Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na lekcjach religii, w klasach I, II i III.

 

1.    Uczeń, jako osoba współodpowiedzialna za swoją edukację, prowadzi zeszyt przedmiotowy, który może zostać oceniony (ocenie podlega jedynie zawartość merytoryczna zeszytu: tematy oraz notatki z lekcji).

Za brak zeszytu podczas lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (ndst) z dopiskiem praca na lekcji.

2.    Uczeń zobowiązany jest przygotować się do zajęć poprzez:

·         Opanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji,

·         Wykonanie zadanego lekcję wcześniej zadania domowego.

 

Raz w ciągu każdego okresu, uczeń ma prawo, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji/zajęć oraz brak zeszytu (wykorzystanie tej możliwości, nauczyciel każdorazowo odnotowuje w dzienniku lekcyjnym).

 

3.    W ciągu roku szkolnego obowiązywać będę następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

· Formy sprawnościowe: czynny udział w lekcji, umiejętność dyskusji i argumentacji, zaangażowanie w zajęcia aktywizujące/ćwiczenia praktyczne (posługiwanie się Pismem Świętym/Katechizmem Kościoła Katolickiego/Kodeksem Prawa Kanonicznego).

· Formy pisemne: sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, quizy. Punktacja za prace pisemne zgodna jest ze szkolnym systemem oceniania.

· Odpowiedzi ustne i prace projektowe.

4.    Ocena za semestr jest ustalana z uwzględnieniem następujących progów:

 

Celujący

powyżej 5,35

Bardzo dobry

4,55 -5,35

Dobry

3,60  4,54

Dostateczny

2,70  3,59

Dopuszczający

1,7  2,69

Niedostateczny

poniżej 1,7

 

5.    Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego, jako średnia arytmetyczna wszystkich otrzymanych ocen.