Aneta Podemska-Bergmann

 

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Historia

 Rok szkolny 2020/21

 

 

 

 

 

 

I. Podstawy prawne

 

1.             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i                     promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach

 

publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 poz. 562 z dnia 11 maja 2007r. z późniejszymi zmianami.

 

2.          Statut LO14 w Poznaniu

 

II. Ocenie podlega

1.           Znajomość i rozumienie treści programowych.

2.           Opisywanie zjawisk i procesów historycznych z użyciem terminologii stosowanej w naukach humanistycznych.

 

3. Znajomość faktów oraz dostrzeganie skutków i zjawisk historycznych.

 

3.          Znajomość i ocena postaci historycznych.

4.          Znajomość dorobku kulturalnego.

 

5.          Umiejętność posługiwania się mapą.

6.          Umiejętność analizy tekstów źródłowych.

 

7.          Umiejętność wykorzystania związków przyczynowo – skutkowych.

8.          Umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji.

 

9. Synchronizacja wydarzeń w Polsce, w Europie i na świecie.

 

III Zasady ogólne

1.                Oceny wystawione  przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.

 

2.                 Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna być mniejsza od tygodniowej ilości godzin historii  . Do wywiadówki śródsemestralnej uczeń powinien uzyskać 50% ilości wymaganych ocen.

 

3.                Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze( nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. )

 

Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu, brak materiałów ćwiczeniowych.

 

4.                  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego.  

 

5.                Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie niedostatecznej.

 

6.                  Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu (ocena niedostateczna) chyba, że uczeń ma orzeczenie poradni o dysfunkcjach.

 

7.          Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nieklasyfikowany.

 

8.             Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych (dłuższa nieobecność w szkole) powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.             Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku lekcyjnym.

 

10.           W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu sprawdzian zostaje przesunięty na termin nowo uzgodniony z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia.

11.           11 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej (dopuszczającej - za zgodą nauczyciela) ze  sprawdzianu podsumowującego większą partię materiału w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie zgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny.

 

12.              Uczniowi, który opuścił pierwszy termin pisania sprawdzianu przepada prawo poprawy oceny niedostatecznej.

 

13.              Nieobecność ucznia na pierwszym i drugim terminie sprawdzianu jest podstawą do obniżenia oceny śródrocznej/końcoworocznej.

 

14.              Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie, posiadanie „ściągi” itp.) traci prawo do jej poprawiania. 

 

15.              Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej. Uczeń nie może

 

poprawiać oceny niedostatecznej otrzymanej z tej formy sprawdzania wiedzy. Nieobecność ucznia na kartkówce niezapowiedzianej nie ma wpływu na ocenę semestralną lub roczną.

 

18. Termin podania wyników kartkówki, sprawdzianu nie powinien przekraczać trzech tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą).

 

19.              Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu, omawia błędy a następnie przechowuje je do końca roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.

 

20.              Warunki i tryb uzyskania wyższej(o jeden stopień) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala nauczyciel biorąc pod uwagę:

 

-    udział w sprawdzianach,

-    systematyczność odrabiania zadań domowych,

 

-    przygotowań do lekcji,

-    aktywność na zajęciach.

 

 Jeżeli uczeń chce podnieść ocenę o stopień wyżej od oceny proponowanej przez nauczyciela pisze sprawdzian obejmujący materiał z całego roku, w którym ujęte są zadania zgodne ze standardami wymagań edukacyjnych na dany stopień. Zmiana proponowanej oceny następuje wtedy, gdy uczeń uzyskał ze sprawdzianu rocznego powyżej 80% przewidywanych punktów.

 1. Podręcznik obowiązkowo 1 na ławce, zeszyt obowiązkowy.

 

 

IV. Ogólne kryteria oceny

 

Ocena celująca

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który:

 

-                                twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

-                                pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,

 

-                                  bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach historycznych lub olimpiadach pokrewnych,

 

-                                posiada wiedzę  wyraźnie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania

-                                pracuje nad pogłębieniem wiedzy historycznej czytając literaturę popularno – naukową.

 

Ocena bardzo dobra

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz potrafi:

-        sprawnie poruszać się w tematyce historycznej,

 

-        samodzielnie rozwiązywać problemy,

-       wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych,

 

-       posługiwać się poprawnie terminologią historyczną, społeczno-polityczną,

-       samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności,

 

-       przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych, dostrzegać zależności pomiędzy nimi,

 

-       w oparciu o źródła przeprowadzić analizę procesów historycznych i określić ich konsekwencje,

-       dokonać oceny wybitnych jednostek i ich działań.

Ocena dobra

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania a także potrafi:

 

-        samodzielnie wyjaśniać typowe zjawiska i procesy historyczne,

 

-        posługiwać się terminologią historyczną z nielicznymi potknięciami i błędami, sprawnie przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych,

 

- jest aktywny w czasie lekcji.

Ocena dostateczna

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane  programem, co pozwala mu na:

 

-             wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów historycznych – potrafi zastosować pojęcia i terminy  w sytuacjach typowych, ale popełnia błędy.

 

-            wskazywanie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych,

 

-             wykazywanie znajomości i zrozumienia najważniejszych aspektów z historii Polski i powszechnej.

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w niewielkim zakresie,

 ale potrafi:

 

-            samodzielnie lub z  pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności,

 

-            wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów historycznych.

 

-            rokuje uzupełnienie braków w czasie dalszego kształcenia.

 

Ocena niedostateczna

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej,

-  nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych  pojęć i terminów historycznych,

 

-                      nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych poleceń,

 

-                        nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełniania braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

 

Waga ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych jest wyższa od innych uzyskanych ocen.

 

V.              Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

-       testy

- sprawdziany wiedzy i umiejętności (w klasie drugiej jeden ze sprawdzianów jako badanie wyników nauczania z zachowaniem formy arkusza maturalnego)

 

-           odpowiedzi ustne

-           odpowiedzi pisemne  (kartkówki, sprawdziany, testy)

 

 

-           ćwiczenia sprawdzające wybrane umiejętności i wiedzę -karty pracy

-       aktywność  na lekcji

 

-       praca samodzielna (referaty, prezentacje multimedialne ,prace długoterminowe)

-  udział w konkursach i olimpiadach historycznych i pokrewnych.

 

 

 

 

VI. Kryteria ocen cząstkowych - sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej:

 

 

ocena

Skala

niedostateczny

0 - 32%

dopuszczający

33% - 49%

dostateczny

50% - 70%

dobry

71% - 85%

bardzo dobry

86% - 94%

celujący

95% - 100%

lub 91% plus zadanie na ocenę celującą

 

 

Wystawianie ocen semestralnych i końcowych jest średnią ważoną

ocen cząstkowych poszczególnych form oceniania:

- sprawdziany i wypracowania na poziomie podstawowym-waga 3

- odpowiedź ustna, kartkówka-waga 1

 - prace domowe-waga 1

- referat, prezentacja,prace długoterminowe-waga 2

-aktywność na zajęciach , praca w grupie, formy niesamodzielne-waga 1

-udział w konkursach,olimpiadach,pracach projektowych na forum szkoły-waga 2

-udział w konkursach,olimpiadach,pracach projektowych poza szkołą-waga 3

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej.

 bardzo dobry:

- Uczeń w pełni odnosi się do tematu, logicznie konstruuje i rozwija wypowiedź, analizuje przyczyny i skutki omawianych wydarzeń, dokonuje trafnej oceny,

- przytacza liczne argumenty, zna i dokonuje właściwej analizy wydarzeń historycznych,

- zna i trafnie operuje pojęciami historycznymi,

- wypowiedź świadczy o bardzo dobrym opanowaniu materiału.

dobry:

- Uczeń opanował materiału na dobrym poziomie ( dobra znajomość faktów i pojęć historycznych),

-         konstruuje swoją wypowiedź sprawnym językiem, ale dopuszczalne są drobne błędy merytoryczne i językowe.

dostateczny:

- W odpowiedzi ucznia zdarzają się błędy merytoryczne i językowe,

- znajomość pojęć i faktów na poziomie podstawowym, uczeń ma pewne trudności w udzieleniu samodzielnej odpowiedzi, odpowiada na pomocnicze pytania nauczyciela.

 

dopuszczający:

- Bardzo słaba znajomość faktów, wydarzeń i pojęć historycznych, liczne błędy merytoryczne, bez pomocy nauczyciela uczeń nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

niedostateczny:

- Brak wiadomości, uczeń nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela.

 

VII. Postanowienia końcowe

Przedmiotowy System Oceniania z historii oraz historii i społeczeństwa jest integralną częścią Statutu Szkoły- LO14 w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Buczek

 

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia

 

 

 

 

 1. Każdy uczeń otrzymuje w ciągu semestru przynajmniej trzy oceny.
 2. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6.
 3. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

- odpowiedzi ustne

- sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)

- wypowiedzi pisemne (zadania domowe, praca na lekcji)

- czytanie ze zrozumieniem tekstu źródłowego

- aktywność (udział w lekcji i w konkursach)

- posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii

- projekty

      4.  Przy wypowiedzi ustnej pod uwagę brane są:

                - znajomość treści obowiązującego materiału

                - samodzielność odpowiedzi

                - sposób wypowiedzi

      5.  Przy wypowiedziach pisemnych ocenie podlega:

           - poprawność merytoryczna

           - forma i poprawność językowa wypowiedzi

6.  Sprawdziany pisemne - są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do dziennika z tygodniowym              wyprzedzeniem. Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu           lub po zrealizowaniu tematycznej części z danego materiału. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją   powtórzeniową. Ze sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek nie można zgłosić nieprzygotowania.

Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie/pracy klasowej/kartkówce jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 1. Odpowiedzi i kartkówki dotyczą materiału z ostatnich trzech tematów.
 2. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły.
 3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania oceny.
 4. Prace domowe kontrolowane są na bieżąco. Mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu odpowiednich materiałów. Brak pracy domowej zaznaczony jest w notatkach nauczyciela. W pozostałych przypadkach za brak zadania domowego uczeń dostaje ocenę niedostateczną, którą nauczyciel wpisuje do dziennika.
 5. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny. Nieprzygotowanie nauczyciel zapisuje w swoich notatkach. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania na początku lekcji, wezwany do odpowiedzi nie może z tego prawa skorzystać.
 6. Aktywność czyli czynny udział w lekcji jest nagradzany plusem (trzy plusy - ocena bdb). Plusy nauczyciel zapisuje w swoich notatkach.
 7. Za udział w konkursach z historii na poziomie wojewódzkim lub krajowym zakończonych dobrym wynikiem, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.
 8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Pod uwagę przy ocenianiu brane są poniższe elementy:

        -  estetyka zeszytu

        -  staranność zeszytu

        -  jakość i forma notatek

        -  systematyczność  w  zapisach lekcyjnych

        -  daty na marginesie przy temacie

15. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest średnią arytmetyczną.