Paweł Piekarski

 

rok szkolny 2019/2020


 

 

 

 

 


 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE

 

 

 

Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacją Podstawy programowej i określone są kryteriami oceniania w oparciu o Statut Szkoły obowiązujący w XIV Liceum Ogólnokształcącym        im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.

 

I.                    KRYTERIA OCENIANIA

 

Podstawowym elementem oceny z przedmiotu WOK jest wiedza, a także kreatywne zachowania ucznia: jego chęć i próby działań twórczych, inicjatywy kulturalne, aktywność wykraczającą poza ramy zadań wyznaczonych obligatoryjnie, wolę poznawczą i ciekawość świata, próby samodzielnego rozwijania zainteresowań kulturą i sztuką oraz dzielenia się nimi (na forum klasy, blogu, stronie internetowej itp.). Pamiętając o zasadzie stosowania indywidualizacji w ocenie postępów ucznia         w przyswajaniu przedmiotowych treści kształcenia uwzględnione są takie czynniki, jak:

 

·         wiedza (wiedza bieżąca, wiedza teoretyczna sprawdzana poprzez ćwiczenia w uzupełnianiu tekstów z luką; wiedza historyczna sprawdzana m.in. w formie testów podsumowujących realizowaną partię materiału programowego; quizów, szkolnych i międzyszkolnych turniejów wiedzy o kulturze itp.),

 

·         postawa twórcza i aktywność (udział w dyskusjach i konkursach, umiejętność uczenia się we współpracy poprzez realizację projektów związanych wiedzą o kulturze; zaangażowanie        w ćwiczenia lekcyjne, czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (np. koła zainteresowań, wycieczki szkolne - przygotowanie prelekcji/ciekawostek na temat zwiedzanych miejsc, itp.); udział w występach szkolnych (imprezy okolicznościowe, akademie); uczestnictwo w życiu kulturalnym danej miejscowości,

 

·         samodzielność myślenia i wola poznawcza - wykazywane m.in. poprzez systematyczne przygotowywanie się do lekcji i aktywne uczestnictwo w lekcjach; realizowanie zadań dodatkowych związanych z treściami lekcji/cyklem lekcyjnym; chęć i umiejętność dzielenia się z innymi wiedzą kulturową oraz indywidualnymi zainteresowaniami/pasjami dotyczącymi wybranych dziedzin kultury.

 

1.       Skala ocen i ogólne kryteria wystawiania stopni z przedmiotu Wiedza o kulturze współgrają z ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły.

 

2.       O ocenie okresowej decydują oceny cząstkowe. Ocena jest zindywidualizowana oraz zależna od możliwości ucznia tak, by uwzględniała jego wkład pracy.

 

3.       W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym             z programu nauczania, nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania programowe.


4.       Przy wykonywaniu pracy grupowej wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

 

5.       W związku z jedną godziną tygodniowo przedmiotu WOK, uczniom przysługuje w ciągu półrocza możliwość  zgłoszenia - dwa razy nieprzygotowania do zajęć.

 

6.          Każdej ocenie towarzyszy wyjaśniający komentarz słowny.

 

7.       Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

8.       Nauczyciel uzasadnia ocenę i udziela wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy.

 

 

 

II.                  KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA - wymagania przedmiotowo-programowe

 

(opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową MEN oraz program nauczania i podręcznik Spotkanie z kulturą wydawnictwa Nowa Era).

 

Ocena celująca . Uczeń:

 

·         wykazuje zaangażowanie w realizację projektów związanych z treściami przedmiotu wiedza o kulturze; aktywnie uczestniczy w szkolnym życiu kulturalnym (np. organizacja imprez kulturalnych, prowadzenie kroniki wydarzeń kulturalnych szkoły/regionu; działalność w Samorządzie Uczniowskim, współpraca z lokalnymi mediami itp.);

 

·         ujawnia indywidualne zdolności artystyczne, potrafi zainteresować nimi otoczenie, wskazuje źróa twórczej inspiracji, określa motywy i przedstawia plany własnego rozwoju kulturowego;

 

·         współpracuje z osobami/instytucjami związanymi z kulturą i animacją kulturalną;

 

