Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy II C liceum czteroletniego 2020/21

Temat

Liczba godzin

Osiągnięcia uczniów

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Regulamin i przepisy BHP, organizacja nauczania informatyki

1

·         rozumie potrzebę regulaminu pracowni

·         zna formy oceniania

·         przestrzega regulamin pracowni

·         zna formy i wagi ocen

·         potrafi uzasadnić potrzebę stosowania regulaminu pracowni

·         umie obliczyć średnią ważoną

·         wyjaśnia regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady oceniania

·         dokonuje analizy zasad oceniania i regulamin pracowni

·         wyjaśnia zasady bhp

Organizacja konta Google

1

·         przy pomocy nauczyciela zakłada konto

·         samodzielnie zakłada konto

·         korzysta z udostępnionych zasobów

·         udostępnia pliki innym użytkownikom

·         korzysta z różnych usług Google

·         organizuje kontakty w grupy

·         korzysta z grup przy udostępnianiu i wysłaniu poczty

·         konfiguruje swe konto pod względem potrzeb

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym

2

·         wymienia systemy operacyjne oraz ich zadania

·         rozumie kwestie związane z bezpieczeństwem

·         w przestrzeni cyfrowej

·         zna zasady tworzenia mocnych haseł

·         rozumie potrzebę stosowania kont użytkownika w systemie operacyjnym

·         stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej

 

·         instaluje i aktualizuje oprogramowanie

·         zakłada i usuwa konto w środowisku aplikacji Google

·         pracuje w środowisku sieciowym

·         wie, czym są fragmentacja i defragmentacja dysku

·         wyjaśnia, w jakim trybie (jądra czy użytkownika) powinien pracować program sterownika urządzenia w większości systemów operacyjnych

·         tworzy nośnik awaryjny uruchamiający komputer, gdy zainstalowany na nim system operacyjny nie działa prawidłowo

·         wie, jaka jest rola systemu plików jako części systemu operacyjnego

·         zna procedurę wykonania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego i wszystkich danych użytkownika komputera

·         sprawdza poziom fragmentacji dysku komputera i ocenia, cz

·         wie, w jaki sposób uruchomić tryb awaryjny w systemie Windows (od wersji Windows 7), zna poszczególne opcje dostępne dla trybu awaryjnego i wie, do czego służą

Nowe technologie i oprogramowanie

1

·         rozumie pojęcia takie jak: sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i posługuje się nimi

·         wymienia zastosowania automatyki i robotyki w życiu codziennym

·         wskazuje zalety i sposoby wykorzystania druku 3D

·         wyjaśnia zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w różnych dziedzinach życia

·         posługując się darmowymi aplikacjami do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości,

·         proponuje własne, dotąd nieznane, sposoby na wykorzystanie nowych technologii

·         tworzy filmy, artykuły i infografiki

Sieci komputerowe – budowa i usługi

2

·         rozumie pojęcia: sieć, protokół sieciowy, topologia sieci

·         rozróżnia i poprawnie nazywa sieci komputerowe ze względu na ich zasięg i topologię

·         opisuje budowę sieci lokalnej i sieci Internet

·         rozumie pojęcia takie jak adres IP, host, router, maska podsieci, brama, DNS oraz omawia zasadę adresowania urządzeń w sieci Internet

·         wymienia różne usługi internetowe

 

·         potrafi opisać warstwowy model działania Internetu oraz wymienić zadania poszczególnych warstw

·         testuje prędkość połączenia z siecią Internet na wybranym urządzeniu i interpretuje otrzymany wynik

·         rozumie, czym jest model warstwowy TCP/IP

·         wyjaśnia sposoby działania usługi NAT

·         zna polecenia tekstowe służące do diagnostyki sieci i korzysta z nich

·         oblicza liczbę możliwych do zaadresowania hostów na podstawie adresów IP i masek podsieci

