Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonymw roku 2020/2021

 

 

Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia

 

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

konieczne (na stopień dopuszczający)

podstawowe (na stopień dostateczny)

rozszerzające (na stopień dobry)

dopełniające (na stopień bardzo dobry)

obejmują treści i umiejętności

obejmują treści i umiejętności

najważniejsze w uczeniu się biologii

 

złożone i mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych

łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego

 

wymagające korzystania z różnych źródeł informacji

często powtarzające się w procesie nauczania

 

umożliwiające rozwiązywanie problemów

określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej

pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym

użyteczne w życiu codziennym

 

pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin

 

Stopnie szkolne

 

Stopień dopuszczający

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń

z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

 

Stopień dostateczny

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

 

Stopień dobry

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji

i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.

 

Stopień bardzo dobry

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.

 

Stopień celujący

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w podręczniku. Potrafi on selekcjonować i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Dział programu

Lp.

Temat

Poziom wymagań

konieczny (K)

podstawowy (P)

rozszerzający (R)

dopełniający (D)

Badania przyrodnicze

1

Metodyka badań biologicznych

Uczeń:

rozróżnia metody poznawania świata

wymienia etapy badań biologicznych

Uczeń:

wyjaśnia, na czym polega różnica między rozumowaniem dedukcyjnym a rozumowaniem indukcyjnym

rozróżnia problem badawczy od hipotezy, próbę kontrolną od próby badawczej, zmienną niezależną od zmiennej zależnej

Uczeń:

omawia zasady prowadzenia i dokumentowania badań

formułuje główne etapy badań do konkretnych obserwacji i doświadczeń biologicznych

planuje przykładową obserwację biologiczną

wykonuje dokumentację przykładowej obserwacji

 

Uczeń:

analizuje kolejne etapy prowadzenia badań

2

Obserwacje mikroskopowe jako źródło wiedzy biologicznej

nazywa elementy układu optycznego i układu mechanicznego mikroskopu optycznego

wymienia cechy obrazu oglądanego w mikroskopie optycznym

 

definiuje pojęcie zdolność rozdzielcza

wyjaśnia sposób działania mikroskopów optycznego i elektronowego

porównuje działanie mikroskopu optycznego i mikroskopu elektronowego

wymienia zalety i wady mikroskopów optycznych oraz elektronowych

określa zasadę działania mikroskopu fluorescencyjnego

wyjaśnia różnicę w sposobie działania mikroskopów elektronowych: transmisyjnego i skaningowego

 

Chemiczne podstawy życia

1

Składniki nieorganiczne organizmów

klasyfikuje związki chemiczne na organiczne i nieorganiczne

wymienia związki budujące organizm

klasyfikuje pierwiastki na makroelementy i mikroelementy

wymienia pierwiastki biogenne

nazywa wiązania i oddziaływania chemiczne

wymienia funkcje wody

wymienia funkcje soli mineralnych

 

omawia znaczenie wybranych makro- i mikroelementów

określa znaczenie i występowanie wybranych typów wiązań i oddziaływań chemicznych

omawia budowę cząsteczki wody

określa objawy niedoboru wybranych makro- i mikroelementów

charakteryzuje budowę różnych typów wiązań chemicznych

charakteryzuje właściwości fizykochemiczne wody

uzasadnia znaczenie soli mineralnych dla organizmów

rysuje modele różnych typów wiązań chemicznych

wykazuje związek między budową cząsteczki wody i właściwościami a jej rolą w organizmie

 

2

Budowa i znaczenie węglowodanów

wymienia cechy i funkcje głównych grup węglowodanów

klasyfikuje sacharydy i podaje przykłady

wymienia właściwości mono-, oligo- i polisacharydów

określa kryterium klasyfikacji sacharydów

wyjaśnia, w jaki sposób powstaje wiązanie O-glikozydowe

omawia występowanie i znaczenie wybranych mono-, oligo- i polisacharydów

klasyfikuje monosacharydy

charakteryzuje i porównuje budowę wybranych polisacharydów

porównuje budowę chemiczną mono-, oligo- i polisacharydów

planuje doświadczenie mające na celu wykrycie glukozy 

 

omawia powstawanie form pierścieniowych monosacharydów

ilustruje powstawanie wiązania O-glikozydowego

zapisuje wzory wybranych węglowodanów

3

Lipidy – budowa i znaczenie

wymienia funkcje lipidów

klasyfikuje lipidy ze względu na budowę cząsteczki

omawia znaczenie poszczególnych grup lipidów

wyjaśnia, na czym polega różnica między tłuszczami nasyconymi a tłuszczami nienasyconymi

wymienia kryteria klasyfikacji tłuszczowców

charakteryzuje budowę lipidów prostych, złożonych i izoprenowych

uzasadnia znaczenie cholesterolu

planuje doświadczenie, którego celem jest wykrycie lipidów

 

porównuje poszczególne grupy lipidów

omawia budowę fosfolipidów i ich rozmieszczenie w błonie biologicznej

analizuje budowę triglicerydu

4

Białka – główny budulec organizmu

nazywa grypy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów w łańcuchu strukturę oraz obecność elementów nieaminokwasowych

wymienia przykładowe białka i ich funkcje

omawia budowę białek

rozpoznaje struktury przestrzenne białek 

wymienia właściwości białek

podaje kryteria klasyfikacji białek

wskazuje wiązanie peptydowe

wyjaśnia, na czym polega i w jakich warunkach zachodzi koagulacja i denaturacja białek

charakteryzuje grupy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów w łańcuchu i strukturę oraz obecność elementów nieaminokwasowych

zapisuje wzór ogólny aminokwasów

zapisuje reakcję powstawania dipeptydu

charakteryzuje strukturę 1-, 2-, 3- i 4-rzędową białek 

analizuje budowę aminokwasów

klasyfikuje aminokwasy ze względu na charakter podstawników

porównuje białka fibrylarne i globularne

porównuje proces koagulacji i denaturacji białek

planuje doświadczenie mające na celu wykrycie wiązań peptydowych

5

Budowa i rola kwasów nukleinowych

charakteryzuje budowę pojedynczego nukleotydu DNA i RNA

omawia rolę DNA

wymienia rodzaje RNA i określa ich rolę

określa lokalizację DNA w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych

wyjaśnia, na czym polega komplementarność zasad

definiuje pojęcia: podwójna helisa, replikacja

 

charakteryzuje budowę chemiczną i przestrzenną cząsteczki DNA i RNA

porównuje budowę i rolę DNA z budową i rolą RNA

rysuje schemat budowy nukleotydu

oblicza procentową zawartość zasad azotowych w DNA

rozróżnia zasady azotowe

nazywa i wskazuje wiązania w cząsteczce DNA

Komórka – podstawowa jednostka życia

1

Przestrzenna organizacja komórki 

definiuje pojęcia: komórka, organizm jednokomórkowy, organizm wielokomórkowy

wymienia przykłady komórek prokariotycznych i eukariotycznych

wskazuje i nazywa struktury komórki prokariotycznej i eukariotycznej

rozróżnia komórki: zwierzęcą, roślinną, grzybową i prokariotyczną

wyjaśnia zależność między wymiarami komórki a jej powierzchnią i objętością

rysuje wybraną komórkę eukariotyczną na podstawie obserwacji mikroskopowej

klasyfikuje komórki ze względu na występowanie jądra komórkowego

charakteryzuje funkcje struktur komórki prokariotycznej

porównuje komórkę prokariotyczną z komórką eukariotyczną

wskazuje cechy wspólne i różnice między komórkami eukariotycznymi

wymienia przykłady największych komórek roślinnych i zwierzęcych

analizuje znaczenie wielkości i kształtu komórki w transporcie substancji do i z komórki

wykonuje samodzielnie nietrwały preparat mikroskopowy

2

Budowa, właściwości i funkcje błon biologicznych

nazywa i wskazuje składniki błon biologicznych

wymienia właściwości błon biologicznych

wymienia funkcje błon biologicznych

wymienia rodzaje transportu przez błony

omawia model budowy błony biologicznej

wyjaśnia różnicę między transportem biernym a transportem czynnym

rozróżnia endocytozę i egzocytozę

definiuje pojęcia: osmoza, turgor, plazmoliza, deplazmoliza

charakteryzuje białka błon

omawia budowę i właściwości lipidów występujących w błonach biologicznych

charakteryzuje różne rodzaje transportu przez błony

porównuje zjawiska osmozy i dyfuzji

przedstawia skutki umieszczenia komórki roślinnej oraz komórki zwierzęcej w roztworach: hipotonicznym, izotonicznym i hipertonicznym

 

analizuje rozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych

wyjaśnia różnicę w sposobie działania białek kanałowych i nośnikowych

planuje doświadczenie mające na celu udowodnienie selektywnej przepuszczalności błony

planuje doświadczenie mające na celu obserwację plazmolizy i deplazmolizy w komórkach roślinnych

3

Jądro komórkowe

wymienia funkcje jądra komórkowego

definiuje pojęcia: chromatyna, nukleosom, chromosom, kariotyp, chromosomy homologiczne

identyfikuje chromosomy płci i autosomy 

wyjaśnia różnicę między komórką haploidalną a komórką diploidalną

identyfikuje elementy budowy jądra komórkowego

określa skład chemiczny chromatyny

wyjaśnia znaczenie jąderka i otoczki jądrowej

wymienia i identyfikuje kolejne etapy upakowania DNA w jądrze komórkowym

rysuje chromosom metafazowy

podaje przykłady komórek haploidalnych i komórek diploidalnych

 

charakteryzuje elementy jądra komórkowego

charakteryzuje budowę chromosomu metafazowego

dowodzi, iż komórki eukariotyczne zawierają różną liczbę jąder komórkowych

wyjaśnia różnicę między heterochromatyną a euchromatyną

uzasadnia znaczenie upakowania DNA w jądrze komórkowym

4

Składniki cytoplazmy

omawia skład i znaczenie cytozolu

wymienia elementy cytoszkieletu i ich funkcje

identyfikuje ruchy cytozolu

charakteryzuje budowę i rolę siateczki śródplazmatycznej

charakteryzuje budowę i rolę rybosomów, aparatu Golgiego i lizosomów

omawia ruchy cytozolu

określa rolę peroksysomów i glioksysomów

wyjaśnia, na czym polega funkcjonalne powiązanie między rybosomami, siateczką śródplazmatyczną, aparatem Golgiego a błoną komórkową

porównuje elementy cytoszkieletu pod względem budowy, funkcji i rozmieszczenia

porównuje siateczkę śródplazmatyczną szorstką z siateczką śródplazmatyczną gładką

planuje doświadczenie mające na celu wykazanie znaczenia wysokiej temperatury w dezaktywacji katalazy w bulwie ziemniaka

rozpoznaje elementy cytoszkieletu

ilustruje plan budowy wici i rzęski

dokonuje obserwacji ruchów cytozolu w komórkach moczarki kanadyjskiej

5

Składniki cytoplazmy otoczone dwiema błonami

wymienia organelle komórki eukariotycznej otoczone dwiema błonami

uzasadnia rolę mitochondriów jako centrów energetycznych

wymienia funkcje plastydów

charakteryzuje budowę mitochondriów

klasyfikuje typy plastydów

charakteryzuje budowę chloroplastu

wymienia argumenty potwierdzające słuszność teorii endosymbiozy

wyjaśnia, od czego zależy liczba i rozmieszczenie mitochondriów w komórce

porównuje typy plastydów

wyjaśnia, dlaczego mitochondria i plastydy nazywa się organellami półautonomicznymi 

przedstawia sposoby powstawania plastydów i możliwości przekształcania różnych rodzajów plastydów

rozpoznaje typy plastydów na podstawie obserwacji mikroskopowej

6

Pozostałe składniki komórki. Połączenia między komórkami

klasyfikuje składniki komórki na plazmatyczne i nieplazmatyczne

wymienia komórki zawierające wakuolę

wymienia funkcje wakuoli

wymienia komórki zawierające ścianę komórkową

wymienia funkcje ściany komórkowej

nazywa substancje będące głównymi składnikami budulcowym ściany komórkowej

wyjaśnia, na czym polegają wtórne zmiany o charakterze inkrustacji i adkrustacji

nazywa rodzaje połączeń międzykomórkowych w komórkach roślinnych i zwierzęcych

 

omawia budowę wakuoli

wyjaśnia różnice między wodniczkami u protistów

charakteryzuje budowę ściany komórkowej

omawia umiejscowienie, budowę i funkcje połączeń między komórkami u roślin i zwierząt

porównuje ścianę komórkową pierwotną ze ścianą komórkową wtórną u roślin 

porównuje procesy inkrustacji i adkrustacji

wyjaśnia, w jaki sposób inkrustacja i adkrustacji zmieniają właściwości ściany komórkowej

7

Podziały komórkowe

wymienia rodzaje podziałów komórki

rozpoznaje etapy mitozy i mejozy

charakteryzuje przebieg poszczególnych etapów mitozy i mejozy

porównuje przebieg oraz znaczenie mitozy i mejozy

wyjaśnia znaczenie zjawiska crossing-over

definiuje pojęcia: kariokineza i cytokineza

ilustruje poszczególne etapy mitozy i mejozy

wyjaśnia rolę interfazy w cyklu życiowym komórki

określa skutki zaburzeń cyklu komórkowego

wymienia czynniki wywołujące transformację nowotworową

analizuje schemat przedstawiający ilość DNA i chromosomów w poszczególnych etapach cyklu komórkowego

charakteryzuje poszczególne etapy interfazy

określa znaczenie wrzeciona kariokinetycznego

wyjaśnia, na czym polega programowana śmierć komórki

wyjaśnia mechanizm transformacji nowotworowej

wyjaśnia i porównuje przebieg cytokinezy w komórkach roślinnej i zwierzęcej

charakteryzuje sposób formowania wrzeciona kariokinetycznego w komórce roślinnej i zwierzęcej

omawia znaczenie amitozy i endomitozy

Różnorodność wirusów, bakterii, protistów i grzybów

1

Klasyfikowanie organizmów

wymienia zadania systematyki

wymienia główne rangi taksonów

wymienia kryteria klasyfikowania organizmów według metod opartych na podobieństwie i pokrewieństwie organizmów

wymienia nazwy pięciu królestw świata organizmów

wymienia charakterystyczne cechy organizmów należących do każdego z pięciu królestw

definiuje pojęcia: takson, narządy homologiczne, gatunek

ocenia znaczenie systematyki

wyjaśnia, na czym polega nazewnictwo binominalne gatunków i podaje nazwisko jego twórcy

wyjaśnia zasady konstruowania klucza dwudzielnego do oznaczania gatunków

wyjaśnia, na czym polega hierarchiczny układ rang jednostek taksonomicznych

określa stanowisko systematyczne wybranego gatunku rośliny i zwierzęcia

wskazuje w nazwie gatunku nazwę rodzajową i epitet gatunkowy

wyjaśnia różnicę między naturalnym a sztucznym systemem klasyfikacji

definiuje pojęcia: takson monofiletyczny, parafiletyczny i polifiletyczny

porównuje królestwa świata żywego

porównuje i ocenia sposoby klasyfikowania organizmów oparte na metodach fenetycznych i filogenetycznych

oznacza gatunki, wykorzystując klucz w postaci graficznej lub numerycznej

konstruuje klucz służący do oznaczania przykładowych gatunków organizmów

ocenia stopień pokrewieństwa organizmów na podstawie analizy drzewa rodowego organizmów

 

2

Wirusy – bezkomórkowe formy materii

wymienia cechy wirusów

wymienia sposoby rozprzestrzeniania się wirusowych chorób roślin, zwierząt i człowieka

omawia znaczenie wirusów

wymienia choroby wirusowe człowieka

charakteryzuje budowę wirionu

omawia przebieg cyklu lizogenicznego bakteriofaga i cyklu wirusa zwierzęcego

wyjaśnia, jakie znaczenie w zwalczaniu wirusów mają szczepienia ochronne

uzasadnia, że wirusy znajdują się na pograniczu materii nieożywionej i żywej

wyjaśnia różnicę między cyklem litycznym a lizogenicznym

klasyfikuje wirusy na podstawie rodzaju kwasu nukleinowego, morfologii, rodzaju gospodarza i sposobu infekcji oraz podaje ich przykłady

charakteryzuje wybrane choroby wirusowe człowieka

charakteryzuje formy wirusów pod względem kształtu

porównuje przebieg cyklu lizogenicznego bakteriofaga i cykl wirusa zwierzęcego

omawia teorie pochodzenia wirusów

wyjaśnia różnicę między wirusem a wiroidem

określa znaczenie prionów

3

Bakterie – organizmy bezjądrowe

charakteryzuje budowę komórki bakteryjnej

wymienia czynności życiowe bakterii

klasyfikuje bakterie w zależności od sposobu odżywiania i oddychania

wymienia sposoby rozmnażania bezpłciowego bakterii

podaje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii

wymienia choroby bakteryjne człowieka i drogi zakażenia

wymienia funkcje poszczególnych elementów komórki

identyfikuje różne formy komórek bakterii i rodzaje ich skupisk

określa wielkość komórek bakteryjnych

określa znaczenie form przetrwalnikowych w cyklu życiowym bakterii

wyjaśnia znaczenie procesów płciowych zachodzących u bakterii

definiuje pojęcia: anabioza, taksja, koniugacja

 

wyjaśnia, na czym polega różnica w budowie komórki bakterii samo- i cudzożywnej

charakteryzuje poszczególne grupy bakterii w zależności od sposobu odżywiania i oddychania oraz podaje ich przykłady

omawia etapy koniugacji

charakteryzuje grupy systematyczne bakterii

omawia objawy wybranych chorób bakteryjnych człowieka

proponuje działania profilaktyczne

omawia różnice w budowie ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych

wyjaśnia znaczenie heterocyst

omawia rodzaje taksji

4

Protisty – proste organizmy eukariotyczne 

wymienia czynności życiowe protistów

omawia budowę komórki protistów zwierzęcych

omawia sposób odżywiania się protistów zwierzęcych

charakteryzuje przebieg rozmnażania się bezpłciowego i płciowego protistów

wymienia charakterystyczne cechy budowy protistów roślinopodobnych

omawia sposób odżywiania się protistów roślinopodobnych

wymienia cechy charakterystyczne dla protistów grzybopodobnych

podaje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia protistów

wymienia choroby wywoływane przez protisty i drogi ich zarażenia

rozróżnia rodzaje ruchów u protistów zwierzęcych

wyjaśnia rolę wodniczek w odżywianiu i wydalaniu protistów

wyróżnia główne rodzaje plech u protistów roślinopodobnych

wymienia typy zapłodnienia występujące u protistów

porównuje poszczególne typy protistów

wymienia przedstawicieli poszczególnych typów protistów

podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą

określa kryterium klasyfikacji protistów

wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistów

wyjaśnia, na czym polega różnica między pinocytozą a fagocytozą

omawia proces wydalania i osmoregulacji zachodzący u protistów zwierzęcych

omawia kolejne etapy przebiegu koniugacji u pantofelka

omawia kolejne etapy cyklu rozwojowego zarodźca malarii

charakteryzuje budowę form jednokomórkowych i wielokomórkowych protistów roślinopodobnych

wymienia cechy charakterystyczne plech protistów roślinopodobnych

porównuje typy zapłodnienia u protistów

proponuje działania profilaktyczne w celu uniknięcia zarażenia się protistami chorobotwórczymi

wyjaśnia, dlaczego osmoregulacja i wydalanie mają szczególne znaczenie dla protistów słodkowodnych

uzasadnia różnicę między cyklem rozwojowym z mejozą pregamiczną a cyklem rozwojowym z mejozą postgamiczną

wymienia rodzaje materiałów zapasowych występujących u protistów roślinopodobnych

wymienia barwinki fotosyntetyczne u protistów roślinopodobnych

wymienia cechy budowy charakterystyczne dla poszczególnych typów protistów zwierzęcych, roślinopodobnych i grzybopodobnych

omawia choroby wywoływane przez protisty

omawia przemianę pokoleń z dominującym sporofitem na przykładzie listownicy

5

Grzyby – cudzożywne beztkankowce. Porosty

wymienia cechy charakterystyczne grzybów

omawia budowę grzybów, używając pojęć: grzybnia, strzępki, owocnik

charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego i płciowego grzybów

wymienia przedstawicieli poszczególnych typów grzybów

omawia znaczenie grzybów i porostów

wyjaśnia, dlaczego grzyby są plechowcami

omawia sposoby oddychania grzybów

rozróżnia poszczególne typy grzybów

przedstawia budowę, środowisko i sposób życia porostów

określa wpływ grzybów na zdrowie i życie człowieka

rozróżnia rodzaje strzępek

porównuje sposoby rozmnażania się grzybów

omawia kolejne etapy cyklu rozwojowego sprzężniowców, workowców i podstawczaków

rozróżnia typy hymenoforów u podstawczaków

porównuje cechy poszczególnych typów grzybów

wymienia gatunki grzybów saprobiontycznych, pasożytniczych i symbiotycznych

przedstawia zasady profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez grzyby

charakteryzuje rodzaje plech porostów

 

określa kryterium klasyfikacji grzybów

porównuje typy mikoryz

porównuje rodzaje zarodników

wskazuje fazę dominującą w cyklu rozwojowym sprzężniowców, workowców i podstawczaków

określa rolę rozmnóżek w rozmnażaniu porostów

 

Różnorodność roślin

1

Rośliny pierwotnie wodne

wymienia cechy właściwe wyłącznie roślinom

wymienia cechy charakterystyczne dla roślin pierwotnie wodnych

omawia znaczenie krasnorostów i zielenic 

wymienia formy organizacji roślin pierwotnie wodnych

wymienia sposoby rozmnażania krasnorostów i zielenic

charakteryzuje formy organizacji roślin pierwotnie wodnych

omawia przemianę pokoleń na przykładzie ulwy sałatowej

omawia kolejne etapy koniugacji u skrętnicy

wyjaśnia trudności w klasyfikacji systematycznej krasnorostów i zielenic

charakteryzuje krasnorosty i zielenice pod względem budowy i środowiska występowania

 

2

Główne kierunki rozwoju roślin lądowych

wymienia cechy środowiska wodnego 

wymienia przykłady adaptacji roślin do życia na lądzie

rozróżnia grupy morfologiczno-rozwojowe roślin lądowych

omawia jedną z hipotez o pochodzeniu roślin lądowych, wymieniając cechy świadczące o bliskim pokrewieństwie roślin i współczesnych zielenic

definiuje pojęcie telom

charakteryzuje ryniofity

omawia główne założenia teorii telomowej

porównuje warunki panujące w wodzie i na lądzie

wykazuje znaczenie cech adaptacyjnych roślin do życia na lądzie

3

Tkanki roślinne

określa rolę tkanek twórczych

wymienia charakterystyczne cechy tkanek stałych

omawia budowę epidermy

określa funkcje tkanek okrywających

omawia budowę i funkcję poszczególnych rodzajów miękiszu

omawia budowę i funkcje tkanek wzmacniających

omawia tkanki przewodzące, wskazując cechy budowy drewna i łyka, które umożliwiają tym tkankom przewodzenie substancji

klasyfikuje i identyfikuje tkanki roślinne

wymienia charakterystyczne cechy tkanek twórczych

wymienia wytwory epidermy i omawia ich znaczenie

wymienia merystemy pierwotne i wtórne oraz określa ich funkcje

określa lokalizację merystemów w roślinie

omawia efekt działania kambium i fellogenu

wyjaśnia, na czym polega mechanizm zamykania i otwierania aparatów szparkowych

wyjaśnia znaczenie kutykuli

omawia znaczenie utworów wydzielniczych

uzasadnia różnicę pomiędzy tkankami twórczymi a tkankami stałymi

porównuje budowę epidermy i ryzodermy

charakteryzuje sposób powstawania, budowę oraz znaczenie korkowicy

wymienia przykłady wewnętrznych i powierzchniowych utworów wydzielniczych

4

Budowa i funkcje korzenia

wymienia główne funkcje korzenia

charakteryzuje budowę strefową korzenia

omawia budowę pierwotną i wtórną korzenia

porównuje budowę palowego i wiązkowego systemu korzeniowego oraz uzasadnia, że systemy te stanowią adaptację do warunków środowiska

wymienia modyfikacje budowy korzeni

przedstawia sposób powstawania wtórnych tkanek merystematycznych w korzeniu oraz charakteryzuje efekty ich działalności

charakteryzuje modyfikacje budowy korzeni

 

porównuje budowę pierwotną korzenia z budową wtórną

5

Budowa i funkcje łodygi

wymienia funkcje łodygi

omawia budowę pierwotną i wtórną łodygi

wymienia modyfikacje budowy łodygi

omawia etapy przyrostu na grubość łodygi

przedstawia sposób powstawania wtórnych tkanek merystematycznych w łodydze oraz charakteryzuje efekty ich działalności

charakteryzuje modyfikacje budowy łodygi

 

porównuje budowę pierwotną łodygi z budową wtórną

rozróżnia łodygi w zależności od stopnia trwałości

6

Budowa i funkcje liści

wymienia funkcje liści

omawia budowę anatomiczną liścia

definiuje pojęcie ulistnienie

wymienia rodzaje ulistnienia, unerwienia liści i rodzaje nerwacji

podaje przykłady liści pojedynczych i złożonych

wymienia modyfikacje budowy liści

omawia budowę morfologiczną liścia

określa rolę poszczególnych elementów budowy liścia

porównuje miękisz palisadowy z miękiszem gąbczastym

określa znaczenie modyfikacji liści

rozróżnia typy ulistnienia, nerwacji i rodzaje liści

porównuje budowę anatomiczną liścia rośliny iglastej i liścia rośliny dwuliściennej oraz uzasadnia przyczyny istniejących różnic