·         prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem kulturowym, wykorzystuje w tym celu tradycyjne i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne;

 

·         odnosi sukcesy podczas konkursów, olimpiad oraz innych form rywalizacji związanych z przedmiotem wiedza o kulturze;

 

·         uprawia i popularyzuje własną twórczość, określa jej charakter, wskazuje źródła inspiracji, związek z tradycją kulturową, kanonami sztuki itp.;

 

 

Ocena bardzo dobra. Uczeń:

 

·         zna zasady i sposoby obcowania z tekstami kultury; wie, na czym polega ich refleksyjny i krytyczny odbiór;

 

·         wymienia środki wyrazu właściwe poszczególnym dziedzinom sztuki;

 

·         sytuuje wybrane dzieła sztuki w kontekście historyczno-kulturowym, określa ich związek z epoką   i stylem artystycznym; formułuje sądy/komentarze wartościujące na temat omawianych tekstów kultury; odczytuje ich dosłowne, metaforyczne i symboliczne znaczenia;

 

·         aktywnie uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego w szkole/poza szkołą;

 

·         wskazuje przykłady, motywy, walory współczesnego nawiązywania do tradycji poszczególnych epok w historii kultury;

 

·         omawia zjawisko integracji międzykulturowej wokół np. stylów artystycznych, motywów, wartości, znaków i symboli;


 

·         omawia przeobrażenia, przewartościowania kulturowe w przeszłości                                 i współczesności; wskazuje i uzasadnia związki polskiej kultury narodowej z tradycją śródziemnomorską; odnajduje ich obecność w wybranych dziełach sztuki;

 

·         klasyfikuje, charakteryzuje, interpretuje wybrane teksty kultury; określa ich rodzaj, środki artystycznego wyrazu, wskazuje konteksty interpretacyjne;

 

·         dostrzega i omawia na wybranych przykładach związek sztuki ze światem znaków, symboli i wartości kulturowych;

 

·         charakteryzuje i uzasadnia przyczyny popularności, ponadczasowości wybranych twórców kultury (narodowej i europejskiej) oraz ich dzieł;

 

·         dokonuje analizy oraz interpretacji porównawczej tekstów kultury różnych epok; rozpoznaje cechy określonych stylów artystycznych w czytanych tekstach kultury, wskazuje ich związek         z ideałami epoki; odnajduje w tradycji kulturowej przykłady przełomów artystycznych;

 

·         aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym; potrafi rozwijać własne zainteresowania   i umiejętności obcowania ze sztuką.

 

 

 

Ocena dobra . Uczeń:

 

·         zna genezę powstania, rozwoju i właściwości klasycznego kręgu cywilizacyjnego; wskazuje związki współczesności ze starożytnością oraz kolejnymi epokami w dziejach kultury;

 

·         identyfikuje źródła tożsamości europejskiej i polskiej kultury;

·         wyjaśnia związki/zależności między różnymi dziedzinami sztuki;

·         wskazuje podobieństwa i różnice między sztuką różnych epok;

 

·         charakteryzuje sytuację kultury, jej twórców i odbiorców w czasach współczesnych; zna jej charakterystyczne zjawiska (np. wielostylowość, audiowizualność, synkretyzm), źródła kryzysu, wybitne/kontrowersyjne osiągnięcia, itd.;

 

·         podaje przykłady obcowania ze sztuką; ujawnia indywidualne preferencje kulturalne;

·         w czytanych tekstach kultury identyfikuje środki wyrazu artystycznego i określa ich funkcje;

·         na wybranych przykładach wyjaśnia zjawiska interdyscyplinarności w sztuce;

 

·         porównuje różne sposoby artystycznego kreowania tych samych motywów, tematów, idei w sztuce różnych epok (np. motywy biblijne – w malarstwie, rzeźbie, literaturze, filmie, reklamie oraz innych tekstach kultury);

 

·         podaje przykłady i dostrzega walory twórczego zaangażowania w rozwój sztuki; nawiązuje do twórczości najsłynniejszych w dziejach kultury (narodowej/ogólnoświatowej; dawnej/ współczesnej) artystów, wyjaśnia, na czym polega przełomowy charakter ich twórczości;

 

·         wymienia przykłady dóbr kultury (światowej/narodowej/regionalnej), określa ich rodzaj, znaczenie, sposoby ochrony;

 

·         omawia relacje między kulturami różnych grup społecznych, regionów, narodów, kręgów cywilizacyjnych; dostrzega tzw. „miejsca wspólne” w kulturze;

 

·         wskazuje możliwości, źródła i uzasadnia potrzebę samodzielnego, ciągłego wzbogacania wiedzy kulturowej.

