Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla zakresu rozszerzonego

 

Stopnie szkolne

 

Stopień dopuszczający

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń

z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

 

Stopień dostateczny

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

 

Stopień dobry

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji

i podręcznika, rozwiązuje typowe problemywykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.

 

Stopień bardzo dobry

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.

 

Stopień celujący

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w podręczniku. Potrafi on selekcjonować i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze.

 

 

 

Nr lekcji

 

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

I. Badania przyrodnicze

1.

2.

Metodyka badań biologicznych

Uczeń:

rozróżnia metody poznawania świata

wymienia etapy badań biologicznych

określa problem badawczy, hipotezę

rozróżnia próbę kontrolną od próby badawczej

wskazuje sposób prowadzenia dokumentacji doświadczenia i obserwacji

wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji

odróżnia wiedzę potoczną od wiedzy uzyskanej metodami naukowymi

Uczeń:

wyjaśnia, na czym polega różnica między obserwacją

a doświadczeniem

rozróżnia problem badawczy od hipotezy

dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia

odczytuje, analizuje, interpretuje oraz przetwarza informacje tekstowe, graficzne

i liczbowe w typowych sytuacjach

odróżnia fakty od opinii

Uczeń:

omawia zasady prowadzenia

i dokumentowania badań

określa główne etapy badań do konkretnych obserwacji

i doświadczeń biologicznych

planuje przykładową obserwację biologiczną

wykonuje dokumentację przykładowej obserwacji

odróżnia zmienną niezależną od zmiennej zależnej

objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną

Uczeń:

analizuje kolejne etapy prowadzenia badań

odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy

ocenia poprawność zastosowanych procedur badawczych

formułuje wnioski

Uczeń:

właściwie planuje obserwacje

i doświadczenia oraz interpretuje ich wyniki

odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych

3.

4.

Obserwacje mikroskopowe

podaje nazwy elementów układu optycznego i układu mechanicznego mikroskopu optycznego

wymienia cechy obrazu oglądanego w mikroskopie optycznym

obserwuje pod mikroskopem gotowe preparaty

oblicza powiększenie mikroskopu

wyjaśnia pojęcie zdolność rozdzielcza

wyjaśnia sposób działania mikroskopów optycznego

i elektronowego

porównuje działanie mikroskopu optycznego

i mikroskopu elektronowego

wymienia zalety i wady mikroskopów optycznych oraz elektronowych

stosuje pojęcie zdolność rozdzielcza przy opisie działania mikroskopów różnych typów

określa zasadę działania mikroskopu fluorescencyjnego

wyjaśnia różnicę

w sposobie działania mikroskopów elektronowych: transmisyjnym

i skaningowym

wykonuje samodzielnie preparaty mikroskopowe

na podstawie różnych zdjęć zamieszczonych

w literaturze popularnonaukowej wskazuje, za pomocą jakiego mikroskopu uzyskano przedstawiony obraz i uzasadnia swój wybór

5.

Powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

II. Chemiczne podstawy życia

6.

7.

8.

Skład chemiczny organizmów

klasyfikuje związki chemiczne na organiczne

i nieorganiczne

wymienia związki budujące organizm

klasyfikuje pierwiastki na makroelementy

i mikroelementy

wymienia pierwiastki biogenne

wymienia wiązania

i oddziaływania chemiczne

wymienia funkcje wody

podaje właściwości fizykochemiczne wody

wymienia funkcje soli mineralnych

omawia znaczenie wybranych makro-

i mikroelementów

wyjaśnia pojęcie pierwiastki biogenne

określa znaczenie

i występowanie wybranych typów wiązań i oddziaływań chemicznych

wskazuje substancje hydrofilowe i hydrofobowe oraz określa ich właściwości

omawia budowę cząsteczki wody

określa, za jakie właściwości wody odpowiadają wskazane zjawiska, np. unoszenie się lodu na powierzchni wody

charakteryzuje budowę różnych typów wiązań chemicznych

charakteryzuje właściwości fizykochemiczne wody

uzasadnia znaczenie soli mineralnych dla organizmów

rysuje modele różnych typów wiązań chemicznych

wykazuje związek między budową cząsteczki wody

i właściwościami a jej rolą w organizmie

przeprowadza proste doświadczenia dotyczące właściwości wody

przeprowadza samodzielnie doświadczenia dotyczące zmian napięcia powierzchniowego wody oraz właściwie interpretuje wyniki

wskazuje i wyjaśnia sposób oddziaływań między cząsteczkami na funkcjonowanie organizmów

9.

10.

11.

Budowa i funkcje sacharydów

klasyfikuje sacharydy na monosacharydy, disacharydy

i polisacharydy oraz podaje nazwy ich przedstawicieli

wymienia właściwości mono-, oligoi polisacharydów

określa kryterium klasyfikacji sacharydów

wyjaśnia, w jaki sposób powstaje wiązanie

O-glikozydowe

omawia występowanie

i znaczenie wybranych mono-, oligoi polisacharydów

określa, w jaki sposób powstają formy pierścieniowe monosacharydów

wskazuje sposoby wykrywania glukozy

i skrobi

wskazuje różnice między poszczególnymi monosacharydami

charakteryzuje

i porównuje budowę wybranych polisacharydów

porównuje budowę chemiczną mono-,

oligo- i polisacharydów

planuje doświadczenie mające na celu wykrycie glukozy

planuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające wykryć glukozę w soku

z winogron

omawia powstawanie form pierścieniowych monosacharydów

ilustruje powstawanie wiązania

O-glikozydowego

zapisuje wzory wybranych węglowodanów

planuje doświadczenie mające na celu wykrycie glukozy

w materiale biologicznym

planuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające wykryć dowolny dwucukier

wyjaśnia przy pomocy samodzielnie zapisanych reakcji chemicznych właściwości redukujące glukozy

wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza mają odmienne funkcje

w organizmie

12.

13.

14.

Budowa i funkcje lipidów

klasyfikuje lipidy ze względu na budowę cząsteczek

podaje podstawowe funkcje lipidów

podaje podstawowe znaczenie lipidów

wskazuje znaczenie cholesterolu

podaje nazwę odczynnika służącego do wykrywania lipidów

wyjaśnia, na czym polega różnica między tłuszczami nasyconymi a tłuszczami nienasyconymi

wymienia kryteria klasyfikacji lipidów

omawia budowę trójglicerydu

omawia budowę fosfolipidów i ich rozmieszczenie w błonie komórkowej

charakteryzuje budowę lipidów prostych, złożonych

i izoprenowych

wyjaśnia znaczeniecholesterolu

planuje doświadczenie, którego celem jest wykrycie lipidów

w nasionach słonecznika

wskazuje związek między obecnością wiązań podwójnych

w kwasach tłuszczowych

a właściwościami lipidów

porównuje poszczególne grupy lipidów

omawia budowę fosfolipidów i ich rozmieszczenie

w błonie biologicznej

analizuje budowę

triglicerydu i fosfolipidu

i je porównuje

wyjaśnia znaczenie karotenoidów dla roślin

wyjaśnia związek między budową poszczególnych lipidów a funkcjami, jakie pełnią w organizmach

15.

16.

17.

Aminokwasy.

Budowa i funkcje białek

wymienia różne rodzaje aminokwasów

przedstawia budowę aminokwasów białkowych

podaje nazwę wiązania między aminokwasami

wymienia poziomy organizacji białekstrukturę przestrzenną

podaje nazwy grup białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów

w łańcuchu, strukturę oraz obecność elementów

nieaminokwasowych

wymienia przykładowe białka

i ich funkcje

omawia budowę białek

wymienia podstawowe właściwości białek

wyjaśnia pojęcia: koagulacja

i denaturacja

wymienia czynniki wywołujące denaturację

opisuje doświadczenie wpływu jednego z czynników fizykochemicznych na białko

podaje kryteria klasyfikacji białek

wskazuje wiązanie peptydowe

wyjaśnia, na czym polega i w jakich warunkach zachodzą koagulacja i denaturacja białek

podaje wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka

charakteryzuje struktury

I, II-, III- i IV-rzędową

zapisuje wzór ogólny aminokwasów

klasyfikuje białka ze względu na funkcje pełnione w organizmie

opisuje reakcje biuretową

i ksantoproteinową

charakteryzuje grupy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów

w łańcuchu i strukturę oraz obecność elementów

nieaminokwasowych

zapisuje reakcję powstawania dipeptydu

wyjaśnia znaczenie struktur I-, II-, IIIi

IV-rzędowej białek

wyjaśnia znaczenie oddziaływań w strukturach III i IV-rzędowej białka

charakteryzuje białka proste i złożone

wyjaśnia, na czym polega reakcja biuretowa i reakcja ksantoproteinowa

porównuje białka

fibrylarne i globularne

porównuje proces koagulacji i denaturacji białek oraz wskazuje ich znaczenie dla organizmów

planuje doświadczenie mające na celu wykrycie wiązań peptydowych

przeprowadza doświadczenie dotyczące wpływu różnych czynników fizykochemicznych na białko

wyjaśnia, czym różnią się reakcje ksantoproteinowa

i biuretowa

zapisuje sekwencję aminokwasów

w tripeptydzie

wykazuje związek budowy białek z ich funkcjami w organizmie

przeprowadza doświadczenie wpływu różnych substancji na właściwości białek

18.

19.

Budowa i funkcje nukleotydów oraz kwasów nukleinowych

charakteryzuje budowę pojedynczego nukleotydu

DNA i RNA

przedstawia rolę DNA

wymienia wiązania występujące w DNA i RNA

wymienia rodzaje RNA

i określa ich rolę

określa lokalizację DNA

w komórkach eukariotycznych

i prokariotycznych

wyjaśnia, na czym polega komplementarność zasad

przedstawia rodzaje nukleotydów i ich rolę

wymienia dinukleotydy

i ich rolę

wymienia i wskazuje wiązania w cząsteczce

DNA

wyjaśnia pojęcie podwójna helisa

charakteryzuje budowę chemiczną i budowę przestrzenną cząsteczek

DNA i RNA

porównuje budowę i rolę

DNA z budową i rolą

RNA

przedstawia proces replikacji DNA

rysuje schemat budowy nukleotydów DNA i RNA

rozróżnia zasady azotowe na podstawie wzorów

oblicza procentową zawartość zasad azotowych w DNA

wykazuje związek replikacji z podziałem komórki

wyjaśnia związek sekwencji DNA

z pierwszorzędową strukturą białek

rozwiązuje zadania

o wyższym stopniu trudności dotyczące zawartości zasad azotowych w cząsteczce

DNA

20.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

21.

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

III. Komorkapodstawowa jednostka życia

22.

23.

Budowa i funkcje komórki. Rodzaje komórek

wyjaśnia pojęcia: komórka, organizm jednokomórkowy, organizmy wielokomórkowe, organizmy tkankowe, formy kolonijne

wymienia przykłady komórek

prokariotycznych

i eukariotycznych

wskazuje na rysunku i podaje nazwy struktur komórki

prokariotycznej i komórki eukariotycznej

rozróżnia komórki: zwierzęcą, roślinną, grzybową

i prokariotyczną

wyjaśnia zależność między wymiarami komórki a jej powierzchnią

i objętością

rysuje wybraną komórkę eukariotyczną na podstawie obserwacji mikroskopowej

podaje funkcje różnych komórek w zależności od miejsca występowania

klasyfikuje komórki ze względu na występowanie jądra komórkowego

charakteryzuje funkcje struktur komórki

prokariotycznej

porównuje komórkę

prokariotyczną

z komórką eukariotyczną

wskazuje cechy wspólne

i różnice między komórkami eukariotycznymi

wymienia przykłady największych

i najmniejszych komórek roślinnych

i zwierzęcych

analizuje znaczenie wielkości i kształtu komórki w transporcie substancji do

i z komórki

wykonuje samodzielnie nietrwały preparat mikroskopowy

przedstawia błony wewnątrzkomórkowe jako zintegrowany system strukturalno-

-funkcjonalny oraz określa jego rolę

w kompartmentacji komórki

wyjaśnia, dlaczego komórki mają niewielkie rozmiary

argumentuje i wyjaśnia przyczyny różnic między komórkami

wykazuje związek funkcji organelli z ich budową

wykazuje i omawia związek budowy komórki z pełnioną przez nią funkcją

24.

Błony biologiczne

wymienia i wskazuje składniki błon biologicznych

wymienia właściwości błon biologicznych

wymienia podstawowe funkcje błon biologicznych

omawia model budowy błony biologicznej

wymienia funkcje białek błonowych

charakteryzuje białka błonowe

omawia budowę

i właściwości lipidów występujących

w błonach biologicznych

wyjaśnia selektywny charakter błon biologicznych

analizuje rozmieszczenie białek

i lipidów w błonach biologicznych

wyjaśnia właściwości błon biologicznych

wykazuje związek budowy błony

z pełnionymi przez nią funkcjami

wyjaśnia związek właściwości białek błonowych z budową komórki

25.

26.

Transport przez błony biologiczne

wymienia rodzaje transportu przez błony (dyfuzja prosta

i dyfuzja wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza)

wyjaśnia pojęcia: osmoza, turgor, plazmoliza, deplazmoliza

wyjaśnia różnicę między transportem biernym

a transportem czynnym

rozróżnia endocytozę

i egzocytozę

odróżnia substancje osmotycznie czynne od substancji osmotycznie biernych

charakteryzuje białka błonowe

analizuje schematy transportu substancji przez błony

charakteryzuje różne rodzaje transportu przez błony

wyjaśnia rolę błony komórkowej

porównuje zjawiska osmozy i dyfuzji

przedstawia skutki umieszczenia komórki roślinnej oraz komórki zwierzęcej w roztworach: hipotonicznym, izotonicznym

i hipertonicznym

wykazuje związek między budową błon

a jej funkcjami

planuje doświadczenie mające na celu obserwację plazmolizy

i deplazmolizy

w komórkach roślinnych

wyjaśnia różnice

w sposobie działania białek kanałowych

i nośnikowych

na wybranych przykładach wyjaśnia różnice między endocytozą

a egzocytozą

wyjaśnia, dlaczego błona biologiczna jest selektywnie przepuszczalna

planuje doświadczenie dotyczące transportu różnych substancji przez błony

wyjaśnia, w jaki sposób

w kosmetologii i farmacji wykorzystuje się właściwości błon

planuje doświadczenie mające na celu udowodnienie selektywnej przepuszczalności błony

wyjaśnia, dlaczego

w przypadku odwodnienia podaje się pacjentom dożylnie roztwór soli fizjologicznej, a nie wodę

27.

28.

Jądro komórkowe.

Cytozol

wyjaśnia pojęcia: chromatyna, nukleosom, chromosom

określa budowę jądra komórkowego

wymienia funkcje jądra komórkowego

podaje składniki cytozolu

podaje funkcje cytozolu

wymienia elementy

cytoszkieletu i ich funkcje

podaje funkcje rzęsek i wici

identyfikuje elementy budowy jądra komórkowego

określa skład chemiczny chromatyny

wyjaśnia znaczenie jąderka i otoczki jądrowej

wymienia i identyfikuje kolejne etapy upakowania DNA

w jądrze komórkowym

rysuje chromosom metafazowy

charakteryzuje elementy jądra komórkowego

charakteryzuje budowę chromosomu

porównuje elementy

cytoszkieletu pod względem budowy, funkcji i rozmieszczenia

wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się ruch

cytozolu

wskazuje różnice między elementami

cytoszkieletu

wyjaśnia znaczenie upakowania chromatyny

w chromosomie

dowodzi, że komórki eukariotyczne zawierają różną liczbę jąder komórkowych

ilustruje plan budowy wici i rzęski oraz podaje różnice między nimi

dokonuje obserwacji ruchów cytozolu

w komórkach moczarki kanadyjskiej

uzasadnia różnice między rzęską a wicią

wyjaśnia związek budowy z funkcją składników

cytoszkieletu

uzasadnia znaczenie upakowania DNA

w jądrze komórkowym

planuje i przeprowadza doświadczenie badające ruchy cytozolu

w komórkach roślinnych

29.

Mitochondria

i plastydy. Teoria

endosymbiozy

wymienia organelle komórki eukariotycznej otoczone dwiema błonami

opisuje budowę mitochondriów

podaje funkcje mitochondriów

wymienia funkcje plastydów

wymienia rodzaje plastydów

dokonuje obserwacji mikroskopowych plastydów

przedstawia założenia teorii

endosymbiozy

charakteryzuje budowę mitochondriów

klasyfikuje typy plastydów

charakteryzuje budowę chloroplastu

wymienia argumenty potwierdzające słuszność teorii

endosymbiozy

uzasadnia rolę mitochondriów jako centrów energetycznych

wyjaśnia, od czego zależą liczba

i rozmieszczenie mitochondriów

w komórce

porównuje typy plastydów

wyjaśnia, dlaczego mitochondria i plastydy nazywa się organellami półautonomicznymi

przedstawia sposoby powstawania plastydów

i możliwości przekształcania różnych rodzajów plastydów

rozpoznaje typy plastydów na podstawie obserwacji mikroskopowej

określa zależność między aktywnością metaboliczną komórki

a ilością i budową mitochondriów

przedstawia argumenty przemawiające

za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów

i plastydów

30.

31.

Struktury

Komórkowe otoczone jedną błoną i rybosomy

wymienia komórki zawierające wakuolę

wymienia funkcje wakuoli

charakteryzuje budowę i rolę siateczki śródplazmatycznej

charakteryzuje budowę i rolę rybosomów, aparatu

Golgiego i lizosomów

porównuje siateczkę śródplazmatyczną szorstką z siateczką śródplazmatyczną gładką

omawia budowę wakuoli

identyfikuje na podstawie obserwacji mikroskopowej kryształy szczawianu wapnia

w wakuolach roślinnych

wyjaśnia różnice między wodniczkami u protistów

omawia rolę składników wakuoli

wyjaśnia rolę tonoplastu

w procesach osmotycznych

wyjaśnia rolę substancji osmotycznie czynnych zawartych w wakuoli roślinnej

omawia funkcjonalne powiązanie między rybosomami, siateczką śródplazmatyczną, aparatem Golgiego

a błoną komórkową

wyjaśnia rolę przedziałów komórkowych w syntezie różnych substancji, np. hormonów

32.

Ściana komórkowa

wymienia komórki zawierające ścianę komórkową

wymienia funkcje ściany komórkowej

przedstawia budowę ściany komórkowej

wymienia związki modyfikujące wtórną ścianę komórkową roślin

podaje nazwy połączeń międzykomórkowych

w komórkach roślinnych

charakteryzuje budowę ściany komórkowej

wyjaśnia funkcje ściany komórkowej

wskazuje różnice

w budowie pierwotnej

i wtórnej ściany komórkowej roślin

obserwuje pod mikroskopem ścianę komórkową

wyjaśnia, na czym polegają modyfikacje wtórnej ściany komórkowej

przedstawia związek budowy ściany z jej funkcją

tworzy mapę mentalną dotyczącą budowy i roli ściany komórkowej

wykazuje różnice

w budowie ściany komórkowej pierwotnej

i ściany komórkowej wtórnej u roślin

wykazuje związek budowy ściany komórkowej z pełnioną przez nią funkcją

wyjaśnia, w jaki sposób substancje modyfikujące wtórną ścianę komórkową zmieniają jej właściwości

33.

34.

Cykl komórkowy.

Mitoza

przedstawia etapy cyklu komórkowego

rozpoznaje etapy mitozy

identyfikuje chromosomy płci

i autosomy

identyfikuje chromosomy homologiczne

wyjaśnia różnice między komórką haploidalną

a komórką diploidalną

wyjaśnia pojęcie apoptoza

wyjaśnia pojęcia: kariokineza, cytokineza

charakteryzuje poszczególne etapy mitozy

wyjaśnia rolę interfazy

w cyklu życiowym komórki

wymienia skutki zaburzeń cyklu komórkowego

wymienia czynniki wywołujące transformację nowotworową

analizuje schemat przedstawiający ilość

DNA i chromosomów

w poszczególnych etapach cyklu komórkowego

charakteryzuje poszczególne etapy interfazy

określa znaczenie wrzeciona kariokinetycznego

wyjaśnia, na czym polega programowana śmierć komórki

wyjaśnia i porównuje przebieg cytokinezy

w różnych typach komórek

charakteryzuje sposób formowania wrzeciona kariokinetycznego

w komórkach roślinnej

i zwierzęcej

wskazuje sytuacje,

w których apoptoza komórek jest konieczna

wskazuje różnice

w przebiegu cytokinezy komórek roślinnych

i zwierzęcych

wyjaśnia, w jaki sposób cykl komórkowy jest kontrolowany w komórce

wyjaśnia skutki mechanizmu transformacji nowotworowej dla organizmu człowieka

argumentuje, że proces apoptozy jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

35.

36.

Mejoza

przedstawia etapy mejozy

przedstawia znaczenie mejozy

wyjaśnia zjawisko

crossing-over

charakteryzuje przebieg mejozy

charakteryzuje przebieg procesu crossing-over

wyjaśnia znaczenie procesu crossing-over

wyjaśnia zmiany zawartości DNA podczas zapłodnienia

porównuje przebieg mitozy i mejozy

wyjaśnia zmiany zawartości DNA podczas mejozy

wyjaśnia znaczenie mejozy

argumentuje konieczność zmian zawartości

DNA podczas mejozy

wyjaśnia związek rozmnażania płciowego

z zachodzeniem procesu mejozy

37.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

38.

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

IV. Metabolizm

39.

40.

Podstawowe zasady metabolizmu

wyjaśnia pojęcia: metabolizm, szlak metaboliczny i cykl metaboliczny

charakteryzuje podstawowe kierunki przemian metabolicznych (anabolizm, katabolizm)

wymienia nośniki energii

w komórce

wymienia rodzaje fosforylacji

przedstawia budowę

i podstawową funkcję ATP

przedstawia istotę reakcji utleniania i redukcji

podaje poziom energetyczny substratów i produktów reakcji endoergicznych

i egzoergicznych

wymienia cechy ATP

przedstawia sumaryczny zapis procesu fosforylacji

wymienia nośniki elektronów

wyjaśnia na przykładach pojęcia: szlak metaboliczny i cykl metaboliczny

wskazuje postaci utlenione i zredukowane przenośników elektronów na schematach

charakteryzuje budowę

ATP

omawia przebieg fosforylacji substratowej,

fotosyntetycznej

i oksydacyjnej

porównuje istotę procesów anabolicznych

i katabolicznych

wymienia inne niż ATP nośniki energii

przedstawia znaczenie

NAD+, FAD, NADP+

w procesach utleniania

i redukcji

porównuje rodzaje fosforylacji

analizuje przebieg reakcji redoks

z udziałem NADP+

opisuje mechanizmy fosforylacji ADP

(substratowej

i chemiosmozy)

charakteryzuje typowe reakcje utleniania

i redukcji

wykazuje związek budowy ATP z jego rolą biologiczną

wykazuje, że procesy anaboliczne

i kataboliczne ze sobą powiązane

wyjaśnia, w jaki sposób ATP sprzęga metabolizm

41.

42.

Budowa

i działanie enzymów

wyjaśnia pojęcia: enzym, katalizator, energia aktywacji

przedstawia budowę enzymów

wyjaśnia rolę enzymów

w komórce

wyjaśnia mechanizm działania enzymów

zapisuje równanie reakcji enzymatycznej

przedstawia, na czym polega swoistość substratowa enzymu

wymienia właściwości enzymów

omawia budowę enzymów

wyjaśnia mechanizm tworzenia kompleksu enzymsubstrat

wyjaśnia podstawowe właściwości enzymów

porównuje modele powstawania kompleksu enzymsubstrat

omawia zasady nazewnictwa

i klasyfikacji enzymów

wyjaśnia mechanizm katalizy enzymatycznej

na nietypowym przykładzie

wyjaśnia, czym jest swoistość substratowa enzymu i z czego ona wynika

43.

44.

45.

Regulacja aktywności enzymów

wymienia podstawowe czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych

wyjaśnia pojęcia: stała

Michaelisa, inhibitor, aktywator

przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów

przedstawia rodzaje inhibitorów i ich rolę

wskazuje sposoby regulacji aktywności enzymów

wyjaśnia pojęcie sprzężenie zwrotne ujemne i wskazuje, na czym ono polega

porównuje powinowactwo enzymów do substratów na podstawie wartości

KM

przedstawia przebieg doświadczenia dotyczącego wpływu pH na aktywność enzymu trawiennego, np. pepsyny

wyjaśnia, w jaki sposób na szybkość reakcji enzymatycznych wpływają: stężenie substratu, temperatura,

