WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA

LICEUM TRZYLETNIEGO ZAKRES ROZSZERZONY KLASA II

ROK

SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Temat lekcji

Treści podstawowe

Uczeń potrafi:

Treści rozszerzone

Uczeń potrafi:

Treści dopełniające

Uczeń potrafi:

1. Opis ruchu postępowego

1

Elementy działań na wektorach

  podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych,

  wymienić cechy wektora,

  dodać wektory,

  odjąć wektor od wektora,

  pomnożyć i podzielić wektor przez liczbę,

  rozłożyć wektor na składowe o dowolnych kierunkach,

  obliczyć współrzędne wektora w dowolnym układzie współrzędnych,

  zapisać równanie wektorowe w postaci równań skalarnych w obranym układzie współrzędnych.

  zilustrować przykładem każdą z cech wektora,

  mnożyć wektory skalarnie i wektorowo,

  odczytać z wykresu cechy wielkości wektorowej.

 

2

Podstawowe pojęcia i wielkości opisujące ruch

  podzielić ruchy na postępowe i obrotowe i objaśnić różnice między nimi,

  posługiwać się pojęciami: szybkość średnia i chwilowa, droga, położenie, przemieszczenie, prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie średnie i chwilowe,

  obliczać szybkość średnią,

  narysować wektor położenia ciała w układzie współrzędnych,

  narysować wektor przemieszczenia ciała w układzie współrzędnych,

  odróżnić zmianę położenia od przebytej drogi,

  podać warunki, przy których wartość przemieszczenia jest równa przebytej drodze,

  narysować prędkość chwilową jako wektor styczny

do toru w każdym jego punkcie,

  objaśnić, co to znaczy, że ciało porusza się po okręgu ruchem jednostajnym,

  zapisać i objaśnić wzór na wartość przyspieszenia dośrodkowego.

  zdefiniować: szybkością średnią i chwilową, przemieszczenie, prędkość średnią i chwilową, przyspieszenie średnie i chwilowe,

  skonstruować wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym, opóźnionym

 i w ruchu krzywoliniowym.

  wyprowadzić wzór na wartość przyspieszenia dośrodkowego,

  przeprowadzić dyskusję problemu przyspieszenia w ruchach zmiennych krzywoliniowych,

  rozróżnić jednostki podstawowe wielkości fizycznych i ich pochodne.

3

Opis ruchu w jednowymiarowym układzie współrzędnych

  zdefiniować ruch prostoliniowy jednostajny,

  obliczać szybkość, drogę i czas w ruchu prostoliniowym jednostajnym,

  sporządzać wykresy s(t) i v(t) oraz odczytywać z wykresu wielkości fizyczne,

  obliczyć drogę przebytą w czasie t ruchem jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym,

  obliczać szybkość chwilową w ruchach jednostajnie przyspieszonych i opóźnionych,

  porównać zwroty wektorów prędkości i przyspieszenia w ruchu po linii prostej i stwierdzić, że w przypadku ruchu przyspieszonego wektoryimają zgodne zwroty, a w przypadku ruchu opóźnionego mają przeciwne zwroty.

  wyprowadzić i zinterpretować wzory przedstawiające zależności od czasu współrzędnej położenia i prędkości dla ruchów jednostajnych,

  sporządzać wykresy tych zależności,

  objaśnić, co to znaczy, że ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym (po linii prostej),

  wyprowadzić i zinterpretować wzory przedstawiające zależności od czasu: współrzędnych położenia, prędkości i przyspieszenia dla ruchów jednostajnie zmiennych po linii prostej,

  sporządzać wykresy tych zależności,

  zinterpretować pole powierzchni odpowiedniej figury na wykresiejako drogę w dowolnym ruchu,

  zmieniać układ odniesienia i opisywać ruch z punktu widzenia obserwatorów w każdym z tych układów.

  rozwiązywać zadania dotyczące ruchów jednostajnych i jednostajnie zmiennych,

  rozwiązywać problemy dotyczące składania ruchów.

4

Opis ruchu w dwuwymiarowym układzie współrzędnych

  opisać rzut poziomy, jako ruch złożony ze spadania swobodnego i ruchu jednostajnego w kierunku poziomym,

  objaśnić wzory opisujące rzut poziomy,

  wyrazić szybkość liniową przez okres ruchu i częstotliwość,

  posługiwać się pojęciem szybkości kątowej,

  wyrazić szybkość kątową przez okres ruchu i częstotliwość,

  stosować miarę łukową kąta,

  zapisać związek pomiędzy szybkością liniową i kątową.

  opisać matematycznie rzut poziomy,

  obliczyć wartość prędkości chwilowej ciała rzuconego poziomo i ustalić jej kierunek,

  wyprowadzić związek między szybkością liniową i kątową,

  przekształcać wzór na wartość przyspieszenia dośrodkowego i zapisać różne postacie tego wzoru.

  rozwiązywać zadania dotyczące rzutu poziomego,

  zaproponować i wykonać doświadczenie pokazujące, że czas spadania ciała rzuconego poziomo z pewnej wysokości jest równy czasowi spadania swobodnego z tej wysokości,

  rozwiązywać problemy dotyczące ruchu jednostajnego po okręgu.

2. Siła jako przyczyna zmian ruchu

1

Klasyfikacja poznanych oddziaływań 

  dokonać klasyfikacji oddziaływań na wymagające bezpośredniego kontaktu i oddziaływania „na odległość”,

  wymienić „wzajemność” jako cechę wszystkich oddziaływań,

  objaśnić stwierdzenia: „siła jest miarą oddziaływania”, „o zachowaniu ciała decyduje zawsze siła wypadkowa wszystkich sił działających na to ciało”.

 

 

2

Zasady dynamiki Newtona

  wypowiedzieć treść zasad dynamiki,

  wskazywać źródło siły i przedmiot jej działania,

  rysować siły wzajemnego oddziaływania ciał.

 

 

  stosować poprawnie zasady dynamiki,

  posługiwać się pojęciem układu inercjalnego.

  rozwiązywać problemy, stosując zasady dynamiki.

3

Ogólna postać drugiej zasady dynamiki

  posługiwać się pojęciem pędu,

  zapisać i objaśnić ogólną postać II zasady dynamiki,

  wypowiedzieć zasadę zachowania pędu.

  znajdować graficznie pęd układu ciał,

  obliczać wartość pędu układu ciał,

  stosować ogólną postać II zasady dynamiki,

  objaśnić pojęcie środka masy.

 

  znajdować położenie środka masy układu dwóch ciał,

  stosować zasadę zachowania pędu do rozwiązywania zadań.

4

Tarcie

  rozróżnić pojęcia siły tarcia statycznego i kinetycznego,

  rozróżnić współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego,

  zapisać wzory na wartości sił tarcia kinetycznego i statycznego.

  zdefiniować współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego,

  sporządzić i objaśnić wykres zależności wartości siły tarcia od wartości siły działającej równolegle do stykających się powierzchni dwóch ciał.

  rozwiązywać problemy dynamiczne z uwzględnieniem siły tarcia posuwistego.

5

Siły w ruchu po okręgu

  sformułować warunek ruchu jednostajnego po okręgu z punktu widzenia obserwatora w układzie inercjalnym (działanie siły dośrodkowej stanowiącej wypadkową wszystkich sił działających na ciało),

  objaśnić wzór na wartość siły dośrodkowej.

  stosować zasady dynamiki do opisu ruchu po okręgu.

  rozwiązywać problemy dynamiczne dotyczące ruchu po okręgu.

6

Opis ruchu w układach inercjalnych

  rozróżnić układy inercjalne i nieinercjalne,

  posługiwać się pojęciem siły bezwładności.

  opisywać przykłady zagadnień dynamicznych w układach nieinercjalnych (siły bezwładności).

 

3. Praca, moc, energia mechaniczna

1

Iloczyn skalarny dwóch wektorów

  obliczyć iloczyn skalarny dwóch wektorów.

  zdefiniować iloczyn skalarny dwóch wektorów

  podać cechy iloczynu skalarnego.

 

2

Praca i moc

  obliczać pracę stałej siły,

  obliczać moc urządzeń.

  zdefiniować pracę stałej siły jako iloczyn skalarny siły i przemieszczenia,

  obliczać chwilową moc urządzeń.

 

  podać sposób obliczania pracy siły zmiennej.

3

Energia mechaniczna. Rodzaje energii mechanicznej

  obliczać energię potencjalną ciała w pobliżu Ziemi,

  obliczać energię kinetyczną ciała,

  wyprowadzić wzór na energię potencjalną ciała w pobliżu Ziemi, korzystając z definicji pracy,

  zapisać i objaśnić wzór na energię kinetyczną ciała.

  objaśnić pojęcia: układ ciał, siły wewnętrzne w układzie ciał, siły zewnętrzne dla układu ciał,

  sformułować i objaśnić definicję energii potencjalnej układu ciał,

  posługiwać się pojęciem siły zachowawczej.

  wyprowadzić wzór na energię kinetyczną,

  rozwiązywać zadania, korzystając ze związków:

 

4

Zasada zachowania energii mechanicznej

  podać przykłady zjawisk, w których jest spełniona zasada zachowania energii.

  zapisać i objaśnić zasadę zachowania energii,

  stosować zasadę zachowania energii i pędu do opisu zderzeń,

  stosować zasadę zachowania energii do rozwiązywania zadań.

  wyprowadzić zasadę zachowania energii dla układu ciał,

  rozwiązywać problemy, w których energia mechaniczna ulega zmianie.