 

 

Ocena dostateczna. Uczeń:

 

·         wskazuje różnice znaczeniowe między głównymi pojęciami kulturowymi (cywilizacja, kultura, sztuka , dzieło sztuki);

 

·         na wybranych przykładach charakteryzuje relacje międzykulturowe (kultury narodowe)

 

i wewnątrzkulturowe (kultura narodowa – kultury regionalne); dostrzega wielowymiarowość kultury; wyodrębnia jej różne obszary i podaje właściwe im przykłady tekstów kultury

 

(materialnej, duchowej, elitarnej, popularnej, ludowej, masowej, alternatywnej itd.);


 

·         nazywa/wymienia znane z historii sztuki style, kierunki, zjawiska artystyczne; zna ich prekursorów oraz przełomowe dzieła; ustala związek wybranych twórców             i tekstów kultury z epoką historyczną i stylem artystycznym;

 

·         wymienia funkcje sztuki w dziejach kultury;

 

·         wykazuje wobec dzieł sztuki postawę refleksyjną i wartościującą; podejmuje próbę samodzielnej analizy, interpretacji i oceny wybranego tekstu kultury; zwraca uwagę na wielojęzyczność sztuki, określa, porównuje różne sposoby wyrażania tych samych treści;

 

·         identyfikuje zachowania „na rzecz kultury” i „wbrew kulturze”;

 

·         porównuje sposoby definiowania kluczowych pojęć „wiedzy o kulturze” (kręgi cywilizacyjne, kultury narodowe, regionalne, sztuka, dzieła sztuki, epoki, style, kierunki artystyczne, kultura wysoka/kultura popularna; itd.); omawia ich funkcjonowanie w tradycji kulturowej – dawnej i współczesnej;

 

·         zna główne typy stylów w historii sztuki (np. styl twórcy, styl szkoły artystycznej, prądu, gatunku, epoki, itd.), podaje przykłady ich funkcjonowania;

 

·         wypowiada się na temat miejsca i roli kultury w życiu człowieka; wyjaśnia zjawisko sprzeczności kulturowych; podaje przykłady zachowań wobec kultury; rozumie rolę tradycji w procesie dziejowym; wymienia główne cechy, znaki, symbole, konteksty polskiej i europejskiej kultury;

 

·         omawia zjawiska charakterystyczne dla sztuki kolejnych epok historycznych;

 

·         omawia sytuację kultury w realiach współczesności; wskazuje źródła zagrożeń i sposoby przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym.

 

 

Ocena dopuszczająca. Uczeń:

 

·         zna główne pojęcia przedmiotu „wiedza o kulturze” (cywilizacja, kultura, sztuka, dzieło sztuki, epoka, styl, konwencja, kierunek artystyczny, tradycja, klasyka);

 

·         wymienia epoki, style, kierunki i dziedziny w historii kultury; wymienia czołowych twórców

(polskich i europejskich);

 

·         wymienia główne znaki, symbole oraz tradycje europejskiego kręgu kulturowego i polskiej kultury narodowej;

 

·         określa rodzaj wybranych dzieł sztuki;

 

·         zna najważniejsze zabytki ogólnoświatowego, europejskiego, polskiego i regionalnego dziedzictwa kulturowego;

 

·         zna najsłynniejszych twórców polskiej, europejskiej i światowej kultury oraz ich artystyczne osiągnięcia;

 

·         zna twórców regionalnych (historycznych i współczesnych), regionalne zabytki, miejsca pamięci, zwyczaje, obyczaje, walory krajobrazowe, itd.;

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów, ponadto:

 

·         często jest nieprzygotowany do lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie bierze udziału w dyskusji, nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu.