I.                    System oceniania na lekcjach wychowania fizycznego w klasach 1, 2 i 3  (po gimnazjum)

 

Formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych.

 

A)      Zajęcia praktyczne

 

Uczeń czynnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego

 

Zakres oceniania:

 

Aktywne uczestniczenie w lekcjach wychowania fizycznego.

 

1. Przygotowanie ucznia do lekcji.

 

Uczeń po dzwonku na lekcję stawia się w stroju sportowym na zbiórce, w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

Ucznia obowiązuje zmienny strój sportowy (koszulka, spodenki oraz obuwie zmienne), krótkie paznokcie, brak biżuterii, włosy spięte.

 

Uczeń/uczennica może być nieprzygotowana do lekcji 2/3 razy w ciągu jednego semestru. Za każde następne nieprzygotowanie do lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 1.

Jeżeli istnieją przeciwskazania do ćwiczeń, uczeń informuje o tym nauczyciela przed lekcją.

W przypadku, kiedy uczeń posiada zwolnienie lekarskie nie stosuje się nieprzygotowań.

Zwolnienia od rodziców/opiekunów, po wykorzystaniu limitu zwolnień będą oceniane oceną niedostateczną, z uszanowaniem ich woli niećwiczenia.

Za stuprocentowe uczestniczenie ucznia w lekcji, w danym miesiącu, otrzymuje ocenę celującą wagi 2.

 

2. Prowadzenie fragmentów/ elementów lekcji.

 

Uczeń jest oceniany za prowadzenie fragmentów lekcji tj.: rozgrzewka, stretching, ćwiczenia na pewne partie ciała itp. Otrzymuje ocenę wagi 1.

 

3. Sprawdziany praktyczne.

 

Każdy uczeń  ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianów praktycznych, z których otrzymuje ocenę wagi 2.

Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Przy poprawianiu sprawdzianu nie ma możliwości otrzymania oceny celującej.

 

4. Postawa na lekcji.

 

Zaangażowanie lub brak zaangażowania ucznia na lekcji podlega ocenie. Stosuje się ocenę wagi 1.

 

5. Udział w zawodach sportowych.

 

Uczeń ma możliwość podnoszenia swoich umiejętności i wiadomości w zakresie aktywności fizycznej, poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych: pozaszkolnych, szkolnych i pozalekcyjnych.

Za udział w zawodach otrzymuje ocenę wagi 2.

 

6. Udział w wolontariacie sportowym.

 

Każdy uczeń ma możliwość pracy w wolontariacie sportowym przy organizowaniu imprez sportowych. Za uczestniczenie w wolontariacie otrzymuje ocenę wagi 2.

Jeżeli uczeń, weźmie udział, przynajmniej dwa razy w ciągu roku w wolontariacie, otrzymuje wpis na świadectwie ukończenia klasy.

Jeżeli uczeń, weźmie udział, przynajmniej dwa razy w przeciągu trzyletniej edukacji w wolontariacie, otrzymuje wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

 

B) Zajęcia teoretyczne.

 

Zajęcia teoretyczne dotyczą głównie zasad i przepisów rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych, wiadomości z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, edukacji zdrowotnej itp.

 

 

1.       Kartkówki

 

Uczeń za kartkówki otrzymuje ocenę wagi 1.

Kartkówki nie podlegają poprawie, mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane, trwające 15 minut. Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Uczeń otrzymuje ocenę w ciągu tygodnia.

 

2.       Sprawdziany

 

Uczeń za sprawdziany otrzymuje ocenę wagi 1. Sprawdziany muszą być zapowiedziane, przynajmniej tydzień przed terminem.

Za niesamodzielne pisanie sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

3.       Prezentacje multimedialne

 

Uczeń wykonuje prezentację z tematów podanych przez nauczyciela, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach, poza lekcjami oraz z źródeł naukowych. Samodzielnie wykonana i zaprezentowana prezentacja oceniana jest wagą 1.

 

C). Zachowanie.

 

Uczeń, który swoim zachowaniem w sposób rażący wykracza poza wszelkie normy, jest agresywny, zagraża bezpieczeństwu innym i sobie samemu, nie przestrzega zasad fair play, otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 2 z wpisem do dziennika.

Uczeń, który zgłosił się na zawody sportowe, w tym wolontariat a nie pojawiał się na nich, bez wcześniejszego uprzedzenia, otrzymuje uwagę z wpisem do dziennika.

 

D). Ocenianie za prace pisemne.

 

 

niedostateczny

0 - 32 %

dopuszczający

33 - 49 %

dostateczny

50 - 70 %

dobry

71 - 85 %

bardzo dobry

86 - 94%

celujący

95 - 100%

 

 

 

E). Ocena semestralna i końcoworoczną.

 

 

Uczeń otrzymuje taką ocenę semestralną lub końcoworoczną, jaka wynosi jego średnia ocen.

 

                       Ocena:                                        Średnia:

                     celujący                                        5,35 - 6,00

                     bardzo dobry                                4,55 - 5,34

                     dobry                                            3,6 -  4,54

                     dostateczny                                   2,7 -  3,59

                     dopuszczający                              1,8  -  2,69

                    niedostateczny                              poniżej 1,8.

 

Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie otrzymuje wpis do dziennika: ZWOLNION.

