WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA

LICEUM CZTEROLETNIEGO ZAKRES PODSTAWOWY KLASA II

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

Drgania

1.

Drgania mechaniczne

·  określa drgania jako cykliczny ruch wokół położenia równowagi,

·  podaje definicje okresu, amplitudy oraz częstotliwości drgań.

·  odczytuje z wykresu wychylenia od czasu amplitudę oraz okres drgań,

·  wyznacza częstotliwość drgań na podstawie okresu,

·  doświadczalnie udowadnia, że okres drgań ciała zawieszonego na sprężynie nie zależy od amplitudy.

·  wyznacza prędkość ciała w momencie mijania położenia równowagi na podstawie wykresu położenia od czasu.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

2.

Siły w ruchu drgającym

·  zapisuje zależność między wartością siły sprężystości a odkształceniem,

·  określa kierunek i zwrot wypadkowej siły w ruchu drgającym.

·  opisuje proporcjonalność siły wypadkowej do wychylenia w ruchu harmonicznym,

·  doświadczalnie sprawdza zależność okresu drgań ciała zawieszonego na sprężynie od jego masy.

·  wyznacza współczynnik sprężystości z wykresu zależności siły rozciągającej od wydłużenia sprężyny,

·  korzysta z II zasady dynamiki Newtona w zadaniach dotyczących ruchu drgającego do wyznaczania maksymalnego przyspieszenia.

·  stosuje do obliczeń wzór na okres drgań ciała zawieszonego na sprężynie.

3.

Energia w ruchu drgającym

·  określa rodzaje energii w ruchu drgającym,

·  opisuje jakościowo przemiany energii w ruchu drgającym.

·  stosuje zasadę zachowania energii do obliczania energii w ruchu drgającym.

·  opisuje zależność między energią całkowitą w ruchu drgającym a amplitudą drgań.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

4.

Wahadło

·  opisuje wahadło jako przykład układu wykonującego ruch drgający,

·  opisuje jakościowo przemiany energii podczas ruchu wahadła.

·  określa niezależność okresu drgań wahadła od amplitudy,

·  opisuje niezależność okresu drgań wahadła od masy.

·  jakościowo opisuje siły występujące podczas ruchu wahadła,

·  określa zależność okresu drgań wahadła od jego długości.

·  stosuje do obliczeń wzór na okres drgań wahadła,

·  stosuje zasadę zachowania energii w zadaniach obliczeniowych dotyczących wahadła.

5.

Drgania tłumione i drgania wymuszone

·  odróżnia drgania tłumione od wymuszonych,

·  podaje definicję rezonansu mechanicznego.

·  posługuje się pojęciem częstotliwości własnej,

·  demonstruje zjawisko rezonansu mechanicznego.

·  demonstruje drgania tłumione oraz wymuszone.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

 

 

 

 

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

Fale i optyka

6.

Rodzaje fal

·  opisuje mechanizm rozchodzenia się fali mechanicznej,

·  rozróżnia fale płaskie i kołowe,

·  rozróżnia fale poprzeczne i podłużne.

·  opisuje zależność między częstotliwością drgań źródła fali a częstotliwością fali w ośrodku.

·  opisuje sposób rozchodzenia się fali podłużnej w ośrodku.

·  opisuje fale rozchodzące się w wodzie.

7.

Wielkości opisujące fale

·  podaje definicje okresu oraz amplitudy drgań,

·  podaje definicje długości oraz prędkości fali.

·  oblicza częstotliwość fali na podstawie znajomości jej okresu,

·  odczytuje amplitudę oraz długość fali z obrazu fali.

·  stosuje do obliczeń zależność między długością, częstotliwością oraz prędkością fali.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

8.

Fale dźwiękowe

·  opisuje źródła dźwięków, podaje ich przykłady,

·  opisuje dźwięk jako falę podłużną.

·  opisuje cechy dźwięku,

·  przedstawia obraz oscyloskopowy fali akustycznej.

·  omawia wielkości opisujące dźwięki,

·  określa poziom natężenia dźwięku w wybranych sytuacjach.

·  wyjaśnia, czym różni się głośność od poziomu natężenia dźwięku.

9.

Zjawisko Dopplera

·  opisuje zmiany częstotliwości dźwięku wywołane ruchem źródła dźwięku.

·  opisuje zmiany częstotliwości dźwięku wywołane ruchem odbiornika.

·  stosuje wzór na zmianę częstotliwości wywołany efektem Dopplera do obliczeń.

·  stosuje wzór na zmianę częstotliwości wywołany efektem Dopplera w sytuacjach złożonych.

10.

Dyfrakcja i nakładanie się fal

·   podaje definicję dyfrakcji fal,

·   opisuje wynik nakładania się fal.

·   podaje przykłady dyfrakcji fal,

·   stosuje zasadę superpozycji do wyjaśnienia mechanizmu nakładania się fal,

·   opisuje zjawisko rozpraszania fal mechanicznych.

·  projektuje doświadczenie ilustrujące zjawisko dyfrakcji fal mechanicznych na szczelinie.

·  projektuje doświadczenie ilustrujące zjawisko nakładania się fal mechanicznych.

 

 

 

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

11.

Interferencja fal

·  podaje definicję interferencji fal.

·  wyjaśnia mechanizm powstawania interferencji fal z dwóch źródeł,

·  opisuje falę stojącą.

·  wyjaśnia mechanizm powstawania fali stojącej.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

12.

Światło jako fala

·  określa światło jako falę elektromagnetyczną,

·  wymienia różne rodzaje fal elektromagnetycznych.

·  opisuje doświadczenie Younga jako potwierdzenie falowej natury światła,

·  podaje zakres długości fali dla światła oraz wartość prędkości światła w próżni,

·  demonstruje polaryzację światła w wyniku przejścia przez polaryzatory.

·  stosuje do obliczeń zależność między prędkością światła, długością oraz częstotliwością fali,

·  wyjaśnia mechanizm rozpraszania światła.

·  projektuje doświadczenie ilustrujące zjawisko rozpraszania światła,

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

13.

Odbicie światła

·  opisuje zjawisko odbicia,

·  formułuje prawo odbicia.

·  konstruuje obraz w zwierciadle płaskim,

·  podaje cechy obrazu w zwierciadle płaskim.

·  opisuje zjawisko polaryzacji przez odbicie.

·  wiąże zjawisko odbicia z interferencją.

14.

Załamanie światła

·  opisuje zjawisko załamania,

·  definiuje współczynnik załamania ośrodka,

·  formułuje prawo załamania.

·  opisuje zmianę długości fali po przejściu do innego ośrodka.

·  stosuje prawo załamania do opisu zjawisk optycznych.

·  opisuje bieg światła w ośrodku niejednorodnym.

15.

Całkowite wewnętrzne odbicie

·  podaje definicję kąta granicznego,

·  opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.

·  opisuje zasadę działania światłowodu.

·  stosuje poznane zjawiska do rozwiązywania typowych zadań i problemów.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

16.

Zjawiska optyczne w atmosferze

·  opisuje jakościowo rozproszenie światła w atmosferze prowadzące do powstania niebieskiego koloru nieba i czerwonego koloru zachodzącego słońca.

·  opisuje, w jaki sposób powstaje tęcza,

·  wyjaśnia różnice między tęczą a halo.

·  wyjaśnia mechanizm powstawania miraży.

·  samodzielnie wyszukuje przykłady zjawisk optycznych w atmosferze i je wyjaśnia.

Termodynamika

17.

Cząsteczkowa budowa materii

·  opisuje cząsteczkową budowę materii,

·  podaje definicję energii wewnętrznej,

·  podaje definicję dyfuzji.

·  określa związek temperatury zenergią kinetyczną cząsteczek,

·  omawia różnice w budowie cząsteczkowej gazów, cieczy i ciał stałych,

·  opisuje charakter sił międzycząsteczkowych.

·  korzysta z definicji energii wewnętrznej do wyjaśniania zjawisk z otaczającego świata.

·  charakteryzuje ilościowo rozmiary atomów i cząsteczek.

18.

Rozszerzalność cieplna

·  opisuje rozszerzalność objętościową cieczy i gazów,

·  opisuje rozszerzalność liniową ciał stałych.

·  wyjaśnia różnice między rozszerzalnością liniową a objętościową.

·  stosuje pojęcie rozszerzalności do wyjaśniania zjawisk z otaczającego świata,

·  oblicza przyrost długości ciała dla zadanego przyrostu temperatury,

·  projektuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące rozszerzalność cieplną.

·  stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

19.

Przekaz energii w postaci ciepła

·  wymienia trzy rodzaje przekazu ciepła między ciałami,

·  opisuje zastosowanie materiałów izolacyjnych.

 

·  opisuje różnice między trzema ­rodzajami przekazu ciepła między ciałami,

·  stosuje pojęcie stanu równowagi termodynamicznej.

·  projektuje i wykonuje doświadczenie ilustrujące przewodność cieplną.

·  opisuje zjawiska atmosferyczne będące ilustracją trzech sposobów przekazu ciepła.

20.

I zasada termodynamiki

·  formułuje I zasadę termodynamiki,

·  odróżnia przekaz energii w postaci ciepła od przekazu energii w postaci pracy.

