SYSTEM OCENIANIA – MATEMATYKA

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1.       Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej.

2.       Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY

WAGI

Prace klasowe, sprawdziany

4

Odpowiedzi, kartkówki.

2

Aktywność, praca na lekcji, zadania domowe, inne

 

1

Konkursy przedmiotowe z sukcesami

Matura próbna dla klas drugich

3

 

3.  Ocena za semestr ustalana jest wg następujących progów:

Średnia

celujący                                        5,35 - 6,00

bardzo dobry                                4,55 - 5,34

dobry                                            3,6 -  4,54

dostateczny                                   2,7 -  3,59

dopuszczający                              1,8  -  2,69

niedostateczny                              poniżej 1,8.

UWAGA!

Nauczyciel może, ale nie musi, dodać uczniowi do jego średniej ważonej ustalonej na koniec semestru maksymalnie 0,1 pkt. (tzw.” Bonus”).

4.      W ciągu semestru odbędą się co najmniej 2 prace klasowe.

5.      Ocena z pracy klasowej może być poprawiona JEDNOKROTNIE przez ucznia w terminie  do dwóch tygodni (dni robocze) od oddania sprawdzonych prac  ( nie dotyczy sprawdzianów sumujących całorocznych lub semestralnych, których nie można poprawić!). Nauczyciel – zgodnie ze statutem szkoły – ma prawo uznać  pewne sprawdziany za obowiązkowe do zaliczenia na ocenę przynajmniej dopuszczającą. Oznacza to, że niezależnie od średniej ważonej uzyskiwanej przez ucznia na semestr, dany sprawdzian powinien być zaliczony, gdyż w przeciwnym przypadku, uczeń nie może uzyskać oceny pozytywnej na koniec semestru. W takim przypadku uczeń może mieć więcej niż dwie możliwości napisania takiego sprawdzianu, a  wpisywana jest do dziennika, jako poprawa, tylko ostatnia uzyskana ocena.

Termin poprawy ustalany jest wspólnie przez nauczyciela i uczniów zainteresowanych poprawą(jeden termin dla wszystkich). Ocena ze sprawdzianu z wagą 4 jest zapisywana w dzienniku elektronicznym jako dwie oceny: z wagami 1,5 oraz 2,5. Powodem takich zapisów jest fakt, że uczniowie, którym udało się napisać sprawdzian w drugim terminie na wyższą ocenę, mają tę ocenę wpisaną z wagą 2,5 zamiast tej, którą uzyskali za pierwszym razem – w ten sposób ocena ze sprawdzianu jest oceną z wagą 4, będącą średnią ważoną z ocen uzyskanych w pierwszym i drugim terminie i  jest to uwzględnione w dzienniku elektronicznym.

6.      Uczeń powinien poinformować wcześniej nauczyciela o swojej ewentualnej nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce ( o ile o niej wie), albo – gdy jest nieobecny z uzasadnionej przyczyny i nie wiedział o tym wcześniej – powinien natychmiast po pojawieniu się w szkole wytłumaczyć swoją nieobecność przed nauczycielem i umówić się na ewentualny inny termin pisania sprawdzianu lub kartkówki.  W przypadku unikania sprawdzianu lub kartkówki ( brak ważnego usprawiedliwienia ) uczeń otrzymuje ocenę zero.

7.      Jeśli uczeń z przyczyn losowych  opuścił sprawdzian, to powinien napisać go najpóźniej w terminie jednego tygodnia od oddania poprawionych prac. W przypadku uzasadnionej nieobecności, dłuższej niż 2 tygodnie, termin pisania może być negocjowany indywidualnie

8.      W przypadku prób nieuczciwego pisania pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.      Za brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

10.  Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w ciągu semestru może być niesklasyfikowany.

11.  Ocena  końcoworoczna nie jest tylko oceną za II semestr, lecz uwzględnia pracę ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Średnia ważona za cały rok szkolny powinna wynosić przynajmniej 1,8 (w tym zaliczenie obowiązkowych sprawdzianów). Koniecznym warunkiem uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego jest także uzyskanie średniej ważonej przynajmniej 1,8 za drugi semestr.

12.  Udział i osiągnięcia w  konkursach przedmiotowych (na etapie pozaszkolnym) mogą spowodować podwyższenie oceny końcowosemestralnej  o jeden stopień.

13.  Punktacja za prace pisemne zgodna ze Statutem Szkoły.

14.  Uczeń ma prawo wglądu do każdej swojej pracy pisemnej, a nauczyciel ma obowiązek przedstawić i omówić szczegółowy schemat punktowania każdej takiej pracy. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji (uzasadnienia) na temat jakiejkolwiek oceny, którą otrzymuje.

15.  Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań – jeśli liczba godzin przedmiotu w tygodniu jest

większa   niż 2 lekcje -   w semestrze , pod warunkiem, że zgłosił to nauczycielowi przed

lekcją. Nie dotyczy to wcześniej zapowiedzianych prac  pisemnych.

16.  Poprawa oceny niedostatecznej za I –y semestr odbywa się przez poprawianie sprawdzianów,

które odbyły się w tym semestrze, w terminie ustalonym przez ucznia i nauczyciela, nie

później jednak, niż miesiąc przed końcem roku szkolnego. Sprawdziany powinny być

zaliczone na ocenę przynajmniej dostateczną. Nauczyciel może przedstawić uczniowi również

inny sposób zaliczania semestru.

17.  Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcjach krócej niż 4 dni robocze, ma obowiązek uzupełnić materiał samodzielnie i być przygotowanym do kolejnej lekcji.