Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z historii sztuki.

 

 

I Formy sprawdzania wiadomości

 

1. Na pierwszych zajęciach w roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów owszelkich formach sprawdzania wiadomości i systemie oceniania.

 

2.  Formy sprawdzania wiadomości to testy podsumowujące poszczególne okresy w historii sztuk   i test sprawdzający rozpoznawanie stylów i ich odmian planowany na koniec każdego semestru  (45 minut), kartkówki polegaj ące na rozpoznawaniu dzieł sztuki (10 – 15 minut), ćwiczenia testowe i analizy wybranych dzieł w wykonywane w parach lub indywidualnie (45 minut) oraz zadania domowe, wśród których mogą się znaleźć: prezentacje multimedialne (w grupach lub indywidualnie), eseje, opowiadania, krótkie formy sceniczne.

 

W klasach trzecich, uczniowie decydujący się na egzamin maturalny z historii sztuki mogą także otrzymać ocenę za wykonywanie ćwiczeń maturalnych oraz próbny egzamin maturalny.

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Artystycznej mogą otrzymać ocenę za wykonywanie ćwiczeń i testów przygotowuj ących do konkursu.

 

II. Organizacja pisemnych form sprawdzania wiadomości i zasady ich poprawiania

 

1. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do wszystkich prac pisemnych w semestrze, zgodnie z terminami, które zawsze są zapowiadane:

 

·          kartkówka – z tygodniowym wyprzedzeniem,

 

·          sprawdzian podsumowujący – z dwutygodniowym wyprzedzeniem, nie później niż trzy tygodnie przed datą wystawiania ocen semestralnych.

 

2.  Sprawdziany pisemne oceniane są według następującej skali:

 

Ocena

Skala

 

 

 

celujący

95

– 100%

 

 

 

bardzo dobry

86

– 94%

 

 

 

dobry

71

– 85%

 

 

 

dostateczny

50

– 70%

 

 

 

dopuszczający

33

– 49%

 

 

niedostateczny

0 – 32%

 

 

 

3.  Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, oraz ten, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do poprawy w ciągu dwóch tygodni od daty wyznaczonej na sprawdzian, w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.

 

Uczniowie nieobecni na kartkówkach, mają obowiązek zaliczyć materiał w formie odpowiedzi ustnej na pierwszej godzinie historii sztuki po okresie nieobecności.

 

4.  Brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną. Uczniowie nieobecni z przyczyn usprawiedliwionych w dniu wyznaczonym na oddanie pracy domowej, mogą dostarczyć ją wciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.

 

5.  Wpis „-” oznacza nieobecność na pisemnych formach sprawdzania wiadomości oraz nieobecność ucznia w dniu obowiązku oddania zadania domowego. Nie jest to ocena, ale wpis taki ma wpływ na ocenę semestralną i końcowej rocznej. Jeśli sprawdzian zostanie poprawiony, a zadanie doniesione w ciągu tygodnia, wpis zostanie anulowany.

 

6.  Niewykonanie zadania poleconego do wykonania w czasie lekcji (ćwiczenia testowe, analizy) skutkuje oceną niedostateczną, która nie podlega poprawie.

 

 

III. Waga ocen oraz warunki i tryb uzyskania oceny klasyfikacyjnej z zajęć dydaktycznych.

 

1.  Ocena klasyfikacyjna jest wynikiem wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w trakcie trwania semestru. Średnia ważona ocen jednym z kryteriów decydujących o ocenie semestralnej i rocznej – końcowej.

 

2.  Waga ocen:

 

Forma sprawdzania wiadomości

Waga oceny

Udział w Olimpiadzie Artystycznej, konkursy (finał)

            4

Próbna matura

             4

Test podsumowujący dany okres w sztuce

            4

Test sprawdzający wiedzę o kilku epokach, rozpoznawanie stylów

             3

Kartkówka

            2

Analiza dzieła sztuki

            3

Analiza porównawcza

            2

Ćwiczenie testowe

            1

Aktywność na lekcji

            1

Prezentacja multimedialna

            1

Zadanie domowe

            1

 

3. Ocenianie śródroczne i roczne:

Ocena śródroczna i roczna jest ustalana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według następujących kryteriów:

 

Średnia

Ocena szkolna

poniżej 1,7

ndst

1,7 – 2,69

dop

2,7 – 3,59

dst

3,60 – 4,54

db

4,55 – 5,34

bdb

powyżej 5,35

cel

 

4. Obowiązkiem ucznia, który na pierwszy semestr otrzymał ocenę niedostateczną jest napisanie sprawdzianu z całości materiału zrealizowanego pierwszym semestrze  w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż trzy miesiące przed końcem roku szkolnego.

 

5. Pozytywną ocenę na koniec roku uczeń uzyskuje, gdy oceny z obu semestrów są pozytywne.

 

IV. Tryb zgłaszania nieprzygotowania.

 

1. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji przez uczniów określa nauczyciel na pierwszych zajęciach.

 

2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie dwa razy w semestrze, bezpośrednio przed lekcją. Uczeń, który opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia nie ma prawa do takiego zgłoszenia.


 

 

V. Szczegółowe kryteria oceniania z historii sztuki

 

1.  OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń który:

 

·          posiada wiedzę z zakresu historii sztuki wykraczającą poza program nauczania;

 

·          potrafi kojarzyć fakty i zjawiska artystyczne ze zjawiskami historyczno-kulturowymi i społecznymi;

 

·          swobodnie posługuje się słownictwem z zakresu analizy dzieła sztuki – zarówno formy, jak i treści, potrafi twórczo stosować je wobec nowych, nieznanych sobie obiektów;

 

·          wnosi nowe, twórcze spojrzenie w interpretację zjawisk artystycznych w kulturze dawnej  i współczesnej;

 

·          osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadzie przedmiotowej.

 

2. OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

 

·          posiada wiedzę określoną w programie nauczania historii sztuki i potrafi swobodnie z niej korzystać;

 

·          wykazuje zainteresowanie przedmiotem, chętnie zgłasza się do zadań dodatkowych;

 

·          potrafi posługiwać się słownictwem z zakresu analizy formy i treści dzieła sztuki w sposób jasny i prawidłowy. Swobodnie stosuje je do opisu nieznanych wcześniej obiektów.

 

3.  OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń który:

 

·          posiada wiedzę określoną w programie nauczania historii sztuki;

 

·          wykonuje w terminie polecone zadania;

 

·          opanował słownictwo dotyczące historii i teorii sztuki i potrafi z niego korzystać dokonując analiz formy i treści;

 

4.  OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

 

·          opanował materiał nauczania w stopniu zadawalającym;

 

·          zna podstawowe słownictwo  dotyczące historii i teorii sztuki i potrafi poprawnie je stosować;

 

·          większość poleconych zadań wykonuje w terminie.

 

5.  OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń który:

 

·          posiada niepełną wiedzę określoną w programie nauczania;

 

·          w nikłym stopniu opanował słownictwo z zakresu historii i teorii sztuki

 

·          rokuje nadzieje na poprawę.

 

6.  OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń który:

 

·          nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania a braki te uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej