Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 1 część 1

* zakres rozszerzony

            materiał obligatoryjny

            materiał fakultatywny

 

Numer
i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

STAROŻYTNOŚĆ – O EPOCE

2.

Fundamenty kultury europejskiej

• wyjaśnić pojęcia: antyk, klasyczny, monoteizm i politeizm, judaizm i chrześcijaństwo

• określić ramy czasowe epoki

• wymienić kręgi kulturowe starożytnej Europy i je scharakteryzować

• wyjaśnić symboliczne znaczenie Aten, Rzymu i Jerozolimy

• wypowiedzieć się na temat greckich filozofów

• wypowiadać się na temat fundamentalnej roli starożytności klasycznej w historii kultury europejskiej

• przedstawić znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju późniejszych kodyfikacji prawnych

3.

Grecja, Rzym

• wyjaśnić pojęcia: polis, demokracja, prawo, obywatel

• omówić złoty wiek Aten

• wymienia osiągnięcia starożytnych Greków

• wymienia osiągnięcia starożytnych Rzymian

• omówić różnice pomiędzy kulturą Grecji i Rzymu

• wyjaśnić, na czym polegał antropocentryzm cywilizacji antyku

• wyjaśnić pojęcie kalokagatia

• wypowiedzieć się na temat idei kształtujących życie starożytnych

• podjąć dyskusję na temat wpływu starożytności na współczesność

4.

Filozofia antyczna

• wymienić najważniejszych filozofów starożytnej Grecji: Sokratesa, Platona i Arystotelesa

• wyjaśnić etymologię oraz znaczenie słowa filozofia

• wyjaśnić pojęcie cnoty

• wymienić podstawowe założenia filozofii Sokratesa, Platona, Arystotelesa

• wymienić najważniejsze założenia szkoły filozoficznej stoików, epikurejczyków i sceptyków

• wyjaśnić, na czym polegał przełomowy charakter działalności Sokratesa i omówić jego metodę filozoficzną

• omówić dualistyczną koncepcję świata według Platona

• wypowiedzieć się na temat znaczenia działalności Arystotelesa

• omówić wpływ filozofii starożytnych na epoki późniejsze

5. i 6.

Sztuka antyku

• rozpoznać najważniejsze zabytki starożytnej Grecji i Rzymu

• wymienić cechy antycznego ideału piękna

• przedstawić główne cechy sztuki antycznej

• wyjaśnić, jak Grecy rozumieli piękno

• wymienić innowacje architektoniczne wprowadzone przez Rzymian

• omówić znaczenie harmonii w sztuce antyku

• wytłumaczyć, co to jest kanon

• objaśnić pojęcie mimesis jako kategorii sztuki antycznej

• dokonać analizy dzieła sztuki według następujących kryteriów: stosunek do natury, kompozycja, sposób ukazania tematu, kontekst kulturowy i filozoficzny

• rozróżnić okresy klasyczny i hellenistyczny w historii sztuki starożytnej Grecji i przyporządkować im konkretne dzieła

7.

Teatr antyczny

• wymienić rodzaje literackie i zdefiniować dramat

• wskazać podstawowe elementy budowy teatru greckiego – orchestrę, proscenium, skene, parodos

• wyjaśnić, na czym polegała zasada trzech jedności

• wymienić przynajmniej dwa tytuły tragedii Sofoklesa: Król Edyp i Antygona

• rozróżnić antyczne gatunki dramatyczne: tragedię, komedię i dramat satyrowy

• opisać podstawowe elementy budowy teatru greckiego – orchestrę, proscenium, skene, parodos

• przedstawić budowę dramatu antycznego

• przedstawić historię narodzin teatru

• swobodnie posługiwać się pojęciami: dytyramb, koryfeusz, agon, chór, koturny, maska, deus ex machina, amfiteatr

• określić rolę trzech pisarzy w rozwoju dramatu: Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa

• wyjaśnić etymologię słowa tragedia

• omówić wpływ tragików greckich: Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa oraz komediopisarza Arystofanesa na rozwój teatru

STAROŻYTNOŚĆ – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

8.

Wprowadzenie do literatury starożytnej Grecji i Rzymu

• czytać ze zrozumieniem tekst informacyjny

• referować informacje pozyskane z tekstu informacyjnego

• wymienić twórców literatury starożytnej

• wymienić gatunki literatury starożytnej

• zdefiniować pojęcia: mit, symbol, sacrum, profanum, rodzaje literackie, epika, liryka, dramat, poezja tyrtejska, anakreontyk, mimesis

• omówić podstawowe wątki i tematy podejmowane przez starożytnych twórców literatury

9., 10. i 11.

Mitologia grecka

• wymienić najważniejszych bogów greckich: Zeus, Posejdon, Hades, Hera, Hestia, Demeter, Afrodyta, Apollo, Ares, Atena, Hermes i Hefajstos

• scharakteryzować najważniejszych bogów olimpijskich

• wyjaśnić pojęcie mit na tle wierzeń świata starożytnego

• odróżnić mit od legendy i baśni

• omówić rodzaje mitów: kosmogoniczne, teogoniczne, antropogeniczne oraz genealogiczne, i podać ich konkretne przykłady

• wymienić frazeologizmy pochodzące z mitologii i objaśnić ich znaczenie

• interpretować mit o Orfeuszu

• omówić znaczenie mitów dla starożytnych Greków

• omówić kondycję człowieka w starożytnym świecie w świetle mitów

• wyjaśnić pojęcie archetyp w kontekście mitu o Orfeuszu

• wskazać archetypy w innych mitach greckich

• wskazać i omówić antyczne toposy w kulturze współczesnej

12.

Konteksty i nawiązania – Zbigniew Herbert, H. E. O.

• zrelacjonować treść tekstu

• wskazać narratora

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów tekstu

• wskazać nawiązania do mitu o Orfeuszu

• określić problematykę utworu

• omówić rolę nawiązań do mitu o Orfeuszu

• interpretować treści symboliczne i metaforyczne utworu

 

• interpretować role opozycji światła i mroku w kreacji Orfeusza

*13., 14. i 15.

Mitologia starożytnych Rzymian

• zrelacjonować mity rzymskie

• scharakteryzować najważniejszych rzymskich bogów

• wskazać terminy pochodzące z mitologii rzymskiej obecne we współczesnym języku

• wskazać wpływy greckie na mitologię rzymską

• omówić różnice pomiędzy mitologią grecką a rzymską

• omówić zależności pomiędzy wierzeniami starożytnych Rzymian a ich priorytetami

• omówić rodzaje i znaczenie wpływów na światopogląd starożytnych Rzymian

16. i 17.

Homer, Iliada

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: epos

• wymienić najważniejszych bohaterów Iliady

• wymienić cechy eposu homeryckiego

• wymienić cechy stylu homeryckiego

• omówić kompozycję Iliady

• wskazać środki językowe użyte we fragmencie i omówić ich funkcję

• wypowiedzieć się na temat obrazu człowieka ukazanego w Iliadzie

• podjąć dyskusję dotyczącą tezy, że Iliada ukazuje tragiczną koncepcję ludzkiego losu

18.

Konteksty i nawiązania – George R.R. Martin, Nawałnica mieczy. Krew i złoto

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wskazać narratora

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• wskazać we fragmencie cechy powieści fantasy

• omówić kompozycję fragmentu

• wskazać środki językowe użyte we fragmencie i omówić ich funkcję

• porównać fragment ze sceną pojedynku opisaną w Iliadzie

• przygotować prezentację na temat sposobów przedstawiania pojedynków w kulturze

19.

Konteksty i nawiązania – Troja w reżyserii Wolfganga Petersena

• zrelacjonować treść filmu

• opisać scenerię filmu

• scharakteryzować bohaterów filmu

• omówić kompozycję dzieła

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia bohaterów

• porównać treść filmu z treścią mitu trojańskiego

• wypowiedzieć się na temat środków filmowych użytych w dziele

• podjąć dyskusję na temat rzetelności i jakości filmu

20.

Homer, Odyseja

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: epos

• wymienić najważniejszych bohaterów Odysei

• wymienić cechy eposu homeryckiego

• wymienić cechy stylu homeryckiego

• omówić kompozycję Odysei

• wskazać środki językowe użyte we fragmencie i omówić ich funkcję

• wskazać i omówić archetypy obecne we fragmencie

• wypowiedzieć się na temat obrazu człowieka i jego losu ukazanego w Odysei

• omówić różne sposoby przedstawiania motywu wędrówki w kulturze

21. i 22.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

23., 24., 25. i 26.

Antygona Sofoklesa

• streścić Antygonę Sofoklesa

• wymienić racje Kreona i racje Antygony

• wskazać w tekście elementy budowy dramatu antycznego

• omówić zasadę trzech jedności na przykładzie utworu Sofoklesa

• scharakteryzować głównych bohaterów

• wymienić funkcje chóru w dramacie antycznym na przykładach z tekstu

• wytłumaczyć tragizm w kontekście utworu

• na przykładzie działań Kreona określić funkcjonowanie ironii tragicznej

• przedstawić istotę winy tragicznej w odniesieniu do losów głównych bohaterów

 

• analizować koncepcję człowieka i losu w świecie starożytnych Greków, odnosząc się do Antygony

• posługiwać się pojęciem hybris przy charakteryzowaniu postaci Kreona i Antygony

• objaśnić zagadnienie katharsis jako jednej z podstawowych kategorii tragedii greckiej

• streścić mit o rodzie Labdakidów

• wyjaśnić, na czym polega zasada decorum na przykładzie Antygony

*27.,28. i 29.

