Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 2 część 1

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w pierwszym semestrze klasy 2. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

* zakres rozszerzony

            materiał obligatoryjny

            materiał fakultatywny

 

Numer
i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

ROMANTYZM – O EPOCE

2. i 3.

Romantyzm – wprowadzenie do epoki

• wyjaśnić etymologię nazwy epoki

• przedstawić ramy czasowe romantyzmu europejskiego i polskiego

 

• wyjaśnić, na czym polegała specyfika romantyzmu polskiego

• przedstawić wydarzenia historyczne, które miały wpływ na kształtowanie się nowej epoki

 

 

• przedstawić rolę rewolucji francuskiej w procesie kształtowania się nowej epoki

• przedstawić najważniejsze założenia filozofii romantycznej

 

• wyjaśnić, na czym polegał wpływ wydarzeń historycznych w Europie i na świecie na proces kształtowania się nowej epoki

• opisać specyfikę życia codziennego w romantyzmie

• omówić obrazy Thomasa Cole’a i Johana Christiana Dahla w kontekście epoki

4. i 5.

Sztuka romantyczna

• wskazać i zilustrować przykładami najważniejsze tematy sztuki romantycznej

 

• wymienić cechy charakterystyczne stylu romantycznego i objaśnić je na przykładach

 

• wymienić nazwiska najważniejszych twórców romantyzmu i omówić ich dzieła

 

• dokonać analizy wpływu gotyku na sztukę romantyczną

• dokonać analizy romantycznego dzieła sztuki

 

 

• wymienić cechy romantycznego pejzażu

• omówić zagadnienie polskiego malarstwa romantycznego

• wypowiedzieć się na temat muzyki romantycznej

 

ROMANTYZM – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

6.

Wprowadzenie do literatury romantycznej

• wymienić motywy i tematy charakterystyczne dla literatury romantycznej

• wymienić gatunki realizowane w literaturze romantycznej

• wymienić i omówić cechy bohatera romantycznego

• wymienić typy bohaterów romantycznych i wskazać ich rodowody

• określić rolę wyobraźni i natchnienia w twórczości romantyków

• określić rolę wątków irracjonalnych w twórczości romantyków

 

• wskazać specyfikę literatury polskiej i wyjaśnić jej genezę

 

• scharakteryzować specyfikę romantycznych gatunków literackich

7.

Konteksty i nawiązania – Sándor Márai, Zadanie

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

• wskazać bohatera romantycznego

 

• omówić kompozycję opowiadania

• scharakteryzować postać głównego bohatera

 

• wypowiedzieć się na temat postawy głównego bohatera w kontekście definicji bohatera romantycznego

• zinterpretować tytuł opowiadania

 

• zinterpretować ostatnie zdanie utworu

• wskazać elementy romantycznej wizji świata i wypowiedzieć się na temat jej konfrontacji z rzeczywistością

• podjąć dyskusję na temat przyczyn samotności bohaterów romantycznych

8.

Zacieranie granic między fikcją a rzeczywistością – Król olch Johanna Wolfganga Goethego

• zrelacjonować treść ballady

• wskazać narratora i bohaterów tekstu

 

• omówić punkty widzenia ojca i syna

• scharakteryzować króla olch

• omówić cechy gatunkowe utworu

 

• wypowiedzieć się na temat emocji towarzyszących bohaterom

• wyjaśnić, dlaczego tylko dziecko widzi króla

• określić nastrój wiersza i to, w jaki sposób został on zbudowany

• określić konwencję literacką dominującą w utworze

 

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia romantycznego nastroju ballady w utworze Król olch Franciszka Schuberta

9.

Konteksty i nawiązania – Andrzej Sapkowski, Pani Jeziora

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• omówić świat przedstawiony

• określić rodzaj narracji

 

• wskazać cechy literatury fantasy we fragmentach tekstu

• scharakteryzować bohaterów fragmentów tekstu

 

• omówić relacje między bohaterami

• dokonać analizy nawiązań do literatury romantycznej – zarówno w treści, jak i w formie tekstu

 

• podać przykłady archaizacji języka i określić funkcję tego zabiegu

• dokonać analizy sposobu budowania nastroju grozy i dynamizowania akcji

 

• wypowiedzieć się w odniesieniu do fragmentu artykułu Franka Furediego na temat ewoluowania motywu strachu w literaturze i sztuce na przestrzeni epok

• podjąć dyskusję na temat przyczyn popularności fantastyki

10.

Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego – bestseller swoich czasów

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść fragmentu tekstu

• określić rodzaj narracji

 

• scharakteryzować tytułowego bohatera

• zaprezentować obraz uczucia Wertera do Lotty wyłaniający się z tekstu

 

 

• scharakteryzować miłość romantyczną w kontekście przeczytanych fragmentów tekstu

 

• wyjaśnić przyczynę wyboru powieści epistolarnej

• wskazać przykłady funkcji ekspresywnej i wyjaśnić znaczenie jej dominacji w tekście

• podjąć dyskusję na temat aktualności romantycznego sposobu przeżywania miłości we współczesnym świecie

11. i 12.

