Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z plastyki.

Przedmiotowy system oceniania (PSO) powinien uwzględniać cele kształcenia wynikające z podstawy programowej oraz zachować spójność z wewnętrznym systemem oceniania w szkole, tj. z celami         i zadaniami szkoły.

 Tworząc PSO dla przedmiotu plastyka na III etapie edukacyjnym, nauczyciel powinien:

 · wziąć pod uwagę, że zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez jeden rok;

 · uwzględnić specyfikę przedmiotu, realizującego nie tylko cele edukacyjno-wychowawcze (nabycie wiedzy i umiejętności, kształtowanie postaw), lecz także działania kreatywne. Aktywność twórcza         i uczestnictwo w życiu kulturalno-artystycznym mają także aspekt psychologiczny – sprzyjają samorealizacji, rozładowaniu stresu, nawiązywaniu kontaktów z osobami prezentującymi różnorodne opinie i poglądy, budowaniu pewności siebie, kształtowaniu tolerancyjnej postawy.

 Ocena pracy i osiągnięć ucznia powinna odzwierciedlać jego aktywność, kreatywność i inicjatywę przejawianą podczas zajęć, a nie tylko stopień opanowania wiedzy i umiejętności. Warto wprowadzić model oceniania kształtującego lub jego elementy według zasady mniej ocen, więcej wskazówek. Pomaga on uczniowi dokonać indywidualnej weryfikacji postępów i osiągnięć, motywuje go do dalszej pracy i nauki, naprawy błędów, rozwijania zainteresowań czy uzdolnień, kształtuje samodzielność. Jako element dyscyplinujący można wprowadzić system plusów i minusów, które przyznaje się za aktywność i pracę na lekcji, przygotowanie do zajęć, terminowe oddanie zadań itp.  Za określoną liczbę plusów lub minusów można wystawić odpowiednią ocenę.

 Ze względu na niewielką liczbę godzin warto zrezygnować z typowych odpowiedzi ustnych, sprawdzających opanowanie części materiału, ponieważ nie angażują one wszystkich uczniów i są czasochłonne. Korzystnie byłoby również zaniechać przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych. Wiedzę i umiejętności uczniów można weryfikować za pomocą testów, a także zadań www.dlanauczyciela.pl © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 27 praktycznych.

Trzeba pamiętać, że ocena powinna mieć charakter dydaktyczny i wychowawczy – dotyczy                  to w głównej mierze ocen cząstkowych. Należy zatem uwzględnić nie tylko wiedzę i umiejętności ucznia, lecz także jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia, sprawność manualną, zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem oraz postępy.

 Ocena sumująca służy weryfikacji osiągnięć ucznia w danym semestrze lub roku. Składają się na nią oceny cząstkowe, uzyskane przez ucznia w ocenianiu bieżącym. Ocena sumująca może, ale nie musi być średnią arytmetyczną. Warto rozważyć wprowadzenie wagi ocen. Podsumowaniem efektów pracy semestralnej lub rocznej może być przygotowanie wystawy lub projekt edukacyjny realizowany grupowo. Wyjątkowe osiągnięcia uczniów, wykraczające poza wymagania edukacyjne, należy oceniać indywidualnie.

 System oceniania powinien być jasny, zrozumiały dla ucznia, jawny (przedstawiony na początku roku szkolnego), ponadto oceniać należy obiektywnie, systematycznie i konsekwentnie. Przy ocenianiu można wykorzystać zaproponowane przykładowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne (w wymaganiach na ocenę wyższą są zawarte wymagania na ocenę niższą).

 

Ocena niedostateczna Uczeń:

· nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

· nie interesuje się procesem dydaktycznym;

 · nie uczestniczy w lekcjach;

· nie przygotowuje zadań domowych;

· lekceważy obowiązki szkolne.

Ocena dopuszczająca Uczeń:

· dysponuje wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej ze znacznymi brakami;

· potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w niektórych sytuacjach typowych;

· nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego;

· przy wykonywaniu zadań potrzebuje pomocy nauczyciela;

 · zazwyczaj przychodzi na lekcje i w większości przypadków realizuje polecenia;  podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu.