Arystofanes, Chmury

• zrelacjonować treść komedii Arystofanesa

• przedstawić genezę utworu

• omówić kompozycję Chmur

• scharakteryzować bohaterów komedii

• wymienić elementy składające się na komizm utworu

• wskazać w utworze cechy komedii greckiej

• omówić konflikt racji w Chmurach

• wypowiedzieć się na temat sposobu przedstawienia Sokratesa

 

• wypowiedzieć się na temat antycznego sporu filozofii z poezją

• podjąć dyskusję na temat sposobu przedstawienia poglądów Sokratesa

30.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• porządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• prezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

*31.

Platon, Państwo

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić, na czym polegało państwo idealne według Platona

• opisać, jak według Platona wygląda poznawanie prawdy

• wyjaśnić metaforyczne znaczenie opowieści o jaskini

• omówić relacje pomiędzy rzeczywistością materialną a idealną

• wyjaśnić funkcję dialogu dla wymowy fragmentu

• podjąć dyskusję na temat koncepcji przedstawionej przez Platona

*32.

Najstarsza teoria literatury – Poetyka Arystotelesa

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: poetyka normatywna

• omówić kompozycję dzieła

• wymienić najważniejsze założenia Poetyki

• wyjaśnić pojęcie: mimesis

• wyjaśnić, na czym polega epizodyczność fabuły

• przedstawić i omówić sposoby wywołania katharsis

• omówić funkcję mitów w literaturze

• omówić funkcję poetyki normatywnej w procesie twórczym

*33.

O sile argumentów – Retoryka Arystotelesa

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: retoryka

• omówić kompozycję dzieła

• wymienić cechy wypowiedzi retorycznej

• wymienić i omówić trzy grupy środków, za pomocą których mówca może przekonać kogoś do swojej racji

• przygotować wypowiedź retoryczną według wskazówek Arystotelesa

• podjąć dyskusję na temat przydatności retoryki w różnych sytuacjach

34.

Nieśmiertelność poety – liryka Horacego

• przedstawić postać Horacego

• wyjaśnić pochodzenie pojęcia mecenas sztuki w nawiązaniu do biografii Horacego

• wyjaśnić pojęcie horacjanizm

• omówić cechy charakterystyczne pieśni

• rozpoznać rodzaj liryki omawianych utworów, jego adresata, sposób kreacji podmiotu lirycznego i sytuacji lirycznej

• określić problematykę utworów

• umieścić treść utworu w kontekście poznanych filozofii

• wskazać środki wyrazu artystycznego zastosowane w utworze i określić ich funkcję

• stworzyć pisemną analizę i interpretację wiersza Horacego

 

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

35.

Poeta w świecie współczesnym – Na odejście poety i pociągu osobowego Tadeusza Różewicza

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• wskazać topos literacki obecny w wierszu

• wskazać środki językowe zastosowane w utworze

• formułować problem zaprezentowany w wierszu

• interpretować tytuł utworu

• omówić funkcję środków językowych zastosowanych w wierszu

• wypowiedzieć się na temat dialogu z tradycja zaprezentowanego w wierszu

• interpretować utwór

• podjąć dyskusję na temat dwóch wizji sztuki: Horacego i Różewicza

*36. i 37.

Mitologiczne początki Rzymu – Eneida Wergiliusza

• zrelacjonować treść fragmentów

• wymienić głównych bohaterów Eneidy

• przedstawić genezę utworu

• scharakteryzować bohaterów fragmentów

• omówić kompozycję Eneidy

• wyjaśnić, na czym polega parenetyczny charakter utworu

• wskazać środki językowe zastosowane w utworze i omówić ich funkcję

• omówić relację Eneasza i Dydony w kontekście priorytetów starożytnych Rzymian

• porównać Eneasza i Odyseusza

*38.

Eneida z innego punktu widzenia – Lawinia Ursuli Le Guin

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wskazać narratora

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• wypowiedzieć się na temat funkcji narracji pierwszoosobowej

• przedstawić problematykę fragmentu

• omówić sposób reinterpretacji mitu

• omówić portret psychologiczny bohaterki

• interpretować fragment w kontekście krytyki feministycznej

• podjąć dyskusję na temat sposobu przedstawiania kobiet w kulturze

STAROŻYTNOŚĆ – NAUKA O JĘZYKU

39.

Język a inne systemy znaków

• wymienić rodzaje znaków

• definiować znaki naturalne i konwencjonalne

• omówić język jako system znaków

• posługiwać się różnymi kodami ikonicznymi

• porównać różne formy przekazywania informacji

• wyjaśnić przyczyny nieporozumień językowych

40.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenie umiejętności

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• rozróżnia rodzaje kodów (języków)

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

STAROŻYTNOŚĆ – TWORZENIE WYPOWIEDZI

41.

Wypowiedź argumentacyjna

• przedstawić strukturę wypowiedzi argumentacyjnej

• wymienić rodzaje argumentów

• omówić sposoby budowania spójności między zdaniami

• rozwinąć zaproponowaną argumentację

• zaproponować argumenty do podanej tezy i podeprzeć je przykładami

• zbudować spójną, poprawną i przekonującą wypowiedź argumentacyjną

 

42.

Jak skutecznie przemawiać?

• przedstawić strukturę przemówienia

• wymienić środki retoryczne

• przedstawić zależności pomiędzy sposobem budowania przemówienia a sytuacją komunikacyjną

• budować przemówienie podążając za wskazówkami

• wygłosić spójne przemówienie dostosowane do sytuacji komunikacyjnej

 

STAROŻYTNOŚĆ – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

43. i 44.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

BIBLIA – O EPOCE

45.

Biblia – wiadomości wstępne

• wymienić religie, wywodzące się z Biblii

• określić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem

• wyjaśnić pojęcie Testament w odniesieniu do Biblii

• przedstawić podział ksiąg biblijnych i podać przykłady

• wyjaśnić pojęcia: kanon, apokryf

• podać przykłady frazeologizmów wywodzących się z Biblii

• omówić różnice między Starym a Nowym Testamentem

• wyjaśnić, czym są Ewangelie i wymienić ewangelistów

• wymienić przekłady Biblii

• wymienić cechy stylu biblijnego

• wypowiedzieć się na temat roli Biblii w kulturze

• omówić funkcje Biblii – sakralną, poznawczą i estetyczną

• wyczerpująco opisać jedną z religii, wywodzących się z Biblii

wymienić święte księgi innych religii

BIBLIA – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

46.

Księga Rodzaju – dzieje początków świata i ludzkości

• zrelacjonować powstanie świata i człowieka według Biblii

• wyjaśnić znaczenie frazeologizmu zakazany owoc

• zdefiniować pojęcia: genesis, patriarcha

• porównać biblijny opis stworzenia świata i człowieka z opisem mitologicznym

• interpretować opowieść o zerwaniu owocu z drzewa zakazanego (grzechu pierworodnym)

formułować wypowiedź na temat wolnej woli w kontekście opowieści o grzechu pierworodnym

47.

Konteksty i nawiązania – Co się naprawdę zdarzyło w ogrodzie Eden Harolda S. Kushnera

• zrelacjonować treść fragmentów tekstu Harolda Kushnera

• zrelacjonować treść historii o grzechu pierworodnym

• wskazać podobieństwa i różnice, które autor eseju dostrzega między ludźmi a zwierzętami

• określić funkcję pytań w tekście Harolda Kushnera

• porównać autorską interpretację historii biblijnej z interpretacją kanoniczną

• podjąć dyskusję na temat autorskiej interpretacji historii o grzechu pierworodnym

 

48.

Konteksty i nawiązania – Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wskazać narratora

• wskazać elementy realistyczne i fantastyczne we fragmencie

• wskazać motywy biblijne we fragmencie

• omówić cel gry opisanej we fragmencie

• przedstawić problematykę fragmentu

• interpretować treści niedosłowne fragmentu

• wypowiedzieć się na temat funkcji mitu kosmogonicznego w życiu wspólnoty

• wskazać szerokie konteksty i nawiązania

49.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• przetwarzać i porządkować informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadniać własne sądy

• podjąć polemikę

50.

Rozważania o cierpieniu – Księga Hioba

• opowiedzieć historię Hioba

• przedstawić kompozycję Księgi Hioba

• scharakteryzować Hioba

• omówić relacje między Hiobem a Bogiem na podstawie fragmentu Biblii

• interpretować przemianę postawy Hioba po rozmowie z Bogiem

• podjąć dyskusję na temat sensu cierpienia i zgody Boga na istnienie zła (teodycei)

omówić sposób przedstawiania cierpienia w kulturze popularnej

• interpretować obraz Léona Bonnata w kontekście historii Hioba

51.

Dociekanie sensu ludzkiego życia w Księdze Koheleta

• wyjaśnić, kim był Kohelet

• zrelacjonować fragment

• nazwać środki stylistyczne użyte we fragmencie

• wskazać rady Koheleta, jak należy przeżywać swój los

• określić funkcję środków stylistycznych użytych we fragmencie

• określić problematykę utworu

• interpretować teologiczną wymowę Księgi Koheleta

• wskazać podobieństwa pomiędzy radami Koheleta a radami greckich filozofów

• omówić obraz Adriaen van Utrechta w kontekście omawianego utworu

52.

