Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 2 część 2

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w drugim semestrze klasy 2. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

* zakres rozszerzony

            materiał obligatoryjny

            materiał fakultatywny

 

Numer
i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

POZYTYWIZM – O EPOCE

1. i 2.

Piękna epoka pary i elektryczności

 

• wyjaśnić etymologię terminu „pozytywizm”

• określić ramy czasowe pozytywizmu europejskiego

 

• wskazać przemiany cywilizacyjne i społeczne, które ukształtowały epokę

 

• wyjaśnić pojęcia związane ze światopoglądem pozytywistycznym

• scharakteryzować życie codzienne w drugiej połowie XIX wieku

• omówić rolę prasy w drugiej połowie XIX wieku

• dokonać analizy wskazanych obrazów w kontekście epoki

3.

Wprowadzenie do pozytywizmu polskiego

• określić ramy czasowe pozytywizmu polskiego

• opisać przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich w okresie pozytywizmu

 

• omówić hasła pozytywizmu polskiego

 

• porównać pozytywizm polski i europejski

dokonać analizy roli powstania styczniowego w kształtowaniu się pozytywizmu polskiego

 

• podjąć dyskusję na temat powstania styczniowego

• dokonać szczegółowej analizy różnic pomiędzy pozytywizmem polskim a europejskim

4.

Filozofia pozytywna

• wymienić najważniejszych filozofów z epoki pozytywizmu

 

• scharakteryzować polską filozofię pozytywistyczną

 

• wymienić i omówić najważniejsze założenia filozofii Auguste’a Comte’a

• przedstawić podział dziejów ludzkości według Comte’a

• wyjaśnić istotę filozofii pozytywnej

 

• scharakteryzować poglądy pozostałych twórców filozofii pozytywistycznej

5. i 6.

Sztuka epoki pozytywizmu

• wymienić najważniejszych twórców i dzieła z drugiej połowy XIX wieku

• wyjaśnić znaczenie pojęć: realizm, akademizm, eklektyzm, naturalizm, malarstwo historyczne

• omówić na wybranym przykładzie istotę realizmu

• omówić na wybranym przykładzie istotę malarstwa historycznego

• omówić architekturę z drugiej połowy XIX wieku

• wyjaśnić przyczyny popularności malarstwa historycznego w Polsce

dokonać analizy dzieła sztuki na podstawie podanych kryteriów

 

• wypowiedzieć się na temat muzyki z drugiej połowy XIX wieku

dokonać analizy dzieł realistycznych i je ocenić

dokonać analizy wybranego dzieła polskiego malarstwa historycznego i je ocenić

POZYTYWIZM – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

7.

Wprowadzenie do literatury pozytywistycznej

• wymienić gatunki literackie popularne w pozytywizmie

• zdefiniować gatunki literackie popularne w pozytywizmie

• scharakteryzować założenia poezji pozytywistycznej w kontekście poprzedniej epoki

• omówić służebną rolę powieści tendencyjnej

• określić przyczyny popularności powieści historycznej w Polsce

dokonać analizy przyczyn popularności gatunków epickich w okresie pozytywizmu

 

• zrelacjonować treść wybranej powieści realistycznej Stendhala, Karola Dickensa, Lwa Tołstoja lub Gustawa Flauberta

8.

Adam Asnyk – poeta epoki przejściowej

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego i wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• określić rodzaj liryki

 

• sformułować postulaty wyrażone przez podmiot liryczny

• omówić sposób przedstawienia przemiany dziejowej w wierszu

• wskazać środki stylistyczne i omówić ich funkcję

 

• sformułować tezę interpretacyjną

• zinterpretować puentę wiersza

 

• omówić dychotomię wiersza na poziomie treści i języka

• wyjaśnić na podstawie tekstu Tadeusza Budrewicza, na czym polega imperatywny i wyjaśniający porządek wiersza Do młodych

• wskazać dwa style, którymi Adam Asnyk posługuje się w wierszu

• porównać wiersz Do młodych Adama Asnyka z Odą do młodości Adama Mickiewicza

9.

Poezja czasów niepoetyckich

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję

• przedstawić elementy światopoglądu romantycznego obecne w wierszu i omówić ich funkcję

• zinterpretować przesłanie wiersza

• wypowiedzieć się na temat utworu wykonywanego do muzyki Zbigniewa Preisnera

• wypowiedzieć się na temat wiersza w kontekście filmu Ostatni dzwonek w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz

10.

Filozoficzne credo poety

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wskazać cechy gatunkowe w utworze (sonet)

• wskazać środki stylistyczne użyte w wierszu i omówić ich funkcję

• omówić funkcję opisywanej przestrzeni

• omówić funkcję kompozycji wiersza

• postawić tezę interpretacyjną

• zinterpretować symbolikę opisywanej przestrzeni

• zinterpretować metaforyczną wymowę wiersza

 

11.

Pejzaż górski w liryce

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać elementy krajobrazu górskiego w utworze

• określić rodzaj rymów

• wskazać środki stylistyczne użyte w wierszu i określić ich funkcję

• wskazać elementy rytmizujące wiersz

 

• omówić sposób dynamizowania liryki na przykładzie utworu

 

12.

Liryka miłosna Adama Asnyka

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• wskazać środki stylistyczne użyte w wierszu i określić ich funkcję

• omówić kompozycję wiersza

• odnaleźć w wierszu ironię i zinterpretować jej funkcję

 

 

13.

Konteksty i nawiązania – Krzysztof Kościelski, Limbo

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego i towarzyszących mu emocji

• wskazać aluzje do wiersza Adama Asnyka

• wskazać środki stylistyczne użyte w wierszu i omówić ich funkcję

• omówić kompozycję utworu w kontekście wiersza Adama Asnyka

• postawić tezę interpretacyjną

 

• wskazać zmodyfikowane frazeologizmy i zinterpretować je w kontekście utworu

 

• wskazać w tekście paronomazję i określić jej funkcję

14.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autorki

• przedstawić i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

15. i 16.

Maria Konopnicka, Mendel Gdański

• zrelacjonować treść noweli

• określić rodzaj narracji

• omówić świat przedstawiony

 

• wskazać cechy gatunkowe utworu

• omówić kompozycję utworu

• scharakteryzować bohaterów noweli

• wskazać elementy kultury żydowskiej w noweli

• odnieść treść utworu do światopoglądu pozytywistycznego

• omówić kreację tytułowego bohatera

• przedstawić argumentację tytułowego bohatera w odniesieniu do przyczyn pogromu

• wskazać elementy stylizacji językowej w utworze i określić jej funkcję

 

• przedstawić stanowisko narratora wobec poruszonego w noweli problemu antysemityzmu i wskazać fragmenty, które je ujawniają

• porównać kreacje Żydów w Mendlu Gdańskim Marii Konopnickiej i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza

17.

Wprowadzenie do analizy Lalki Bolesława Prusa

(lektura obowiązkowa)

• przedstawić sylwetkę Bolesława Prusa

• omówić świat przedstawiony utworu

 

• przedstawić genezę Lalki w kontekście światopoglądu pozytywistycznego

 

• przedstawić kontekst historyczny towarzyszący powstaniu utworu

• wyjaśnić cel specyficznej kompozycji utworu

• wymienić elementy świadczące o nowatorstwie utworu

 

18. i 19.

Stanisław Wokulski – bohater niejednoznaczny

(lektura obowiązkowa)

 

• przedstawić życiorys Stanisława Wokulskiego

• podać przykłady wypowiedzi różnych bohaterów utworu na temat Wokulskiego

• przedstawić przemyślenia Wokulskiego na temat siebie samego

 

• wskazać różnice pomiędzy relacjonowaniem biografii bohatera przez radcę Węgrowicza, Ignacego Rzeckiego i doktora Szumana

• określić funkcję rozbieżności opinii na temat bohatera

• wyjaśnić, na czym polega idealizm bohatera

• określić, jakie cechy osobowości bohatera stały się widoczne dzięki jego miłości do Izabeli Łęckiej

• omówić relację pomiędzy Wokulskim a Rzeckim

• omówić konflikty wewnętrzne Wokulskiego

 

• wyjaśnić, jakie znaczenie dla kreacji głównego bohatera ma jego pobyt w Paryżu

• określić funkcję mowy pozornie zależnej w kreacji bohatera

• omówić funkcję otwartego zakończenia powieści w kontekście kreacji głównego bohatera

• omówić na podstawie rozdziałów: Medytacje i Dusza w letargu niepokoje egzystencjalne bohatera i przedstawić jego poglądy filozoficzne

20.

Teatralność świata Lalki Bolesława Prusa

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentów powieści zamieszczonych w podręczniku

• zrelacjonować treść fragmentów powieści opisujących zabawę Ignacego Rzeckiego marionetkami

• wskazać fragmenty powieści, w których bohaterowie udają

• wskazać fragmenty powieści, w których Wokulski udaje

 

• wyjaśnić, na czym polega sztuczność świata Izabeli Łęckiej

• omówić związki pomiędzy salonowymi konwenansami a grą na scenie

 

• odnieść motyw theatrum mundi do treści Lalki

• przedstawić motyw theatrum mundi w innych tekstach kultury

• porównać motyw theatrum mundi w Lalce Bolesława Prusa oraz Hamlecie i Makbecie Williama Szekspira

21.