Ocena dostateczna Uczeń:

· opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej z niewielkimi brakami;

 · stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych;

· posługuje się różnymi narzędziami i technikami plastycznymi;

· stosuje się do uwag nauczyciela;

· opisuje dzieła z pomocą prowadzącego;

· wykonuje zadania, zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, pracuje systematycznie;

 · podejmuje współpracę z innymi osobami podczas realizacji zadań grupowych.

Ocena dobra Uczeń:

· wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej;

 · stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych oraz niektórych sytuacjach nietypowych;

 · korzysta z różnych źródeł informacji;

· posługuje się zróżnicowanymi narzędziami i technikami plastycznymi, wybierając środki wyrazu stosowne do charakteru zadania;

· właściwie wykonuje wszystkie zadania;

· samodzielnie opisuje dzieła sztuki i interpretuje je pod kierunkiem prowadzącego;

· twórczo korzysta z uwag nauczyciela;

 · w niektórych zadaniach wykazuje się samodzielnością w rozwiązywaniu postawionego problemu;

· wykonuje zadania w wyznaczonym terminie, jest przygotowany do lekcji;

· przedstawia własne pomysły podczas działań grupowych.

 Ocena bardzo dobra Uczeń:

· stosuje wiedzę i umiejętności zarówno w sytuacjach typowych, jak i nietypowych, wymagających kreatywności;

 · korzysta z różnych źródeł informacji i tekstów kultury;

 · biegle posługuje się narzędziami i technikami plastycznymi, dobierając je w zależności od charakteru zadania;

· samodzielnie poszukuje nowych narzędzi, technik i środków wyrazu, eksperymentuje i twórczo podchodzi do wyznaczonych zadań;

· właściwie i samodzielnie wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela;

 · stosuje się do uwag prowadzącego, a jednocześnie potrafi dyskutować i podawać argumenty w obronie własnego zdania;

 · samodzielnie i kreatywnie rozwiązuje postawione problemy;

· samodzielnie opisuje i interpretuje dzieła;

· indywidualnie poszukuje dodatkowych informacji o sztuce;

 · wykazuje się kreatywnością podczas realizacji zadań grupowych, wykonuje znaczący zakres prac, pomaga innym.

Ocena celująca uczeń:

· dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu;

· sprawnie, świadomie i krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji, tekstów kultury i środków wyrazu plastycznego;

· samodzielnie, systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności;

 · wykonuje prace na wysokim poziomie technicznym i artystycznym;

· z sukcesem angażuje się w ponadprogramowe, nieobowiązkowe inicjatywy, np. turnieje wiedzy, konkursy plastyczne czy wydarzenia kulturalne i inicjatywy artystyczne.

1.Sposoby oceniania, częstotliwość, formy (ustne i pisemne), wagi ocen. Warunki poprawy oceny w ramach oceniania bieżącego.

Oceny cząstkowe wyrażone są w stopniach: 1; 2; 3; 4; 5; 6. Przy ocenach cząstkowych stosuje

się plusy i minusy. W ocenieniu stosuje się średnią ważoną.

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonywane jest następującymi metodami:

a) odpowiedź ustna (stopień opanowania wiadomości z ostatnich trzech lekcji i aktywność w ciągu jednej jednostki lekcyjnej) –na bieżąco (waga oceny – 4),

b)prace klasowe (sprawdziany, testy) – nie mniej niż jeden w półroczu (waga oceny – 5),

c) kartkówki (z trzech ostatnich zajęć) – na bieżąco (waga oceny – 4),

d) notatka – według potrzeb (waga oceny – 3),

e) praca domowa – co najmniej jedna (waga oceny – 4),

f) praca w grupie – według potrzeb (waga oceny – 3),

g) referat (projekt, prezentacja multimedialna) – według potrzeb (waga oceny – 4).

