Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 1. Każdy uczeń otrzymuje w ciągu semestru przynajmniej trzy oceny.
 2. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1- 6.
 3. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

- odpowiedzi ustne

- sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)

- wypowiedzi pisemne (zadania domowe, praca na lekcji)

- czytanie ze zrozumieniem tekstu źródłowego

- aktywność (udział w lekcji i w konkursach)

- posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy o społeczeństwie

- projekty

      4.  Przy wypowiedzi ustnej pod uwagę brane są:

                - znajomość treści obowiązującego materiału

                - samodzielność odpowiedzi

                - sposób wypowiedzi

      5.  Przy wypowiedziach pisemnych ocenie podlega:

           - poprawność merytoryczna

           - forma i poprawność językowa wypowiedzi

6.  Sprawdziany pisemne - są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do dziennika z tygodniowym              wyprzedzeniem. Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu           lub po zrealizowaniu tematycznej części z danego materiału. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją   powtórzeniową. Ze sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek nie można zgłosić nieprzygotowania.

Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie/pracy klasowej/kartkówce jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 1. Odpowiedzi i kartkówki dotyczą materiału z ostatnich trzech tematów.
 2. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły.
 3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od  daty otrzymania oceny.
 4. Prace domowe kontrolowane są na bieżąco. Mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu odpowiednich materiałów. Brak pracy domowej zaznaczony jest w notatkach nauczyciela. W pozostałych przypadkach za brak zadania domowego uczeń dostaje ocenę niedostateczną, którą nauczyciel wpisuje do dziennika.
 5. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny. Nieprzygotowanie nauczyciel zapisuje w swoich notatkach. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania na początku lekcji, wezwany do odpowiedzi nie może z tego prawa skorzystać.
 6. Aktywność czyli czynny udział w lekcji jest nagradzany plusem (trzy plusy - ocena bdb). Plusy nauczyciel zapisuje w swoich notatkach.
 7. Za udział w konkursach z wiedzy o społeczeństwie na poziomie wojewódzkim lub krajowym zakończonych dobrym wynikiem, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.
 8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Pod uwagę przy ocenianiu brane są poniższe elementy:

        -  estetyka zeszytu

        -  staranność zeszytu

        -  jakość i forma notatek

        -  systematyczność  w  zapisach lekcyjnych

        -  daty na marginesie przy temacie

15. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest średnią arytmetyczną.

 

 

 

 Kryteria ocen cząstkowych - sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej:

 

 

ocena

Skala

niedostateczny

0 - 32%

dopuszczający

33% - 49%

dostateczny

50% - 70%

dobry

71% - 85%

bardzo dobry

86% - 94%

celujący

95% - 100%

lub 91% plus zadanie na ocenę celującą

 

 

- sprawdziany i wypracowania na poziomie podstawowym-waga 3

- odpowiedź ustna, kartkówka-waga 2

 - prace domowe-waga 1

- referat, prezentacja,prace długoterminowe-waga 2

-aktywność na zajęciach , praca w grupie, formy niesamodzielne-waga 1

-udział w konkursach,olimpiadach,pracach projektowych na forum szkoły-waga 2

-udział w konkursach,olimpiadach,pracach projektowych poza szkołą-waga 3