Panna z towarzystwa – obrona Izabeli Łęckiej

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentów powieści zamieszczonych w podręczniku

• określić rodzaj narracji

 

• omówić sposób, w jaki Izabela Łęcka postrzega samą siebie

• wyjaśnić, dlaczego prezesowa Zasławska nazywa kobiety takie jak Izabela lalkami

• przedstawić czynniki, które ukształtowały Izabelę

• omówić funkcję sposobu prowadzenia narracji w kreowaniu postaci Izabeli Łęckiej

• zinterpretować legendę o uśpionej pannie na dnie potoku w kontekście obrazu Izabeli

• omówić wybrane kreacje kobiet w Lalce

• zinterpretować sens porównania życia arystokratów do snu

• zinterpretować funkcję posągu Apollina w kreowaniu postaci Izabeli Łęckiej

• wskazać w kontekście Lalki problemy, z którymi borykały się kobiety w drugiej połowie XIX w.

• porównać sposoby przedstawiania kobiet w tekstach kultury z różnych epok

• omówić obraz Édouarda Maneta

• zinterpretować plakat Damiana Styrny

22.

Konteksty i nawiązania – Sylwia Chutnik, Kieszonkowy atlas kobiet

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• nazwać rodzaj narracji

• omówić sposób prowadzenia narracji

• scharakteryzować bohaterów

• omówić styl fragmentów tekstu

• porównać sposoby opisywania przestrzeni we fragmentach tekstu Sylwii Chutnik i w Lalce Bolesława Prusa

 

23. i 24.

Lalka – powieść dojrzałego realizmu

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentów powieści

• wymienić grupy społeczne i etniczne przedstawione w Lalce

• podać przykłady realizmu języka

• przedstawić nastroje społeczne wobec mniejszości etnicznych opisane w Lalce

• wymienić przedstawione w Lalce problemy, z którymi borykało się społeczeństwo polskie

• przedstawić postać Ignacego Rzeckiego

• omówić sposób prowadzenia narracji w utworze

• wyjaśnić funkcję retrospekcji

 

• omówić sposób przedstawienia arystokracji w przytoczonych fragmentach powieści

• omówić sposób przedstawienia Żydów i mniejszości niemieckiej w powieści

• omówić sposób przedstawienia Warszawy w Lalce

• omówić sposób przedstawienia Paryża w powieści i wyciągnąć wnioski na temat zestawienia obrazów dwóch miast

• wskazać idee pozytywizmu polskiego, które pojawiają się w powieści, i przedstawić diagnozę Bolesława Prusa odnośnie ich realizacji

• omówić funkcję Pamiętnika starego subiekta

• wyjaśnić, na czym polega idealizm Ignacego Rzeckiego

• wyjaśnić, na czym polega idealizm Juliana Ochockiego

• zinterpretować znaczenie pierwotnego tytułu powieści: Trzy pokolenia idealistów na tle społecznego rozkładu

• wskazać i nazwać zabiegi literackie oraz językowe, za pomocą których został zaprezentowany świat wewnętrzny bohaterów powieści

 

• porównać Lalkę Bolesława Prusa z wybraną powieścią realistyczną

• wypowiedzieć się na temat realizmu społeczno-obyczajowego w kontekście historycznym

• omówić znaczenie sposobu przedstawienia jeneralnej bitwy dla kreowania postaci Ignacego Rzeckiego

25.

Lalka i perła – komentarz Olgi Tokarczuk

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

 

• wyjaśnić, jak należy rozumieć sformułowanie o dwóch Izabalach

 

• przedstawić tezę tekstu

 

• przedstawić sposób, w jaki autorka uzasadnia psychoanalityczną interpretację obsesji miłosnej Wokulskiego

• przedstawić podstawowe założenia psychologii głębi

26.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• przedstawić i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

27.

Prus publicysta – Kronika tygodniowa

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• przedstawić definicję felietonu

 

• wskazać cechy gatunkowe felietonu

• omówić kompozycję felietonu

• odnaleźć elementy światopoglądu pozytywistycznego w tekście

• omówić sposób, w jaki Bolesław Prus prezentował współczesnych sobie warszawiaków

• odnaleźć w tekście ironię i określić jej funkcję

• wskazać elementy stylu publicystycznego

• porównać wybrany współczesny felieton z tekstem Bolesława Prusa

 

28.

Konteksty i nawiązania – Maria Poprzęcka, Greta d’Arc

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• omówić kompozycję tekstu

• wskazać cechy gatunkowe tekstu

• wskazać w tekście elementy stylów potocznego i publicystycznego

• wskazać pytania retoryczne i określić ich funkcję

• wyjaśnić, na czym polega analogia pomiędzy bohaterkami felietonu

• zinterpretować znaczenie tytułu felietonu

 

 

29.