Poezja biblijna – Księga Psalmów

• przyporządkować psalmy do liryki

• określić rodzaj liryki oraz nadawcę i adresata psalmów

• definiować pojęcia: psalm, psałterz

• sklasyfikować psalmy według poznanych kryteriów

• podać przykłady paralelizmów

wypowiedzieć się na temat związku psalmów z muzyką

• odnaleźć środki stylistyczne zastosowane w psalmach i omówić ich funkcje

• omówić obraz Boga wyłaniający się z psalmów

porównać tłumaczenia psalmów (z Biblii Tysiąclecia, Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza)

53.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

54.

Konteksty i nawiązania – Wojciech Wencel, Psalm

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego

• wskazać środki językowe

• omówić, jakimi środkami językowymi został osiągnięty patos w wierszu

• określić funkcję środków stylistycznych

• omówić koncepcję Boga i człowieka przedstawioną w wierszu

• wskazać szerokie konteksty i nawiązania

55.

Biblijne oblicza miłości – Pieśń nad Pieśniami

• uzasadnić przynależność Pieśni do liryki

• zrelacjonować treść fragmentu

• scharakteryzować relacje między Oblubieńcem a Oblubienicą

• w kontekście utworu wyjaśnić pojęcie miłość zmysłowa

• omówić oddziaływanie Pieśni na zmysły, podając cytaty z tekstu

• odnaleźć środki stylistyczne zastosowane w Pieśni i określić ich funkcję

• podjąć dyskusję na temat przynależności Pieśni do kanonu biblijnego

• wypowiedzieć się na temat alegorycznej interpretacji Pieśni

porównać opis miłości zaprezentowany w Pieśni z wybranymi utworami miłosnymi z kręgu popkultury

• opisać Oblubienicę z obrazu Rossettiego i porównać ją z literackim pierwowzorem postaci w Biblii

56.

Wizja końca świata w Apokalipsie św. Jana

• streścić Księgę Apokalipsy na podstawie przeczytanych fragmentów

• opisać jeźdźców Apokalipsy i scharakteryzować ich na podstawie ryciny Albrechta Dürera

• zdefiniować pojęcie eschatologii

• wskazać główne cechy stylu Apokalipsy

• interpretować symbole i alegorie, znajdujące się w omawianych fragmentach

• wypowiedzieć się na temat sposobów obrazowania i wywoływania nastroju grozy w Apokalipsie

• porównać biblijną Apokalipsę z innymi przedstawieniami końca świata

• stworzyć w formie pisemnej analizę porównawczą Apokalipsy i dowolnego dzieła prezentującego koniec świata (literackiego, malarskiego bądź filmowego)

57.

Kompetencje językowe i komunikacyjne – ćwiczenia

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

58.

Konteksty i nawiązania – Cormac McCarthy, Droga

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów tekstu

• wyjaśnić pojęcie postapokaliptyczny

• porównać rzeczywistość opisaną we fragmentach z Apokalipsą św. Jana

• omówić przesłanie płynące z tekstu

• analizować postawy i emocje bohaterów w obliczu katastrofy

• przedstawić wybrany tekst kultury opisujący rzeczywistość postapokaliptyczną

59.

Filmowe nawiązanie do Biblii – Dekalog I Krzysztofa Kieślowskiego

• zrelacjonować treść filmu

• podjąć dyskusję o postawie filmowego Krzysztofa

• wypowiedzieć się na temat dialogów, narracji i kadrowania w filmie

• analizować rolę przypadku w konstrukcji fabuły

• interpretować postać graną w filmie przez Artura Barcisia

• podjąć dyskusję na temat hierarchii wartości we współczesnym świecie

• wypowiedzieć się na temat innego filmu z cyklu Dekalog

BIBLIA – NAUKA O JĘZYKU

60.

Akt komunikacji językowej

• zdefiniować akt komunikacji językowej

• wymienić, co składa się na akt komunikacji

• wyjaśnić, co należy zrobić, aby komunikat był dobrze zrozumiany

• omówić funkcję mowy ciała w procesie komunikacji

• omówić wpływ sytuacji społecznej na jakość aktu komunikacji

 

61.

Informacja, prośba czy zaklęcie? Funkcje wypowiedzi.

• wymienić funkcje wypowiedzi

• scharakteryzować poszczególne funkcje wypowiedzi

• określić funkcje dominujące w danej wypowiedzi

• wyszukać w tekście przykłady poszczególnych funkcji wypowiedzi

 

BIBLIA – TWORZENIE WYPOWIEDZI

62.

Jak napisać plan twórczy i odtwórczy tekstu?

• wymienić rodzaje planów

• wymienić cechy dobrze przygotowanego planu

• przeredagować podany plan

• stworzyć plan odtwórczy tekstu

• stworzyć plan twórczy tekstu

 

BIBLIA – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

63. i 64.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

ŚREDNIOWIECZE – O EPOCE

65.

Średniowiecze – wprowadzenie do epoki

• objaśnić etymologię nazwy epoki

• wymienić najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza

• wyjaśnić pojęcia: teocentryzm, feudalizm

• wymienić fazy średniowiecza

• omówić najważniejsze wydarzenia związane z początkiem i końcem średniowiecza

• wymienić średniowieczne wzorce osobowe

• porównać ramy czasowe średniowiecza polskiego i europejskiego

• scharakteryzować średniowieczny system szkolny

• wyjaśnić pojęcie: Biblia pauperum

• analizować specyfikę periodyzacji polskiego średniowiecza

• omówić średniowieczny uniwersalizm, teocentryzm oraz dualizm

• interpretować rolę karnawału

• opisać wpływ antyku i kultury arabskiej na średniowiecze

66. i 67.

Sztuka średniowieczna

• rozpoznać najważniejsze zabytki polskiego i europejskiego średniowiecza

• wymienić podstawowe cechy stylu romańskiego i gotyckiego

• podać przykłady zabytków polskiego i europejskiego średniowiecza

• posługiwać się następującymi terminami: płaskorzeźba, rzeźba pełnofigurowa, fresk, pieta, ikona, nawa, ołtarz, prezbiterium, apsyda, katedra, przypora, rozeta, witraż, portal

• wyjaśnić i zilustrować przykładami parenetyczny i anonimowy charakter sztuki średniowiecznej

• omówić alegorię i podać jej przykłady

• posługiwać się następującymi terminami: symultanizm, iluminatorstowo, miniatura, chorał, bazylika

• analizować średniowieczne dzieło sztuki według podanych kryteriów

• odróżnić styl romański od gotyckiego

• wymienić cechy stylu bizantyjskiego i podać jego przykłady

• wypowiedzieć się na temat muzyki średniowiecznej

68.

Interpretacja tekstu – ćwiczenia

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

ŚREDNIOWIECZE – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

69.

Bogurodzica – najstarszy polski utwór poetycki

• przeczytać ze zrozumieniem Bogurodzicę

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• rozpoznać podmiot liryczny oraz adresata utworu

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i składniowe

• omówić kompozycję utworu

• omówić funkcję Bogurodzicy w średniowiecznej Polsce

• odnaleźć w treści Bogurodzicy motyw deesis i odnieść go do sztuk plastycznych

• omówić formę wiersza

• wskazać podobieństwa między motywem deesis w Bogurodzicy a tym przedstawionym na ikonie

70.

Ludzki wymiar cierpienia Matki Boskiej w Lamencie świętokrzyskim

• zrelacjonować treść Lamentu świętokrzyskiego

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• określić sytuację liryczną, podmiot liryczny i adresatów utworu

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i składniowe

• scharakteryzować Maryję jako matkę

• omówić motyw Stabat mater w wierszu

• porównać obrazy Maryi z Lamentu świętokrzyskiego i z Bogurodzicy

• porównać obrazy męki Pańskiej przedstawione w Lamencie świętokrzyskim i na obrazie Grünewalda

• wypowiedzieć się na temat obrazu Żydów w tekście Lamentu

71.

Średniowieczny ideał ascety – Legenda o św. Aleksym

• streścić żywot św. Aleksego

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• scharakteryzować świętego jako ascetę

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i słowotwórcze

• wskazać w tekście typowe elementy legendy hagiograficznej

• podjąć dyskusję na temat aktualności ascezy oraz sensu takiej drogi do świętości

• omówić parenetyczny charakter utworu

• opisać inne przykłady ascezy średniowiecznej

• omówić rolę świętych w życiu ludzi średniowiecza

72.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• porządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• prezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

73.

Konteksty i nawiązania – Opowieść małżonki świętego Aleksego Kazimiery Iłłakowiczówny

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego

• rozpoznać kontekst literacki wiersza

• określić typ liryki

• scharakteryzować podmiot liryczny i adresata utworu

• porównać legendę średniowieczną z poetyckim komentarzem współczesnej poetki

• omówić kontekst kulturowy wykorzystany w wierszu

• stworzyć pisemną analizę i interpretację wiersza

74.

Motyw tańca śmierci w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

• streścić utwór

• wskazać przykłady archaizmów w utworze

• opisać obraz śmierci przedstawiony w utworze, posługując się przy tym terminem alegoria

• wskazać archaizmy leksykalne, fleksyjne, fonetyczne i składniowe

• omówić motyw danse macabre

• wyjaśnić przyczyny popularności motywu śmierci w średniowieczu

• w kontekście utworu wyjaśnić pojęcia: memento mori i ars moriendi

• na podstawie lektury omówić światopogląd ludzi średniowiecza

• omówić utwór jako satyrę społeczną

• wypowiedzieć się na temat „czarnej śmierci” w średniowieczu

• porównać motyw danse macabre przedstawiony w Rozmowie z jego ujęciem na obrazie Bernta Notkego

75.

Konteksty i nawiązania – Śmierć i co potem Terry’ego Pratcheta

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów

• omówić zachowanie bohatera w chwili śmierci

• omówić pogląd Śmierci na przemiany cywilizacyjne

• porównać sposób przedstawienia śmierci w utworze Terry’ego Pratcheta i w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

• omówić uniwersalną wymowę fragmentu

• przedstawić alegoryczny obraz śmierci w innych tekstach kultury

*76.

Tryumf śmierci w Siódmej pieczęci Igmara Bermana

• zrelacjonować treść filmu

• odnaleźć nawiązania do kultury i obyczajowości średniowiecza

• zinterpretować tytuł i objaśnić jego funkcję

• w kontekście filmu wyjaśnić pojęcia: personifikacja, taniec śmierci

• rozpoznać w filmie konwencję moralitetu i ją omówić

• w kontekście filmu wyjaśnić pojęcie teodycea

• interpretować przesłanie filmu

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

77.

Świętość afirmacyjna – św. Franciszek

• zrelacjonować treść fragmentów

• opisać postać św. Franciszka z Asyżu

• porównać postawy dwóch świętych: św. Franciszka i św. Aleksego

• wyjaśnić reakcję zwierząt na słowa św. Franciszka

• omówić problematykę utworu

• omówić funkcję elementów fantastycznych

• interpretować metaforyczne znaczenie utworu

• wyjaśnić pojęcie: franciszkanizm

• interpretować scenę z życia św. Franciszka ukazaną na fresku Giotta

78.

Konteksty i nawiązania – Imię róży Umberto Eco

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić świat przedstawiony

• porównać dwie wersje historii o kazaniu św. Franciszka do ptaków

• wskazać problemy społeczne poruszone we fragmencie

• wskazać i omówić uniwersalne problemy poruszone we fragmencie

• wypowiedzieć się na temat roli autorytetów

79.

Ideał rycerza – Pieśń o Rolandzie

• zrelacjonować treść fragmentów

• przedstawić genezę utworu

• wymienić najważniejszych bohaterów Pieśni o Rolandzie

• scharakteryzować Rolanda

• omówić kompozycję utworu

• przedstawić Rolanda jako wzorzec osobowy rycerza

• wskazać w utworze cechy eposu rycerskiego

• omówić elementy ars moriendi obecne w utworze

• wskazać i omówić symbole obecne w pieśni

• porównać wzorzec wojownika współczesnego ze średniowiecznym

• omówić przykłady współczesnych wzorców osobowych

*80.

Filozofia średniowieczna – Wyznania św. Augustyna

• zrelacjonować fragment Wyznań św. Augustyna

• przybliżyć postać św. Augustyna

• omówić kompozycję Wyznań

• wymienić podstawowe założenia filozofii św. Augustyna

• wyjaśnić pojęcia: asceza, iluminacja, dualizm duszy i ciała

• wyjaśnić naturę i pochodzenie zła

• porównać wyjaśnienie obecności zła w świecie zawarte w Księdze Hioba z interpretacją tego problemu w Wyznaniach św. Augustyna

• omówić obraz Fra Angelico w kontekście fragmentu

*81.

Filozofia średniowieczna – Summa teologiczna św. Tomasza z Akwinu

• zrelacjonować fragmenty Summy teologicznej

• przybliżyć postać św. Tomasza

• wymienić podstawowe założenia filozofii św. Tomasza

• wyjaśnić pojęcie: scholastyka

• wyjaśnić, na czym polega opisany w tekście dowód na istnienie Boga

• wyjaśnić, na czym polega scholastyczny sposób myślenia

• podjąć dyskusję na temat zastosowanej przez św. Tomasza argumentacji

• porównać filozofię św. Tomasza i św. Augustyna

• podjąć dyskusję na temat aktualności poglądów głoszonych przez św. Augustyna i Tomasza

82.

Średniowieczna miłość – Dzieje Tristana i Izoldy

• streścić podany fragment Dziejów Tristana i Izoldy

• wymienić najważniejszych bohaterów utworu

• omówić kompozycję utworu

• sformułować zasady miłości dworskiej

• omówić etos rycerski na przykładzie Tristana

• objaśnić funkcję fantastyki w utworze

• wyjaśnić, na czym polega tragizm Tristana i Izoldy

• przeanalizować specyfikę uczucia łączącego Tristana i Izoldę

• wypowiedzieć się na temat obyczajowości średniowiecznej na podstawie Dziejów Tristana i Izoldy

• omówić topos nieszczęśliwej miłości na wybranym przykładzie z kultury współczesnej

83.

Konteksty i nawiązania – Halina Poświatowska, *** [tutaj leży Izold...]

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny

• opisać sytuacje liryczną w wierszu

• omówić aluzję literacką zastosowaną w utworze

• omówić kompozycje wiersza

• sformułować tezę interpretacyjną

• interpretować wiersz

• wskazać i omówić konteksty interpretacyjne

• porównać przesłanie wiersza i przesłanie Dziejów Tristana i Izoldy

• napisać analizę i interpretację wiersza, uwzględniającą konteksty

84.

Kompetencje językowe i komunikacyjne

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

85.

Historiografia polska w średniowieczu – Kronika polska Galla Anonima

• zdefiniować pojęcie kroniki

• zrelacjonować treść fragmentów

• opisać obowiązki króla przedstawione przez kronikarza

• wymienić dzieła polskiej historiografii średniowiecznej

• zdefiniować pojęcie historiografii

• zaprezentować wzorzec władcy na podstawie charakterystyki Bolesława Chrobrego pióra Galla Anonima

• scharakteryzować dzieła polskiej historiografii średniowiecznej

• wypowiedzieć się na temat Kroniki polskiej jako źródła historycznego

• wypowiedzieć się na temat stosunków społecznych i obyczajowości w średniowiecznej Polsce na podstawie Kroniki polskiej

• omówić uwarunkowania historyczne początków piśmiennictwa polskiego

• podjąć dyskusję na temat wizerunku współczesnych władców w mediach

*86.

Testament poetycki François Villona

• zaprezentować życiorys Villona stanowiący kanwę utworu

• zrelacjonować treść fragmentów

• wskazać nadawcę i adresata ballady

• zinterpretować tytuł utworu

• wyjaśnić pojęcie – testament poetycki

• wskazać środki językowe użyte w utworze

• określić funkcję środków językowych użytych w utworze

• omówić kompozycję utworu

• omówić obraz przemijania zawarty w Wielkim Testamencie

• wypowiedzieć się na temat refleksji odnośnie ludzkiego życia zawartych w Wielkim testamencie

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

87.

Podróż po zaświatach – Boska Komedia Dantego Alighieri

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić fabułę całego utworu

• wymienić przewodników Dantego po zaświatach

• omówić genezę Boskiej komedii

• wyjaśnić tajemnicę tytułu

• scharakteryzować narratora

• omówić kompozycję poematu

• wyjaśnić pojęcia: poemat epicki, summa

wymienić elementy dzieła charakterystyczne dla średniowiecza i renesansu

• zinterpretować alegorie obecne w poemacie

wypowiedzieć się na temat sposobu obrazowania w utworze

• wskazać źródła kulturowe, z których czerpał Dante

• wyjaśnić, dlaczego Dante uczynił swoim przewodnikiem Wergiliusza

ŚREDNIOWIECZE – NAUKA O JĘZYKU

88.

Od słowa do zdania. Czym jest gramatyka?

• wymienić działy gramatyki

• scharakteryzować działy gramatyki

• rozpoznawać błędy we wskazanych wypowiedziach i określać rodzaj błędu

• omówić funkcję poszczególnych działów gramatyki w budowaniu wypowiedzi

 

*89.

Jak powstał i jak rozwijał się język polski?

• wyjaśnić pojęcie: język praindoeuropejski

• wymienić grupy języków słowiańskich

• wskazać języki należące do poszczególnych grup języków słowiańskich

• wskazać zmiany kształtujące system gramatyczny

• omówić zmiany kształtujące system gramatyczny

• omówić procesy językowe, które ukształtowały podane słowa i zwroty

• wskazać w dziełach kultury dawnej dowody na zmiany językowe

 

ŚREDNIOWIECZE – TWORZENIE WYPOWIEDZI

90.

Jak robić notatki?

• zdefiniować notatkę syntetyzującą

• wymienić formy notatki syntetyzującej

• scharakteryzować rodzaje notatek

• przygotować notatkę syntetyzującą

• przygotowuje notatkę syntetyzującą w formie mapy myśli

 

ŚREDNIOWIECZE – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

91. i 92.

Powtórzenie i podsumowanie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny − Ponad słowami klasa 1 część 2

* zakres rozszerzony

            materiał obligatoryjny

            materiał fakultatywny

 

Numer
i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

RENESANS – O EPOCE

1. i 2.

