Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języków obcych

 

1.       Jeśli uczeń nie zjawia się w szkole, aby napisać pracę klasową bądź zapowiedziany sprawdzian i nie przedstawia pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności (na podstawie którego wychowawca usprawiedliwił tę nieobecność w dzienniku), otrzymuje „zero”. 

2.       Jeśli nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona i trwa od jednego do trzech dni, uczeń zalicza ten sprawdzian lub pracę klasową na pierwszej lekcji, na której się zjawi (ma obowiązek zgłosić się samodzielnie).

3.       Jeśli nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona i trwa dłużej niż trzy dni, uczeń zalicza tę pracę klasową/sprawdzian po uzgodnieniu terminu z nauczycielem (ma obowiązek zgłosić się samodzielnie pierwszego dnia po powrocie). Termin ten nie może obejmować więcej niż dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły.

4.       Jeśli uczeń nie stawi się w tym umówionym terminie, otrzymuje „zero”.

5.       Uczeń przyłapany na ściąganiu w czasie pracy klasowej/sprawdzianu/kartkówki, otrzymuje ocenę „zero”. Może przystąpić do poprawy klasówki w ramach poprawy pracy klasowej lub po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

6.       Do poprawy pracy klasowej uczeń może przystąpić jedynie w dniu wyznaczonym przez nauczyciela (nauczyciel ustala z zainteresowanymi uczniami termin poprawy).

7.       Uczeń ma prawo do poprawiania jedynie oceny uzyskanej za pracę klasową, zapowiedzianą z wagą 4 oraz sprawdzianu, trwającego dłużej niż 20 minut, z wagą 3. Do średniej semestralnej/rocznej wliczana jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych za pracę klasową/sprawdzian oraz za poprawę. Wynikająca ze średniej arytmetycznej ocena (np. ocena niedostateczna poprawiona na dopuszczającą da ostatecznie ocenę 1+, ocena niedostateczna poprawiona na ocenę dostateczną da ostatecznie ocenę 2 itp.) zostanie wliczona do średniej semestralnej/rocznej z pierwotną wagą wyznaczoną dla tej formy sprawdzania osiągnięć ucznia, czyli odpowiednio 4 lub 3.  

8.       Jeśli uczeń otrzyma za poprawę pracy klasowej/sprawdzianu ocenę taką samą jak uzyskana za tę formę sprawdzania osiągnięć w pierwszym terminie, ocena uzyskana za poprawę nie będzie uwzględniana w średniej ważonej. 

9.       Oceny z odpowiedzi, prac domowych i kartkówek są ostateczne, gdyż sprawdzają systematyczność uczenia się.

10.    Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania się do odpowiedzi w ciągu semestru bez podania przyczyny, gdy liczba godzin języka obcego w ciągu tygodnia nie przewyższa trzech. Gdy liczba godzin języka obcego w tygodniu jest wyższa niż trzy, uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do odpowiedzi w ciągu semestru. 

11.    Jeśli uczeń nie odrobił zadania domowego, ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela na początku lekcji. Nauczyciel wpisuje do dziennika „minus”. Uczniowie spóźnieni na lekcję mają obowiązek zgłoszenia braku zadania wchodząc do klasy. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch braków zadania domowego. Każdy kolejny brak zadania domowego to ocena niedostateczna (waga 1).

12.    Jeśli uczeń nie zgłosi faktu braku zadania domowego na początku lekcji, a fakt ten zostanie odkryty przez nauczyciela w trakcie lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (waga 1).

13.    W przypadku zaobserwowania faktu, że uczeń nie pracuje w czasie lekcji w odpowiedni sposób, nauczyciel ma prawo postawić uczniowi ocenę niedostateczną z wagą 1. 

14.    Jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała tydzień lub dłużej, uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi oraz nie mieć zadania domowego na pierwszej lekcji po powrocie.

15.    Jeśli nieobecność ucznia w szkole trwała krócej niż tydzień (minimum 2 dni), lecz pierwsza lekcja na której pojawia się uczeń ma miejsce następnego dnia po okresie, w którym uczeń był nieobecny, uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi oraz nie mieć zadania domowego na tej lekcji.

16.    Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu roku szkolnego. Zarówno ocena śródroczna, jak i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej. W ocenie śródrocznej uwzględnia się oceny cząstkowe, które uczeń otrzymał w pierwszym półroczu, a w ocenie końcowej oceny cząstkowe, które uczeń otrzymał w pierwszym i drugim półroczu, z zastrzeżeniem, że średnia ważona ustalona na podstawie ocen uzyskanych tylko w drugim półroczu wynosi minimum 1,80. Jeśli średnia ważona za drugie półrocze jest niższa niż 1,80, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jako roczną ocenę klasyfikacyjną (§ 42 Statutu szkoły).

16a. Uczniowie klas realizujących program kontynuacyjny i program rozszerzony, którzy na podstawie średniej ważonej otrzymali ocenę niedostateczną za pracę w pierwszym półroczu (ocena śródroczna), w drugim półroczu mają obowiązek zaliczyć wyznaczone przez nauczyciela partie/działy materiału z pierwszego półrocza. Warunki i termin (bądź terminy) tej poprawy określa nauczyciel. W dzienniku elektronicznym w „uwagach” dotyczących ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną za pracę w pierwszym półroczu, nauczyciel odnotowuje fakt przystąpienia ucznia do poprawy oraz uzyskany przez niego wynik za wykonanie wyznaczonego zadania (bądź zadań). Aby uznać, że poprawa jest satysfakcjonująca, wykonanie wszystkich zadań musi zostać zakwalifikowane na ocenę co najmniej dopuszczającą. Zaliczenie wybranych przez nauczyciela partii materiału z pierwszego półrocza jest wymaganiem niezbędnym, czyli niespełnienie tego wymogu może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej w ramach klasyfikacji rocznej (§ 42 Statutu szkoły, ust. 3, pkt 2). 

17.    Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej ocenę roczną. W okresie nie dłuższym niż 3 dni od terminu powiadomienia o przewidywanej ocenie rocznej, uczeń może zgłosić pisemnie z uzasadnieniem chęć poprawy oceny. Aby otrzymać roczną ocenę wyższą niż przewidywana, uczeń zobowiązany jest do wykonania zadań określonych przez nauczyciela przedmiotu. Ustalenia między nauczycielem a uczniem (lub jego rodzicami/ opiekunami prawnymi) przyjmują formę pisemnego kontraktu. Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych znajdują się w § 481 Statutu szkoły. 

 

WAGI OCEN ZA POSZCZEGÓLNE FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

Praca klasowa/test (sprawdzian obejmujący dużą partię materiału) – waga 4

Odpowiedź ustna – waga 3

Sprawdzian trwający powyżej 20 minut (z możliwością poprawy, zapowiedziany) – waga 3 

Kartkówka z bieżącego materiału (do 20 minut) – waga 2

Kilkuminutowe prezentacje tematu/prasówki, dialogi, zadania maturalne  – waga 2

Zadanie domowe, zeszyty maturalne – waga 1

Praca w czasie lekcji – waga 1 lub 2.

 

Wartość średniej ważonej dla poszczególnych ocen półrocznych i końcowych:

1,80 – dopuszczający

2,70 – dostateczny

3,60 – dobry

4,55 – bardzo dobry

5,35 – celujący.