Nowela paraboliczna – Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść noweli

• scharakteryzować świat przedstawiony

• określić rodzaj narracji

• wskazać cechy gatunkowe noweli

• scharakteryzować Ramzesa i Horusa

• omówić funkcję klamry kompozycyjnej

• odnieść treść noweli do światopoglądu pozytywistycznego

• wyjaśnić rolę kostiumu historycznego

• dokonać analizy fragmentów tekstu pod kątem jego funkcji poetyckiej

• zinterpretować paraboliczny charakter noweli

• zinterpretować symbolikę liczby trzy

30.

Bolesław Prus – podsumowanie

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Bolesława Prusa

 

• wymienić i scharakteryzować omawiane utwory Bolesława Prusa

 

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Bolesława Prusa

 

• wyjaśnić znaczenie twórczości Bolesława Prusa dla rozwoju literatury polskiej

• wypowiedzieć się na temat twórczości Bolesława Prusa w kontekście jego biografii

• podjąć dyskusję na temat znaczenia twórczości Prusa dla rozwoju literatury polskiej

31.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstu

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworu

• samodzielnie zinterpretować tekst

32.

Potop Henryka Sienkiewicza – wprowadzenie do lektury

(lektura obowiązkowa)

 

• zrelacjonować treść Potopu

• scharakteryzować świat przedstawiony powieści

 

• wymienić elementy składające się na kompozycję powieści

• wskazać cechy gatunkowe powieści historycznej o modelu walterskotowskim

• przedstawić genezę powieści

• umieścić wydarzenia z powieści w kontekście historycznym

 

• przedstawić sylwetkę twórczą Henryka Sienkiewicza

 

 

33.

Różne prawdy o Polakach – Potop Henryka Sienkiewicza

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentów powieści

• wskazać perspektywę, z której poznajemy przebieg rozmowy

 

• omówić reakcje pozostałych bohaterów tekstu – Lisoli i Kmicica

• scharakteryzować Kmicica na podstawie fragmentów powieści i w kontekście jej całości

• omówić sposób prowadzenia narracji we fragmentach tekstu

• przedstawić sposób charakteryzowania Polaków przez Weyharda Wrzeszczowicza

• przedstawić znaczenie klasztoru jasnogórskiego w powieści

 

• porównać opinię Wrzeszczowicza ze słowami królowej, które padają w dalszej części powieści

 

34.

Kreacje bohaterów w Potopie Henryka Sienkiewicza

(lektura obowiązkowa)

• wymienić bohaterów powieści

• podzielić bohaterów na pierwszoplanowych, drugoplanowych i epizodycznych

 

• omówić przemianę Kmicica w odniesieniu do kontekstu romantycznego bohatera dynamicznego

• scharakteryzować Oleńkę Billewiczównę

 

• wskazać wzorce osobowe, które posłużyły do stworzenia postaci Jana Kazimierza oraz Michała Wołodyjowskiego, i odnieść je do bohaterów

• przedstawić Onufrego Zagłobę jako typowego Sarmatę

• omówić sposób kreacji bohaterów negatywnych na przykładzie braci Radziwiłłów

• wypowiedzieć się na temat prawdopodobieństwa psychologicznego postaci

 

• podjąć dyskusję na temat stereotypów w kontekście bohaterów Potopu

• wypowiedzieć się na temat kreowania sympatii wobec Andrzeja Kmicica

 

35.

Potop, czyli mitologia narodowa

(lektura obowiązkowa)

• wskazać rozbieżności pomiędzy prawdą historyczną a sposobem jej przedstawienia w powieści

 

• wskazać elementy mitologizujące historię Polski

 

• określić funkcję modyfikacji w sposobie prezentowania historii

• wyjaśnić, jaką rolę w procesie pokrzepienia serc odgrywają: historia, tradycja, sposób kreacji bohaterów, miłość, przyjaźń, humor

 

• odnieść się krytycznie do sposobu przedstawienia historii i bohaterów w powieści

• wyjaśnić funkcję wypowiedzianych pod koniec utworu słów Zagłoby w planie ideologicznym powieści

 

• wypowiedzieć się na temat polskich mitów narodowych w kontekście opinii Normana Daviesa

• podjąć dyskusję na temat tworzenia mitologii narodowej w odniesieniu do Potopu Henryka Sienkiewicza i innych wybranych tekstów kultury

36.

Powieść historyczna – gatunek i styl

(lektura obowiązkowa)

• wskazać trzy typy narracji w przytoczonych fragmentach tekstu

 

• wskazać cechy gatunkowe powieści historycznej o modelu walterskotowskim

• wskazać fragmenty tekstu, w których zastosowano archaizację

 

• wskazać fragmenty tekstu, w których zostały wykorzystane różne rodzaje komizmu, i określić funkcję tego zabiegu

• omówić zabiegi stylizacyjne w tekście

 

• wskazać fragmenty powieści, w których narrator nie tylko opisuje wydarzenia, lecz także je interpretuje

• wskazać i omówić toposy w powieści

• odnaleźć w powieści fragmenty stylizowane na epos homerycki

• odnieść się do opinii Witolda Gombrowicza na temat pisarstwa Henryka Sienkiewicza

37.