U progu czasów nowożytnych

• wymienić umowne daty wskazujące na początek renesansu w Europie

• wymienić umowną datę początku renesansu w Polsce

• wyjaśnić znaczenie i pochodzenie nazwy epoki

• wyjaśnić pojęcie reformacji i opisać rolę Marcina Lutra

• dostrzec powiązania pomiędzy renesansem a antykiem

• objaśnić, na czym polegała reformacja oraz podać jej przyczyny

• opisać przemiany kulturowe dające podwaliny nowej epoce

• wskazać powiązania pomiędzy renesansem a antykiem

• wymienić wyznania protestanckie

• wyjaśnić pojęcia: humanizm i antropocentryzm w kontekście epoki

• wyjaśnić społeczne uwarunkowania narodzin epoki renesansu

• wyjaśnić rolę wydarzeń wyznaczających początek renesansu w kształtowaniu nowej epoki

• wyjaśnić pojęcie: ad fontes

• analizować wpływ antyku na narodziny nowej epoki

• wyjaśnić podłoże różnicy pomiędzy periodyzacją renesansu w Europie i Polsce

• objaśnić wpływ odkrycia Mikołaja Kopernika, wynalezienia druku i upadku Konstantynopola na kształtowanie się epoki renesansu

3. i 4.

Sztuka renesansu

• rozpoznać dzieła sztuki renesansowej

• wymienić najważniejszych twórców renesansu

• wymienić cechy charakterystyczne stylu renesansowego i objaśnić je na przykładach

• zaprezentować dzieła polskiego renesansu

• wyjaśnić pojęcia: akt, portret, perspektywa, scenka rodzajowa, krużganki, miasto idealne

• wskazać i zilustrować przykładami najważniejsze tematy sztuki renesansowej

• opisać twórczość najważniejszych artystów renesansu (Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Sandro Botticelli)

• analizować renesansowe dzieło sztuki

• analizować wpływ antyku na sztukę renesansu

• opisać twórczość renesansowych artystów północnych

• analizować i oceniać dzieła renesansowe

• wypowiedzieć się na temat muzyki renesansowej

5.

Mona Lisa a sztuka ulicy

• opisać obraz

• wskazać pierwowzór obrazu

• opisać kompozycję obrazu

• porównać z obrazem Leonarda da Vinci

• opisać kompozycję obrazu w kontekście banknotu jednodolarowego

• interpretować wymowę dzieła

• przedstawić inne dzieła wchodzące w dialog z dziełem Leonarda da Vinci

RENESANS – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

6.

Wzorcowy obraz szlacheckiego życia – Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja

• zrelacjonować treść fragmentów

• wskazać adresata utworu

• wypowiedzieć się na temat Mikołaja Reja

• omówić kompozycję Żywota człowieka poczciwego

• scharakteryzować tytułową postać

• wskazać środki językowe zastosowane we fragmencie

• omówić funkcję środków językowych zastosowanych we fragmencie

• wymienić i omówić cechy idealnego szlachcica

• omówić obraz świata przedstawiony we fragmencie

• wyjaśnić, na czym polega parenetyczny charakter dzieła

• podjąć dyskusję na temat kontekstu społecznego

7.

Poezja religijna Jana Kochanowskiego

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wypowiedzieć się na temat Jana Kochanowskiego

• określić gatunek utworu i wskazać na jego pochodzenie

• omówić sposób kreacji nadawcy i adresata tekstu

• dokonać interpretacji wiersza

• zanalizować renesansowy charakter wiersza

• porównać kreację Boga w wierszu Jana Kochanowskiego z jego obrazem w utworach średniowiecznych

• rozpoznać rodzaj wersyfikacji

• na podstawie indywidualnych poszukiwań, wyjaśnić pojęcie deus artifex i odnieść je do utworu Jana Kochanowskiego

• skonfrontować wiersz Jana Kochanowskiego z obrazem Pietera Bruegela

8. i 9.

Świat myśli Jana Kochanowskiego, utrwalony w Pieśniach

• zrelacjonować treść Pieśni: IX, XXIV, V

• zdefiniować gatunek: pieśń

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego omawianych pieśniach

• wskazać elementy światopoglądu renesansowego w podanych pieśniach Jana Kochanowskiego

• omówić kompozycję wierszy

• wypowiedzieć się na temat kreacji podmiotu lirycznego

• na podstawie wierszy, scharakteryzować światopogląd Jana Kochanowskiego

• wyjaśnić pojęcia: horacjanizm, cnota, fortuna, stoicyzm, epikureizm

• odnaleźć i omówić wątki horacjańskie w utworach Jana Kochanowskiego

• zanalizować wiersze pod kątem obecności elementów stoicyzmu i epikureizmu

• zdefiniować humanistyczny ideał człowieka na podstawie wierszy

• dokonać wnikliwej analizy i interpretacji utworów

• wskazać w utworach cechy wiersza sylabicznego

• porównać Pieśń XXIV z Ksiąg wtórych z wierszami Horacego

10.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

11., 12. i 13.

„Żaden ojciec podobno barziej nie miłował. Dziecięcia” – o Trenach Jana Kochanowskiego

• odnieść Treny Jana Kochanowskiego do jego biografii

• zrelacjonować treść podanych trenów

• zdefiniować tren

• wskazać elementy filozofii stoickiej w Trenach

• rozpoznać w Trenie IX pozorny panegiryk

• odczytać odbudowę światopoglądu poety w Trenie XIX

• wyjaśnić pojęcia: poezja funeralna, liryka żałobna

• przedstawić kryzys światopoglądowy poety na podstawie trenów: IX, X i XI

• wypowiedzieć się na temat kreacji podmiotu lirycznego w Trenach

• dokonać analizy i interpretacji trenów

• określić, jakie innowacje wprowadził Jan Kochanowski w trenie jako gatunku literackim

• omówić sposób przedstawienia żałoby we współczesnym tekście kultury

14.

O śmierci ponad epokami – ***[Anka! to już trzy i pół roku] Władysława Broniewskiego

• zrelacjonować treść wiersza

• określić rodzaj liryki, wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego

• odnaleźć nawiązania do Trenów Jana Kochanowskiego

• w kontekście wiersza wyjaśnić etymologię imienia Zofia

• dokonać analizy stylistycznej wiersza

• wypowiedzieć się na temat kreacji podmiotu lirycznego w kontekście Trenów Jana Kochanowskiego

• podjąć dyskusję na temat opisu śmierci i żałoby w różnych epokach literackich

• stworzyć pracę pisemną, w której dokona analizy porównawczej wierszy: [Anka! to już trzy i pół roku] Władysława Broniewskiego i Trenu XIX Jana Kochanowskiego

15.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

*16.

Treny jako cykl poetycki

• przedstawić kompozycję cyklu

• omówić sposób przedstawienia Urszulki w Trenach

• wskazać inspiracje mitologiczne i biblijne

• omówić Treny jako świadomą kreację artystyczną

• wskazać elementy renesansowe w cyklu

• omówić cykl jako świadectwo kryzysu światopoglądowego

• podjąć dyskusję na temat aktualności Trenów

17.

Artystyczna parafraza psalmów

• zrelacjonować treść psalmów

• zdefiniować psalm

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego w psalmach

• odnieść Psałterz Dawidów do tradycji biblijnej

• wyjaśnić pojęcia: translatoryka, humanizm chrześcijański, poeta doctus

• omówić sposób kreacji podmiotu lirycznego i adresata lirycznego

• wypowiedzieć się na temat specyfiki tłumaczenia

• omówić obraz Boga i człowieka wyłaniający się z psalmów

• porównać wybrane tłumaczenie psalmu Jana Kochanowskiego z tłumaczeniem zamieszczonym w Biblii Tysiąclecia

• omówić uniwersalny charakter tłumaczenia

• podjąć dyskusję na temat granic wolności tłumacza

 

18., 19. i 20.

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich (lektura)

• zrelacjonować treść dramatu

• przedstawić genezę utworu

• wskazać nawiązania do budowy tragedii antycznej

• scharakteryzować bohaterów

• wskazać i omówić problematykę utworu

• przedstawić konflikt postaw

• omówić kunszt poetycki pieśni chóru

• opisać aluzje do realiów XVI-wiecznej Polski w utworze

• podjąć dyskusję na temat aktualności Odprawy posłów greckich

21.

Podsumowanie wiadomości na temat Jana

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Jana Kochanowskiego

• wymienić omawiane utwory Jana Kochanowskiego

• scharakteryzować wybrane utwory Jana Kochanowskiego

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Jana Kochanowskiego

• omówić znaczenie twórczości Jana Kochanowskiego w rozwoju literatury polskiej

• wypowiedzieć się na temat światopoglądu Jana Kochanowskiego w kontekście jego biografii i twórczości

22.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• porządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• prezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

23.

Kazania sejmowe Piotra Skargi

• zrelacjonować argumentację zaprezentowaną przez Piotra Skargę

• wyjaśnić pojęcie: retoryka

• umieścić Kazania sejmowe w kontekście historycznym

• wskazać w tekście wątki biblijne

• wyjaśnić pojęcia: anarchia szlachecka, złota wolność, tolerancja religijna

• wskazać w tekście środki retoryczne i omówić ich funkcję

• scharakteryzować stylizację proroczej groźby w Kazaniach sejmowych

• podjąć dyskusję na temat aktualności Kazań sejmowych we współczesnym społeczeństwie polskim

• skonfrontować treść obrazu Jana Matejki z realiami historycznymi, wyciągnąć wnioski na temat ideologicznej funkcji obrazu

• zanalizować obraz Jana Matejki

24.

Ironicznie o miłości ojczyzny

• zrelacjonować treść utworu

• wskazać podmiot liryczny i adresata utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego i adresata

• określić nastrój utworu

• określić problematykę utworu

• porównać sposób postrzegania miłości do ojczyzny przez podmiot liryczny oraz Piotra Skargę

• podjąć dyskusję na temat roli miłości do ojczyzny w procesie wychowawczym

*25.