7

Mszaki – rośliny o dominującym gametoficie

wymienia środowiska, w których występują mszaki

wymienia wspólne cechy mszaków

omawia budowę gametofitu i sporofitu mszaków

omawia znaczenie mszaków

wymienia cechy plechowców i organowców

omawia cykl rozwojowy mszaków

rozróżnia mchy, wątrobowce i glewiki

podaje przykłady cech łączących mszaki z plechowcami i organowcami

określa rolę poszczególnych elementów gametofitu i sporofitu mszaków

określa znaczenie wody w cyklu rozwojowym mszaków

wskazuje pokolenie diploidalne i haploidalne w cyklu rozwojowym

określa miejsce zachodzenia i znaczenie mejozy w cyklu rozwojowym

wymienia przedstawicieli mchów, wątrobowców i glewików

uzasadnia, że u mszaków występuje heteromorficzna przemiana pokoleń

wskazuje cechy charakterystyczne mchów, wątrobowców i glewików

porównuje budowę gametofitu i sporofitu u mchów, wątrobowców i glewików

wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych grup mchów

omawia budowę liścia wątrobowców na przykładzie porostnicy 

8

Paprotniki – zarodnikowe rośliny naczyniowe

wymienia cechy morfologiczno-rozwojowe paprotników

omawia budowę gametofitu i sporofitu paprotników

wskazuje cechy charakterystyczne paprociowych, widłakowych i skrzypowych 

omawia znaczenie paprotników

wymienia cechy charakterystyczne w cyklu rozwojowym paprotników

wymienia przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych 

 

omawia budowę morfologiczną i anatomiczną paprociowych

wskazuje i nazywa elementy budowy sporofitu paprociowych, widłakowych i skrzypowych 

omawia cykl rozwojowy paprotników jednakozarodnikowych na przykładzie narecznicy samczej

omawia cykl rozwojowy paprotników różnozarodnikowych na przykładzie widliczki ostrozębnej

charakteryzuje przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych

wskazuje cechy paprociowych, które zdecydowały o opanowaniu środowiska lądowego i osiągnięciu większych rozmiarów niż mszaki

porównuje budowę i znaczenie współczesnych oraz dawnych widłakowych i skrzypowych

podaje przykłady żyjących w Polsce gatunków widłakowych, skrzypowych i paprociowych objętych ochroną prawną

9

Nagozalążkowe – rośliny kwiatowe z nieosłoniętym zalążkiem

wymienia cechy charakterystyczne dla roślin nagozalążkowych

omawia budowę sporofitu roślin nagozalążkowych

omawia znaczenie roślin nagozalążkowych

wymienia cechy nasiennych występujące u nagozalążkowych

wyjaśnia genezę nazwy nagozalążkowe (nagonasienne)

wymienia i krótko charakteryzuje głównych przedstawicieli roślin szpilkowych w Polsce

 

wyjaśnia znaczenie kwiatu, nasion, zalążka i łagiewki pyłkowej u nagozalążkowych

przedstawia budowę kwiatu rośliny nagozalążkowej i wskazuje elementy homologiczne do struktur poznanych u paprotników

przedstawia budowę i rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego u roślin nagozalążkowych

przedstawia przebieg cyklu rozwojowego u roślin nagozalążkowych na przykładzie sosny zwyczajnej

omawia budowę nasienia sosny zwyczajnej

wymienia wspólne cechy roślin nagozalążkowych wielkolistnych oraz ich przedstawicieli

wymienia wspólne cechy roślin nagozalążkowych drobnolistnych oraz ich przedstawicieli

wymienia gatunki roślin nagozalążkowych objętych w Polsce ścisłą ochroną gatunkową

10

Okrytozalążkowe – rośliny wytwarzające owoce

wymienia cechy roślin okrytozalążkowych odróżniające je od nagozalążkowych

charakteryzuje sporofit roślin okrytozalążkowych

przedstawia budowę obupłciowego kwiatu rośliny okrytozalążkowej

ocenia możliwości adaptacyjne roślin okrytozalążkowych

omawia znaczenie roślin okrytozalążkowych

wyjaśnia genezę nazwy rośliny okrytozalążkowe (okrytonasienne)

wymienia rodzaje kwiatów

omawia przebieg cyklu rozwojowego u roślin okrytozalążkowych

ocenia znaczenie wykształcenia się nasion dla opanowania środowiska lądowego przez rośliny

omawia sposób rozprzestrzeniania się nasion i owoców

omawia funkcje elementów kwiatu obupłciowego u rośliny okrytozalążkowej

omawia budowę i rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego u rośliny okrytozalążkowej

wyjaśnia związek między zapyleniem a zapłodnieniem

wyjaśnia na przykładach związek między budową kwiatu u rośliny okrytozalążkowej a sposobem jego zapylania

charakteryzuje mechanizmy zapobiegające samozapyleniu

omawia przebieg i efekty podwójnego zapłodnienia

omawia budowę nasienia

wymienia przykłady owoców pojedynczych (suchych i mięsistych), zbiorowych i owocostanów

porównuje cechy budowy morfologicznej i anatomicznej u roślin jednoliściennych i dwuliściennych

 

rozróżnia rodzaje kwiatów

definiuje pojęcia: pręcikowie, słupkowie, kwiatostan

schematycznie przedstawia różne rodzaje kwiatostanów

uzasadnia, dlaczego rośliny unikają samozapylenia

podaje kryterium podziału nasion na bielmowe, bezbielmowe i obielmowe oraz wskazuje między nimi podobieństwa i różnice

definiuje pojęcie partenokarpia

porównuje sposoby powstawania różnych owoców

charakteryzuje wybrane rodziny dwuliściennych i jednoliściennych

wymienia przykłady roślin jednoliściennych i dwuliściennych

Funkcjonowanie roślin

1

Transport wody, soli mineralnych i substancji odżywczych

wymienia funkcje wody w życiu roślin

omawia bilans wodny w organizmie rośliny

 

omawia bierny i czynny mechanizm pobierania wody, posługując się pojęciami: transpiracja, parcie korzeniowe, gutacja, wiosenny płacz roślin

charakteryzuje etapy transportu wody i soli mineralnych w roślinie

charakteryzuje rodzaje transpiracji

określa skutki niedoboru wody w roślinie

definiuje pojęcia: potencjał wody, ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie osmotyczne

omawia mechanizm zamykania i otwierania się aparatów szparkowych

wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się transport asymilatów w roślinie

omawia sposób pobierania soli mineralnych przez rośliny

przedstawia sposób określenia potencjału wody w roślinie

wyjaśnia rolę sił kohezji i adhezji w przewodzeniu wody

omawia czynniki wpływające na intensywność transpiracji

planuje doświadczenie mające na celu zbadanie wpływu natężenia światła na intensywność transpiracji

2

Wzrost i rozwój roślin okrytonasiennych

definiuje pojęcia: wzrost rośliny i rozwój rośliny

omawia etapy ontogenezy rośliny

charakteryzuje sposoby wegetatywnego rozmnażania się roślin

wskazuje, które etapy cyklu życiowego rośliny składają się na stadium wegetatywne, a które na generatywne

omawia kiełkowanie nasion, uwzględniając charakterystyczne dla tego procesu zmiany fizjologiczne i morfologiczne

charakteryzuje procesy wzrostu i rozwoju embrionalnego okrytonasiennej rośliny dwuliściennej od momentu zapłodnienia do powstania nasienia

wymienia warunki względnego i bezwzględnego spoczynku nasion

charakteryzuje procesy, które zachodzą w okresie wzrostu wegetatywnego siewki

omawia wpływ temperatury i długości dnia i nocy na zakwitanie roślin

definiuje pojęcia: wernalizacja i fotoperiodyzm

charakteryzuje rośliny krótkiego dnia (RKD), rośliny długiego dnia (RDD) i rośliny neutralne (RN)

 

planuje doświadczenie, którego celem jest zbadanie biegunowości pędów rośliny

porównuje kiełkowanie nadziemne (epigeiczne) i podziemne (hipogeiczne

definiuje pojęcia: rośliny monokarpiczne i rośliny polikarpiczne

wymienia przykłady roślin monokarpicznych i polikarpicznych

3

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin

wymienia charakterystyczne cechy fitohormonów

wymienia pięć głównych grup fitohormonów

wymienia najważniejsze funkcje auksyn, giberelin, cytokinin, inhibitorów wzrostu i etylenu

definiuje pojęcie fitohormony

podaje przykłady wykorzystania fitohormonów rolnictwie i ogrodnictwie

 

charakteryzuje miejsce syntetyzowania auksyn oraz wpływ auksyn na procesy wzrostu i rozwoju roślin

charakteryzuje wpływ giberelin i cytokinin na procesy wzrostu i rozwoju roślin

wyjaśnia wpływ inhibitorów wzrostu na kiełkowanie nasion i reakcje obronne roślin

wyjaśnia wpływ etylenu na dojrzewanie owoców i zrzucanie liści

analizuje wykres przedstawiający wpływ stężenia auksyn na wzrost korzeni i łodygi

porównuje wpływ auksyn i giberelin na rośliny

porównuje wpływ stężenia auksyn i cytokinin na wzrost i rozwój tkanek roślinnych

określa rolę fitohormonów mających znaczenie w uruchamianiu reakcji obronnych roślin poddanych działaniu czynników stresowych

 

4

Reakcje roślin na bodźce

wyróżnia typy ruchów roślin oraz podaje ich przykłady

wyjaśnia różnicę między tropizmami a nastiami 

wyjaśnia mechanizm powstawania ruchów wzrostowych i turgorowych

wyróżnia rodzaje tropizmów i nastii w zależności od rodzaju bodźca zewnętrznego

omawia rodzaje tropizmów

wyjaśnia przyczynę odmiennej reakcji korzenia i łodygi na działanie siły grawitacyjnej

omawia przykłady nastii

uzasadnia różnicę między tropizmem dodatnim a tropizmem ujemnym

wyjaśnia znaczenie auksyn w reakcjach ruchowych roślin

planuje doświadczenie, którego celem jest zbadanie geotropizmu korzenia i pędu 

uzasadnia, że nastie mogą mieć charakter ruchów turgorowych i wzrostowych

 

Różnorodność bezkręgowców

1

Kryteria klasyfikacji zwierząt

klasyfikuje i podaje przykłady zwierząt na podstawie następujących kryteriów: wykształcenie tkanek, rodzaj symetrii, liczba listków zarodkowych, występowanie lub brak wtórnej jamy ciała, przekształcenie się pragęby, sposób bruzdkowania i powstawanie mezodermy

 

wymienia etapy rozwoju zarodkowego u zwierząt

definiuje pojęcia: zwierzęta dwuwarstwowe i zwierzęta trójwarstwowe, zwierzęta pierwouste i zwierzęta wtórouste 

uzasadnia związek między symetrią ciała a budową zwierzęcia i trybem życia

charakteryzuje przebieg i efekty bruzdkowania

wyjaśnia, w jaki sposób powstaje otwór gębowy, odbytowy i mezoderma u zwierząt pierwoustych i wtóroustych  

charakteryzuje zwierzęta acelomatyczne, pseudocelomatyczne i celomatyczne

klasyfikuje zwierzęta celomatyczne ze względu na rodzaj segmentacji i obecność lub brak struny grzbietowej

2

Gąbki – zwierzęta beztkankowe

omawia środowisko i tryb życia gąbek

charakteryzuje podstawowe czynności życiowe gąbek

omawia znaczenie gąbek

omawia bezpłciowy i płciowy sposób rozmnażania się gąbek

przedstawia ogólny plan budowy gąbki

wyjaśnia, na czym polegają totipotencjalne właściwości komórek i określa ich znaczenie w życiu gąbek

wymienia gromady zaliczane do typu gąbek wraz z przykładami ich przedstawicieli

porównuje typy budowy ciała gąbek

określa rolę komórek kołnierzykowatych

omawia budowę ściany ciała gąbek

charakteryzuje poszczególne gromady gąbek

3

Tkanki zwierzęce – budowa i funkcja

klasyfikuje tkanki zwierzęce

omawia budowę i rolę tkanki nabłonkowej

omawia budowę i funkcje tkanki łącznej

omawia budowę tkanki chrzęstnej i kostnej

charakteryzuje budowę i funkcje osocza oraz elementów morfotycznych krwi

omawia ogólne cechy budowy tkanki mięśniowej

omawia budowę i rolę elementów tkanki nerwowej

nazywa poziomy organizacji budowy ciała zwierząt

wymienia układy narządów budujących ciała zwierząt

rozpoznaje poszczególne rodzaje tkanek zwierzęcych

dzieli tkanki nabłonkowe na podstawie liczby warstw komórek, kształtu komórek i pełnionych funkcji

wymienia funkcje gruczołów

wyjaśnia kryteria podziału tkanki łącznej

wymienia przykłady tkanek łącznych właściwych, podporowych i płynnych

definiuje pojęcia: narząd, układ narządów

 

rysuje tkanki zwierzęce

charakteryzuje nabłonki pod względem budowy, roli i miejsca występowania

charakteryzuje pod względem budowy, roli i występowania tkanki łączne właściwe

porównuje rodzaje tkanek chrzęstnych i kostnych pod względem budowy i miejsca występowania

porównuje pod względem budowy i sposobu funkcjonowania tkankę mięśniową gładką, poprzecznie prążkowaną serca oraz poprzecznie prążkowaną szkieletową

określa pochodzenie poszczególnych rodzajów tkanek

klasyfikuje gruczoły

wymienia cechy charakterystyczne i funkcje limfy i hemolimfy 

omawia sposób przekazywania impulsu nerwowego

wymienia funkcje komórek glejowych

4

Parzydełkowce – tkankowe zwierzęta dwuwarstwowe

charakteryzuje środowisko i tryb życia parzydełkowców

charakteryzuje ogólną budowę ciała parzydełkowców

omawia sposób odżywiania się parzydełkowców

omawia znaczenie parzydełkowców

nazywa typ układu nerwowego parzydełkowców i omawia jego budowę

omawia sposób wykonywania ruchów i przemieszczania się parzydełkowców

charakteryzuje sposoby rozmnażania się parzydełkowców

porównuje budowę polipa z budową meduzy

wymienia funkcje i miejsca występowania poszczególnych rodzajów komórek ciała parzydełkowców

charakteryzuje budowę ściany ciała parzydełkowca

omawia przemianę pokoleń u parzydełkowców na przykładzie chełbi modrej

wymienia przykładowych przedstawicieli gromad

wskazuje podobieństwa i różnice między wewnętrzną a zewnętrzną ścianą ciała u parzydełkowca

omawia budowę i znaczenie parzydełek

definiuje pojęcie ciałka brzeżne (ropalia)

charakteryzuje gromady parzydełkowców

wyjaśnia rolę koralowców w tworzeniu raf koralowych

5

Płazińce – zwierzęta spłaszczone grzbieto-
-brzusznie

wymienia wspólne cechy wszystkich przedstawicieli płazińców

omawia budowę wewnętrzną płazińców

omawia sposoby odżywiania się płazińców

wyjaśnia, w jaki sposób u płazińców zachodzi wymiana gazowa i transport substancji

wymienia przykłady adaptacji płazińców do pasożytniczego trybu życia

omawia znaczenie płazińców

definiuje pojęcia: żywiciel pośredni, żywiciel ostateczny, obojnak, zapłodnienie krzyżowe

wymienia gatunki pasożytnicze płazińców, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka

proponuje działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zarażenia człowieka płazińcami pasożytniczymi

omawia budowę wora powłokowo-mięśniowego

omawia budowę morfologiczną płazińców

omawia budowę układu pokarmowego płazińców

nazywa typ układu nerwowego płazińców i omawia jego budowę

omawia budowę i funkcje układu wydalniczego płazińców

omawia budowę układu rozrodczego płazińców

charakteryzuje cykl rozwojowy tasiemca nieuzbrojonego, bruzdogłowca szerokiego i motylicy wątrobowej

definiuje pojęcia: rabdity, statocysty

wymienia gromady płazińców

charakteryzuje gromady płazińców

6

Nicienie – zwierzęta o obłym, nieczłonowanym ciele

omawia ogólny plan budowy ciała nicieni

charakteryzuje tryb życia nicieni

wymienia cechy charakterystyczne budowy nicieni

charakteryzuje podstawowe czynności życiowe nicieni

omawia znaczenie nicieni

 

proponuje działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zarażenia człowieka nicieniami pasożytniczymi

omawia pokrycie ciała u nicieni

omawia budowę układu pokarmowego i sposób trawienia nicieni

wyjaśnia, w jaki sposób zachodzi wymiana gazowa i transport substancji u nicieni

omawia budowę układu wydalniczego i nerwowego nicieni

omawia sposób rozmnażania się i rozwoju nicieni

charakteryzuje cykl rozwojowy glisty ludzkiej i włośnia krętego

 

definiuje pojęcie: linienie, oskórek

wymienia i charakteryzuje nicienie pasożytnicze roślin, zwierząt i człowieka oraz nicienie niepasożytnicze

wskazuje przystosowania nicieni do pasożytnictwa

7

Pierścienice – bezkręgowce o wyraźnej metamerii

charakteryzuje tryb życia pierścienic

wymienia cechy budowy anatomicznej wspólne dla wszystkich pierścienic

przedstawia ogólną budowę ciała pierścienic

omawia wewnętrzną budowę ciała pierścienic na przykładzie dżdżownicy

wymienia cechy budowy pijawek o znaczeniu adaptacyjnym do pasożytniczego trybu życia

