Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z informatyki 2020/21

1.       Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej

2.       Oceniane formy aktywności ucznia: 

Formy sprawdzania wiedzy

Waga

Praca klasowe, sprawdziany

4

Konkursy przedmiotowe, próba wystąpień publicznych ze wspomaganiem własnej prezentacji multimedialnej

3

Odpowiedzi, kartkówki, referaty

2

Ćwiczenia na lekcji - powyżej 1 j. lekcyjnej

2

Aktywność, praca na lekcji, zadania domowe, inne

1

Ćwiczenia na lekcji - 1 j. lekcyjnej

1

3.       Ocena za I okres oraz roczna ustalana jest wg następujących progów:

Ocena

Średnia ocen

Celujący 

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -  5,35

Dobry

3,60 - 4,54

Dostateczny

2,70 - 3,59

Dopuszczający

1,8 -2,69

Niedostateczny

poniżej 1,8

 

UWAGA!

Nauczyciel może, ale nie musi, dodać uczniowi do jego średniej ważonej ustalonej na koniec semestru maksymalnie 0,1 pkt. (tzw.” Bonus”)

4.       W ciągu roku odbędą się co najmniej 2 prace klasowe

5.       Ocena z pracy klasowej powinna być poprawiona przez ucznia w terminie dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac (nie dotyczy to prac pisanych nieuczciwie oraz sprawdzianów sumujących całorocznych lub semestralnych, których nie można poprawić!)

Termin poprawy ustalany jest wspólnie przez nauczyciela i uczniów zainteresowanych poprawą. Przy ustalaniu ostatecznej oceny ze sprawdzianu, gdy uczeń korzystał z możliwości poprawy, postępujemy następująco: obliczamy średnią arytmetyczną z pierwszego podejścia i poprawy i otrzymaną średnią uznajemy za ocenę z wagą „4” (np. uczeń, który uzyskał w I terminie „2”, a w drugim „3” uzyskuje ostatecznie ocenę „2,5” z wagą „4”)

6.       W przypadku unikania pracy klasowej (brak poświadczenia nieobecności przez lekarza lub inne służby, bądź niepoinformowanie o wcześniej planowanej uzasadnionej nieobecności) uczeń otrzymuje ocenę zero

7.       Jeśli uczeń z przyczyn losowych opuścił pracę klasową, to powinien napisać ją najpóźniej w terminie jednego tygodnia od oddania poprawionych prac. W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie termin pisania może być negocjowany indywidualnie

8.       W przypadku prób nieuczciwego pisania prac nauczyciel może odebrać pracę i ocenić to co do tego momentu zostało napisane lub postawić ocenę zero

9.       Za brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje oceną niedostateczną

10.    Prace domowe podlegają weryfikacji na następnej lekcji. Jeśli uczeń nie wykona tej pracy w obecności nauczyciela i klasy (grupy) ocena zostanie skorygowana do niedostatecznej. W przypadku częściowego wykonania zadania ocena zostanie odpowiednio skorygowana

11.    Prace wymagające zwiększonego nakładu czasu, np. wyszukiwania informacji w Internecie, (szczególnie prace wagi 2) można za zgodą nauczyciela dokończyć w domu. Prace przesłane bez zgody prowadzącego zajęcia nie podlegają ocenie

12.    Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w ciągu okresu może być niesklasyfikowany

13.    Ocena roczna nie jest tylko oceną za II okres, uwzględnia pracę ucznia w ciągu całego roku szkolnego

14.    Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (na etapie poza szkolnym) mogą spowodować podwyższenie oceny końcowej okresowej lub rocznej co najmniej o jeden stopień

15.    Punktacja za prace pisemne zgodna ze Statutem szkoły

16.    Uczeń ma prawo i obowiązek wglądu do każdej swojej pracy pisemnej, a nauczyciel ma obowiązek przedstawić i omówić szczegółowy schemat punktowania każdej takiej pracy

17.    Uczeń klasy pierwszej ma prawo do jednego nieprzygotowania w roku szkolnym (nie dotyczy to wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych), pod warunkiem, że zgłosił to nauczycielowi przed lekcją. Uczniowie klas o programie rozszerzonym mają prawo do jednego nieprzygotowania w okresie.

Opracował: Leszek Bernaczyk