Konteksty i nawiązania – Andrzej Waligórski, Obrona Częstochowy

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• wskazać te elementy tekstu, które są wiernym odtworzeniem fabuły Potopu, i te, które się od niej różnią

 

• wyjaśnić, na czym polegają zmiany wprowadzone przez Andrzeja Waligórskiego

• wskazać komizm we fragmentach tekstu i wyjaśnić, w jaki sposób autorowi udało się uzyskać efekt humorystyczny

• omówić funkcję połączenia stylu potocznego z patosem

• omówić satyryczny i parodystyczny charakter fragmentów tekstu

• omówić sposób naśladowania stylu Henryka Sienkiewicza

 

• podjąć dyskusję na temat funkcji parodii

38.

Henryk Sienkiewicz – podsumowanie

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Henryka Sienkiewicza

 

• wymienić i scharakteryzować omawiane utwory Henryka Sienkiewicza

 

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Henryka Sienkiewicza

 

• wyjaśnić znaczenie twórczości Henryka Sienkiewicza dla rozwoju literatury polskiej

• wypowiedzieć się na temat twórczości Henryka Sienkiewicza w kontekście jego biografii

• podjąć dyskusję na temat znaczenia twórczości Sienkiewicza dla rozwoju literatury polskiej

39.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstu

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworu

• samodzielnie zinterpretować tekst

40.

Dialog pokoleń w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

(lektura uzupełniająca)

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

 

• scharakteryzować bohaterów fragmentów powieści

• opisać relacje pomiędzy bohaterami fragmentów tekstu

• omówić stosunek do przeszłości Andrzejowej i Zygmunta Korczyńskich

• omówić sposoby kreacji bohaterów

• zinterpretować ostatni akapit tekstu pod kątem przemiany, która dokonała się w bohaterce

• omówić inne konflikty pokoleń przedstawione w powieści Nad Niemnem

• dokonać analizy argumentacji bohaterów i wskazać elementy racjonalne oraz emocjonalne

• odnaleźć w tekście ocenę dokonaną przez narratora i ją przedstawić

 

• przedstawić różne kreacje matek w powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

41.

W świecie wartości – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

(lektura uzupełniająca)

• opisać dwie mogiły

• wskazać fragmenty tekstu, w których jest mowa o powstaniu

• zrelacjonować losy Jana i Cecylii

 

• przedstawić rolę mogił w powieści

• porównać Jana Bohatyrowicza i Zygmunta Korczyńskiego, zwracając uwagę na sposób kreowania tych postaci

odnaleźć przykłady użycia języka ezopowego

• przedstawić model patriotyzmu zaprezentowany w powieści

• dostrzec elementy światopoglądu pozytywistycznego w powieści

• wskazać tendencyjność narracji w prezentowaniu wartości

• dokonać analizy sceny, w której Jan pokazuje Justynie mogiłę powstańczą, pod kątem motywów religijnych, symboli i zjawisk przyrodniczych

• dokonać analizy związku pomiędzy stosunkiem bohaterów do mogiły a stosunkiem narratora do bohaterów

• omówić różne sposoby podejmowania tematu powstania styczniowego w wybranych tekstach kultury

42.

Bohaterowie i przestrzeń w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

(lektura uzupełniająca)

• wymienić miejsca, w których toczy się akcja powieści

 

• przyporządkować bohaterów do miejsc, w których są oni prezentowani

 

• wyjaśnić, w jaki sposób przestrzeń charakteryzuje bohaterów

 

• wyjaśnić, jaką rolę w kreacji bohaterów odgrywa natura

 

• wyjaśnić, na czym polega mitologizacja świata w Nad Niemnem

43.

Realizm w powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

(lektura uzupełniająca)

• wymienić założenia realizmu

 

• wskazać elementy realizmu historycznego w powieści

• wskazać elementy realizmu topograficznego w utworze

• wskazać elementy realizmu społeczno-obyczajowego w powieści

• dokonać analizy wypowiedzi bohaterów pod kątem realizmu języka

 

• dokonać analizy narracji i wskazać elementy odbiegające od jej prostego stylu

 

• porównać sposób przedstawienia żniw w powieści z obrazem Jeana-François Milleta Kobiety zbierające kłosy i dziełami z innych epok prezentującymi tę tematykę

44.

Konteksty i nawiązania – Czesław Miłosz, Rozbieranie Justyny

zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wskazać adresatkę liryczną

 

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego

• porównać poetyckie wyobrażenie Justyny z jej wizerunkiem wykreowanym przez Elizę Orzeszkową

• omówić kompozycję wiersza

• zinterpretować tytuł utworu

• zinterpretować zakończenie wiersza

• zinterpretować motyw świec pojawiający się na początku i na końcu wiersza

 

• omówić kontekst historyczny wiersza

45.