omawia znaczenie pierścienic

omawia budowę układu pokarmowego pierścienic 

wyjaśnia, w jaki sposób u pierścienic zachodzi wymian gazowa

omawia budowę układu krwionośnego i nerwowego u pierścienic

charakteryzuje budowę i funkcje układu wydalniczego pierścienic

omawia sposób rozmnażania się pierścienic

wyjaśnia różnicę między metamerią homonomiczną a heteronomiczną

wymienia funkcje parapodiów

omawia pokrycie ciała u pierścienic

wskazuje podobieństwa i różnice w rozmnażaniu się wieloszczetów, skąposzczetów i pijawek

wyjaśnia znaczenie siodełka u skąposzczetów i pijawek

wymienia przedstawicieli wieloszczetów, skąposzczetów i pijawek

 

omawia budowę morfologiczną odcinka głowowego ciała nereidy

omawia budowę morfologiczną parapodium nereidy

wymienia barwniki oddechowe pierścienic i barwy, jakie nadają krwi

wyjaśnia rolę komórek chloragogenowych 

charakteryzuje gromady należące do pierścienic

8

Stawonogi – zwierzęta o członowanych odnóżach

wymienia i charakteryzuje środowiska, w których żyją stawonogi

wymienia wspólne cechy budowy morfologicznej i anatomicznej stawonogów

charakteryzuje narządy wymiany gazowej stawonogów

wymienia typy gruczołów wydalniczych

omawia przebieg rozwoju złożonego z przeobrażeniem niezupełnym i zupełnym

omawia znaczenie stawonogów

wymienia typy aparatów gębowych owadów i podaje przykłady owadów, u których one występują

wymienia typy odnóży owadów i podaje przykłady owadów, u których one występują

definiuje pojęcia: przeobrażenie zupełne, przeobrażenie niezupełne, imago, poczwarka

 

porównuje budowę morfologiczną i anatomiczną skorupiaków, pajęczaków i owadów

omawia budowę układu pokarmowego stawonogów

porównuje budowę narządów oddechowych stawonogów żyjących w wodzie i na lądzie

omawia sposób działania otwartego układu krwionośnego

porównuje stawonogi wodne i lądowe pod względem budowy narządów wydalniczych oraz usuwanych produktów przemiany materii

przedstawia budowę łańcuszkowego układu nerwowego typowego dla większości stawonogów

wyjaśnia, na czym polega partenogeneza

charakteryzuje skorupiaki, szczękoczułkowce oraz tchawkowe i podaje ich przedstawicieli

definiuje pojęcia: miksocel, hemolimfa

omawia różnorodność budowy skrzydeł owadów

uzasadnia, że stawonogi przystosowały się do pobierania różnorodnego pokarmu

wyjaśnia rolę ostii w sercu

omawia budowę oka złożonego

wyjaśnia rolę narządów tympanalnych

wyjaśnia rolę pokładełka

porównuje skorupiaki, szczękoczułkowce i tchawkowce

wymienia przystosowania stawonogów do życia w różnorodnych typach środowisk

9

Mięczaki – zwierzęta o miękkim niesegmentowanym ciele

charakteryzuje środowisko życia mięczaków

przedstawia ogólną budowę ciała mięczaków na przykładzie ślimaka

wymienia cechy budowy charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli mięczaków

omawia znaczenie mięczaków

omawia budowę układu pokarmowego mięczaków i sposoby pobierania przez nie pokarmu

charakteryzuje budowę i sposób funkcjonowania narządów oddechowych u mięczaków zasiedlających środowiska wodne i lądowe

charakteryzuje rozmnażanie się mięczaków

wyjaśnia budowę i funkcje muszli u mięczaków

wyjaśnia, w jaki sposób zachodzi przepływ krwi w układzie krwionośnym mięczaków 

omawia budowę układu krwionośnego głowonogów

omawia budowę układu nerwowego

omawia wydalanie i osmoregulację u mięczaków

uzasadnia twierdzenie, że głowonogi są mięczakami o najwyższym stopieniu złożoności budowy

porównuje budowę zewnętrzną i budowę muszli u poszczególnych gromad mięczaków

charakteryzuje gromady mięczaków oraz wskazuje charakterystyczne cechy budowy morfologicznej umożliwiające ich identyfikację

wymienia przykłady gatunków należących do poszczególnych gromad

10

Szkarłupnie – bezkręgowe zwierzęta wtórouste

charakteryzuje środowisko i tryb życia szkarłupni

omawia znaczenie szkarłupni w przyrodzie i życiu człowieka

wymienia funkcje układu wodnego (ambulakralnego)

przedstawia ogólną budowę ciała szkarłupni

omawia czynności życiowe szkarłupni

 

omawia budowę wewnętrzną szkarłupni na przykładzie rozgwiazdy

omawia sposób odżywiania się i budowę układu pokarmowego szkarłupni

wyjaśnia, w jaki sposób zachodzi wymiana gazowa, transport substancji oraz wydalanie i osmoregulacja u szkarłupni

omawia budowę układu wodnego (ambulakralnego)

uzasadnia, iż szkarłupnie są nietypowymi bezkręgowcami

 

charakteryzuje budowę układu nerwowego szkarłupni

omawia sposób rozmnażania się  szkarłupni

wymienia gromady szkarłupni i przykładowych przedstawicieli

porównuje budowę morfologiczną liliowców, rozgwiazd, wężowideł, jeżowców i strzykw

Różnorodność strunowców

1

Charakterystyka strunowców. Strunowce niższe

wymienia pięć najważniejszych cech strunowców

wymienia podtypy strunowców

przedstawia drzewo rodowe strunowców

porównuje plan budowy bezkręgowców i strunowców

charakteryzuje środowisko i tryb życia przedstawicieli strunowców niższych na przykładzie lancetnika

wskazuje w budowie lancetnika charakterystyczne cechy strunowców

omawia zewnętrzną i wewnętrzną budowę ciała oraz funkcje życiowe bezczaszkowców na przykładzie lancetnika

omawia zewnętrzną i wewnętrzną budowę ciała oraz funkcje życiowe osłonic na przykładzie żachwy

analizuje drzewo rodowe strunowców

definiuje pojęcie strunowce niższe

2

Cechy charakterystyczne kręgowców

wymienia wspólne cechy wszystkich kręgowców

charakteryzuje pokrycie ciała kręgowców, uwzględniając budowę oraz funkcje, jakie pełni naskórek i skóra właściwa

przedstawia plan budowy szkieletu osiowego i szkieletu kończyn u kręgowców 

wymienia odcinki układu pokarmowego kręgowców

charakteryzuje rodzaje narządów wymiany gazowej u kręgowców

omawia budowę ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego kręgowców

wyjaśnia znaczenie narządów zmysłów kręgowców

charakteryzuje budowę układu wydalniczego, krwionośnego i rozrodczego kręgowców

 

wymienia grupy biologiczne kręgowców

wymienia cechy charakterystyczne dla wszystkich krągłoustych

porównuje budowę przednercza, pranercza i zanercza

porównuje sposoby rozmnażania się i rozwoju kręgowców

omawia budowę wewnętrzną i charakteryzuje podstawowe czynności życiowe krągłoustych na przykładzie minoga

 

omawia etapy ewolucji łuków skrzelowych u kręgowców

wymienia cechy krągłoustych świadczące o tym, że są najprymitywniejszymi kręgowcami

3

Ryby – żuchwowce pierwotnie wodne

wymienia cechy charakterystyczne dla ryb

omawia ogólną budowę ciała ryby

charakteryzuje pokrycie ciała ryb, wskazując te cechy, które stanowią przystosowanie do życia w wodzie

przedstawia budowę układu krwionośnego ryb

charakteryzuje sposób rozmnażania się ryb

wymienia przystosowania ryb do życia w środowisku wodnym

omawia znaczenie ryb

wymienia płetwy parzyste i nieparzyste oraz ich funkcje

wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej u ryb

definiuje pojęcia: tarło, ikra

podaje przykłady potwierdzające, że pokrój ciała ryby odbiegający od typowego dla nich wzorca wynika z adaptacji do życia w różnych warunkach środowiska wodnego

omawia budowę układu szkieletowego ryb

omawia elementy budowy układu pokarmowego ryb

wyjaśnia znaczenie i działanie pęcherza pławnego

omawia budowę skrzeli ryby

omawia budowę układu nerwowego ryb

charakteryzuje narządy zmysłów u ryb

wyjaśnia znaczenie linii nabocznej

wyjaśnia, na jakiej zasadzie u ryb chrzęstnoszkieletowych, ryb kostnoszkieletowych słonowodnych i kostnoszkieletowych słodkowodnych odbywa się wydalanie i osmoregulacja

omawia przystosowania ryb w budowie do życia w wodzie

 

charakteryzuje rodzaje łusek

definiuje pojęcie serce żylne

przedstawia budowę mózgowia u ryby kostnoszkieletowej

charakteryzuje podgromady ryb

wymienia przedstawicieli poszczególnych podgromad

wskazuje zagrożenia ze strony działalności człowieka dla bioróżnorodności ryb

proponuje działania mające na celu ochronę zróżnicowania gatunkowego ryb

4

Płazy – kręgowce dwuśrodowiskowe

charakteryzuje środowisko życia płazów

przedstawia budowę i funkcje skóry płazów

omawia budowę układu krwionośnego płazów

charakteryzuje rozmnażanie się płazów

wymienia przystosowania płazów do życia w środowisku wodno-lądowym

omawia znaczenie płazów

charakteryzuje funkcjonowanie narządów wymiany gazowej u dorosłych płazów i ich larw

charakteryzuje rozwój płazów bezogonowych na przykładzie żaby

definiuje pojęcia: skrzek, kijanka

omawia cechy budowy i funkcje szkieletu płazów na przykładzie szkieletu żaby

charakteryzuje budowę układu pokarmowego i sposób odżywiania się płazów

omawia budowę układu oddechowego płazów

charakteryzuje budowę układu nerwowego płazów

wyjaśnia znaczenie poszczególnych narządów zmysłów 

omawia proces wydalania u płazów

wymienia charakterystyczne cechy budowy i trybu życia kijanek

wskazuje zagrożenia dla różnorodności i liczebności płazów

proponuje działania mające na celu ochronę płazów

wyjaśnia mechanizm wentylacji płuc u żaby

wyjaśnia związek między pojawieniem się narządu wymiany gazowej w postaci płuc a modyfikacją budowy układu krwionośnego u płazów

analizuje modyfikacje budowy i czynności wybranych narządów zmysłów u płazów związane z ich funkcjonowaniem w warunkach środowiska lądowego

porównuje rozwój płazów bezogonowych, ogoniastych i beznogich

uzasadnia znaczenie budowy poszczególnych narządów i układów narządów w przystosowaniu do życia w środowisku wodno-lądowym

charakteryzuje rzędy płazów

wymienia przedstawicieli poszczególnych rzędów płazów

5

Gady – pierwsze owodniowce

charakteryzuje środowisko życia gadów

charakteryzuje sposób odżywiania się gadów

przedstawia budowę układu krwionośnego gadów

omawia sposób rozmnażania się i rozwoju gadów

wymienia przystosowania w budowie gadów będące adaptacją do życia na lądzie

omawia znaczenie gadów

wymienia cechy pokrycia ciała gadów, które stanowią adaptacje do życia w środowisku lądowym

przedstawia cechy budowy oraz funkcje szkieletu gadów na przykładzie jaszczurki

charakteryzuje budowę i czynności mózgowia i narządów zmysłów gadów

omawia budowę układu wydalniczego gadów

 

wskazuje kryterium, na podstawie którego została utworzona systematyka gadów

wskazuje zagrożenia dla różnorodności i liczebności gadów 

proponuje działania mające na celu ochronę gadów

wyjaśnia rolę częściowej przegrody występującej w komorze serca u większości gadów

omawia proces wentylacji płuc u gadów

porównuje proces wydalania u gadów żyjących na lądzie i w wodzie

uzasadnia, że sposób rozmnażania i rozwoju gadów stanowi adaptację do życia na lądzie

wymienia funkcje poszczególnych błon płodowych u gadów

uzasadnia znaczenie budowy poszczególnych narządów i układów narządów w przystosowaniu do życia gadów na lądzie

charakteryzuje podgromady gadów

wymienia przykładowych przedstawicieli podgromad

6

Ptaki – latające zwierzęta pokryte piórami

charakteryzuje środowisko życia ptaków

omawia ogólną budowę ciała ptaków

charakteryzuje pokrycie ciała ptaków

charakteryzuje budowę układu pokarmowego i  sposoby odżywiania się ptaków

omawia budowę układów: krwionośnego, oddechowego i rozrodczego ptaków

charakteryzuje rozmnażanie się ptaków

wymienia cechy budowy morfologicznej, anatomicznej i cechy fizjologiczne będące przystosowaniami ptaków do lotu

omawia znaczenie ptaków

omawia budowę pióra konturowego

charakteryzuje narządy zmysłów ptaków

omawia budowę jaja ptaków i podaje funkcje elementów budowy

porównuje gniazdowniki z zagniazdownikami

omawia budowę szkieletu ptaka na przykładzie gęsi

przedstawia budowę skrzydła ptaka

wyjaśnia mechanizm podwójnego oddychania występujący u ptaków

omawia schemat budowy mózgowia ptaków

charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu wydalniczego ptaków

analizuje cechy budowy morfologicznej, anatomicznej i cechy fizjologiczne będące adaptacją ptaków do lotu

wskazuje zagrożenia dla różnorodności i liczebności ptaków 

proponuje działania mające na celu ochronę ptaków

wyjaśnia rolę gruczołu kuprowego

wymienia typy piór ptaków oraz ich funkcje

wyjaśnia, na czym polega pierzenie się ptaków

omawia rozmieszczenie i funkcje worków powietrznych u ptaków

wyjaśnia znaczenie układów oddechowego i krwionośnego w utrzymaniu stałocieplności u ptaków

omawia zjawisko wędrówek ptaków

charakteryzuje podgromady i nadrzędy ptaków

wymienia przykładowe gatunki wybranych grup systematycznych

7

Ssaki – kręgowce wszechstronne i ekspansywne

charakteryzuje środowisko życia ssaków

wymienia cechy charakterystyczne dla ssaków

charakteryzuje pokrycie ciała ssaków

omawia budowę układu pokarmowego ssaków i rolę poszczególnych narządów

charakteryzuje budowę układu oddechowego ssaków i rolę poszczególnych narządów

przedstawia budowę układu krwionośnego ssaków i sposób przepływu krwi

omawia budowę układu wydalniczego oraz sposób wydalania i osmoregulacji u ssaków

omawia sposób rozrodu ssaków

omawia znaczenie ssaków

wymienia rodzaje i funkcje wytworów naskórka ssaków

charakteryzuje mechanizmy służące utrzymaniu stałej temperatury ciała u ssaków

wyjaśnia znaczenie łożyska i pępowiny

omawia budowę szkieletu ssaków

omawia schemat budowy mózgowia ssaków

charakteryzuje narządy zmysłów ssaków

porównuje sposoby rozmnażania się stekowców, torbaczy i łożyskowców

wskazuje zagrożenia dla różnorodności i liczebności ssaków 

proponuje działania mające na celu ochronę ssaków

wyjaśnia, na czym polega specjalizacja uzębienia ssaków

porównuje budowę przewodu pokarmowego ssaków mięsożernych i roślinożernych

wyjaśnia, na czym polega echolokacja

charakteryzuje poszczególne podgromady ssaków

wymienia przedstawicieli poszczególnych podgromad ssaków

Funkcjonowanie zwierząt

1

Ochrona ciała zwierząt. Symetria ciała

definiuje pojęcie powłoka ciała

wymienia funkcje powłoki ciała u zwierząt

charakteryzuje budowę powłoki ciała u bezkręgowców

charakteryzuje budowę powłoki ciała strunowców

wyjaśnia, dlaczego zwierzęta osiadłe lub mało ruchliwe mają promienistą symetrią ciała

wymienia korzyści posiadania dwubocznej symetrii ciała

wyjaśnia znaczenie nabłonka syncytialnego u płazińców pasożytniczych

wyjaśnia znaczenie szkieletu zewnętrznego u stawonogów

wyjaśnia znaczenie muszli u mięczaków

omawia budowę skóry kręgowców

wskazuje różnice w budowie powłoki ciała u bezkręgowców

wskazuje różnice w budowie powłoki ciała u kręgowców  

wymienia wytwory naskórka i skóry właściwej u kręgowców

uzasadnia związek między symetrią ciała zwierząt a ich trybem życia

wymienia płaszczyzny przekroju ciała zwierząt o dwubocznej symetrii ciała

uzasadnia związek między funkcją powłoki ciała a środowiskiem życia zwierząt

analizuje związek budowy powłoki ciała zwierząt z pełnioną funkcją

 

2

Ruch zwierząt

wyjaśnia różnicę między ruchem rzęskowym a ruchem mięśniowym

wymienia zwierzęta poruszające się ruchem rzęskowym i mięśniowym

wymienia przykłady ruchu bez przemieszczania się i ruchu lokomotorycznego u wybranych zwierząt

wymienia narządy lokomotoryczne u wybranych grup zwierząt

wymienia rodzaje ruchu u wybranych grup zwierząt w środowisku wodnym i lądowym

wyjaśnia zasadę skurczu mięśnia

wyjaśnia znaczenie mięśni poprzecznie-prążkowanych

określa znaczenie szkieletu zewnętrznego i wewnętrznego

omawia przystosowania anatomiczne, morfologiczne i fizjologiczne zwierząt do życia w środowisku wodnym i lądowym

porównuje ruch bez przemieszczania się z ruchem lokomotorycznym

omawia budowę układu wodnego (ambulakralnego) szkarłupni

porównuje szkielet zewnętrzny ze szkieletem wewnętrznym

uzasadnia związek między sposobem poruszania się zwierząt a środowiskiem życia

wyjaśnia różnicę między lotem biernym a lotem czynnym

wymienia białka motoryczne

wyjaśnia rolę białek motorycznych

omawia budowę rzęsek i komórek kołnierzykowych

wyjaśnia rolę filamentów aktynowych i miozynowych

definiuje pojęcie szkielet hydrauliczny

omawia etapy ruchu lokomotorycznego na przykładzie dżdżownicy

porównuje warunki życia w wodzie, powietrzu i na lądzie

3

Odżywianie się zwierząt

definiuje pojęcia: organizmy cudzożywne (heterotroficzne), trawienie

wyjaśnia, na czym polega trawienie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe

omawia plan budowy układu pokarmowego heterotrofów

porównuje przewód pokarmowy roślinożercy i drapieżnika

wyjaśnia znaczenie endosymbiontów w trawieniu pokarmu

klasyfikuje zwierzęta ze względu na wielkość pobieranego pokarmu, zróżnicowanie pokarmu, rodzaj pożywienia i sposób jego zdobywania oraz podaje przykłady zwierząt do każdej klasyfikacji

wyjaśnia, na czym polega modyfikacja układu pokarmowego w rozwoju ewolucyjnym zwierząt

omawia etapy trawienia pokarmu

omawia różnice między trawieniem wewnątrzkomórkowym a trawieniem zewnątrzkomórkowym

uzasadnia związek między budową układu pokarmowego a trybem życia zwierzęcia i stopniem rozwoju ewolucyjnego

wyjaśnia rolę poszczególnych narządów układu pokarmowego heterotrofów

omawia budowę żołądka przeżuwaczy

uzasadnia różnice w budowie przewodu pokarmowego roślinożercy i drapieżnika

omawia modyfikacje układu pokarmowego w rozwoju ewolucyjnym u zwierząt

4

Wymiana gazowa zwierząt

definiuje pojęcia: oddychanie komórkowe, wymiana gazowa, dyfuzja, ciśnienie cząsteczkowe 

omawia etapy wymiany gazowej

wymienia narządy wymiany gazowej u zwierząt wodnych i lądowych oraz podaje przykłady organizmów

omawia warunki zachodzenia dyfuzji

wyjaśnia, na czym polega związek między wymianą gazową a dyfuzją

porównuje budowę płuc kręgowców

porównuje warunki wymiany gazowej w wodzie i powietrzu, uwzględniając wady i zalety tych środowisk

porównuje wymianę gazową zewnętrzną z wymianą gazową wewnętrzną

omawia sposoby wymiany gazowej

charakteryzuje budowę i funkcjonowanie narządów wymiany gazowej u zwierząt wodnych i lądowych

porównuje ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w ośrodkach biorących udział w wymienia gazowej

uzasadnia związek między sposobem wymiany gazowej a wielkością i trybem życia zwierząt

wyjaśnia, na czym polega zasada przeciwprądów u ryb

omawia działanie wieczek skrzelowych u ryb

wyjaśnia różnicę między płucami dyfuzyjnymi a płucami wentylowanymi

5

Transport u zwierząt

wymienia rodzaje płynów ciała będących nośnikami substancji w organizmach zwierząt

omawia ogólną budowę układu krwionośnego

wymienia funkcje układu krwionośnego

wymienia rodzaje naczyń krwionośnych i ich funkcje

omawia budowę serca kręgowców 

rozróżnia transport wewnątrzkomórkowy i zewnątrzkomórkowy

wymienia rodzaje barwników oddechowych i przykłady grup, zwierząt, u których występują

porównuje układ krwionośny otwarty z układem krwionośnym zamkniętym

wymienia grupy zwierząt, u których występuje otwarty lub zamknięty układ krwionośny

 

charakteryzuje płyny ciała będące nośnikami substancji w organizmach zwierząt

charakteryzuje barwniki oddechowe

omawia transport substancji u bezkręgowców i kręgowców

porównuje budowę układów krwionośnych kręgowców

porównuje budowę serca kręgowców

uzasadnia związek między rozmiarami ciała zwierząt i tempem metabolizmu a sposobem transportu substancji

porównuje budowę układów krwionośnych bezkręgowców

6

Reagowanie zwierząt na bodźce

definiuje pojęcia: receptor, odruch, neuron, hormon

klasyfikuje receptory ze względu na rodzaj docierającego bodźca

wymienia pięć rodzajów zmysłów u zwierząt

omawia budowę i funkcje poszczególnych elementów mózgowia kręgowców

omawia znaczenie układu hormonalnego zwierząt

charakteryzuje narządy zmysłów zwierząt pod względem budowy i funkcji

nazywa układy nerwowe bezkręgowców i wymienia ich cechy

porównuje odruchy bezwarunkowe i warunkowe

charakteryzuje budowę układu nerwowego strunowców

rozróżnia ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy u kręgowców

klasyfikuje receptory ze względu na pochodzenie bodźców oraz budowę receptora 

omawia kolejne etapy ewolucji oka

porównuje układy nerwowe bezkręgowców

wyjaśnia, na czym polega proces cefalizacji

porównuje budowę mózgowia kręgowców

omawia regulację hormonalną zwierząt na przykładzie linienia owadów

 

omawia budowę oka złożonego stawonogów

wyjaśnia, dlaczego większość narządów zmysłów znajduje się w przedniej części ciała zwierząt

wymienia czynniki mające wpływ na budowę i stopień zaawansowania układu nerwowego 

analizuje kolejne etapy ewolucji układu nerwowego bezkręgowców

7

Osmoregulacja i wydalanie

definiuje pojęcia: osmoregulacja, wydalanie

wymienia produkty przemiany materii

definiuje pojęcia: zwierzęta amonioteliczne, ureoteliczne, urykoteliczne

wymienia narządy wydalnicze u bezkręgowców i strunowców

omawia mechanizm osmoregulacji u zwierząt lądowych i wodnych

wymienia drogi usuwania produktów przemiany materii

wyjaśnia, w jaki sposób zachodzi osmoregulacja u zwierząt izoosmotycznych, hiperosmotycznych i hipoosmotycznych

wymienia grupy zwierząt i rodzaje produktów przemian azotowych

porównuje produkty przemian oraz warunki środowiskowe, w jakich żyją zwierzęta amonioteliczne, ureoteliczne i urykoteliczne

charakteryzuje budowę narządów wydalniczych bezkręgowców i strunowców

porównuje warunki życia na lądzie i w wodzie pod kątem utrzymania równowagi wodno-mineralnej

uzasadnia związek między rodzajem wydalanych produktów, a trybem życia zwierząt

8

Rozmnażanie i rozwój zwierząt 

wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe i płciowe zwierząt

wymienia sposoby rozmnażania bezpłciowego i podaje przykłady grup zwierząt, u których one występują

definiuje pojęcia: rozdzielnopłciowość, obojnactwo (hermafrodytyzm), dymorfizm płciowy

wyjaśnia różnicę między zaplemnieniem a zapłodnieniem

wymienia kolejne etapy rozwoju zarodkowego organizmu

określa wady i zalety rozmnażania bezpłciowego

porównuje zapłodnienie zewnętrzne z zapłodnieniem wewnętrznym

definiuje pojęcie ontogeneza

charakteryzuje okresy rozwoju pozazarodkowego

wymienia przykłady zwierząt o rozwoju prostym i złożonym

charakteryzuje zwierzęta jajorodne, jajożyworodne i żyworodne oraz podaje ich przykłady

charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego

wyjaśnia, dlaczego u pasożytów wewnętrznych i zwierząt mało ruchliwych występuje obojnactwo

wyjaśnia, na czym polega zapłodnienie krzyżowe i samozapłodnienie oraz podaje przykłady zwierząt, u których zachodzą te procesy

wyjaśnia, na czym polega partenogeneza (dzieworództwo) i heterogonia

charakteryzuje kolejne etapy rozwoju zarodkowego organizmu

charakteryzuje przebieg bruzdkowania w zależności od rodzaju jaja i podaje przykłady ich występowania

omawia sposób powstania wtórnej jamy ciała u pierwoustych i wtóroustych

porównuje przebieg rozwoju prostego i złożonego

porównuje rozmnażanie bezpłciowe i płciowe

wymienia przykłady zwierząt będących hermafrodytami

uzasadnia, że rodzaj zaplemnienia i zapłodnienia związany jest ze środowiskiem życia

określa wady zapłodnienia zewnętrznego

klasyfikuje jaja ze względu na ilość i rozmieszczenie żółtka

wymienia listki zarodkowe i powstające z nich struktury u człowieka

określa kryterium podziału zwierząt na pierwouste i wtórouste