2). Zasady dotyczące przeliczania punktów z prac pisemnych na oceny:

celujący  100% - 95% + zadanie dodatkowe (jeśli nauczyciel je zaproponuje)

bardzo dobry 86% - 94%

dobry 71% - 85%

dostateczny 50% - 70%

dopuszczający 33% -  49%

niedostateczny 32% i mniej

3). Ocenianie śródroczne i roczne:

Ocena śródroczna i roczna jest ustalana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według następujących kryteriów:

Średnia

Ocena szkolna

poniżej 1,7

ndst

1,7 – 2,69

dop

2,70 – 3,59

dst

3,60 – 4,54

db

4,55 – 5,34

bdb

powyżej 5,35

cel

 4). Ustalenia dodatkowe:

a) Nauczyciel może odstąpić od stosowania powyższego sposobu ustalania oceny śródrocznej            i rocznej w przypadku, gdy uczeń osiąga bardzo wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych (etap wojewódzki, ogólnopolski) lub posiada zaświadczenie o poważnych dysfunkcjach (w tym drugim przypadku należy kierować się dobrem dziecka).

b) Pisemne prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia.   W przeciwnym razie otrzyma on ocenę niedostateczną z danego sprawdzianu.

c) Poprawa pracy klasowej (sprawdzianu, testu) jest dobrowolna. Jej poprawa może nastąpić              w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia.

d) Nauczyciel ma prawo odpytać bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy       i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej.

e) Stopień uzyskany podczas poprawy sprawdzianu (testu) wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu.

f) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

g) Wszystkie pisemne prace kontrolne są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika elektronicznego.

h) Kartkówki mogą być niezapowiedziane. Zakres treści tych sprawdzianów obejmuje 3 ostatnie tematy.

i) Wszystkie pisemne prace kontrolne powinny być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni, a oceny podane do wiadomości uczniów.

j) Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne do końca każdego roku szkolnego.

k) Na napisanie dłuższej formy (referatu, prezentację multimedialną)uczeń ma tydzień.

l) W ocenie pracy pisemnej bierze się pod uwagę selekcję materiału, celność argumentacji, wyrazistość myśli przewodniej, spójność wywodu, poprawność językową i estetykę.

m) Aktywność ucznia na lekcji – za poprawną odpowiedź, której uczeń udziela podczas lekcji przyznawany jest plus (+). Trzy plusy wpisanie do dziennika równe są ocenie celującej.

n) Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, podręcznika do literatury czy lektury może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

o) Zeszyt z plastyki nie podlega ocenie, jedynie prace w nim się znajdujące.

p) Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

q) Uczeń, którego braki wynikają z usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności, ma prawo indywidualnie w porozumieniu z nauczycielem, zaliczać poszczególne partie materiału.

r) Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – brak zeszytu, zadania

domowego, ogólne nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i zadanych wcześniej obszernych zadań domowych, lektur). Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.

s)Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

t) W przypadku nieobecności przekraczającej 50% na zajęciach lekcyjnych w semestrze

uczeń może być nieklasyfikowany.

 5.Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

11). Uczeń może ubiegać się o wyższą niż proponowana ocenę klasyfikacyjną, jeśli:

· Pisał wszystkie sprawdziany, testy, prace klasowe.

· Korzystał z możliwości poprawy sprawdzianów, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

· Uzupełniał wszystkie braki powstałe w wyniku nieobecności na lekcjach plastyki.

· W miarę możliwości podejmował samodzielną pracę lub współpracował z nauczycielem.

· Chęć poprawy oceny uczeń zgłasza nauczycielowi w terminie do dwóch dni po

wpisaniu do dziennika przewidywanej oceny rocznej/śródrocznej. Nauczyciel wyznacza zakres materiału i sposób jego zaliczenia, jeszcze przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

Stopień trudności zadań odpowiada

wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń. Ocena, do której

aspiruje uczeń, może być wyższa tylko o stopień od oceny przewidywanej.

· Warunkiem poprawy oceny ucznia jest zaliczenie przez niego wyznaczonej partii materiału na minimum 90% punktów możliwych do uzyskania.

2). Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku, może zdawać egzamin poprawkowy.

3). Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, ma obowiązek zaliczyć dany materiał     w drugim półroczu.

 6. Sposób informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych.

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego na pierwszej lekcji organizacyjnej informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z plastyki. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom.

 

7. Określenie sposobu wglądu rodzica/opiekuna prawnego w sprawdzone i ocenione prace ucznia.

a) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

b) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

· uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich

przez nauczyciela;

· rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych

swoich dzieci w szkole na zasadach określonych przez nauczyciela podczas wywiadówek oraz dyżurów konsultacyjnych;

· nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego.