekcji)

1

5. Ćwiczenia

1

6. Przygotowanie referatu lub prezentacji

1 lub 2

7. Sprawdzian lub test z całego działu

4

8. Projekt

1 – 4

9. Udział w konkursach

1 – 4  

 

 

 

Opracował: Michał Grabarek

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II – Trening personalny

 

I.                    PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI:

 

 

1.Opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów.

2.Wykonanie zadania domowego (jeśli zostało zadane).

 

 

Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze .

 

 

II.                    OCENIANIE:

 

1.Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności, uczeń powinien przystąpić do sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem  daty  i  sposobu  zdawania.  Obowiązkiem  ucznia  jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu. Niewywiązanie się  z  powyższego  obowiązku  skutkuje  wpisaniem  oceny  0.  Uczeń  ma  prawo wielokrotnie  poprawić  ocenę,  aż  do  uzyskania  oceny  pozytywnej.  Każdy sprawdzian  musi  być  zaliczony  na  ocenę  pozytywną,  co  jest  warunkiem niezbędnym uzyskania pozytywnej oceny semestralnej i końcowo-rocznej. Nauczyciel informuje ucznia o terminie sprawdzianu (materiał obejmujący więcej niż 3 ostatnie lekcje) z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki wagi jeden nie są poprawiane. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma dwa  tygodnie  na  uzupełnienie      sprawdzających  prac  pisemnych.

Obowiązkiem  ucznia  jest  samodzielne  zgłoszenie  się  do  nauczyciela  i ustalenie terminu.  Podstawą uzyskania pozytywnej oceny końcowo-rocznej jest przygotowanie i zaliczenie prezentacji w PowerPoint – cie z wybranego zagadnienia  z  trenera  personalnego  –  po  uzgodnieniu  z  nauczycielem prowadzącym przedmiot.

 

2.Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania:

 

niedostateczny

0 - 32 %

dopuszczający

33 - 49 %

dostateczny

50 - 70 %

dobry

71 - 85 %

bardzo dobry

86 - 94%

celujący

95 - 100%

 

3.Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

 

 

 

 

Ocena średnia

 

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60 4,54

Dostateczny

2,70 3,59

Dopuszczający

1,7 2,69

Niedostateczny

Poniżej 1,7

 

4.Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen.

5.Odpowiedzi pisemne (kartkówki) i ustne dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.

6.Brak  zadania  domowego  uczeń  ma  prawo  zgłosić  przed  lekcją  jako nieprzygotowanie,  jeśli  tego  nie  uczyni  przed  lekcją  otrzymuje  ocenę niedostateczną wagi 1.

 

III.                FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ICH WAGI

 

Waga oceny:

 

1. Odpowiedź ustna

1

2. Zadanie domowe

1

3. Kartkówki- krótkie formy odpowiedzi

1 lub 2

4. Aktywność (praca na lekcji)

1

5. Ćwiczenia praktyczne lub teoretyczne

1

6. Przygotowanie referatu lub prezentacji

1 lub 2

7. Sprawdzian lub test z całego działu

4

8. Projekt

1 4

9. Udział w konkursach

1 4

 

Opracowała: Ewa  Lambryczak