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść noweli

• wskazać narratorów pojawiających się w utworze

 

• wymienić nawiązania do Biblii oraz mitologii pojawiające się w utworze i określić ich funkcję

• wskazać przykłady konwencji baśniowej

• omówić kompozycję utworu

• wyjaśnić, w jaki sposób w utworze jest realizowana funkcja poetycka

• zinterpretować tytuł utworu

 

• wyjaśnić, na czym polega zabieg mitologizacji

 

 

46.

Eliza Orzeszkowa – podsumowanie

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Elizy Orzeszkowej

 

• wymienić i scharakteryzować omawiane utwory Elizy Orzeszkowej

 

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Elizy Orzeszkowej

 

• wyjaśnić znaczenie twórczości Elizy Orzeszkowej dla rozwoju literatury polskiej

• wypowiedzieć się na temat twórczości Elizy Orzeszkowej w kontekście jej biografii

• podjąć dyskusję na temat znaczenia twórczości Orzeszkowej dla rozwoju literatury polskiej

47.

Petersburg – miasto pułapka

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść utworu

• określić miejsce akcji

 

• wskazać fragmenty prezentujące pomieszczenia, w których przebywają bohaterowie (szynk, pokój Raskolnikowa, mieszkanie Marmieładowów, pokój Soni)

• wyciągnąć wnioski z opisów różnych przestrzeni (zazwyczaj dusznych i nędznych)

 

• dokonać analizy rozpoczynającego utwór fragmentu opisującego ulice Petersburga pod kątem oddziaływania na zmysły

• odnieść opisy przestrzeni do fabuły utworu

• porównać opisy Petersburga ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego z opisami tego miasta zawartymi w Ustępie do Dziadów cz. III Adama Mickiewicza

48.

Raskolnikow na rozdrożach ideologii

(lektura obowiązkowa)

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• zrekonstruować poglądy Raskolnikowa zawarte w jego artykule

 

• ustalić, jakie poszlaki naprowadziły Porfirego Pietrowicza na pomysł, że zbrodniarzem jest Raskolnikow

• omówić emocje, które towarzyszą Raskolnikowowi podczas rozmowy ze śledczym

• wyjaśnić, dlaczego Raskolnikow przyznał się do popełnienia zbrodni

• wyjaśnić znaczenie opowieści Marmieładowa o Soni i listu do Raskolnikowa od matki dla podjęcia decyzji o popełnieniu zbrodni

• zinterpretować znaczenie snu o koniu w kontekście planowanej zbrodni

• opisać stan psychiczny Raskolnikowa po zamordowaniu kobiet i wyjaśnić jego przyczynę

 

49. i 50.

Rozum w starciu z wiarą – zbrodnia i jej odkupienie

(lektura obowiązkowa)

• przedstawić historię Soni

 

• opisać postawę życiową Soni

• wymienić podobieństwa i różnice pomiędzy Sonią a Rodionem

• omówić postawy Soni i Raskolnikowa na Syberii

 

• omówić funkcję przywołania w utworze opowieści o Łazarzu

• omówić reakcję Soni na wiadomość o zbrodni Raskolnikowa i wyjaśnić jej przyczynę

• wyjaśnić, dlaczego w konfrontacji postaw to Sonia odnosi zwycięstwo

• dokonać analizy potyczek słownych pomiędzy Sonią a Rodionem w kontekście postaw życiowych bohaterów

• zinterpretować znaczenie snu Raskolnikowa na Syberii

 

• omówić motyw walki dobra ze złem w różnych tekstach kultury

51. i 52.

Powieść społeczna, psychologiczna czy filozoficzna?

(lektura obowiązkowa)

• przedstawić poglądy bohaterów powieści

• zdefiniować powieść psychologiczną i powieść polifoniczną

 

• omówić problematykę społeczną powieści na przykładzie historii rodziny Marmieładowów

• wskazać na podstawie hasła powieść psychologiczna ze Słownika terminów literackich cechy tego gatunku w Zbrodni i karze

• wskazać elementy konwencji realistycznej i naturalistycznej w powieści

• zinterpretować sny przedstawione w powieści i określić ich funkcję

• uzasadnić na podstawie fragmentów tekstu stwierdzenie, że Zbrodnia i kara jest powieścią polifoniczną

 

• dokonać analizy monologów wewnętrznych Raskolnikowa w kontekście problematyki psychologicznej

• określić funkcję Arkadiusza Swidrygajłowa w powieści

 

• omówić postać Swidrygajłowa – dokonać analizy jego wyglądu, postępowania oraz snów

53.