E-usługi

1

·         poprawnie definiuje pojęcie e-usługi

·         wymienia różne zastosowania usług elektronicznych

·         charakteryzuje problemy oraz wymienia zalety związane z wykorzystaniem e-usług

·         określa możliwości rozwoju dla wybranych e-usług, z których korzysta

·         opisuje zabezpieczenia wybranych e-usług (w tym systemu ePUAP)

·         wymienia narzędzia dostępne w sieci, które umożliwiają utworzenie wybranych e-usług

Korzystanie
z e-zasobów i współpraca zdalna

1

·         rozumie pojęcie informacji

·         korzysta z zasobów internetowych, wyszukując potrzebne informacje

·         wymienia etapy rozwoju technologii komputerowych

·         korzysta z różnych wyszukiwarek internetowych

·         zna podstawy prawa autorskiego

·         stosuje zasady netykiety i korzysta z niej w komunikacji zdalnej

·         wykorzystuje zasoby sieciowe do poszerzania własnej wiedzy (e-learning)

·         wie, czym jest pozycjonowanie serwisów internetowych

·         zna i stosuje zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

·         wyjaśnia sposób tworzenia wybranych e-zasobów oraz wskazuje zalety i wady poszczególnych rozwiązań

Rozbudowane dokumenty tekstowe: tabele, równania

3

·         korzysta z programu Microsoft Word

·         formatuje elementy dokumentu odpowiedzialne za automatyczne spisy (treści, tabel, ilustracji)

·         stosuje style nagłówkowe (korzysta z gotowych, tworzy własne i modyfikuje je)

·         stosuje numeracje i wypunktowania, dostosowując ich styl

·         tworzy strony tytułowe

·         wstawia w dokumencie spisy treści, tabel, ilustracji

·         poprawnie operuje nagłówkiem i stopką dokumentu

·         współpracuje przy edycji dokumentu z innymi użytkownikami, korzystając z opcji recenzji dokumentu

·         tworzy styl według wzoru

·         pracuje nad dokumentem wspólnie z innymi osobami w trybie śledzenia zmian

Sztuka tworzenia prezentacji

2

·         korzysta z programu Microsoft PowerPoint

·         opracowuje plan prezentacji

·         zna narzędzia i pomoce wizualne wykorzystywane podczas prelekcji

·         formatuje poprawnie slajdy

·         stosuje efekty i multimedia w prezentacji

·         dodaje do slajdów swój komentarz głosowy i zapisuje prezentację jako film

·         tworzy prezentacje różnymi narzędziami

·         konwertuje prezentacje na różne formaty

Sztuka wystąpień publicznych

1

·         zna zasady zachowania się podczas wystąpień publicznych

 

·         poprawnie posługuje się notatkami podczas wystąpienia

·         posługuje się notatkami podczas wystąpienia wykorzystując ekran prezentera

·         posługuje się poprawna polszczyzną

·         mówi ciekawie z zainteresowaniem

·         Potrafi zaradzić, gdy podczas wystąpienia nastąpią niespodziewane zdarzenia

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – projekt zespołowy: Rowerem po Poznaniu

4

·         Umie współpracować w zespole

·         aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych

·         przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt

·         prezentuje efekty wspólnej pracy

·         uzupełnia swoją wiedzę, korzystając z zasobów udostępnionych na platformie do e-nauczania

·         przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt

·         umie zaplanować mapę przejazdu

·         umie kierować zespołem

·         bierze odpowiedzialność za wytworzone dokumenty

Moja cyfrowa tożsamość

1

·         zna problemy zarządzania zasobami cyfrowymi

·          

·         definiuje pojęcie cyfrowej tożsamości

·         rozumie pojęcie wirtualnej komunikacji i komunikuje się z innymi w środowisku wirtualnym

·         dostrzega zalety i wady komunikacji wirtualnej oraz posługiwania się cyfrową tożsamością

·         rozumie zagrożenia wynikające z upraszczania komunikacji za pośrednictwem sieci

