WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA

LICEUM CZTEROLETNIEGO ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I

ROK

SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

Kinematyka

1.       

Niepewności

pomiarowe,

cyfry znaczące

·  wykonuje pomiary czasu oraz długości,

·  wskazuje cyfry znaczące w wyniku obliczeń.

·  oblicza średni wynik z wielu pomiarów,

·  zapisuje wynik obliczeń
z odpowiednią liczbą cyfr znaczących,

·  określa rozdzielczość przyrządu pomiarowego.

·  szacuje niepewność pomiarową,

·  oblicza niepewność względną,

·  porównuje precyzję poszczególnych pomiarów.

·  dobiera przyrządy stosownie
do przeprowadzanych pomiarów,

·  odróżnia błędy grube
od przypadkowych,

·  zauważa błędy systematyczne serii pomiarów.

2.

Opis ruchu

·  wskazuje na rysunkach tor oraz przebytą drogę,

·  stosuje pojęcie prędkości do opisu ruchu,

·  odróżnia przemieszczenie od drogi.

·  podaje przykłady ruchu jednostajnego,

·  oblicza prędkość dla ruchu

·  jednostajnego,

·  odróżnia prędkość średnią
od chwilowej.

·  odróżnia wykresy s(t) od wykresów x(t),

·  oblicza prędkość z nachylenia wykresu położenia od czasu,

·  rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności.

·  opisuje ruch ciała w różnych układach odniesienia,

·  wyznacza prędkość względną
dwóch obiektów,

·  rozwiązuje zadania wymagające ułożenia równania i wyznaczenia niewiadomej.


 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

3.

Ruch

zmienny

·  stosuje pojęcie przyspieszenia

do opisu ruchu,

·  podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego,

·  opisuje słownie ruch zmienny,

używając pojęcia prędkości.

·  oblicza przyspieszenie, mając dane

prędkości i czas,

·  definiuje słownie ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony,

·  analizuje jakościowo wykresy prędkości od czasu.

·  oblicza prędkość końcową przy

zadanym przyspieszeniu,

·  analizuje ilościowe wykresy zależności prędkości od czasu,

·  oblicza przyspieszenie z wykresu v(t).

·  rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu trudności,

·  rysuje wykresy prędkości
i położenia od czasu przy zadanych parametrach ruchu,

·  interpretuje nachylenie wykresu v(t)i x(t).

4.

Droga
w ruchu jednostajnym i zmiennym

·  odróżnia ruch jednostajny
od jednostajnie zmiennego,

·  oblicza drogę w ruchu jednostajnym.

·  zapisuje równania poszczególnych

ruchów,

·  na podstawie opisu sytuacji potrafi

nazwać poszczególne rodzaje
ruchu ciał,

·  oblicza drogę, podstawiając dane

do podstawowych wzorów.

·  z opisu sytuacji wyodrębnia potrzebne wielkości fizyczne
do obliczeń,

·  poprawnie dobiera równanie
do określonych rodzajów ruchu,

·  poprawnie interpretuje uzyskane wyniki obliczeń.

·  rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu trudności,

·  ocenia realność uzyskanych wyników obliczeń.

Dynamika

5.

Siły wokół

nas. III zasada

dynamiki

·  nazywa siły w najbliższym otoczeniu, wskazuje kierunki ich

działania,

·  podaje treść III zasady dynamiki.

·  poprawnie rysuje wektory sił,

·  wybiera ciało, na które działa siła,

·  na podstawie analizy opisu sytuacji,

wskazuje środek masy ciała.

·  odróżnia siły wewnętrzne

od zewnętrznych,

·  przedstawia pary sił wynikające

z III zasady dynamiki.

·  analizuje siły działające w bardziej

złożonych układach ciał,

·  wyjaśnia mechanizm poruszania się

ludzi, pojazdów itp.


 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

6.

Siła

wypadkowa.

I zasada

dynamiki

·  składa siły równoległe,

·  wyznacza wartość wypadkowej sił

równoległych,

·  podaje treść I zasady dynamiki.

·  graficznie składa siły nierównoległe,

·  oblicza wartość wypadkowej sił działających w kierunkach prostopadłych do siebie,

·  analizuje siły działające na ciało
w spoczynku i poruszające się ruchem jednostajnym.

·  podaje przykłady inercjalnych układów odniesienia,

·  wnioskuje o wartościach sił
na bazie I i III zasady dynamiki.

·  zaznacza na rysunkach działające siły,

·  wyznacza wartości sił działających
w układzie co najmniej dwóch ciał.

7.

II zasada

dynamiki

·  formułuje treść II zasady dynamiki,

·  oblicza przyspieszenie ciała, znając

siłę i masę,

·  podaje przykłady ruchu ciał pod

działaniem siły,

·  wskazuje siłę będącą przyczyną

ruchu.

·  analizuje rodzaj ruchu ciała przy

zadanych siłach,

·  oblicza przyspieszenie, korzystając

z II zasady dynamiki,

·  określa kierunek siły wypadkowej

na podstawie opisu ruchu.

·  korzysta z równań ruchu, aby obliczyć siłę wypadkową,

·  mając daną siłę wypadkową, wnioskuje o siłach działających
na ciało.

·  rozwiązuje bardziej złożone zadania

z dynamiki.

8.

Opory ruchu

·  odróżnia siłę tarcia od oporu

ośrodka,

·  wyznacza kierunek działania siły

tarcia i oporu ośrodka w opisanych

sytuacjach,

·  omawia wpływ siły tarcia i oporu

ośrodka na ruch ciała.

·  omawia warunki powstawania siły tarcia,

·  wyjaśnia mechanizm powstawania tarcia w oparciu o obraz mikroskopowy,

·  określa, od czego zależą siła tarcia
i siła oporu ośrodka.

·  opisuje sposoby zmniejszenia lub

zwiększenia siły tarcia i oporu ośrodka,

·  oblicza wartość siły tarcia,

·  wskazuje różnice między tarciem

statycznym a kinetycznym.

·  wnioskuje o wartości tarcia statycznego w opisanej sytuacji,

·  rozwiązuje zadania związane
z ruchem pod działaniem siły
tarcia.


 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

9.

Spadanie ciał

·  określa rodzaj ruchu ciała spadającego swobodnie
(bez oporów ruchu),

·  zapisuje wartość przyspieszenia ziemskiego,

·  wskazuje sytuacje, w których
można pominąć opór powietrza.

·  określa, w jakiej sytuacji ruch

spadającego ciała staje się jednostajny,

·  zapisuje warunek, przy którym ciała

spadają ruchem jednostajnym.

·  omawia ruch ciała
z uwzględnieniem oporu powietrza, odwołując się do II zasady dynamiki,

·  szacuje prędkości graniczne dla różnych ciał.

·  szacuje siłę oporu powietrza
z wykresu zależności prędkości
od czasu dla ciała spadającego
w powietrzu,

·  szacuje drogę przebytą ruchem

przyspieszonym podczas spadania.

10.

Ruch po

okręgu

·  podaje przykłady ruchu po okręgu,

·  określa kierunek działania siły

wypadkowej w ruchu po okręgu,

·  definiuje pojęcia prędkości, okresu

i promienia okręgu.

·  określa siłę będącą siłą dośrodkową we wskazanych sytuacjach, oblicza prędkość ruchu, mając dany

promień i okres obiegu,

·  określa jakościowo zależność siły

dośrodkowej od prędkości ciała, jego masy oraz promienia okręgu.

·  oblicza wartość siły dośrodkowej,

·  wskazuje przykłady ruchu
po okręgu pod działaniem różnych sił,

·  opisuje związki między prędkością,

promieniem, okresem
i częstotliwością.