Lew i mysz […] – komentarz do lektury

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

• wyjaśnić znaczenie pojęć: bajka, alegoria

 

• wyjaśnić alegoryczne znaczenie bajki Iwana Kryłowa

• wyjaśnić znaczenie określenia przestępca-intelektualista użytego przez Henryka Paprockiego

• wyjaśnić, w jaki sposób – zdaniem Henryka Paprockiego – dokonała się przemiana wewnętrzna Rodiona

 

• omówić role Ewangelii, Soni i sumienia w procesie przemiany Raskolnikowa

 

54.

Konteksty i nawiązania – Dmitry Glukhovsky, Tekst

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

 

• scharakteryzować bohatera tekstu

• porównać Goriunowa z Raskolnikowem

 

• zinterpretować znaczenie smartfona dla wymowy fragmentów tekstu

• wyjaśnić funkcję oniryzmu we fragmentach tekstu

• zinterpretować znaczenie ostatnich pięciu zdań tekstu

• wypowiedzieć się na temat: „Jeśli nawet można uciec przed sprawiedliwością, to czy można uciec przed samym sobą?, przywołując różne teksty kultury

55. i 56.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować teksty według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować teksty

57. i 58.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• uporządkować informacje zawarte w tekstach

• przetwarzać informacje zawarte w tekstach

• rozpoznać główne problemy w tekstach

• sformułować argumenty potwierdzające stanowiska autorów

• przedstawić i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

*59.

Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

 

• przedstawić poglądy Vautrina i Rastignaca

 

• porównać poglądy Vautrina na temat Paryża z poglądami Wokulskiego na temat Warszawy

• zinterpretować metaforę użytą w tekście

 

 

*60. i 61.

Gustaw Flaubert, Pani Bovary. Z obyczajów prowincji

• zrelacjonować treść powieści

• omówić świat przedstawiony

 

• scharakteryzować Emmę i Karola

• scharakteryzować drobnomieszczaństwo przedstawione w utworze

• omówić obraz prowincjonalnego życia Francuzów

• wypowiedzieć się na temat narracji w utworze

 

• wyjaśnić przyczyny poczucia niespełnienia Emmy

• opisać Izabelę Łęcką i Emilię Korczyńską w kategoriach bovaryzmu

• porównać obraz mieszczaństwa przedstawiony w dziele Gustawa Flauberta i w Lalce

• wskazać fragmenty tekstu, w których użyto mowy pozornie zależnej, i określić jej funkcję

• dokonać analizy zachowania bohaterki

• dokonać analizy języka fragmentów tekstu i określić funkcję zastosowanych w nich zabiegów językowych

• dokonać analizy sceny umierania Emmy

 

• wyjaśnić symbolikę znaczących przedmiotów, zjawisk i motywów pojawiających się w powieści

• zinterpretować zdanie wygłoszone przez Gustawa Flauberta

*62.

Nuda buduaru – o Pani Bovary Gustawa Flauberta

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

 

• wyjaśnić znaczenie użytego w komentarzu wyrazu nuda w kontekście powieści Gustawa Flauberta

• porównać różne definicje bovaryzmu

• zinterpretować motyw ognia

 

• wyjaśnić związek pomiędzy nudą a zmysłowością

 

*63.

Konteksty i nawiązania – Margaret Atwood, Pani Wyrocznia

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu

 

• scharakteryzować bohaterkę tekstu i porównać ją z Emmą Bovary

• zrelacjonować opinie Joan Foster i jej koleżanek na temat miłości i mężczyzn oraz odnieść je do terminu bovaryzm

• wypowiedzieć się na temat narracji tekstu i porównać ją z narracją Pani Bovary

 

• wskazać odwołania, motywy oraz aluzje literackie użyte przez autorkę i określić ich funkcje

• odnieść termin „bovaryzm do wybranych tekstów kultury

POZYTYWIZM – KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

64. i 65.

Stylizacja – jej rodzaje i funkcje w tekstach

• zdefiniować stylizację

• przedstawić podział stylizacji ze względu na stopień nasycenia służącymi jej środkami

• przedstawić podział stylizacji ze względu na typ podstawy

• wymienić funkcje stylizacji

• wymienić rodzaje stylizacji

• rozpoznać w podanych przykładach stylizacje całościowe, fragmentaryczne i minimalne

• rozpoznać w podanych przykładach rodzaje stylizacji

• wskazać kolokwializmy w tekście

 

• wskazać elementy języka świadczące o konkretnym rodzaju stylizacji

• zastąpić wyrazy nacechowane stylistycznie wyrazami z języka ogólnego

• wskazać rodzaje stylizacji literackiej w podanych fragmentach tekstu

 

• przeredagować podane fragmenty tekstu tak, aby zastosować w nich stylizację

• wskazać intertekstualność w podanym fragmencie tekstu

 

• rozpoznać w tekście pastisz, parodię i trawestację

• stworzyć tekst parodiujący wybrany utwór literacki

66.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

67. i 68.