·  podaje, czym jest wartość energetyczna paliwa,

·  stosuje I zasadę termodynamiki do rozwiązywania typowych problemów i zjawisk z otaczającego świata.

 

·  opisuje jakościowo procesy bez wymiany ciepła z otoczeniem.

·  opisuje praktyczne przykłady zastosowania przemian adiabatycznych gazów.

21.

Ciepło właściwe i bilans cieplny

·  podaje definicję ciepła właściwego,

·  zapisuje zasady bilansu cieplnego.

·  stosuje bilans cieplny w typowych przypadkach.

·  stosuje bilans cieplny do obliczeń,

·  odróżnia pojemność cieplną od ciepła właściwego,

·  ocenia realność uzyskanych wyników obliczeń.

·  stosuje bilans cieplny do opisu zjawisk z otaczającego świata,

·  rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności.

22.

Topnienie i krzepnięcie

·  opisuje zjawiska topnienia i krzepnięcia,

·  definiuje ciepło topnienia.

·  wykorzystuje ciepło topnienia w prostych obliczeniach,

·  rozróżnia ciała krystaliczne i bezpostaciowe.

·  stosuje w obliczeniach wzór na ciepło pobrane (oddane) w procesie topnienia (krzepnięcia) ,

·  projektuje doświadczenie ilustrujące stałość temperatury podczas topnienia (krzepnięcia).

·  odróżnia szadź od szronu,

·   rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Temat

Wymagania

konieczne

podstawowe

rozszerzone

dopełniające

Uczeń:

23.

Parowanie i skraplanie

·  opisuje zjawiska parowania i skraplania,

·  definiuje ciepło parowania,

·  odróżnia parowanie od wrzenia.

·  wykorzystuje ciepło parowania w prostych obliczeniach,

·  opisuje parowanie jako jeden ze sposobów termoregulacji organizmów.

·  stosuje w obliczeniach wzór na ciepło pobrane w procesie parowania,

·  projektuje doświadczenie ilustrujące stałość temperatury podczas wrzenia.

·  rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności.

24.

Bilans cieplny – przykłady

·  zapisuje zasady bilansu cieplnego

·  stosuje bilans cieplny z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej w typowych przypadkach,

·  wyjaśnia, na czym polega efekt cieplarniany.

·  ocenia realność uzyskanych wyników obliczeń,

·  opisuje efekt cieplarniany Ziemi.

·  analizuje bilans energetyczny Ziemi.

25.

Własności fizyczne wody

·  charakteryzuje rozszerzalność cieplną wody.

·  korzysta z definicji pary nasyconej i nienasyconej.

·  podaje definicję wilgotności powietrza,

·  wyjaśnia zmiany temperatury wrzenia związane ze zmianami ciśnienia.

·  stosuje do obliczeń wilgotność względną i bezwzględną,

·  korzysta z diagramu fazowego wody w zadaniach obliczeniowych.

 

 

 

Ocena niedostateczna

• Uczeń nie spełnił wymagań koniecznych.

• Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania fizyki w danym okresie. Nie jest w stanie odtworzyć podanych wiadomości nawet z pomocą nauczyciela. Braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają mu dalszą skuteczną naukę.

 

Ocena dopuszczająca

• Uczeń spełnił wymagania konieczne i nie spełnił wymagań podstawowych.

• Uczeń ma braki w opanowaniu pewnych treści zawartych w podstawie programowej. Odtwarza wiedzę z pomocą nauczyciela. Deklaruje chęć dalszej nauki, jego umiejętności nie przekreślają szans na dalszą skuteczną naukę.

 

 

Ocena dostateczna

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne i podstawowe.

·      Uczeń ma podstawową wiedzę na temat omówionych treści zawartych w podstawie programowej. Posługuje się wiedzą głównie na poziomie jakościowym, rozwiązuje bardzo proste, typowe przykłady rachunkowe i problemowe.

 

 

 

Ocena dobra

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone.

·      Uczeń w znacznym stopniu opanował treści zawarte w podstawie programowej. Posługuje się wiedzą na poziomie ilościowym. Posiadaną wiedzę potrafi zastosować do rozwiązywania przykładów rachunkowych oraz problemowych.

 

Ocena bardzo dobra

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

·      Uczeń w pełni opanował treści zapisane w podstawie programowej, wykazuje się swobodą w operowaniu posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Rozwiązuje nietypowe zadania rachunkowe i problemowe.

 

Ocena celująca

·      Uczeń spełnił wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające, a także wykazuje się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozwiązywać trudne zadania rachunkowe.

·      Uczeń wykorzystuje podstawowe prawa fizyki do wyjaśniania skomplikowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania fizyką, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.