4. Hydrostatyka

1

Ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Pascala

  zdefiniować ciśnienie,

  objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego,

  objaśnić prawo Pascala,

  objaśnić prawo naczyń połączonych.

  wyjaśnić, na czym polega zjawisko paradoksu hydrostatycznego,

  objaśnić zasadę działania urządzeń, w których wykorzystano prawo Pascala,

  objaśnić sposób wykorzystania prawa naczyń połączonych do wyznaczania gęstości cieczy.

  rozwiązywać problemy z hydrostatyki.

2

Prawo Archimedesa

  podać i objaśnić prawo Archimedesa.

  objaśnić warunki pływania ciał.

  rozwiązywać zadania, stosując prawa Archimedesa.

  wyprowadzić prawo Archimedesa.

3

Zastosowanie

prawa Archimedesa

do wyznaczania gęstości

 

  skorzystać z prawa Archimedesa do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy.

 

 

5. Pole grawitacyjne

1

O odkryciach Kopernika Keplera

  przedstawić założenia teorii heliocentrycznej,

  sformułować i objaśnić treść praw Keplera,

  opisać ruchy planet Układu Słonecznego.

  zastosować trzecie prawo Keplera do planet Układu Słonecznego i każdego układu satelitów krążących wokół tego samego ciała .

  przygotować prezentację na temat roli odkryć Kopernika i Keplera dla rozwoju fizyki i astronomii.

2

Prawo powszechnej grawitacji

  sformułować i objaśnić prawo powszechnej grawitacji,

  podać przykłady zjawisk, do opisu których stosuje się prawo grawitacji,

  na podstawie prawa grawitacji wykazać, że w pobliżu Ziemi na każde ciało o masie 1 kg działa siła grawitacji o wartości około 10 N.

  podać sens fizyczny stałej grawitacji,

  wyprowadzić wzór na wartość siły grawitacji na planecie o danym promieniu i gęstości.

  opisać oddziaływanie grawitacyjne wewnątrz Ziemi,

  omówić różnicę między ciężarem ciała a siłą grawitacji,

  przedstawić rozumowanie prowadzące

od III prawa Keplera do prawa grawitacji Newtona,

  przygotować prezentację na temat roli Newtona w rozwoju nauki.

3

Pierwsza prędkość kosmiczna

  zdefiniować pierwszą prędkość kosmiczną i podać jej wartość dla Ziemi.

  uzasadnić, że satelita tylko wtedy może krą-żyć wokół Ziemi po orbicie w kształcie okręgu, gdy siła grawitacji stanowi siłę dośrodkową.

  wyprowadzić wzór na wartość pierwszej prędkości kosmicznej.

4

Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym

  wie, że dla wszystkich planet Układu Słonecznego siła grawitacji słonecznej jest siłą dośrodkową.

  obliczać (szacować) wartości sił grawitacji, którymi oddziałują wzajemnie ciała niebieskie,

  porównywać okresy obiegu planet, znając ich średnie odległości od Słońca,

  porównywać wartości prędkości ruchu obiegowego planet Układu Słonecznego.

  wyjaśnić, w jaki sposób badania ruchu ciał niebieskich i odchyleń tego ruchu od wcześniej przewidywanego mogą doprowadzić do odkrycia nieznanych ciał niebieskich.

5

Natężenie pola grawitacyjnego

  wyjaśnić pojęcie pola grawitacyjnego i linii pola,

  przedstawić graficznie pole grawitacyjne,

  poprawnie wypowiedzieć definicję natężenia pola grawitacyjnego,

  odpowiedzieć na pytanie: Od czego zależy wartość natężenia centralnego pola grawitacyjnego w danym punkcie?

  wyjaśnić, dlaczego pole grawitacyjne w pobliżu Ziemi uważamy za jednorodne.

  obliczać wartość natężenia pola grawitacyjnego,

  sporządzić wykres zależności (r) dla r R.

 

  wyprowadzić wzór na wartość natężenia pola grawitacyjnego wewnątrz jednorodnej kuli o danej gęstości

  sporządzić wykres zależności (r) dla r<R,

  rozwiązywać problemy, stosując ilościowy opis pola grawitacyjnego,

  przygotować wypowiedź na temat „natężenie pola grawitacyjnego a przyspieszenie grawitacyjne”.

6

Praca w polu grawitacyjnym

  wykazać, że jednorodne pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

  podać i objaśnić wyrażenie na pracę siły grawitacji w centralnym polu grawitacyjnym

  objaśnić wzór na pracę siły pola grawitacyjnego.

  przeprowadzić rozumowanie wykazujące, że dowolne (statyczne) pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

7

Energia potencjalna ciała w polu grawitacyjnym

  odpowiedzieć na pytania:
Od czego zależy grawitacyjna energia potencjalna ciała w polu centralnym?
Jak zmienia się grawitacyjna energia potencjalna ciała podczas zwiększania jego odległości od Ziemi?

  zapisać wzór na zmianę grawitacyjnej energii potencjalnej ciała przy zmianie jego położenia w centralnym polu grawitacyjnym,

  poprawnie wypowiedzieć definicję grawitacyjnej energii potencjalnej.

  wykazać, że zmiana energii potencjalnej grawitacyjnej jest równa pracy wykonanej przez siłę grawitacyjną wziętej ze znakiem „minus”,

  poprawnie sporządzić i zinterpretować wykres zależności Ep(r),

  wyjaśnić, dlaczego w polach niezachowawczych nie operujemy pojęciem energii potencjalnej.

8

Druga prędkość kosmiczna

  objaśnić wzór na wartość drugiej prędkości kosmicznej,

  obliczyć wartość drugiej prędkości kosmicznej dla Ziemi.

  wyprowadzić wzór na wartość drugiej prędkości kosmicznej,

  opisać ruch ciała w polu grawitacyjnym w zależności od wartości nadanej mu prędkości.

  przygotować prezentację na temat ruchu satelitów w polu grawitacyjnym w zależności od wartości nadanej im prędkości.

9

Stany przeciążenia. Stany nieważkości i niedociążenia

  podać przykłady występowania stanu przeciążenia, niedociążenia i nieważkości.

  zdefiniować stan przeciążenia, niedociążenia i nieważkości,

  opisać (w układzie inercjalnym i nieinercjalnym) zjawiska występujące w rakiecie startującej z Ziemi i poruszającej się z przyspieszeniem zwróconym pionowo w górę.

  wyjaśnić, dlaczego stan nieważkości może występować tylko w układach nieinercjalnych,

  wyjaśnić, na czym polega zasada równoważności,

  przygotować prezentację na temat wpływu stanów przeciążenia, niedociążenia i nieważkości na organizm człowieka.

6. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej

1

Iloczyn wektorowy dwóch wektorów

 

  podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

  zapisać iloczyn wektorowy dwóch wektorów,

  podać jego cechy (wartość, kierunek, zwrot).

  wyjaśnić, co to znaczy, że iloczyn wektorowy jest antyprzemienny.

2

Ruch obrotowy bryły sztywnej

  wymienić wielkości opisujące ruch obrotowy,

  posługiwać się pojęciami: szybkość kątowa średnia i chwilowa, prędkość kątowa średnia i chwilowa, przyspieszenie kątowe średnie i chwilowe,

  stosować regułę śruby prawoskrętnej do wyznaczenia zwrotu prędkości kątowej.

  zdefiniować: szybkość kątową średnią i chwilową, prędkość kątową średnią i chwilową, przyspieszenie kątowe średnie i chwilowe,

  opisać matematycznie ruch obrotowy: jednostajny, jednostajnie przyspieszony, jednostajnie opóźniony,

  zapisać i objaśnić związek między wartościami składowej stycznej przyspieszenia liniowego i przyspieszenia kątowego.

  wyprowadzić związek między wartościami składowej stycznej przyspieszenia liniowego i przyspieszenia kątowego.

3

Energia kinetyczna bryły sztywnej

  zapisać i objaśnić wzór na energię kinetyczną bryły w ruchu obrotowym,

  posługiwać się pojęciem momentu bezwładności.

  podać definicję momentu bezwładności bryły,

  obliczać momenty bezwładności brył względem ich osi symetrii,

  obliczać energię kinetyczną bryły obracającej się wokół osi symetrii.

  wyprowadzić wzór na energię kinetyczną bryły w ruchu obrotowym,

  stosować twierdzenie Steinera,

  wyjaśnić, dlaczego energie kinetyczne bryły obracającej się z taką samą szybkością kątową wokół różnych osi obrotu (równoległych do osi symetrii bryły) są różne.

