Elementy dziennikarstwa

 

IV  WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 

-uczestniczył w co najmiej 50% lekcji przedmiotu dodatkowego elementy dziennikarstwa i opanował minimum zrealizowanego materiału, czyli :

 

- ma podstawowe wiadomości o prasie, publicystyce, gatunkach publicystycznych;

- zna i/lub rozumie teksty publicystyczne omawiane na lekcjach na poziomie znaczeń dosłownych.

- rozróżnia i potrafi scharakteryzować podstawowe gatunki dziennikarskie, tj. artykuł, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, blog;

- potrafi dokonać prostej analizy i interpretacji tekstu prasowego w formie ustnej;

- samodzielnie robi notatki, szuka informacji, prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe;

- potrafi zredagować wypowiedź pisemną formie podstawowych wypowiedzi publicystycznych;

- mówi i pisze komunikatywnym językiem;

- pisze teksty publicystyczne na ocenę co najmniej dopuszczającą zgodnie z kryteriami ocen na lekcjach języka polskiego.

 

 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

 

- uczestniczył w co najmniej 50% lekcji przedmiotu dodatkowego elementy dziennikarstwa i przyswoił  podstawy zrealizowanego na nich materiału, czyli:

 

-  ma podstawowe wiadomości o prasie, publicystyce, gatunkach publicystycznych;

- zna i/lub rozumie teksty publicystyczne omawiane na lekcjach na poziomie znaczeń dosłownych i ukrytych;

- rozróżnia i potrafi scharakteryzować podstawowe gatunki dziennikarskie, tj. artykuł, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, blog;

- potrafi dokonać poprawnej analizy i interpretacji tekstu prasowego w formie ustnej;

- samodzielnie robi notatki, szuka informacji i tworzy bazę danych, ma uzupełniony  zeszyt i odrabia zadania domowe;

- potrafi zredagować poprawną wypowiedź pisemną formie podstawowych wypowiedzi publicystycznych;

- mówi i pisze poprawnym językiem;

- pisze teksty publicystyczne  na ocenę  dostateczną zgodnie z kryteriami ocen na lekcjach języka polskiego.

 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 

- uczestniczył w większości lekcji przedmiotu dodatkowego elementy dziennikarstwa i dobrze opanował podstawy zrealizowanego na nich materiału, czyli:

 

- rozumie, że język jest narzędziem opisu i kreowania rzeczywistości, a także rozumie związek języka z wartościami;

- dobrze zna i rozumie teksty publicystyczne omawiane na lekcjach na poziomie znaczeń dosłownych i ukrytych;

- dobrze zna i rozumie specyfikę podstawowych gatunków literackich, tj. artykuł, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, blog, esej;

- potrafi dokonać właściwej i trafnej analizy i interpretacji tekstu prasowego w formie ustnej, przywołuje konteksty;

- potrafi zredagować spójną i logiczną wypowiedź pisemną formie podstawowych wypowiedzi publicystycznych;

- używa dobrego języka i stosownego stylu, mówi płynnie;

- jest samodzielny w myśleniu i działaniu;

- samodzielnie robi notatki, szuka informacji i tworzy bazę danych, ma uzupełniony, starannie prowadzony  zeszyt i odrabia zadania domowe.

- pisze teksty publicystyczne na ocenę  dobrą zgodnie z kryteriami ocen na lekcjach języka polskiego.

 

 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 

 

- uczestniczył w większości lekcji przedmiotu dodatkowego elementy dziennikarstwa i bardzo dobrze opanował podstawy zrealizowanego na nich materiału, czyli:

- rozumie, że język jest narzędziem opisu i kreowania rzeczywistości, a także rozumie związek języka z wartościami;

- bardzo dobrze zna i rozumie teksty publicystyczne omawiane na lekcjach na poziomie znaczeń dosłownych i ukrytych;

- bardzo dobrze zna i rozumie specyfikę podstawowych gatunków literackich, tj. artykuł, felieton, reportaż, wywiad, recenzję, blog, esej;

- potrafi dokonać głębszej i wnikliwej analizy i interpretacji tekstu prasowego w formie ustnej, przywołuje trafne  konteksty;

- swobodnie operuje pojęciami z poetyki i nauki o języku;

- potrafi przeprowadzić logiczny i spójny wywód myślowy ustnie i pisemnie;

- jest samodzielny i twórczy;

- pisze teksty publicystyczne na ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami ocen na lekcjach języka polskiego.

 

 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

 

-jak na ocenę bardzo dobrą oraz :

 

- chętnie i dobrze wykonuje zadania dla ochotników;

- samodzielnie poznaje różnorodne teksty publicystyczne

- odwołuje się do aktualności życia społecznego, kulturalnego;

- pisze teksty publicystyczne na ocenę celującą zgodnie z kryteriami ocen na lekcjach języka polskiego.

 

 

 

Opracowała: Renata Małecka

 

 

 

-