Żywoty świętych Piotra Skargi

• zrelacjonować treść utworu

• wskazać podmiot liryczny i adresata utworu

• omówić kompozycję Żywotów świętych

• wyjaśnić pojęcie: hagiografia

• scharakteryzować bohatera fragmentu

• określić problematykę utworu

• porównać sposób postrzegania miłości do ojczyzny przez podmiot liryczny oraz Piotra Skargę

• wskazać konteksty i nawiązania

*26. i 27.

Świat na opak – Gargantua i Pantagruel François Rabelais’ego

• zrelacjonować treść fragmentów

• omówić genezę utworu

• omówić świat przedstawiony

• omówić kompozycję utworu

• wyjaśnić pojęcie: parodia

• scharakteryzować bohaterów

• wyjaśnić alegoryczny sens fragmentów

• przedstawić problematykę fragmentów

• omówić elementy parodii

• analizować język fragmentów

• podjąć dyskusję na temat roli śmiechu w życiu człowieka

*28.

W idealnym państwie – Utopia Tomasza Morusa

• zrelacjonować treść fragmentu

• przedstawić genezę utworu

• omówić kompozycję dzieła

• wskazać prawa i obowiązki mieszkańców Utopii

• wskazać cechy idealnego państwa

• przedstawić motyw utopii dawniej i dziś

• wyjaśnić, na czym polega antyutopia i podać przykłady

• podjąć dyskusję na temat ideału społeczeństwa przedstawionego w dziele Morusa

*29.

Antyutopijna wizja przyszłości – Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya

• zrelacjonować treść fragmentu

• wyjaśnić pojęcie: antyutopia

• wyjaśnić cel działań przedstawionych we fragmencie

• omówić podobieństwa i różnice pomiędzy utopią i antyutopią na przykładzie Utopii Tomasza Morusa i Nowego wspaniałego świata Aldousa Huxleya

• podjąć dyskusję na temat wartości istotnych dla Republiki Świata

• podjąć dyskusję, czy ważniejsza jest jednostka, czy społeczność

*30.

Próby Michela de Montaigne’a

• zrelacjonować treść fragmentów

• przedstawić kompozycję Prób

• wskazać problemy poruszone w tekście

• omówić Próby jako przykład eseistyki

• wskazać teksty świadczące o subiektywnym charakterze tekstu

• wskazać przykłady sentencji we fragmencie i rozwinąć zawarte w niej myśli

31.

Filmowy obraz nocy św. Bartłomieja – Królowa Margot Patrice’a Chéreau

• opisać relacje przedstawione w filmie panujące na dworze francuskim

• omówić wycinek historii Francji stanowiący tło wydarzeń rozgrywających się w filmie

• analizować pobudki kierujące tytułową bohaterką filmu

• rozważać problem zła w człowieku na podstawie fabuły filmu

• przywołać szerokie konteksty i nawiązania

RENESANS – NAUKA O JĘZYKU

*32.

Podstawowe zasady polskiej pisowni: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna

• wyjaśnić pojęcie: ortografia

• wymienić zasady rządzące ortografią

• scharakteryzować zasady rządzące ortografią

• wskazać zasady pisowni regulujące zapis podanych wyrazów

• wyjaśnić cel stworzenia zasad ortograficznych

 

33.

Kiedy używamy wielkich, a kiedy – małych liter?

• wymienić powody stosowania wielkiej litery

• przedstawić reguły pisowni wielką literą

• uzasadnić pisownię wielką literą w podanych słowach

• podać przykłady wyjątków

• omówić znaczenie wielkich liter w tekście poetyckim

 

34.

Łącznie czy rozdzielnie? Pisownia partykuł nie i by

• wymienić części mowy, z którymi partykułę nie piszemy łącznie oraz części mowy, z którymi partykułę nie piszemy rozdzielnie

• wymienić zasady łącznej bądź rozdzielnej pisowni partykuły by

• uzasadnić pisownię nie oraz by w podanych przykładach

• uzasadnić pisownię nie oraz by w tekście poetyckim

 

35.

Kompetencje językowe i komunikacyjne

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

RENESANS – TWORZENIE WYPOWIEDZI

36.

Streszczenie a parafraza

• zdefiniować pojęcia: streszczenie i parafraza

• przedstawić proces tworzenia streszczeń

• wyjaśnić różnicę pomiędzy streszczeniem a parafrazą

• dokonać streszczenia i parafrazy podanych tekstów

 

RENESANS – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

37. i 38.

Powtórzenie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

BAROK – O EPOCE

39.

Barok – świat wewnętrznych sprzeczności

• wyjaśnić etymologię terminu barok

• określić ramy czasowe epoki

• określić ramy czasowe polskiego baroku

• scharakteryzować podstawowe różnice pomiędzy renesansem a barokiem

• wyjaśnić, dlaczego w historii okres baroku nazywany jest czasem wojen

• wyjaśnić pojęcia: monarchia absolutna, kontrreformacja

• zaprezentować najważniejsze postanowienia soboru trydenckiego

• omówić przyczyny i przejawy niepokoju duchowego

• scharakteryzować specyfikę baroku polskiego

• wyjaśnić pojęcie: sarmatyzm

• wypowiedzieć się na temat życia codziennego w baroku

• omówić filozofię baroku

analizować wpływ soboru trydenckiego na kształt epoki

• podać przykłady teatralizacji życia w baroku

• scharakteryzować tło historyczne epoki

40. i 41.

Sztuka baroku

• rozpoznać cechy stylu barokowego na przedstawionych przykładach

• wymienić najważniejszych twórców okresu baroku

• wymienić najważniejsze cechy stylu barokowego

• zaprezentować twórczość najważniejszych przedstawicieli sztuki barokowej

• scharakteryzować malarstwo barokowe, posługując się przykładami

• przedstawić cechy architektury barokowej na wybranym przykładzie

• scharakteryzować założenia światopoglądowe sztuki baroku

• wymienić i opisać najważniejsze dzieła sztuki barokowej

• opisać rolę Kościoła jako mecenasa sztuki

• dokonać analizy dzieła barokowego według wskazanych kryteriów

• stworzyć samodzielną analizę i interpretację wybranego dzieła sztuki barokowej

42.

Konteksty i nawiązania: Dziewczyna z perłą Petera Webbera

• zrelacjonować życie codzienne w baroku na podstawie filmu

• opisać proces powstawania dzieła sztuki

• scharakteryzować postać służącej Griet

• porównać kadry z filmu z obrazami Jana Vermeera

• analizować i ocenić kreację Scarlett Johanson

• stworzyć prezentację na temat obrazu artysty w filmie

BAROK – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

43. i 44.

Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

• odczytać ze zrozumieniem wiersze Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

• wskazać podmiot liryczny, adresata lirycznego oraz określić sytuację liryczną

• odnaleźć cechy poezji metafizycznej w utworach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

• wypowiedzieć się na temat kreacji podmiotu lirycznego w analizowanych sonetach

• wskazać środki stylistyczne

• określić problematykę utworów

• określić funkcję środków stylistycznych w wierszu

• dokonać analizy i interpretacji utworów

• porównać obraz Boga zawarty w wierszach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego z obrazem Boga w Hymnie Jana Kochanowskiego

• analizować, zawarty w podanych sonetach pogląd poety na temat sensu istnienia

• skonfrontować sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego z obrazem In ictu oculi

45.

Poezja Daniela Naborowskiego

• zrelacjonować wiersze

• przedstawić genezę utworów

• wskazać podmiot liryczny, adresata lirycznego i określić sytuację liryczną

• odczytać wiersz Krótkość żywota jako traktat zawierający tezę i argumentację potwierdzającą tezę

• odnaleźć w wierszach cechy literatury metafizycznej

• odnaleźć w wierszach cechy literatury dworskiej i je scharakteryzować

• wskazać środki stylistyczne

• określić funkcję środków stylistycznych w wierszach

• omówić koncept w wierszu Na oczy królewny angielskiej

• wyjaśnić, na czym polega dramatyzm przedstawienia ludzkiej egzystencji w wierszu Krótkość żywota

• analizować znaczenie paradoksów kończących wiersz

• dokonać analizy i interpretacji utworów

• dokonać interpretacji obrazu Maria Magdalena

46.

Barok w poezji współczesnej – Jarosław Marek Rymkiewicz, Róża oddana Danielowi Naborowskiemu

• zrelacjonować treść wiersza

• wyjaśnić pojęcie: anafora

• określić zasadę kompozycyjną, według której zbudowany jest wiersz

• wskazać podobieństwa pomiędzy wierszem Rymkiewicza a poezją Naborowskiego

• wykazać się znajomością topiki barokowej i wskazać, które toposy zostały wykorzystane w wierszu Rymkiewicza

• omówić symbolikę róży w naszej kulturze

• omówić funkcję anafory

• porównać wiersz Rymkiewicza z wierszem barokowym o podobnej konstrukcji

• dokonać analizy i interpretacji wiersza

• przygotować prezentację, dotyczącą obecności toposu róży w literaturze i sztuce

47.

Poezja dworska Jana Andrzeja Morsztyna

• na podstawie wiersza Do trupa zdefiniować sonet

• zdefiniować pojęcie paradoksu i wyjaśnić je na przykładzie

• wyjaśnić istotę konceptu w wierszach: Niestatek i Do trupa

• wskazać elementy sensualizmu w analizowanych wierszach

• wskazać środki stylistyczne w utworze

• zdefiniować pojęcie marinizmu po analizie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

• omówić funkcję środków stylistycznych zastosowanych w utworze

• dokonać analizy i interpretacji wierszy

• podjąć dyskusję na temat prawdy o człowieku, zawartej w wierszu Niestatek

• skonfrontować wiersz Do trupa z rzeźbą Berniniego w kontekście barokowego ujęcia tematu śmierci

48.