 

4

Przyczyny zmian ruchu obrotowego. Moment siły

  podać warunek zmiany stanu ruchu obrotowego bryły sztywnej,

  posługiwać się pojęciem momentu siły,

  podać treść zasad dynamiki ruchu obrotowego.

  zdefiniować moment siły,

  obliczać wartości momentów sił działających na bryłę sztywną, znajdować ich kierunek i zwrot,

  znajdować wypadkowy moment sił działających na bryłę.

  rozwiązywać zadania, stosując zasady dynamiki ruchu obrotowego.

5

Moment pędu bryły sztywnej

  posługiwać się pojęciem momentu pędu,

  podać treść zasady zachowania momentu pędu.

  zdefiniować moment pędu,

  obliczać wartość momentu pędu bryły obracającej się wokół osi symetrii,

  zapisać i objaśnić ogólną postać drugiej zasady dynamiki ruchu obrotowego.

  rozwiązywać zadania, stosując zasadę zachowania momentu pędu.

6

Analogie występujące w opisie ruchu postępowego

i obrotowego

 

  przedstawić analogie występujące w dynamicznym opisie ruchu postępowego i obrotowego.

 

7

Złożenie ruchu postępowego i obrotowego – toczenie

 

  opisać toczenie bez poślizgu jako złożenie ruchu postępowego bryły i jej ruchu obrotowego wokół środka masy,

  opisać toczenie jako ruch obrotowy wokół chwilowej osi obrotu,

  znajdować prędkość punktów toczącej się bryły jako wypadkową prędkości jej ruchu postępowego i obrotowego wokół środka masy,

  obliczać energię kinetyczną toczącej się bryły,

  zapisać równania ruchu postępowego i obrotowego toczącej się bryły sztywnej.

 

 

 

Aneks 1 i Aneks 2. Niepewności pomiarowe. Doświadczenia

Aneks 1

1–5

Wiadomości wstępne

Niepewności pomiarów bezpośrednich (prostych)

Niepewności pomiarów pośrednich (złożonych)

Graficzne przedstawianie wyników pomiarów wraz z ich niepewnościami

Dopasowanie prostej do wyników pomiarów

  wymienić przykłady pomiarów bezpośrednich (prostych),

  wymienić przykłady pomiarów pośrednich (złożonych),

  odróżnić błędy od niepewności,

  odróżnić błędy grube od błędów systematycznych,

  wymienić sposoby eliminowania błędów pomiaru,

  wskazać źródła występowania niepewności pomiarowych,

  odczytywać wskazania przyrządów pomiarowych,

  ocenić dokładność przyrządu,

  przygotować zestaw doświadczalny wg instrukcji,

  wykonać samodzielnie kolejne czynności,

  sporządzić tabelę wyników pomiaru,

  obliczyć wartości średnie wielkości mierzonych,

  sporządzić odpowiedni układ współrzędnych

(podpisać i wyskalować osie, zaznaczyć jednostki wielkości fizycznych),

  zaznaczyć w układzie współrzędnych punkty wraz z niepewnościami,

  zapisać wynik pomiaru w postaci x ± x.

  obliczyć niepewność względną pomiaru,

  oszacować niepewność pomiaru pośredniego metodą najmniej korzystnego przypadku,

  przedstawić graficznie wyniki pomiarów wraz z niepewnościami,

  dopasować graficznie prostą do punktów pomiarowych i ocenić trafność tego postępowania,

  odczytać z dopasowanego graficznie wykresu współczynnik kierunkowy prostej,

  podać przyczyny ewentualnych błędów systematycznych,

  zaproponować sposób postępowania pozwalający uniknąć błędów systematycznych,

  oszacować wielkość błędów systematycznych,

  ocenić krytycznie, czy otrzymany wynik doświadczenia jest realny,

  samodzielnie sformułować wnioski wynikające z doświadczenia.

  dopasować prostą do wyników pomiarów,

  obliczyć współczynnik kierunkowy prostej dopasowanej do punktów pomiarowych,

  obliczyć odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru,

  obliczyć odchylenie standardowe średniej dla każdej serii pomiarów,

  podać wynik pomiaru w postaci x ± x,

  ocenić, czy niepewność pomiaru jest niepewnością systematyczną,

  samodzielnie zaproponować metodę wyznaczenia wielkości fizycznej.

Aneks 2

1–6

Opisujemy rozkład normalny (rozkład Gaussa)

Wyznaczamy wartość przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Badamy ruch po okręgu

Wyznaczamy współczynnik tarcia kinetycznego

Sprawdzamy drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego

Badamy spadanie swobodne; wyznaczamy wartość przyspieszenia ziemskiego