 

II.                  System oceniania na lekcjach wychowania fizycznego w klasach 1 (po podstawówce)

 

Formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych.

 

A)      Zajęcia praktyczne

 

Uczeń czynnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego

 

Zakres oceniania:

 

Aktywne uczestniczenie w lekcjach wychowania fizycznego.

 

1. Przygotowanie ucznia do lekcji.

 

Uczeń po dzwonku na lekcję stawia się w stroju sportowym na zbiórce, w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

Ucznia obowiązuje zmienny strój sportowy (koszulka, spodenki oraz obuwie zmienne), krótkie paznokcie, brak biżuterii, włosy spięte.

 

Uczeń/uczennica może być nieprzygotowana do lekcji 2/3 razy w ciągu jednego semestru. Za każde następne nieprzygotowanie do lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 1.

Jeżeli istnieją przeciwskazania do ćwiczeń, uczeń informuje o tym nauczyciela przed lekcją.

W przypadku, kiedy uczeń posiada zwolnienie lekarskie nie stosuje się nieprzygotowań.

Zwolnienia od rodziców/opiekunów, po wykorzystaniu limitu zwolnień będą oceniane oceną niedostateczną, z uszanowaniem ich woli niećwiczenia.

Za stuprocentowe uczestniczenie ucznia w lekcji, w danym miesiącu, otrzymuje ocenę celującą wagi 2.

 

2. Prowadzenie fragmentów/ elementów lekcji.

 

Uczeń jest oceniany za prowadzenie fragmentów lekcji tj.: rozgrzewka, stretching, ćwiczenia na pewne partie ciała itp. Otrzymuje ocenę wagi 1.

 

3. Sprawdziany praktyczne.

 

Każdy uczeń  ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianów praktycznych, z których otrzymuje ocenę wagi 2.

Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Przy poprawianiu sprawdzianu nie ma możliwości otrzymania oceny celującej.

 

4. Postawa na lekcji.

 

Zaangażowanie lub brak zaangażowania ucznia na lekcji podlega ocenie. Stosuje się ocenę wagi 1.

 

5. Udział w zawodach sportowych.

 

Uczeń ma możliwość podnoszenia swoich umiejętności i wiadomości w zakresie aktywności fizycznej, poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych: pozaszkolnych, szkolnych i pozalekcyjnych.

Za udział w zawodach otrzymuje ocenę wagi 2.

 

6. Udział w wolontariacie sportowym.

 

Każdy uczeń ma możliwość pracy w wolontariacie sportowym przy organizowaniu imprez sportowych. Za uczestniczenie w wolontariacie otrzymuje ocenę wagi 2.

Jeżeli uczeń, weźmie udział, przynajmniej dwa razy w ciągu roku w wolontariacie, otrzymuje wpis na świadectwie ukończenia klasy.

Jeżeli uczeń, weźmie udział, przynajmniej dwa razy w przeciągu trzyletniej edukacji w wolontariacie, otrzymuje wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 

B) Zajęcia teoretyczne.

 

Zajęcia teoretyczne dotyczą głównie zasad i przepisów rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych, wiadomości z zakresu sportu osób niepełnosprawnych, edukacji zdrowotnej itp.

 

4.       Kartkówki

 

Uczeń za kartkówki otrzymuje ocenę wagi 1.

Kartkówki nie podlegają poprawie, mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane, trwające 15 minut. Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Uczeń otrzymuje ocenę w ciągu tygodnia.

 

5.       Sprawdziany

 

Uczeń za sprawdziany otrzymuje ocenę wagi 1. Sprawdziany muszą być zapowiedziane, przynajmniej tydzień przed terminem.

Za niesamodzielne pisanie sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

6.       Prezentacje multimedialne

 

Uczeń wykonuje prezentację z tematów podanych przez nauczyciela, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach, poza lekcjami oraz z źródeł naukowych. Samodzielnie wykonana i zaprezentowana prezentacja oceniana jest wagą 1.

 

C). Zachowanie.

 

Uczeń, który swoim zachowaniem w sposób rażący wykracza poza wszelkie normy, jest agresywny, zagraża bezpieczeństwu innym i sobie samemu, nie przestrzega zasad fair play, otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 2 z wpisem do dziennika.

Uczeń, który zgłosił się na zawody sportowe, w tym wolontariat a nie pojawiał się na nich, bez wcześniejszego uprzedzenia, otrzymuje uwagę z wpisem do dziennika.

 

D). Ocenianie za prace pisemne.

 

 

niedostateczny

0 - 32 %

dopuszczający

33 - 49 %

dostateczny

50 - 70 %

dobry

71 - 85 %

bardzo dobry

86 - 94%

celujący

95 - 100%

 

 

E). Ocena semestralna i końcoworoczną.

 

 

Uczeń otrzymuje taką ocenę semestralną lub końcoworoczną, jaka wynosi jego średnia ocen.

 

                       Ocena:                                        Średnia:

                     celujący                                        5,35 - 6,00

                     bardzo dobry                                4,55 - 5,34

                     dobry                                            3,6 -  4,54

                     dostateczny                                   2,7 -  3,59

                     dopuszczający                              1,8  -  2,69

                    niedostateczny                              poniżej 1,8.

 

Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie otrzymuje wpis do dziennika: ZWOLNIONY.