Barok w poezji współczesnej – Stanisław Grochowiak, ***[Dla zakochanych to samo staranie...]

• wyjaśnić pojęcie: erotyk

• wskazać środki językowe

• wskazać podobieństwa związane z doświadczeniem miłości i śmierci

• określić problematykę wiersza

• omówić funkcję środków stylistycznych

• omówić podobieństwa pomiędzy wierszem Grochowiaka a utworami Morsztyna

• dokonać analizy i interpretacji wiersza

 

49.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

50.

Sarmaty portret własny – Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

• zdefiniować sarmatyzm, wymienić jego wady i zalety

• zrelacjonować treść fragmentów

wymienić kluczowe fakty biografii Jana Chryzostoma Paska

• scharakteryzować biografię Jana Chryzostoma Paska jako typową dla sarmaty

• na podstawie utworu Jana Chryzostoma Paska zdefiniować pamiętnik

• omówić kompozycję Pamiętników

wskazać w tekście Pamiętników elementy mentalności sarmackiej i je omówić

• analizować styl i język Pamiętników

• podjąć dyskusję na temat obecności elementów mentalności sarmackiej wśród współcześnie żyjących Polaków

51.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• przetwarzać i porządkować informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadniać własne sądy

• podjąć polemikę

52.

Kompetencje językowe i komunikacyjne

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

53.

William Szekspir i jego czasy

• zrelacjonować najważniejsze fakty z biografii Williama Szekspira

• wymienić najważniejsze dzieła Williama Szekspira

• przedstawić specyfikę teatru elżbietańskiego

• przedstawić nowatorstwo twórczości Szekspira wobec klasycznej tragedii

• omówić specyfikę tragizmu w dziełach Szekspira

 

54., 55., 56., 57. i 58.

Romeo i Julia Williama Szekspira (lektura)

• streścić fabułę dramatu

• wymienić bohaterów dzieła

• przedstawić genezę utworu

• scharakteryzować bohaterów dzieła

• wskazać nawiązania do reguł starożytnych

• omówić kompozycję utworu

• omówić sposób postrzegania miłości przez poszczególnych bohaterów

• wskazać cechy dramatu szekspirowskiego

• analizować język utworu

• podjąć dyskusję na temat aktualności dzieła

• omówić tekst kultury współczesnej nawiązujący do dzieła Szekspira

59., 60., 61., 62. i 63.

Makbet Williama Szekspira (lektura)

• streścić fabułę dramatu

• wymienić bohaterów dzieła

• przedstawić genezę utworu

• scharakteryzować głównych bohaterów tragedii

• wskazać przyczyny ostatecznej klęski Makbeta

• wskazać elementy realistyczne i fantastyczne w dramacie

• analizować pod względem psychologicznym motywację działań głównych bohaterów

• określić rolę czarownic w procesie budowania napięcia w dramacie

• określić funkcję fantastyki w utworze

• określić funkcję elementów humorystycznych w utworze

• analizować przyczyny ponadczasowej aktualności dzieł Szekspira

• wymienić przykłady adaptacji dzieł Szekspira

• zdefiniować tragizm w utworze

• analizować kreację Lady Makbet

• omówić wybraną adaptację Makbeta bądź Hamleta i skonfrontować ją z tekstem dramatu

64.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• przetwarzać i porządkować informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadniać własne sądy

• podjąć polemikę

65.

Makbet współcześnie

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• wyjaśnić, czym jest Projekt Szekspir

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• wskazać elementy fabuły Makbeta Williama Szekspira

• porównać fragmenty powieści z dramatem Williama Szekspira

• podjąć dyskusję na temat uniwersalności twórczości Williama Szekspira

 

*66., 67., 68., 69. i 70.

Hamlet Williama Szekspira

• streścić fabułę dramatu

• wymienić bohaterów dzieła

• przedstawić genezę utworu

• scharakteryzować bohaterów tragedii

• omówić relacje między bohaterami

• przedstawić różne sposoby sprawowania władzy w Hamlecie

• omówić wątki wanitatywne w Hamlecie

• omówić różne sposoby realizacji nakazu zemsty w Hamlecie

• omówić przyczyny obłędu Ofelii

• analizować przyczyny zachowań Hamleta

• dokonać analizy i interpretacji monologów Hamleta

• przedstawić i omówić wybraną adaptację filmową Hamleta

*71.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

*72.

Tren Fortynbrasa Zbigniewa Herberta

• zrelacjonować treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny, adresata lirycznego i omówić sytuację liryczną

• wskazać nawiązania do Hamleta Williama Szekspira

• scharakteryzować Hamleta i Fortynbrasa

• wskazać środki językowe

• przedstawić problematykę utworu

• omówić funkcję środków stylistycznych

• dokonać analizy i interpretacji utworu

• podjąć dyskusję na temat prezentowanych postaw

73.

William Szekspir – podsumowanie

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Williama Szekspira

• wymienić omawiane utwory Williama Szekspira

• scharakteryzować wybrane utwory Williama Szekspira

• wskazać najważniejsze tematy i motywy w twórczości Williama Szekspira

• omówić znaczenie twórczości Williama Szekspira w rozwoju literatury

• podjąć dyskusję na temat znaczenia twórczości Williama Szekspira

74., 75. i 76.

Skąpiec Moliera (lektura)

• zrelacjonować treść dramatu

• wymienić bohaterów dzieła

• wymienić najważniejsze wydarzenia w biografii Moliera

• wymienić rodzaje komizmu

• omówić Skąpca jako komedię charakterów

• omówić obyczajowość przestawioną w dramacie

• omówić kompozycję utworu

• przedstawić problematykę utworu

• omówić rolę didaskaliów

• analizować język utworu

• podjąć dyskusję na temat problematyki dramatu

• przedstawić i omówić wybraną adaptację utworu

BAROK – NAUKA O JĘZYKU

77.

Pisownia -ji, -ii oraz -i w zakończeniach niektórych rzeczowników

• wymienić zasady pisowni -ji, -ii oraz -i w zakończeniach niektórych rzeczowników

• omówić zasady pisowni -ji, -ii oraz -i w zakończeniach niektórych rzeczowników

• wskazać zasadę, według której zapisuje się podane rzeczowniki

• zapisać poprawnie podane wyrazy i wyjaśnić zasadę zapisu

 

78.

Kiedy piszemy ą i ę, a kiedy – om, on, em, en?

• wymienić zasady zapisu ą i ę, om, on, em, en

• omówić zasady zapisu ą i ę, om, on, em, en

• wskazać zasadę, według której zapisuje się podane słowa

• zapisać poprawnie podane wyrazy i wyjaśnić zasadę zapisu

 

79.

Pisownia przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws- oraz przyimków złożonych

• wymienić zasady pisowni przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws- oraz przyimków złożonych

• omówić zasady pisowni przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws- oraz przyimków złożonych

• wskazać zasadę, według której zapisuje się podane słowa

• zapisać poprawnie podane wyrazy i wyjaśnić zasadę zapisu

 

BAROK – TWORZENIE WYPOWIEDZI

80.

Interpretacja tekstu literackiego

• wyjaśnić pojęcie: interpretacja

• wymienić elementy rozprawki interpretacyjnej

• przedstawić kompozycję rozprawki interpretacyjnej

• omówić budowę akapitów

• formułować tezę interpretacyjną

• wskazać konteksty interpretacyjne

• tworzyć spójną rozprawkę interpretacyjną

 

BAROK – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

81. i 82.

Powtórzenie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

OŚWIECENIE – O EPOCE

83.

Oświecenie w Europie i Polsce

• objaśnić etymologię nazwy epoki

• podać daty graniczne oświecenia w Europie

• przedstawić periodyzację polskiego oświecenia

• opisać światopogląd ludzi oświecenia

• przedstawić najważniejsze osiągnięcia oświecenia w dziedzinie nauki

• wymienić najważniejsze instytucje powstałe w czasach stanisławowskich

• wymienić najważniejszych myślicieli epoki oświecenia

• wyjaśnić pojęcia: deizm, ateizm, materializm, sensualizm, empiryzm, tabula rasa, utylitaryzm, liberalizm, libertynizm

• opisać przemiany społeczne doby oświecenia

• wyjaśnić pojęcia: umowa społeczna, konstytucja, trójpodział władzy

• wypowiedzieć się na temat edukacji w oświeceniu

• wymienić najważniejsze założenia filozofii: Johna Locke’a, Immanuela Kanta, Jana Jakuba Rousseau

• scharakteryzować specyfikę oświecenia polskiego

• zaprezentować wpływ idei oświeceniowych na życie codzienne

• analizować wpływ czasopiśmiennictwa na epokę

• analizować przemiany światopoglądowe, które ukształtowały oświecenie

84. i 85.