pH, stężenie soli, stężenie enzymu, aktywatory i inhibitory

porównuje mechanizm inhibicji kompetycyjnej

i niekompetycyjnej

omawia sposoby regulacji przebiegu szlaków metabolicznych

wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicznych

interpretuje wyniki

z doświadczenia wpływu

pH (lub innego czynnika) na działanie enzymów trawiennych

planuje doświadczenie mające na celu wykazanie wpływu temperatury na aktywność katalazy

w bulwach ziemniaka

porównuje mechanizm działania inhibitorów hamujących enzymy nieodwracalnie

i odwracalnie

proponuje doświadczenia dotyczące wpływu różnych czynników na aktywność enzymów

wyjaśnia i argumentuje,

w jaki sposób wiedza

o działaniu enzymów ma wpływ na rozwój medycyny

określa, w jaki sposób można sprawdzić, czy dana substancja jest inhibitorem odwracalnym, czy inhibitorem nieodwracalnym enzymu

46.

47.

48.

Autotroficzne odżywianie się organizmówfotosynteza

wyjaśnia ogólny przebieg fotosyntezy

wymienia produkty

i substraty fotosyntezy

wymienia etapy fotosyntezy

i określa ich dokładną lokalizację w komórce

charakteryzuje główne etapy fotosyntezy

wymienia etapy cyklu Calvina

wyjaśnia znaczenie fotosyntezy dla organizmów żyjących na Ziemi

wskazuje podstawowe różnice między fotosyntezą

oksygeniczną

a fotosyntezą

anoksygeniczną

wykazuje związek budowy chloroplastu

z przebiegiem fotosyntezy

analizuje na podstawie schematu przebieg fazy zależnej od światła oraz fazy niezależnej od światła

przedstawia rolę

fotosystemów

w fotosyntezie

wyjaśnia rolę chlorofilu

i dodatkowych barwników

fotosyntetycznych

w przebiegu fotosyntezy

wymienia substraty

i produkty faz fotosyntezy: zależnej i niezależnej od światła

 

 

 

wyjaśnia mechanizm powstawania ATP

w procesie chemiosmozy

w chloroplaście

porównuje na podstawie schematu fotofosforylację cykliczną i fotofosforylację niecykliczną

omawia budowę cząsteczki chlorofilu

omawia budowę

i funkcje fotosystemów

I i II

omawia przebieg poszczególnych etapów cyklu Calvina

omawia budowę

i działanie fotosystemów

wyjaśnia związek między fazą zależną od światła a fazą niezależną

od światła

opisuje przebieg doświadczenia obrazującego syntezę skrobi w liściach wybranej rośliny

porównuje barwniki roślinne i wskazuje ich znaczenie

w fotosyntezie

wyjaśnia przebieg doświadczenia dotyczącego wpływu barwy światła na efektywność fotosyntezy i formułuje wnioski

określa warunki, przebieg oraz efekty fosforylacji

Fotosyntetycznej cyklicznej i fosforylacji

Fotosyntetycznej niecyklicznej

wyciąga wnioski

z przedstawionego doświadczenia dotyczącego syntezy skrobi w liściach pelargonii

przedstawia argumenty potwierdzające rolę obu

fotosystemów

w fotosyntezie

49.

Autotroficzne odżywianie się organizmówchemosynteza

wyjaśnia pojęcie chemosynteza

wymienia przykłady organizmów, u których zachodzi chemosynteza

wymienia etapy chemosyntezy

wyjaśnia, na czym polega chemosynteza

omawia przebieg pierwszego i drugiego etapu chemosyntezy

przedstawia znaczenie chemosyntezy

w produkcji materii organicznej

wskazuje różnice między przebiegiem fotosyntezy

a przebiegiem chemosyntezy

wyjaśnia znaczenie chemosyntezy

w ekosystemach kominów hydrotermalnych

50.

51.

52.

53.

Oddychanie komórkowe.