Składnia w interpretacji i tworzeniu tekstów

• wymienić rodzaje grup składniowych i wskazać je w podanych przykładach

• wyróżnić typy wypowiedzi ze względu na modalność

• wymienić figury słowne i figury myśli

 

• rozpoznać figury słowne i figury myśli w podanych przykładach

• wskazać temat oraz remat i określić porządek wypowiedzi w podanych przykładach

• wyjaśnić znaczenie pojęć: struktura syntaktyczna, struktura tematyczno-rematyczna, struktura semantyczno-logiczna

• określić rodzaje modalności w podanych przykładach

• przekształcić podane wypowiedzi tak, aby zmodyfikować temat

 

• przeredagować podane teksty tak, aby stanowiły logiczną i spójną całość

• wyjaśnić istotę presupozycji na przykładzie

• określić rodzaje presupozycji w podanych przykładach

69.

Zasady interpunkcji oraz jej składniowo-znaczeniowy charakter

• wymienić znaki interpunkcyjne

• zrelacjonować zasady stosowania znaków interpunkcyjnych

 

• sklasyfikować znaki interpunkcyjne

• omówić funkcję znaków interpunkcyjnych

• określić funkcję znaków przestankowych w podanych zdaniach

• wyjaśnić, na czym polegają błędy interpunkcyjne w podanych zdaniach

• skorygować interpunkcję tekstu

 

• zredagować tekst, w którym wyraża emocje za pomocą znaków interpunkcyjnych

 

*70.

Funkcje języka

 

• wymienić funkcje języka

• zdefiniować poszczególne funkcje języka

• rozpoznać w podanych przykładach realizację funkcji języka

 

• podać przykłady regionalizmów i wyrażeń środowiskowych w kontekście funkcji społecznej języka

• sformułować wypowiedzi, w których będą realizowane poszczególne funkcje języka

• wyjaśnić sens stwierdzenia Ludwiga Wittgensteina

POZYTYWIZM – TWORZENIE WYPOWIEDZI Z ELEMENTAMI RETORYKI

71.

Rozpoznawanie mechanizmów manipulacji i skuteczne przeciwstawianie się jej

• zdefiniować perswazję i manipulację

• wymienić językowe i pozajęzykowe zabiegi służące manipulacji

• odróżnić perswazję od manipulacji

• podać przykłady językowych i pozajęzykowych zabiegów służących manipulacji

• rozpoznać techniki manipulacyjne w podanym tekście

 

• przygotować wypowiedź o charakterze manipulacyjnym

 

• określić presupozycje podanych zdań

• określić funkcje ironii w podanych przykładach

 

72.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznaną terminologią

• wykorzystywać teorię do rozwiązywania zadań

 

• poszerzać swoją świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

 

73.

Erystyka w dyskusji, typy argumentów

• zdefiniować erystykę i określić jej cele

• wymienić typy argumentów erystycznych

 

• podać przykłady różnych typów argumentów erystycznych

• wskazać chwyty erystyczne w podanych wypowiedziach

• wyjaśnić, na czym polegają świadome błędy logiczne w podanych wypowiedziach

 

• stworzyć dialog z zastosowaniem chwytów erystycznych

• wymienić cechy wywodu demagogicznego

• dokonać analizy przykładu wywodu demagogicznego

74.

Dyskusja a spór i kłótnia

 

• przedstawić różnice pomiędzy dyskusją, sporem a kłótnią

• wymienić rodzaje dyskusji

• wymienić zasady dyskutowania

• wymienić cechy agresji językowej

 

• wymienić rodzaje dyskusji

• wskazać środki językowe będące przejawami agresji

• przedstawić sposoby reakcji na agresję językową

• rozpoznawać dyskusję, spór i kłótnię w podanych przykładach

• przygotować argumenty do dyskusji na podany temat

• odróżnić krytykę od agresji językowej

 

• uczestniczyć w debacie

• zaproponować strategie obrony przed agresją językową

 

75.

Definicja i hasło encyklopedyczne

• omówić budowę definicji

• omówić budowę hasła słownikowego

• przedstawić budowę hasła encyklopedycznego

 

• wymienić różnice pomiędzy definicją słownikową a definicją encyklopedyczną

• wymienić reguły obowiązujące podczas budowania definicji

• wymienić zasady tworzenia hasła encyklopedycznego

• odróżnić hasło słownikowe od hasła encyklopedycznego

• wskazać błędy w podanych definicjach i je skorygować

 

• stworzyć definicję podanego hasła

 

POZYTYWIZM – POWTÓRZENIE I PODSUMOWANIE

76. i 77.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągnąć wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie zinterpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

Autorka: Magdalena Lotterhoff