Sztuka oświecenia

• wskazać na przykładach cechy stylu klasycystycznego w architekturze

• wskazać na przykładach cechy stylu klasycystycznego w malarstwie i rzeźbie

• wskazać na przykładach cechy stylu rokoko

• wymienić cechy stylu klasycystycznego

• wymienić cechy stylu rokoko

• omówić inspiracje antyczne w sztuce klasycystycznej

• wymienić najważniejsze dzieła czołowych twórców klasycyzmu europejskiego

• opisać specyfikę rokokowych przedmiotów codziennego użytku i wystroju wnętrz

• analizować dzieło klasycystyczne według wskazanych kryteriów

• analizować, w jaki sposób sztuka oświecenia odzwierciedlała najważniejsze idee tej epoki

• wypowiedzieć się na temat muzyki okresu oświecenia

86.

Opowieść o genialnym muzyku – Amadeusz Miloša Formana

• streścić fabułę filmu

• scharakteryzować Salieriego oraz Mozarta jako dwie kontrastujące ze sobą postacie

• nazwać chwyt narracyjny zastosowany w filmie i określić jego funkcję

• oceniać zachowanie Mozarta oraz w tym kontekście wypowiadać się na temat praw artysty do niekonwencjonalnego zachowania

• opisać kondycję artysty w XVIII wieku

OŚWIECENIE – TEKSTY Z EPOKI I NAWIĄZANIA

87.

Ignacy Krasicki – sylwetka twórcy

• wymienić najważniejsze fakty z biografii Ignacego Krasickiego

• omówić działalność publicystyczną Ignacego Krasickiego

• omówić działalność literacką Ignacego Krasickiego

• wypowiedzieć się na temat znaczenia działalności Ignacego Krasickiego dla rozwoju polskiego oświecenia

 

88.

Poetycki opis miłości do ojczyzny

• przedstawić genezę Hymnu do miłości ojczyzny

• zdefiniować hymn

• opisać wzór patrioty ukazany w utworze

• wskazać środki stylistyczne

• omówić funkcję środków stylistycznych w utworze

• porównać Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego z Pieśnią V Jana Kochanowskiego

• podjąć dyskusję na temat definicji patriotyzmu

89. i 90.

Satyryczny komentarz rzeczywistości

• zdefiniować satyrę

• zrelacjonować treść satyr Świat zepsuty i Pijaństwo Ignacego Krasickiego

• przedstawić kompozycję satyr

• scharakteryzować głównych bohaterów satyry Pijaństwo

• wymienić wady ganione przez autora w obu satyrach

• wskazać w utworach cechy satyry

• przedstawić problematykę satyr

• wskazać te cechy satyry, które określają jej przynależność do klasycyzmu

• omówić sposób piętnowania wad w satyrach Ignacego Krasickiego

• wskazać sposoby uzyskania efektu komicznego

• rozpatrzyć satyry w kontekście ówczesnej obyczajowości oraz w kontekście sytuacji społeczno-politycznej

• omówić sposoby uzyskiwania efektu komicznego w satyrze

• w kontekście satyry rozpatrzyć i ocenić wzorce obyczajowe oraz postawy społeczne we współczesnym świecie

 

91.

Współczesna satyra

• zrelacjonować treść utworu

• wyjaśnić terminy: ironia, stereotyp, PRL

• wskazać cechy satyry w utworze

• wskazać sposoby uzyskania efektu komicznego

• omówić problem poruszony w satyrze

• omówić sposoby uzyskiwania efektu komicznego w satyrze

• porównać Mistrzostwa w narzekaniu Wojciecha Młynarskiego z wybraną satyrą Ignacego Krasickiego 

• omówić kontekst społeczno-polityczny utworu

• podjąć dyskusję na temat siły oddziaływania dobrej satyry – dawniej i współcześnie

92.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

93.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• przetwarzać i porządkować informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• zaprezentować i uzasadniać własne sądy

• podjąć polemikę

94.

Ignacy Krasicki – podsumowanie

• wymienić gatunki tworzone przez Ignacego Krasickiego i zilustrować je przykładami

• relacjonować najważniejsze wydarzenia w biografii Ignacego Krasickiego

• utwory autorstwa Ignacego Krasickiego

• wyliczyć tematy i motywy, którymi w swojej twórczości zajmował się Ignacy Krasicki oraz odnieść je do konkretnych dzieł

• rozważać znaczenie twórczości Ignacego Krasickiego w rozwoju literatury polskiej

• zaprezentować tematykę powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki

95.

Piewca miłości tkliwej

• zdefiniować sielankę

• streścić podane fragmenty utworu Franciszka Karpińskiego

• odnaleźć w świecie przedstawionym Laury i Filona elementy o charakterze konwencjonalnym

• scharakteryzować bohaterów sielanki

• wyjaśnić pojęcie: sentymentalizm

• wskazać elementy sentymentalizmu w utworze

• wyjaśnić, dlaczego sielanki sentymentalne śmieszą dzisiejszego czytelnika

• porównać świat sielankowej Arkadii do utopii

96.

Miłość w przyziemnym świecie

• zrelacjonować treść fragmentu

• omówić świat przedstawiony

• scharakteryzować bohaterów fragmentu

• wskazać kontrast w sposobie przedstawienia dwóch światów

• przedstawić problematykę fragmentu

• omówić funkcję kontrastu zawartego we fragmencie

• wskazać elementy sielanki we fragmencie

• przeanalizować rozmowę trzech mężczyzn i wypowiedzieć się na temat ich motywacji

• omówić język fragmentu

• wskazać konteksty i nawiązania

97.

Ćwiczenie umiejętności – interpretacja tekstu

• odczytać wskazówki dotyczące interpretacji tekstów

• zinterpretować tekst według podanych wskazówek

• wyjaśnić, czym są konteksty: literacki, historyczny, biograficzny, historycznoliteracki, kulturowy, religijny, filozoficzny, egzystencjalny

• określić rolę kontekstów w odczytaniu sensu utworów

• samodzielnie zinterpretować tekst

98.

Krytyczne czytanie tekstu – ćwiczenia

• porządkować informacje zawarte w tekście

• przetwarzać informacje zawarte w tekście

• rozpoznać główny problem w tekście

• sformułować argumenty potwierdzające stanowisko autora

• prezentować i uzasadnić własne sądy

• podjąć polemikę

99.

Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego

• przedstawić genezę utworów

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego

• opisać sytuację liryczną utworów

• omówić sposób kreacji podmiotu lirycznego i adresata lirycznego

• omówić opisaną w utworach relację pomiędzy człowiekiem a Bogiem

• wskazać cechy modlitwy w utworach

• formułować przesłanie utworów

• wskazać treści symboliczne

• analizować i interpretować utwory

• porównać utwory Franciszka Karpińskiego z pieśnią Czego chcesz od nas, Panie Jana Kochanowskiego

• wskazać konteksty i nawiązania

*100., 101. i 102.

Kandyd Woltera

(lektura)

• streścić utwór

• omówić świat przedstawiony

• nazwać rodzaj narracji

• przedstawić historię dojrzewania bohatera

• omówić kompozycję utworu

• wyjaśnić pojęcie: Eldorado

• omówić Kandyda jako satyryczną i krytyczną wizję cywilizacji europejskiej

• wskazać elementy parodii w utworze

• wskazać sposoby uzyskiwania efektu komicznego

• omówić językowe sposoby uzyskiwania efektu komicznego

• omówić kontekst filozoficzny utworu

• interpretować zakończenie utworu

• podjąć dyskusję na temat przesłania zawartego w zakończeniu utworu

*103.

Człowiek naiwny wobec absurdu świata – Forrest Gump Winstona Grooma

• streścić fabułę filmu

• omówić świat przedstawiony filmu

• scharakteryzować głównego bohatera

• wskazać, na czym polega naiwność głównego bohatera

• wskazać sposoby uzyskiwania efektu komicznego w filmie

• scharakteryzować język głównego bohatera

• porównać film Forrest Gump z Kandydem Woltera

• omówić sposoby uzyskiwania efektu komicznego w filmie

• omówić kreację Toma Hanksa

• wskazać konteksty i nawiązania

OŚWIECENIE – NAUKA O JĘZYKU

104.

Pisownia skrótów i skrótowców

• wyjaśnić pojęcia: skróty i skrótowce

• wymienić typy skrótowców

• omówić pisownię skrótowców

• tworzyć odpowiednie formy poszczególnych skrótowców

• posługiwać się skrótami i skrótowcami w tworzeniu tekstu

 

*105.

Rola języka w budowaniu obrazu świata

• wyjaśnić pojęcie: językowy obraz świata

• wymienić i omówić elementy składające się na językowy obraz świata

• omówić językowy obraz świata wynikający z podanych wyrażeń

• przeanalizować język w odniesieniu do elementów składających się na językowy obraz świata

 

106.

Kompetencje językowe i komunikacyjne

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

OŚWIECENIE – TWORZENIE WYPOWIEDZI

*107.

Różne typy dowodzenia

• wymienić typy dowodzenia

• omówić poszczególne typy dowodzenia

• wyjaśnić na przykładach poszczególne typy dowodzenia

• rozpoznać poszczególne typy dowodzenia

• stworzyć tekst stosując różne typy dowodzenia

• przeanalizować podany przykład dowodzenia

 

*108.

Kompetencje językowe i komunikacyjne

• posługiwać się nowo poznanym słownictwo

• wykorzystywać teorię w rozwiązywaniu zadań

• poszerzyć świadomość językową

• funkcjonalnie wykorzystywać wiedzę językową

• sprawnie posługiwać się językiem

OŚWIECENIE – PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE

109. i 110.

Powtórzenie wiadomości

• odtworzyć najważniejsze fakty, sądy i opinie

• wykorzystać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• określić własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólnić, podsumować i porównać

• wykorzystać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze