Przedmiotowy system oceniania – język polski (2020/2021)  

 

 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 1. W ciągu roku ocenione będą co najmniej:

- trzy prace klasowe (dwugodzinne wypracowanie lub czytanie ze zrozumieniem pisane w klasie)

            - cztery sprawdziany

 1. Ze względu na nieczytanie przez uczniów lektur na lekcjach poświęconych ich omawianiu nauczyciel może sprawdzić (ustnie lub pisemnie) znajomość treści – waga 2 (bez wcześniejszego zapowiadania). Omówienie każdej lektury może zakończyć się 15 minutowym sprawdzianem z wagą 3.
 2. Ponadto każdy uczeń może zdobyć ocenę z zadań domowych, prezentacji, dyktand, pracy na lekcji (aktywności), kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 3. Jeżeli uczeń będzie nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie lub innej zapowiedzianej formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności, zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni to uzupełnić. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje wpisaniem 0.
 4. Każdy uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w półroczu (bez podawania przyczyn) - zgłoszonego na początku lekcji przy sprawdzaniu obecności. Nieprzygotowanie nie obejmuje żadnych wcześniej zapowiedzianych zadań i form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 5. Oceny wystawiane są według średniej ważonej:

- praca klasowa- waga 4

            - sprawdzian- waga 3

            - odpowiedź ustna problemowa- waga 2 lub waga 4 (ustala nauczyciel)

            - sprawdzian znajomości treści lektury – waga 2

            - prace pisemne domowe- waga 2

            - kartkówka- waga 1

            - odpowiedź ustna- waga 1

            - praca na lekcji- waga 1

            - zadanie domowe- waga 1

            - inne zadania- waga ustalona przed ich wykonaniem

 1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, przynoszenia na                    lekcje podręcznika lub innej wskazanej przez nauczyciela książki. Brak podręcznika lub książki wskazanej przez nauczyciela jest nieprzygotowaniem do lekcji (a po wykorzystaniu nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną). Wypracowania domowe i prace klasowe uczniowie piszą na papierze kancelaryjnym w szerokie linie.
 2. Ocena roczna to średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych w ciągu roku szkolnego, pod warunkiem średniej minimum 1,8 z ocen uzyskanych w drugim semestrze oraz spełnienia ustalonych przez nauczyciela warunków koniecznych.
 1. Skala ocen, ogólne kryteria ich uzyskiwania, progi na poszczególne oceny oraz punktacja za prace pisemne - zgodnie ze Statutem XIV LO.
 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – umieszczone są na stronie internetowej XIV LO oraz dostępne w bibliotece i u polonistów.
 3. Warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż proponowana – zgodnie ze Statutem XIV LO.