·  analizuje ruch po okręgu
w sytuacjach, gdy siłą dośrodkową jest wypadkowa kilku sił.

11.

Siły bezwładności

·  wskazuje w otoczeniu układy

nie inercjalne,

·  podaje kierunek działania siły

bezwładności w opisywanych

sytuacjach,

·  zapisuje, od czego zależy siła

bezwładności.

·  oblicza wartość siły bezwładności

w podanych sytuacjach,

·  analizuje siły działające na ciało

znajdujące się w spoczynku
w układzie nie inercjalnym.

·  odróżnia układ inercjalny

od nie inercjalnego,

·  rozwiązuje proste zadania
w układzie nie inercjalnym.

·  analizuje dane zjawisko w układzie

inercjalnym i nie inercjalnym,

·  rozwiązuje trudniejsze zadania

obliczeniowe.


 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

12.

Zasady

dynamiki –

przykłady

·  analizuje siły działające na ciało poruszające się ruchem

jednostajnym,

·  wie, że nacisk na podłoże na równi

jest mniejszy od ciężaru,

·  opisuje związek między kątem

nachylenia a przyspieszeniem ciała

na równi.

·  tłumaczy w oparciu o zasady dynamiki, dlaczego trudniej jest ruszyć ciało, niż je przesuwać,

·  omawia warunek spoczynku ciała

na równi, analizując siły.

·  znajduje graficznie siłę wypadkową

działającą na ciało znajdujące się

na równi,

·  oblicza przyspieszenie ciała na równi,

·  wyjaśnia, dlaczego tarcie na stromych stokach jest małe.

·  rozwiązuje zadania z równią pochyłą,

·  wykorzystując równania ruchu
i zasady dynamiki.

Energia i jej przemiany

13.

Zasada

zachowania

energii

·  formułuje treść zasady zachowania

energii,

·  wskazuje przykłady przemian

energii w procesach zachodzących

w otoczeniu.

·  omawia przemiany energetyczne

procesów w przyrodzie,

·  odróżnia układ izolowany energetycznie od nieizolowanego.

·  wyjaśnia przebieg zjawisk, odwołując się do zasady zachowania energii.

·  rozwiązuje zadania obliczeniowe,

·  wyklucza hipotetyczny przebieg

zjawiska, odwołując się do zasady

zachowania energii.

14.

Praca i moc

·  określa, kiedy wykonywana jest

praca w sensie fizycznym,

·  definiuje pojęcie mocy.

·  oblicza pracę, gdy znane są siła

i przemieszczenie,

·  oblicza pracę, gdy znane są czas pracy i moc urządzenia,

·  określa, w jakich warunkach praca

wykonana przez siłę wynosi zero.

·  wiąże pracę siły zewnętrznej
ze zmianą energii układu,

·  zauważa wpływ sił oporu ruchu

na zmianę energii ciała.

·  rozwiązuje zadania rachunkowe,

·  wyznacza siłę działającą na ciało

na podstawie analizy przemian

energetycznych.

15.

Energia

grawitacji

i energia

kinetyczna

·  wskazuje przykłady, w których ciała

mają energię kinetyczną i energię

potencjalną grawitacji,

·  podaje, od czego zależy energia

kinetyczna i energia potencjalna

grawitacji.

·  oblicza energię kinetyczną i energię

potencjalną grawitacji w prostych

przykładach.

·  oblicza pracę siły wykonaną przez siłę jako zmianę energii układu.

·  rozwiązuje bardziej złożone zadania

obliczeniowe.

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

16.

Zasada

zachowania

energii

mechanicznej

·  formułuje zasadę zachowania

energii mechanicznej,

·  opisuje, w jakich warunkach

energia mechaniczna jest

zachowana,

·  podaje przykłady zjawisk,

w których zachowana jest energia

mechaniczna.

·  omawia rzuty z punktu widzenia energii mechanicznej,

·  oblicza energię mechaniczną ciała

w zadanej sytuacji.

·  stosuje zasadę zachowania energii

do rozwiązania prostych zadań

obliczeniowych.

·  rozwiązuje bardziej złożone zadania

obliczeniowe.

17.

Energia

sprężystości

·  klasyfikuje ciała ze względu

na własności sprężyste,

·  podaje przykłady ciał mających

energię potencjalną sprężystości.

·  określa zależność siły sprężystości

od odkształcenia,

·  podaje przykłady przemian

energetycznych z udziałem energii

potencjalnej sprężystości,

·  podaje zastosowania energii

potencjalnej sprężystości.

·  oblicza siłę sprężystości i energię

potencjalną sprężystości,

·  podaje przykłady obiektów mających energię sprężystości mimo braku widocznego odkształcenia.

·  rozwiązuje zadania, korzystając
 z zasady zachowania energii mechanicznej.

18.

Energia

mechaniczna

w sporcie

·  wskazuje dyscypliny sportowe,

w których osiągi notowane są jako

pomiar fizyczny.

·  omawia przemiany energetyczne

w wybranych dyscyplinach sportowych,

·  wskazuje rodzaje aktywności

wymagającej dużej mocy oraz dużej

energii.

·  szacuje osiągi sportowców
w oparciu o zasadę zachowania energii.

·  wyjaśnia rolę rozbiegu w różnych

dyscyplinach sportowych.


 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

Grawitacja i astronomia

19.

Układ

Słoneczny

·  opisuje budowę Układu

·  Słonecznego,

·  określa następstwa ruchu

·  obrotowego i obiegowego Ziemi.

·  podaje kolejność planet od Słońca,

·  określa, co to są komety
i meteoryty,

·  opisuje cechy planet karłowatych.

·  opisuje mechanizm powstawania

·  warkocza komety i jego kierunku,

·  opisuje znaczenie badania meteorytów

·  dla astronomii.

·  opisuje miejsca, w których na niebie

·  należy szukać planet,

·  wyjaśnia ruch planet na tle gwiazd.

20.

Prawo

grawitacji

·  formułuje prawo grawitacji
(prawo powszechnego ciążenia),

·  określa siłę grawitacji jako przyczynę krążenia planet wokół Słońca oraz księżyców wokół planet.

·  oblicza siłę grawitacji dla danych mas znajdujących się w podanej odległości od siebie,

·  wiąże siłę grawitacji z siłą ciężkości.

·  oblicza przyspieszenie grawitacyjne

na powierzchni ciał niebieskich,

·  oblicza masę Ziemi.

·  rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu trudności.

21.

Satelity.

Prędkość

orbitalna

·  podaje definicję satelity,

·  określa siłę grawitacji jako

przyczynę krążenia satelitów wokół

planet,

·  odróżnia satelity naturalne

i sztuczne,

·  opisuje niektóre zastosowania

sztucznych satelitów.

·  oblicza prędkość orbitalną satelitów,

·  opisuje warunki krążenia satelitów

geostacjonarnych.

·  wyprowadza wzór na prędkość orbitalną satelity,

·  porównuje prędkości i okresy obiegu satelitów na różnych orbitach.

·  oblicza wysokość satelitów

geostacjonarnych,

·  wyprowadza związek między okresem obiegu a promieniem orbity satelitów.


 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

22.

Wyznaczanie

mas planet

i gwiazd

·  wyjaśnia, dlaczego Ziemia krąży

wokół Słońca, a nie odwrotnie,

odwołując się do mas obu ciał.

·  oblicza masę ciała centralnego,

korzystając ze wzoru na prędkość

orbitalną.

·  wyprowadza wzór na obliczenie mas ciał niebieskich z prawa grawitacji,

·  oblicza masę planety mającej satelitę,

·  oblicza masę, korzystając z wartości

·  przyspieszenia grawitacyjnego

·  na powierzchni planety.

