FIZYKA

Przedmiotowy system oceniania

Rok szkolny 2020/2021

 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) i zapisywane w dzienniku elektronicznym.

 

Ocena śródroczna i końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej.

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności

Waga

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu

4 (2+2)

Kartkówka lub odpowiedź ustna obejmująca 3 tematy lekcyjne  (od 10 – 20 minut)

2

Samodzielne rozwiązywanie zadań przy tablicy

1

Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych

2

Powtórkowe zadania maturalne (kartkówka)

2

Udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych z pozytywnym wynikiem

4

Udział w sesjach przedmiotowych (przygotowanie, omówienie tematu oraz przygotowanie plansz, strony graficznej)

1

Przygotowanie pomocy dydaktycznych np. plansze

1

Przygotowanie referatu i jego omówienie (prezentacja multimedialna)

2

Aktywny udział w bieżących lekcjach

1

Zadanie domowe, ćwiczenia, referat (napisany i oddany do oceny)

1

Doświadczenia wykonane w domu z kartą pracy, udokumentowane (film, zdjęcia) i prezentacja pracy

2

Samodzielne układanie zadań, kart pracy, projektowanie doświadczeń

2

 

 

 

1.      Sprawdzian

     Terminy sprawdzianów obejmujących więcej niż 3 ostatnie tematy, są ustalane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane do dziennika elektronicznego.

Każdy sprawdzian poprzedza powtórzenie materiału, a po sprawdzianie – omówienie wyników. Sprawdzian jest obowiązkowy.

             

2.      Prawa i obowiązki ucznia

         W terminie 2 tygodni od oddania sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić ocenę, termin poprawy ustala nauczyciel razem z uczniami. Uczeń może poprawić każdą ocenę i każda ocena jest wpisywana do dziennika elektronicznego.

         Prawo poprawy oceny z kartkówki dotyczy tylko kartkówek wskazanych przez nauczyciela.

         Uczeń posiadający ściągę lub przyłapany na ściąganiu w czasie sprawdzianu, kartkówki lub  innej formy sprawdzania wiedzy otrzymuje ocenę zero.

         W przypadku otrzymania oceny zero, nauczyciel decyduje o możliwości poprawy pracy ucznia.

         W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian w terminie poprawy lub innym wyznaczonym przez nauczyciela. 

         W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej długą chorobą, terminy  sprawdzania wiadomości i umiejętności ustalane są indywidualnie.

         Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany do lekcji (brak wiadomości z trzech tematów poprzednich, brak zadania domowego lub zeszytu przedmiotowego), ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela w trakcie sprawdzania obecności.

         Jeden raz w semestrze dla jednej fizyki w tygodniu i dwa razy w semestrze dla dwóch lekcji fizyki w tygodniu,  uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, które nie obejmuje zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. Nauczyciel odnotowuje zgłoszenie nieprzygotowania w dzienniku elektronicznym lub w kalendarzu nauczyciela.

         Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia na lekcję podręcznika (min. 1 na ławkę), uzupełnionego zeszytu przedmiotowego.

         Jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała ponad tydzień, uczeń ma prawo być nieprzygotowany do pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o swojej nieobecności.

         Jeżeli uczeń opuścił w semestrze więcej niż 50% zajęć może być nieklasyfikowany.

         Minimalna liczba ocen w semestrze to 3 dla jednej godziny tygodniowo i 6 dla dwóch godzin tygodniowo.

         Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w czasie trwania semestru. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w czasie trwania roku szkolnego, pod warunkiem uzyskania w II sem. średniej ważonej co najmniej 1,8. Ocena jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

  ocena                                    średnia

celujący                                powyżej 5,35

bardzo dobry                         4,55 - 5,35

dobry                                    3,60 - 4,54

dostateczny                            2,70 - 3,59

dopuszczający                        1,8  -  2,69

niedostateczny                           poniżej 1,8.

 

          Punktacja za prace pisemne:

ocena niedostateczny

0

32  %

ocena dopuszczający

33

49  %

ocena dostateczny

50

70  %

ocena dobry

71

85  %

ocena bardzo dobry

86

94 %

Ocena celujący

95

-

100%