Johann Wolfgang Goethe, Faust. Tragedia

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść dramatu na podstawie streszczenia

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• określić przynależność rodzajową i gatunkową utworu

• scharakteryzować głównych bohaterów

• zdefiniować bohatera faustowskiego

 

• omówić funkcję dobra i zła w dziele

• dostrzec i przedstawić uniwersalną wymowę utworu

 

 

• zinterpretować słowa Mefistofelesa: Cząstka siły mała, / Co złego pragnąc zawsze dobro zdziała

 

• podjąć dyskusję na temat możności osiągnięcia przez człowieka szczęścia

• przedstawić utwory zawierające topos Fausta

13.

Konteksty i nawiązania – Wisława Szymborska, Prospekt

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego

 

• scharakteryzować adresata lirycznego

• wskazać środki retoryczne i określić ich funkcję

 

• wskazać i zinterpretować nawiązanie do Fausta Johanna Wolfganga Goethego

• porównać dwa rodzaje kuszenia: w dramacie Goethego i w wierszu Szymborskiej

• postawić tezę interpretacyjną

• zinterpretować tytuł wiersza

 

 

• podjąć dyskusję na temat „kusicieli” XXI wieku

*14.

Fryderyk Schiller, Do Radości

• zrelacjonować treść utworu

• wskazać podmiot liryczny i adresata wiersza

 

 

• omówić sposób zaprezentowania radości w utworze

• przedstawić obraz świata wyłaniający się z utworu

 

 

• wskazać w wierszu elementy klasycystyczne

• wskazać w wierszu motywy należące do światopoglądu romantycznego

• omówić relacje pomiędzy radością a miłością w utworze

 

• przedstawić swoje zdanie na temat przyczyn wyboru utworu na hymn Unii Europejskiej

*15.

Fryderyk Schiller, Rękawiczka. Powiastka

• zrelacjonować treść utworu

• określić sposób relacjonowania wydarzeń

 

• wskazać cechy ballady

• przedstawić sposób ukazania motywu rycerza

• sformułować przesłanie utworu

 

• dokonać analizy środków językowych budujących nastrój wiersza

 

• omówić funkcję kostiumu historycznego w utworze

*16.

Poeci jezior – William Wordsworth, Wiersze

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wierszy

• określić rodzaj liryki

 

wypowiedzieć się na temat podmiotów lirycznych w wierszach

• wskazać środki stylistyczne w wierszach

 

• omówić funkcję środków językowych użytych w wierszu

Świat ludzkich spraw zbyt wiele dla nas znaczy

• wskazać w utworze wyrażenia o charakterze wartościującym i określić ich funkcję

 

• sformułować tezy interpretacyjne wierszy

 

• podjąć dyskusję na temat roli natury w XIX wieku w kontekście utworu Żonkile

• podjąć dyskusję na temat relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą w kontekście utworu Świat ludzkich spraw zbyt wiele dla nas znaczy

*17.

Poeci jezior – Samuel Taylor Coleridge, Loch

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• omówić kompozycję wiersza

 

• dokonać analizy środków językowych użytych w wierszu

• zinterpretować tytuł wiersza

• zinterpretować w kontekście wiersza fotografie zamieszczone w podręczniku

• podjąć dyskusję na temat relacji pomiędzy naturą a cywilizacją

18. i 19.

George Gordon Byron, Giaur

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść utworu na podstawie streszczenia

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• określić sposób relacjonowania wydarzeń

• scharakteryzować tytułowego bohatera na podstawie fragmentów tekstu

• wskazać cechy gatunkowe we fragmentach tekstu

 

• zdefiniować miłość romantyczną w kontekście fragmentów tekstu

• wypowiedzieć się na temat tragizmu w odniesieniu do bohatera

 

• przedstawić wybranego bohatera kultury współczesnej, którego można określić mianem bohatera bajronicznego

*20.

Edgar Allan Poe, Berenice

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

 

• omówić sposób przedstawienia przez narratora samego siebie oraz tytułowej bohaterki

• scharakteryzować bohatera / narratora

• zinterpretować symbolikę biblioteki jako miejsca akcji

 

• dokonać analizy środków językowych budujących nastrój grozy

 

• wypowiedzieć się na temat symbolu zębów w kulturze

 

21.

Carlos Ruiz Zafón, Marina

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

 

• omówić funkcję miejsca akcji, okoliczności i przywołanych zjawisk atmosferycznych

 

• wskazać cechy egotyzmu romantycznego we fragmentach tekstu

• omówić środki językowe tworzące nastrój horroru

 

• zinterpretować symboliczne znaczenie portretu Mariny

• porównać sposób kreowania koszmaru we fragmentach tekstu oraz na obrazie Johna Henry’ego Fuseliego Nocna mara (Koszmar)

• podjąć dyskusję na temat motywów najczęściej pojawiających się we współczesnych horrorach

22.

Adam Mickiewicz, Oda do młodości

(lektura obowiązkowa)

 

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

 

• nazwać funkcję językową dominującą w wierszu i uzasadnić swoje stanowisko

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać w utworze postawę podlegającą krytyce oraz przeciwstawione jej cechy młodości

• omówić nastrój utworu i wskazać środki językowe, które go tworzą

• wskazać elementy klasycyzmu i romantyzmu w utworze

 

 

• sformułować program przedstawiony w wierszu

 

• omówić wybrany tekst kultury prezentujący ideały młodości i przyjaźni

 

23., 24. i 25.

Adam Mickiewicz, Ballady i romanse

(lektura obowiązkowa)

Romantyczność:

• zrelacjonować treść ballady

• opisać różne reakcje osób zgromadzonych

wokół Karusi: ludu, Starca i narratora

 

Świteź:

• zrelacjonować treść ballady

• określić rodzaj narracji i wskazać narratora

 

Lilije:

• zrelacjonować treść ballady

• omówić świat przedstawiony

 

Romantyczność:

• omówić życie wewnętrzne bohaterki wiersza

• omówić sposób przedstawienia Starca

• wskazać cechy gatunkowe utworu

 

Świteź:

• omówić kompozycję ballady

• wskazać cechy gatunkowe utworu

 

Lilije:

• scharakteryzować bohaterkę utworu

 

wszystkie ballady:

• wskazać elementy synkretyczne w utworach

 

Romantyczność:

• wskazać objawy świadczące o obłędzie bohaterki

• wskazać środki językowe, za pomocą których jest prezentowana Karusia, i określić ich funkcję

 

Świteź:

• omówić sposób przedstawienia natury i Boga w balladzie

• wskazać elementy światopoglądu romantycznego w utworze

 

Lilije:

• omówić sposób kreacji bohaterki

• określić rolę pustelnika

• przedstawić rolę natury w balladzie

 

wszystkie ballady:

• określić funkcję motywów fantastycznych w utworach

 

 

Romantyczność:

• przedstawić punkty widzenia Starca i narratora oraz odnieść je do światopoglądów: oświeceniowego i romantycznego

• wyjaśnić, dlaczego wiersz został okrzyknięty manifestem romantyzmu

 

Świteź:

• dokonać analizy sposobu przedstawienia Świtezi w dzień i w nocy

 

Lilije:

• dokonać analizy zabiegów artystycznych, dzięki którym został uzyskany nastrój grozy

• porównać główną bohaterkę z lady Makbet

 

wszystkie ballady:

• omówić romantyczną koncepcję świata zaprezentowaną w utworach

• przedstawić swoje zdanie na temat sporu pomiędzy narratorem a Starcem w balladzie Romantyczność

• wskazać elementy konwencji baśniowej w balladach

• wypowiedzieć się na temat filmu Kamila Polaka pt. Świteź

• wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy fantastyką romantyczną a współczesną

26., 27. i 28.

Adam Mickiewicz, Sonety krymskie

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wierszy

• określić rodzaj liryki

• opisać zachowania pasażerów statku z sonetu Burza

 

• omówić kompozycję sonetów w odniesieniu do definicji gatunku

• przedstawić postawy wobec życia bohaterów lirycznych sonetu Droga nad przepaścią w Czufut-Kale

• omówić sposób przedstawienia podróży w utworach

 

Burza:

• wskazać środki stylistyczne budujące atmosferę zagrożenia

• omówić sposób przedstawienia wyróżniającego się pasażera

 

Bakczysaraj w nocy:

• wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję

 

Ajudah:

• omówić sposób kreacji podmiotu lirycznego

• zinterpretować funkcję rozbudowanego porównania użytego w wierszu

 

wszystkie sonety:

• przedstawić funkcję orientalizmów

Burza:

• zinterpretować zakończenie sonetu w kontekście biografii autora

 

Bakczysaraj w nocy:

• wyjaśnić, na czym polega orientalizm utworu

 

Droga nad przepaścią w Czufut-Kale:

• wypowiedzieć się na temat symboliki przepaści

 

Ajudah:

• omówić wiersz jako manifest poezji romantycznej

 

wszystkie sonety:

• dokonać analizy sposobu uzyskania określonego nastroju w poszczególnych utworach

• porównać kreację podmiotu lirycznego w wierszu Ajudah ze sposobem przedstawienia Adama Mickiewicza na obrazie Walentego Wańkowicza Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale

• omówić sposoby przedstawienia motywu homo viator w wybranych tekstach kultury

29. i 30.

Adam Mickiewicz – wiersze miłosne

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wierszy

• określić rodzaj liryki

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotów lirycznych w utworach

• omówić kompozycję erotyków

 

• wskazać środki stylistyczne użyte w wierszach i określić ich funkcję

 

Do M***:

• zinterpretować rolę natury przywołanej w wierszu

 

Niepewność:

• omówić sposób przedstawienia relacji pomiędzy podmiotem lirycznym a bohaterką wiersza

• zinterpretować funkcję stylistyczną pytań umieszczonych na końcu każdej strofy

 

Do*** Na Alpach w Splügen 1829:

• scharakteryzować kreację bohaterki lirycznej

• omówić postawę podmiotu lirycznego wobec doświadczenia niespełnionej miłości

Do M***:

• porównać obraz miłości przedstawiony w wierszu do przeżyć tytułowego bohatera utworu Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera

 

Niepewność i Do M***:

• porównać utwory

 

Do*** Na Alpach w Splügen 1829:

• dokonać analizy sposobu ukazania w wierszu różnych odcieni uczuć

 

• wypowiedzieć się na temat obrazu kobiety w utworach i porównać go ze współczesną obyczajowością

• podjąć dyskusję na temat relacji damsko-męskich w utworach

• wypowiedzieć się na temat roli miłości w życiu romantyka

• porównać romantyczną koncepcję miłości z barokową i sentymentalną

 

 

 

31.

Konteksty i nawiązania – Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś

• wskazać elementy aluzji literackiej w utworach

 

Oda do młodości:

• wymienić cechy ody i odnieść jej definicję do utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

 

On nie doczekał się:

• wskazać elementy konwencji romantycznej w utworze

 

Straszna rozmowa Gżegżółki z duchem:

• omówić efekt humorystyczny utworu w kontekście romantycznej roli świata nadprzyrodzonego

Oda do młodości:

• wyjaśnić, na czym polega i z czego wynika efekt komiczny uzyskany w utworze

 

On nie doczekał się:

• wyjaśnić, na czym polega parodia w utworze

• zinterpretować funkcję didaskaliów

 

Straszna rozmowa Gżegżółki z duchem:

• omówić funkcję występowania świata nadprzyrodzonego w utworach romantycznych

• zinterpretować tytuł utworu w kontekście atmosfery grozy

On nie doczekał się:

• dokonać analizy reakcji bohatera romantycznego utworu i wyjaśnić przyczynę ich prześmiewczego potraktowania

• dokonać analizy wypowiedzi bohaterów utworu i omówić funkcję kontrastu

 

• porównać Odę do młodości Adama Mickiewicza z jej parodią w kontekstach historycznych, w których powstały oba utwory

• podjąć dyskusję na temat współczesnego odbioru romantyzmu

32., 33., 34. i 35.

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść utworu

• zrekonstruować biografię tytułowego bohatera

• określić sposób relacjonowania wydarzeń

 

• wskazać momenty przełomowe w życiu głównego bohatera

• omówić kompozycję utworu

• przedstawić Konrada Wallenroda jako bohatera bajronicznego

• wymienić funkcje poezji wskazane w Pieśni wajdeloty

• scharakteryzować Aldonę i omówić jej funkcję w utworze

 

• wskazać i omówić zabiegi literackie podkreślające atmosferę tajemnicy wokół głównego bohatera

• omówić funkcję Halbana w utworze

• wymienić fragmenty liryczne utworu i określić ich funkcję

• zinterpretować zakończenie utworu

• wyjaśnić znaczenie Ballady Alpuhara

• zinterpretować rolę kostiumu historycznego w utworze

• dokonać analizy stylu utworu

• wypowiedzieć się w kontekście fragmentów artykułu Stefana Chwina na temat tragizmu tytułowego bohatera utworu Adama Mickiewicza

• podjąć dyskusję na temat problemów etycznych, z którymi mierzył się Konrad Wallenrod

• podjąć dyskusję na temat prawdopodobieństwa psychologicznego Konrada Wallenroda

• wypowiedzieć się na temat roli, jaką literatura odgrywa współcześnie

36., 37. i 38.

Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść dramatu

• wymienić cechy miłości romantycznej

 

• scharakteryzować Gustawa jako bohatera werterowskiego

• omówić kompozycję utworu

• opisać miłość romantyczną jako religię przeznaczeń

• odnaleźć w utworze cechy dramatu romantycznego

• omówić funkcję literatury w kształtowaniu wyobrażenia o miłości

• porównać Księdza jako antagonistę Gustawa ze Starcem z Romantyczności

• porównać sposób ukazania obłędu i miłości w Dziadach cz. IV i Romantyczności

• dokonać analizy sensu przestrogi wygłoszonej przez Gustawa

• dokonać analizy środków, za pomocą których został wykreowany bohater

• dokonać analizy ekspresji słownej w wypowiedziach Gustawa i omówić jej funkcję

• wyjaśnić, na czym polega tragizm głównego bohatera

 

• przedstawić różne sposoby prezentowania miłości w wybranych tekstach kultury

• podjąć dyskusję na temat różnych sposobów pojmowania szczęścia w kontekście sporu pomiędzy Gustawem a Księdzem

39., 40., 41., 42. i 43.

Adam Mickiewicz, Dziady cz. III

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść Dziadów cz. III

• przedstawić okoliczności powstania Dziadów cz. III

 

• omówić kompozycję dramatu

• odnieść treść scen więziennych do biografii Adama Mickiewicza

• przedstawić romantyczną koncepcję poety i poezji

• przedstawić wątki biblijne obecne w Widzeniu Księdza Piotra

• przedstawić obraz społeczeństwa polskiego na podstawie scen: Salon warszawski i Pan Senator

• przedstawić cechy dramatu romantycznego na podstawie Dziadów cz. III

• scharakteryzować Konrada jako bohatera romantycznego

• zinterpretować przemianę Gustawa w Konrada

• omówić problem teodycei obecny w Wielkiej Improwizacji

• omówić prometeizm i psychomachię na podstawie Wielkiej Improwizacji

• omówić mesjanizm na podstawie Widzenia Księdza Piotra

• dostrzec stylizację apokaliptyczną w Widzeniu Księdza Piotra

• zinterpretować słowa Wysockiego: Nasz naród jak lawa…

 

• dokonać analizy kreacji Konrada w Wielkiej Improwizacji

• wyjaśnić symbolikę bajki Żegoty

• zinterpretować Ustęp oraz Do przyjaciół Moskali pod kątem obrazu społeczeństwa rosyjskiego

• dokonać analizy „pieśni wampirycznej” Konrada i omówić ją

• opisać funkcję Małej Improwizacji

• omówić funkcję epizodu przedstawiającego historię Pani Rollisonowej

• dokonać analizy scen onirycznych w Dziadach cz. III i porównać je

• podjąć dyskusję na temat dwóch postaw wobec Boga: Konrada i Księdza Piotra

 

 

44.