·  oblicza masy składników układów

·  podwójnych krążących wokół środka masy.

23.

Nieważkość

i przeciążenie

·  wskazuje sytuacje, w których

występuje stan nieważkości

i przeciążenia,

·  opisuje różnice między stanem

normalnym a nieważkością

i przeciążeniem.

·  wyjaśnia stan nieważkości
i przeciążenia ,odwołując się
do siły bezwładności,

·  wymienia skutki zdrowotne

przebywania w stanie nieważkości

i przeciążenia,

·  określa miarę przeciążenia.

·  oblicza przeciążenie w określonych

sytuacjach.

·  wyjaśnia stan nieważkości

i przeciążenia z punktu widzenia układu nie inercjalnego oraz układu inercjalnego.

24.

Budowa

Wszechświata

·  odróżnia astronomię od astrologii,

·  określa, czym są gwiazdy,

·  podaje definicję roku świetlnego

jako jednostki odległości.

·  wyjaśnia, że sfera niebieska

wykonuje obrót w ciągu 1 doby

i zna tego przyczynę.

·  opisuje, czym są gwiazdozbiory,

·  opisuje, czym jest galaktyka,

·  opisuje różnicę między galaktyką

a mgławicą.

·  wie, czym jest zodiak,

·  przelicza lata świetlne na kilometry

i jednostki astronomiczne.

·  wyjaśnia ruch Słońca i planet na tle

gwiazd.

25.

Ewolucja

Wszechświata

·  opisuje podstawowe fakty

dotyczące powstania i ewolucji

Wszechświata (moment powstania – Wielki Wybuch, ciągłe

rozszerzanie się).

·  podaje treść prawa Hubble’a,

·  podaje dowody obserwacyjne

rozszerzania się przestrzeni.

·  oblicza odległości do galaktyk

i prędkości ucieczki, korzystając z prawa Hubble’a,

·  opisuje fakt istnienia ciemnej materii i ciemniej energii.

·  opisuje fakty obserwacyjne

potwierdzające istnienie ciemnej

materii,

·  wiąże stałą Hubble’a z wiekiem

Wszechświata.

 

 

Ocena niedostateczna

• Uczeń nie spełnił wymagań koniecznych.

• Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania fizyki w danym okresie. Nie jest w stanie odtworzyć podanych wiadomości nawet z pomocą nauczyciela. Braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają mu dalszą skuteczną naukę.

 

Ocena dopuszczająca

• Uczeń spełnił wymagania konieczne i nie spełnił wymagań podstawowych.

• Uczeń ma braki w opanowaniu pewnych treści zawartych w podstawie programowej. Odtwarza wiedzę z pomocą nauczyciela. Deklaruje chęć dalszej nauki, jego umiejętności nie przekreślają szans na dalszą skuteczną naukę.

 


Ocena dostateczna

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne i podstawowe.

·      Uczeń ma podstawową wiedzę na temat omówionych treści zawartych w podstawie programowej. Posługuje się wiedzą głównie na poziomie jakościowym, rozwiązuje bardzo proste, typowe przykłady rachunkowe i problemowe.

 

Ocena dobra

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone.

·      Uczeń w znacznym stopniu opanował treści zawarte w podstawie programowej. Posługuje się wiedzą na poziomie ilościowym. Posiadaną wiedzę potrafi zastosować do rozwiązywania przykładów rachunkowych oraz problemowych.

 

Ocena bardzo dobra

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

·      Uczeń w pełni opanował treści zapisane w podstawie programowej, wykazuje się swobodą w operowaniu posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Rozwiązuje nietypowe zadania rachunkowe i problemowe.

 

Ocena celująca

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające, a także wykazuje się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozwiązywać trudne zadania rachunkowe.

·      Uczeń wykorzystuje podstawowe prawa fizyki do wyjaśniania skomplikowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania fizyką, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.