Oddychanie tlenowe

wyjaśnia pojęcie oddychanie komórkowe

zapisuje reakcję oddychania komórkowego

określa znaczenie oddychania komórkowego dla funkcjonowania organizmu

wymienia etapy oddychania tlenowego

lokalizuje etapy oddychania tlenowego w mitochondrium

wymienia czynniki wpływające na intensywność oddychania tlenowego

wymienia organizmy oddychające tlenowo

wykazuje związek budowy mitochondrium

z przebiegiem procesu oddychania komórkowego

analizuje na podstawie schematu przebieg glikolizy, reakcji pomostowej, cyklu

Krebsa i łańcucha oddechowego

wyróżnia substraty

i produkty tych procesów

uzasadnia, że oddychanie komórkowe ma charakter kataboliczny

omawia czynniki wpływające na intensywność tlenowego oddychania komórkowego

omawia przebieg poszczególnych etapów oddychania tlenowego

przedstawia bilans energetyczny oddychania tlenowego

przedstawia, na czym polega fosforylacja substratowa

wyjaśnia hipotezę

chemiosmozy

przeprowadza doświadczenie dotyczące wydzielania dwutlenku węgla przez kiełkujące nasiona

wyjaśnia mechanizm powstawania ATP

w procesie

chemiosmozy

w mitochondriach

(fosforylacja oksydacyjna)

porównuje zysk energetyczny brutto

i netto etapów oddychania tlenowego

wykazuje różnice między fosforylacją substratową

a fosforylacją oksydacyjną

wyjaśnia na podstawie przeprowadzonego doświadczenia, że tlen jest niezbędny do kiełkowania nasion

wyjaśnia, dlaczego łańcuch oddechowy zachodzi wyłącznie

w warunkach tlenowych

54.

55.

Procesy beztlenowego uzyskiwania energii

wyjaśnia pojęcia: oddychanie beztlenowe, fermentacja

wymienia organizmy przeprowadzające oddychanie beztlenowe

i fermentację

określa lokalizację fermentacji w komórce i ciele człowieka

wymienia zastosowanie fermentacji w przemyśle spożywczym i w życiu codziennym

wyjaśnia różnicę między oddychaniem beztlenowym

a fermentacją

omawia wykorzystanie fermentacji w życiu człowieka

podaje nazwy etapów fermentacji

omawia przebieg poszczególnych etapów fermentacji

określa zysk energetyczny procesów beztlenowych

określa warunki,

w których zachodzi fermentacja

analizuje przebieg fermentacji alkoholowej

i mlekowej

porównuje drogi przemian pirogronianu

w fermentacji alkoholowej, mleczanowej

i w oddychaniu tlenowym

porównuje oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe

i fermentację

planuje doświadczenie mające na celu wykazanie wydzielania dwutlenku węgla podczas fermentacji alkoholowej

wyjaśnia, dlaczego utlenianie substratu energetycznego

w warunkach tlenowych dostarcza więcej energii niż w warunkach beztlenowych

56.

57.

Inne procesy metaboliczne

wymienia zbędne produkty katabolicznych przemian węglowodanów, tłuszczów

i białek oraz drogi ich usuwania z organizmu

wyjaśnia pojęcia:

glukoneogeneza, glikogenoliza, deaminacja

wymienia różnice między aminokwasami endogennymi

a egzogennymi

określa lokalizację cyklu mocznikowego

i glukoneogenezy

w organizmie człowieka

wyjaśnia, na czym polega cykl mocznikowy,

β-oksydacja,

glukoneogeneza, glikogenoliza oraz

deaminacja

omawia na podstawie schematów przebieg utleniania kwasów tłuszczowych, syntezę kwasów tłuszczowych,

glukoneogenezy, glikogenolizy

omawia przebieg przemian białek

charakteryzuje cykl mocznikowy

wyjaśnia, na czym polega metabolizm tłuszczów u zwierząt

omawia przebieg rozkładu białek, cukrów i tłuszczów

określa znaczenie

acetylokoenzymu A

w przebiegu różnych szlaków metabolicznych

wyjaśnia, dlaczego amoniak powstający

w tkankach nie jest transportowany do wątroby w stanie wolnym

wyjaśnia związek między katabolizmem aminokwasów i białek

a cyklem Krebsa

wykazuje związek procesów (utleniania kwasów tłuszczowych, syntezy kwasów tłuszczowych,

glukoneogenezy, glikogenolizy)

z pozyskiwaniem energii przez komórkę

58.

59.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

60.

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

 

Autorka: Małgorzata Miękus