Adam Mickiewicz, Liryki lozańskie

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wierszy

• określić sposób relacjonowania wydarzeń

• omówić kreacje podmiotów mówiących w wierszach

• omówić kompozycję wierszy

 

Nad wodą wielką i czystą…:

• omówić sposób przedstawienia natury w wierszu

• omówić funkcję paralelizmu w wierszu

 

Polały się łzy me czyste…:

• omówić funkcję klamry kompozycyjnej w wierszu

• omówić sposób przedstawienia każdego z etapów życia podmiotu mówiącego

Nad wodą wielką i czystą…:

• dokonać analizy wiersza pod kątem sposobu ukazania przemijania

 

oba wiersze:

• dokonać analizy sposobów uzyskania nastroju w wierszach

• omówić związki utworów ze światopoglądem romantycznym i z romantyczną metodą twórczą

• wypowiedzieć się na temat wiersza Polały się łzy me czyste… w kontekście biografii Adama Mickiewicza

• dostrzec i omówić odmienność Liryków lozańskich od dotychczasowej twórczości poety

 

45.

Podsumowanie wiadomości na temat twórczości Adama Mickiewicza

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Adama Mickiewicza

 

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Adama Mickiewicza

 

• wymienić i scharakteryzować omawiane utwory Adama Mickiewicza

 

• przedstawić znaczenie twórczości Adama Mickiewicza dla rozwoju literatury polskiej

• przedstawić biografię Adama Mickiewicza

• wypowiedzieć się na temat twórczości Mickiewicza w kontekście jego biografii

• podjąć dyskusję na temat znaczenia twórczości Mickiewicza dla rozwoju literatury polskiej

46.

Tomasz Różycki, Dwanaście stacji

• zrelacjonować treść fragmentów utworu

• określić rodzaj narracji

 

wypowiedzieć się na temat narratora

 

• porównać początkowy fragment utworu z inwokacją z Pana Tadeusza

• dokonać analizy języka opisów w kontekście prezentowanej rzeczywistości

 

• wskazać elementy parodii we fragmentach tekstu

• omówić obraz Bronisława Wojciecha Linkego Autobus w kontekście omawianych fragmentów tekstu

47. i 48.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować teksty według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować teksty

49. i 50.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetworzyć informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

*51.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetworzyć informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

52.

Juliusz Słowacki, Rozłączenie

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• przedstawić sytuację liryczną opisaną w wierszu

 

• nazwać uczucia podmiotu lirycznego

• omówić kompozycję wiersza

 

• zinterpretować funkcję kompozycji wiersza

• wskazać elementy charakterystyczne dla romantycznego sposobu obrazowania

• porównać opisy dwóch światów: obserwowanego przez podmiot liryczny i znanego adresatce lirycznej

 

• omówić wybrany tekst kultury podejmujący temat rozłączenia dwójki ludzi

53. i 54.

Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść utworu

• określić rodzaj liryki

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać motywy mitologiczne w wierszu

• zinterpretować metaforyczne znaczenie motywów mitologicznych w kontekście wiersza

• zinterpretować symbolikę „duszy anielskiej” i „czerepu rubasznego” oraz pozostałe symbole zawarte w utworze

• odnieść się do zawartej w utworze opinii podmiotu lirycznego o Polakach

• omówić symbolikę Termopil i Cheronei w odniesieniu do współczesnej Juliuszowi Słowackiemu historii Polski

• podjąć dyskusję na temat diagnozy podmiotu lirycznego dotyczącej Polski i Polaków oraz jej aktualności w świecie współczesnym

• opisać grobowiec szybowy, z którego przemawia podmiot liryczny

55.

Juliusz Słowacki, Testament mój

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

 

• omówić kreację podmiotu lirycznego

• przedstawić kompozycję wiersza i omówić jej funkcję

• wymienić grupy adresatów pojawiające się w wierszu i określić ich funkcję

 

 

• odnieść treść wiersza do potocznego rozumienia słowa „testament”

• wyjaśnić w kontekście wiersza, czym jest testament poetycki

• określić funkcję wyrażeń o charakterze impresywnym

• wskazać wartości istotne dla podmiotu lirycznego

• omówić realizację motywu exegi monumentum w wierszu

• porównać motyw exegi monumentum w znanych sobie tekstach literackich

56.

Juliusz Słowacki – liryka patriotyczna

• zrelacjonować treść utworów

• określić rodzaj liryki i wypowiedzieć się na temat podmiotów lirycznych wierszy

 

Sowiński w okopach Woli:

• scharakteryzować tytułowego bohatera oraz określić znaczenie jego wieku i kalectwa dla wymowy utworu

• wskazać, które elementy postawy generała Sowińskiego tworzą wzorzec osobowy patrioty

 

Pogrzeb kapitana Meyznera:

• wskazać elementy synkretyczne w utworze

Sowiński w okopach Woli:

• określić funkcję motywów religijnych w utworze

 

Pogrzeb kapitana Meyznera:

• określić funkcję motywów religijnych w utworze

• omówić sposób, w jaki została dokonana heroizacja bohatera

Sowiński w okopach Woli:

• dokonać analizy stylistycznej wypowiedzi generała i określić ich funkcję w kreacji bohatera

 

Pogrzeb kapitana Meyznera:

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• dokonać analizy ostatniej zwrotki wiersza i określić jej funkcję

• porównać sposób przedstawienia ostatnich chwil generała Sowińskiego i rycerza Rolanda

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawiania patriotyzmu w utworach romantycznych

57., 58., 59., 60. i 61.

Juliusz Słowacki, Kordian

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść dramatu

• zrelacjonować przemianę tytułowego bohatera

• omówić kompozycję dramatu i określić problematykę jego poszczególnych części

• scharakteryzować Kordiana w akcie I

• zinterpretować imię tytułowego bohatera

• wskazać w kreacji Kordiana cechy bohatera werterowskiego

 

 

• określić funkcję Przygotowania

• omówić kreację postaci demonicznych w Przygotowaniu

• omówić funkcję opowieści Grzegorza

• omówić funkcję podróży Kordiana po Europie

• zinterpretować metaforyczne znaczenie Winkelrieda

• zinterpretować pieśń Nieznajomego

• zinterpretować funkcję miejsca spotkania spiskowych

• omówić funkcję Strachu i Imaginacji w drodze Kordiana do komnaty cara

• wskazać ironię romantyczną w utworze i określić jej funkcję

• dokonać analizy rozmowy Kordiana z Papieżem

• omówić próbę autokreacji bohatera w monologu na szczycie Mont Blanc

• wskazać zabiegi manipulacyjne w przemowie Kordiana do spiskowych

• dokonać analizy rozmowy Kordiana z Doktorem w zakładzie dla obłąkanych

 

• omówić kontekst historyczny Przygotowania

• porównać różne realizacje motywu wędrówki w wybranych tekstach kultury

 

*62., 63., 64. i 65.

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść dramatu

• przedstawić bohaterów dramatu

 

• scharakteryzować dwa walczące ze sobą plemiona

• wskazać analogie pomiędzy sytuacją i postaciami przedstawionymi w dramacie a sytuacją i postaciami współczesnymi Juliuszowi Słowackiemu

• wskazać elementy baśniowe i określić ich funkcję

• wskazać elementy tragizmu w utworze

• zinterpretować symboliczne znaczenie harfy

• zinterpretować symboliczne znaczenie przestrzeni, w której rozgrywa się akcja

 

• wyjaśnić, na czym polega fatalizm dziejów w utworze

• omówić tragizm utworu

• omówić sposób budowania atmosfery grozy

• zinterpretować funkcję połączenia w utworze różnych konwencji literackich

 

• porównać tragizm Antygony Sofoklesa z tragizmem Lilli Wenedy

• omówić problematykę historiozoficzną utworu

 

66.

Podsumowanie wiadomości na temat twórczości Juliusza Słowackiego

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Juliusza Słowackiego

 

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Juliusza Słowackiego

 

• wymienić i scharakteryzować omawiane utwory Juliusza Słowackiego

 

• przedstawić znaczenie twórczości Juliusza Słowackiego dla rozwoju literatury polskiej

• zaprezentować biografię Juliusza Słowackiego

• wypowiedzieć się na temat twórczości Słowackiego w kontekście jego biografii

• podjąć dyskusję na temat znaczenia twórczości Słowackiego dla rozwoju literatury polskiej

67.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

68.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

69.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetworzyć informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autorki

• zaprezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

70., 71., 72., 73. i 74.

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść utworu

• opisać obóz rewolucji

 

• omówić kompozycję utworu i wskazać problematykę jego każdej części

• przedstawić argumenty hrabiego Henryka i Pankracego

• omówić cechy dramatu romantycznego na podstawie Nie-Boskiej komedii

 

• zinterpretować pogoń Męża za Dziewicą

• wyjaśnić, co jest przyczyną klęski Męża jako poety

• omówić rozważania dotyczące poety i poezji

• omówić stosunek rewolucjonistów do ustroju, obyczajowości, moralności, religii i wartości

• dokonać analizy przyczyn klęski małżeństwa hrabiego Henryka

• zinterpretować zakończenie dramatu

• zinterpretować tytuł dramatu

• scharakteryzować hrabiego Henryka jako bohatera tragicznego

 

• przedstawić obrazy rewolucji w wybranych tekstach kultury

75.

Jan Lechoń, Nie-Boska komedia

• zrelacjonować treść utworu

• określić rodzaj liryki

 

• wskazać nawiązania do biografii i twórczości Zygmunta Krasińskiego

• wskazać w wierszu metafory i określić ich funkcję

 

• zinterpretować utwór w kontekście czasu jego powstania

• zinterpretować tytuł utworu

• wypowiedzieć się na temat roli sztuki w trudnych czasach

76.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetworzyć informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autorki

• zaprezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

77.

Ciążące nad życiem przeznaczenie – Moja piosnka (I) Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• określić rodzaj liryki

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• omówić kompozycję i budowę wiersza

 

• zinterpretować symbolikę nici

• omówić funkcję motta

• zinterpretować metafory występujące w wierszu i określić ich funkcję

• wyjaśnić przesłanie wiersza

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• omówić konteksty kulturowe pojawiające się w wierszu

78.

Siła prostoty i milczenia w wierszu Cypriana Norwida W Weronie

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• opisać nastrój wiersza

• rozpoznać aluzję literacką w wierszu

• wskazać w wierszu ironię i kontrasty

• określić funkcję aluzji literackiej w wierszu

• określić funkcję kontrastów w wierszu

• określić funkcję ironii w wierszu

• zinterpretować przesłanie utworu

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• przedstawić inne teksty kultury, w których pojawia się aluzja literacka do dzieła Williama Shakespeare’a, i poddać je interpretacji

79.

Wybitna jednostka i społeczeństwo – [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…] Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny i adresatów lirycznych

 

• wypowiedzieć się na temat adresatów utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

 

• wskazać w wierszu środki stylistyczne i określić ich funkcję

• zinterpretować znaczenie trzech ostatnich wersów utworu

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• sformułować tezę interpretacyjną

 

• podać przykłady pośmiertnych losów innych wybitnych postaci

80.

Poetycki hołd dla abolicjonisty – Do obywatela Johna Brown Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• opisać adresata wiersza

• odnaleźć w wierszu opinię podmiotu lirycznego na temat Ameryki

 

• zinterpretować znaczenie motywu mewy użytego w wierszu

• omówić funkcję środków stylistycznych użytych do opisu bohatera wiersza

• wyjaśnić funkcję zróżnicowanej interpunkcji w wierszu

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy wiersza

• sformułować tezę interpretacyjną

• przedstawić sposób zaprezentowania problemu niewolnictwa w wybranych tekstach kultury, np. w Amistad Stevena Spielberga czy Django Quentina Tarantino

81.

Duchowa i poetycka biografia poety – [Klaskaniem mając obrzękłe prawice…] Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• określić rodzaj liryki

 

• przedstawić kompozycję wiersza i określić temat jego każdej części

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

 

• omówić stosunek podmiotu lirycznego do wybitnych romantyków

• omówić sposób postrzegania rzeczywistości przez podmiot liryczny

 

• wyjaśnić, w jaki sposób podmiot liryczny prezentuje swoją twórczość

• zinterpretować ostatnią strofę utworu

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• omówić horacjański motyw exegi monumentum w wierszu Cypriana Norwida i w innych tekstach kultury

*82.

Poetycki pogrzeb bohatera – Bema pamięci żałobny-rapsod Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• określić rodzaj liryki

 

• omówić kompozycję wiersza

• wskazać elementy obrządków pogrzebowych przedstawione w wierszu

• wskazać fragmenty tekstu oddziałujące na zmysły wzroku i słuchu

• określić funkcję fragmentów tekstu oddziałujących na zmysły wzroku i słuchu

• omówić sposób przedstawienia obrazu nieskończoności

• zinterpretować funkcję wyróżnień graficznych w tekście

• sformułować tezę interpretacyjną wiersza

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• zinterpretować funkcję motta w kontekście biografii Józefa Bema

 

*83.

Hołd złożony zmarłym – Czarne kwiaty (fragmenty) Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

• wskazać fragmenty o szczególnie osobistym charakterze

 

• określić funkcję detali przywołanych w toku opowiadania

 

• wyjaśnić, na czym polega przyjęta przez Cypriana Norwida koncepcja przedstawiania postaci

 

• wskazać elementy kontrastujące ze sobą i określić funkcję zastosowania tego zabiegu

*84.

Sztuka a rzeczywistość – Fortepian Szopena Cypriana Norwida

(lektura obowiązkowa)

• określić rodzaj liryki

• wymienić adresatów apostrof

 

 

• przedstawić kompozycję wiersza

• omówić sposób przedstawienia Fryderyka Chopina w wierszu

• wskazać nawiązania do antyku i Biblii

• odnaleźć elementy symbolizujące rodzimość twórczości Chopina

• określić funkcję nawiązań do antyku i Biblii

• zinterpretować zakończenie wiersza

 

• dokonać analizy sposobu przedstawienia powstania styczniowego w wierszu

 

• przedstawić Norwidowską koncepcję sztuki zaprezentowaną w wierszu

 

*85.

Poetyckie podsumowanie poglądów estetycznych Cypriana Norwida – Promethidion

(lektura obowiązkowa)

• omówić antyczną triadę przywołaną w podręczniku

 

• wskazać nawiązania do koncepcji etycznych i estetycznych Platona

• omówić rolę ludu w poemacie

 

• zinterpretować połączenie w jedną symboliczną postać mitologicznego Prometeusza i biblijnego Adama

• omówić ukazane w poemacie relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem

• samodzielnie zinterpretować tekst

• dokonać sfunkcjonalizowanej analizy utworu

• omówić rolę piękna i pracy w poglądach estetycznych Cypriana Norwida

• porównać rozważania o sztuce i pięknie w Fortepianie Szopena i Promethidionie

86.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

87.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

*88.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetworzyć informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

89., 90., 91. i 92.

Aleksander Fredro, Śluby panieńskie

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść komedii

• wymienić bohaterów utworu

• scharakteryzować bohaterów utworu

• wskazać elementy komizmu: postaci, sytuacyjnego i języka

 

 

• dokonać analizy sposobu kreacji bohaterów

• omówić sposoby postrzegania miłości przez Gustawa i Albina

• dokonać analizy wszystkich rodzajów komizmu

• zinterpretować znaczenie podtytułu Magnetyzm serca

• omówić funkcję obyczajowości oraz wpływ stereotypów kulturowych na poglądy i postępowanie bohaterów

 

• wskazać elementy parodii dzieł romantycznych w komedii

• omówić na podstawie komedii i dostępnych źródeł sytuację społeczną kobiet w pierwszej połowie XIX wieku

93.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetworzyć informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autorki

• zaprezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

94.

Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść fragmentu tekstu

• wymienić przejawy obyczajowości szlacheckiej

• wskazać w utworze cechy gatunkowe gawędy

• wskazać fragmenty humorystyczne

• omówić funkcję fragmentów humorystycznych

• wskazać cechy romantyczne utworu

• omówić stosunek bohaterów fragmentu tekstu do francuskiej kultury i literatury

 

• porównać obraz szlachty przedstawiony w Pamiątkach Soplicy i Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska

ROMANTYZM – KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

95.

Zapożyczenia

• wymienić typy i grupy zapożyczeń

• sklasyfikować zapożyczenia ze względu na ich pochodzenie

 

• odnaleźć w tekście zapożyczenia oraz określić ich typ i przynależność do grup

• odnaleźć w tekście zapożyczenia i określić ich pochodzenie

• odnaleźć w tekście zapożyczenia i określić ich funkcję

 

• wyjaśnić klasyfikację zapożyczeń na podstawie ich budowy

 

• omówić genezę zapożyczeń w odniesieniu do wydarzeń historycznych

96.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

97. i 98.

Odmiany polszczyzny

• wymienić różne odmiany polszczyzny

• wymienić dialekty języka polskiego

• wymienić cechy środowiskowych odmian polszczyzny

 

• przedstawić różnice pomiędzy językiem mówionym a pisanym

• przedstawić różnice pomiędzy językiem oficjalnym a nieoficjalnym

• wskazać w tekście cechy charakterystyczne dla języka mówionego

• wskazać w tekście cechy charakterystyczne dla języka nieoficjalnego

 

• tworzyć teksty z wykorzystaniem różnych odmian polszczyzny

• podjąć dyskusję na temat podatności gwar środowiskowych na ewolucję

99.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

100.

Style funkcjonalne

• wymienić style funkcjonalne

 

• scharakteryzować style funkcjonalne

 

• wskazać w podanych tekstach cechy określonego stylu

• wskazać w tekście literackim elementy stylu artystycznego

• stworzyć tekst w określonym stylu

• przekształcić tekst, nadając mu cechy innego stylu

 

101.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

*102.

Styl indywidualny a styl typowy

• wymienić rodzaje stylu indywidualnego i stylu typowego

• wymienić cechy stylu indywidualnego i stylu typowego

• odróżnić styl indywidualny od stylu typowego w tekście

 

 

• wskazać cechy stylu indywidualnego podanego twórcy

• wskazać cechy stylu typowego w podanym tekście

 

• przekształcić tekst, nadając mu cechy stylu indywidualnego określonego twórcy

• podać przykłady stylu indywidualnego i stylu typowego w tekstach kultury

*103.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

104.

Niejednoznaczność wypowiedzi

• wymienić zjawiska językowe będące źródłem niejednoznaczności

 

• wskazać w tekście homonimy, anakoluty, elipsy i paradoksy

 

• podać przykłady homonimów, anakolutów, elips i paradoksów

• wyjaśnić sposób wykorzystania zjawisk językowych w podanych tekstach

• określić funkcję zjawisk językowych w podanych tekstach

• przekształcić tekst, aby wyeliminować zjawiska językowe będące źródłem niejasności

105.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię d rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

ROMANTYZM – TWORZENIE WYPOWIEDZI Z ELEMENTAMI RETORYKI

106.

Perswazja w wypowiedzi literackiej i nieliterackiej

• wymienić cele wypowiedzi perswazyjnej

• wymienić cechy dobrze przygotowanej wypowiedzi perswazyjnej

• wymienić rodzaje argumentów

• wymienić zabiegi językowe i środki stylistyczne wzmagające perswazyjność

• wymienić środki pozajęzykowe wzmagające perswazyjność

• wskazać elementy perswazji w podanych tekstach literackich i nieliterackich

• nazwać środki perswazji zastosowane w podanych tekstach

 

• określić funkcję zabiegów perswazyjnych w podanych tekstach

• stworzyć i wygłosić tekst perswazyjny zawierający różne rodzaje argumentów

 

107.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

108.

Jak napisać opinię w formie pisma użytkowego?

• zreferować zasady tworzenia opinii – pisma użytkowego

 

• wskazać cechy opinii – pisma użytkowego w podanym tekście

 

• przeredagować podany tekst, aby nadać mu cechy opinii – pisma użytkowego

• stworzyć opinię – pismo użytkowe

 

109.

Szkic interpretacyjny

• wymienić cechy szkicu interpretacyjnego

 

• dokonać analizy przykładowego szkicu interpretacyjnego pod kątem środków językowych

• stworzyć szczegółowy plan dekompozycyjny przykładowego szkicu interpretacyjnego

• przeredagować błędnie skomponowany fragment szkicu interpretacyjnego

• stworzyć plan szkicu interpretacyjnego według podanych wskazówek

 

• stworzyć szkic interpretacyjny

 

ROMANTYZM – POWTÓRZENIE I PODSUMOWANIE

110. i 111.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

Autorka: Magdalena Lotterhoff