·         bezpiecznie kreuje swój wizerunek w przestrzeni medialnej

·         zna narzędzia wirtualnej komunikacji

·         wie, czym jest zautomatyzowane profilowanie i przetwarzanie danych

·         wyjaśnia pojęcie hejtu i dostrzega jego destrukcyjny wpływ

·         zna prawa przysługujące osobom, których dane są wykorzystywane

·         samodzielnie tworzy swa cyfrowa tożsamość

Przemiany społeczne
a technologie

1

·         rozumie i wymienia czynniki przemian społecznych

·         dostrzega możliwości wynikające z przemian gospodarczych

·         określa obszary w społeczeństwie, na które wpływa rozwój technologii

·         rozumie potrzebę stosowania regulacji prawnych i norm etycznych

·         zna wyzwania, przed którymi stoi edukacja

·         operuje pojęciami: e-zasoby, e-usługi, e-learning

·         rozumie pojęcie mediów i przestrzeni medialnej w kontekście IT

·         wskazuje możliwości zapobiegania negatywnym skutkom rozwoju technologii

·         wskazuje pozytywne i negatywne skutki rozwoju technologii informacyjnej

·         wymyśla rozwiązania technologiczne, których nie ma jeszcze na rynku

Cyberbezpieczeństwo, w tym moje

2

·         rozpoznaje zagrożenia związane z oprogramowaniem komputerowym

 

·         dba o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, korzystając z urządzeń mobilnych czy komputera

·         bezpiecznie korzysta z bankowości elektronicznej

·         właściwie zachowuje się w sytuacji cyberprzemocy

·          stosuje pojęcia związane z bezpieczeństwem w Internecie

·         umiejętnie i w bezpieczny sposób weryfikuje własną tożsamość, korzystając z e-usług

·         rozumie związek ochrony danych osobowych z cyberbezpieczeństwem

·         wie, czym jest infrastruktura krytyczna i jak się ją chroni

·         wymienia symptomy wskazujące na zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem

 

Grafika 2D i 3D

4

·         rozróżnia pojęcia grafiki rastrowej i wektorowej

·         stosuje właściwe narzędzia do edycji zdjęć w wybranym programie graficznym

·         wykonuje różne operacje na obrazie w grafice rastrowej

·         zna różne formaty graficzne dla plików i korzysta z nich

·         modeluje proste obiekty w grafice 3D za pomocą wybranego oprogramowania

·         rysuje za pomocą narzędzi grafiki wektorowej

·         tworzy bryły obrotowe i kompozycje obiektów na scenie

·         tworzy wektorowe modele sfotografowanego przez siebie wybranego obiektu

 

·         projektuje bardziej skomplikowane trójwymiarowe modele

·         tworzy trójwymiarowe modele dowolnego budynku

Tworzenie stron internetowych

3

·         korzysta z różnych przeglądarek internetowych

·         zna strukturę strony WWW

·         definiuje podstawowe znaczniki HTML

·         korzysta z atrybutów znaczników

·         zna reguły stosowania arkuszy stylów w połączeniu z kodem HTML

·         stosuje narzędzia wspierające pisanie kodu źródłowego

·         wyszukuje informacje w sieci i korzysta z zasobów witryn internetowych na temat tworzenia stron WWW

·         tworzy rozbudowaną stronę WWW z podstronami, tabelą, elementami graficznymi

·         tworzy rozbudowaną stronę WWW z podstronami, tabelą, elementami graficznymi, formatując jej wygląd za pomocą stylów CSS

Responsywna strona WWW w systemie CMS – projekt zespołowy

4

·         aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych

 

·         przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt

·         prezentuje efekty wspólnej pracy

·         publikuje własną stronę w Internecie

·         przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt

·         posługuję zaawansowanymi narzędziami przy tworzeniu strony internetowej

Razem

34

 

 

 

 

 

 

Opracował: Leszek Bernaczyk