SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFICZNYCH ATRAKCJI POLSKI

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021I. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI:

 

1.Opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów.

2.Wykonanie zadania domowego (jeśli zostało zadane).

3. Posiadanie na lekcji podręcznika (wystarczy jeden na ławkę).

Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu roku przy 1 lub 2 godz. geografii tygodniowo oraz cztery nieprzygotowania przy trzech i więcej godzinach tygodniowo.

 

II.OCENIANIE:

 

1.Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności uczeń powinien przystąpić do sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem daty i sposobu zdawania. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu.  Nauczyciel informuje ucznia o terminie sprawdzianu (materiał obejmujący więcej niż 3 ostatnie lekcje) z tygodniowym wyprzedzeniem. Konturówki są obowiązkowe, uczeń nieobecny musi je zaliczyć w ciągu dwóch tygodni od pierwotnie ustalonego terminu. Uczeń ma prawo  poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną za sprawdzian i konturówkę. Kartkówki wagi jeden nie są poprawiane, natomiast kartkówki wagi dwa uczeń musi zaliczyć na takich samych zasadach jak konturówki.  Aby poprawić ocenę uczeń musi samodzielnie zgłosić się do nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ma dwa tygodnie na uzupełnienie  sprawdzających prac pisemnych. Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zgłoszenie się do nauczyciela i ustalenie terminu 

2.Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania:

 

niedostateczny

0 - 32 %

dopuszczający

33- 49 %

dostateczny

50 - 70 %

dobry

71 - 85 %

bardzo dobry

86 - 94%

celujący

95 - 100%

 

3.Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

Ocena średnia

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60 – 4,54

Dostateczny

2,70 – 3,59

Dopuszczający

1,8 – 2,69

Niedostateczny

Poniżej 1,8.

4.Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen.

5.Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej. 

6.Brak zadania domowego uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją jako nieprzygotowanie, jeśli tego nie uczyni przed lekcją otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 1.

7.Brak podręcznika (1 na dwoje uczniów), co uniemożliwia przeprowadzenie lekcji, jest równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia do lekcji.

III. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ICH WAGI

 

Waga

1. Odpowiedź ustna

1

2. Zadanie domowe

1

3. Kartkówki- krótkie formy odpowiedzi

1 lub 2

4. Aktywność (praca na lekcji)

1

5. Ćwiczenia

1

6. Przygotowanie referatu lub prezentacji

1 lub 2

7. Sprawdzian lub test z całego działu

4

8.Znajomość mapy (odp. przy mapie)

2

9. Sprawdzian na mapie konturowej

2

10. Udział w konkursach i olimpiadach w zależności od szczebla, trudności oraz zdobytych punktów

1-4