Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Oblicza geografii. Zakres podstawowy.

Klasy: 2PA, 2PB, 2PC, 2PF.  Rok szkolny 2020/21

 

Wymagania na poszczególne oceny

konieczne
(ocena dopuszczająca)

podstawowe
(ocena dostateczna)

rozszerzające
(ocena dobra)

dopełniające
(ocena bardzo dobra)

wykraczające
(ocena celująca)

2

3

4

5

6

I.    Zmiany na mapie politycznej

Uczeń:

·   wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, eksklawa, enklawa, terytorium zależne

·   wymienia elementy państwa

·   wymienia wielkie państwa
i minipaństwa

·   określa różnice w powierzchni państw

·   podaje powierzchnię Polski

·   podaje aktualną liczbę państw świata

·   wyjaśnia znaczenie terminów: kolonializm, dekolonizacja

·   wyjaśnia znaczenie terminów: integracja, dezintegracja

·   wymienia przyczyny procesów integracyjnych na świecie

·   wymienia państwa w Europie powstałe po 1989 r.

·   podaje przykłady organizacji międzynarodowych

·   wymienia przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie

·   wyjaśnia różnice między terroryzmem
a konfliktem zbrojnym

·   wymienia wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego państw

 

Uczeń:

·   podaje przykłady eksklaw i wskazuje je
na mapie

·   wskazuje na mapie wielkie państwa
i minipaństwa

·   określa pozycję Polski w Europie
pod względem powierzchni

·   wskazuje na mapie świata obszary kolonialne krajów europejskich z połowy XX w.

·   wyjaśnia różnicę między integracją
a dezintegracją państw

·   podaje przykłady procesów integracji
i dezintegracji w Europie po 1989 r.

·   określa główne cele ONZ

·   wskazuje na mapie świata miejsca ważniejszych konfliktów zbrojnych
i ataków terrorystycznych w wybranych regionach w XXI w.

·   podaje definicje wskaźników rozwoju krajów: PKB, HDI, MPI

·   omawia na wybranych przykładach cechy krajów o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

Uczeń:

·   podaje przykłady terytoriów zależnych w XXI w. na świecie

·   odczytuje na mapach aktualny podział polityczny

·   wyjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej świata

·   omawia na przykładach procesy integracji i dezintegracji w Europie
po 1989 r.

·   podaje przykłady organizacji międzyrządowych i pozarządowych

·   podaje przykłady organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polska

·   omawia przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie

·   charakteryzuje wybrane konflikty
na świecie w latach 90. XX w.
i na początku XXI w.

·   omawia przyczyny dysproporcji
w rozwoju społeczno-gospodarczym państw świata

·   omawia składowe wskaźnika HDI
na przykładzie Polski

·   opisuje zróżnicowanie przestrzenne państw świata według wskaźników HDI
i MPI

Uczeń:

·   podaje przykłady krajów nieuznawanych na arenie międzynarodowej

·   wymienia skutki kolonializmu

·   omawia wpływ kolonializmu
na współczesny podział polityczny świata

·   opisuje zmiany, które zaszły na mapie politycznej świata po II wojnie światowej

·   analizuje przyczyny integracji politycznej, gospodarczej i militarnej
na świecie na przykładzie Unii Europejskiej

·   omawia skutki konfliktów zbrojnych
i ataków terrorystycznych na świecie

·   ocenia strukturę PKB Polski na tle innych krajów

·   porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju społeczno-
-gospodarczego

Uczeń:

·   przedstawia przyczyny i skutki dekolonizacji

·  wykazuje związek między zasięgiem kolonii a językiem urzędowym
w państwach Ameryki Południowej

·   analizuje wpływ kolonizacji
na dysproporcje w rozwoju państw

·  omawia pozytywne i negatywne skutki integracji politycznej i gospodarczej na świecie

·  przedstawia wpływ mediów
na społeczny odbiór przyczyn
i skutków konfliktów na świecie
na wybranych przykładach

·  omawia konsekwencje zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego krajów i regionów
na świecie

II.   Ludność i urbanizacja

Uczeń:

·   podaje aktualną liczbę ludności świata i prognozy zmian

·   porównuje kontynenty pod względem liczby ludności

·   wymienia najludniejsze państwa
na świecie

·   wyjaśnia znaczenie terminów: przyrost naturalny, współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego

·   opisuje model przejścia demograficznego

·   wyjaśnia znaczenie terminów: eksplozja demograficzna, regres demograficzny

·   wymienia typy demograficzne społeczeństw

·   wymienia dominujące na świecie modele rodziny

·   wyjaśnia znaczenie terminu współczynnik dzietności

·   wyjaśnia znaczenie terminów: ekumena, subekumena, anekumena

·   wymienia czynniki rozmieszczenia ludności w podziale na przyrodnicze, społeczno-gospodarcze i polityczne

·   wymienia bariery osadnicze

·   wyjaśnia znaczenie terminu wskaźnik gęstości zaludnienia

·   wymienia najgęściej zaludnione kraje na świecie

·   wyjaśnia znaczenie terminów: imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji

·   przedstawia podział migracji

·   podaje główne kierunki współczesnych migracji ludności na świecie

·   wymienia odmiany ludzkiegłówne
i mieszane

·   wyjaśnia znaczenie terminów: naród, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna

·   wymienia mniejszości narodowe
w Polsce

·   wyjaśnia znaczenie terminu religia

·   wymienia religie uniwersalne

·   wymienia i wskazuje na mapie główne kręgi kulturowe na świecie

·   wymienia rodzaje jednostek osadniczych

·   wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wieś

·   wymienia czynniki lokalizacji jednostek osadniczych i rozwoju sieci osadniczej

·   wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji

·   wymienia płaszczyzny urbanizacji

·   podaje fazy urbanizacji

·   podaje typy zespołów miejskich

·   podaje różnicę między wsią a obszarem wiejskim

·   wyjaśnia znaczenie terminów: wieś, obszar wiejski

·   wymienia kryteria podziału jednostek osadniczych

·   podaje na wybranych przykładach funkcje wsi

Uczeń:

·   przedstawia przyczyny zmian liczby ludności świata

·   podaje różnice w przyroście naturalnym w krajach wysoko i słabo rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym

·   oblicza współczynniki urodzeń, zgonów
i przyrostu naturalnego

·   opisuje fazy rozwoju demograficznego

·   podaje przykłady państw, w których występują eksplozja demograficzna
i regres demograficzny

·   porównuje piramidy wieku i płci
w wybranych krajach wysoko i słabo rozwiniętych pod względem społeczno-
-gospodarczym

·   wymienia przyczyny starzenia się społeczeństw

·   podaje przykłady państw starzejących się

·   wymienia modele rodziny i omawia ich występowanie na świecie

·   podaje wybrane czynniki rozmieszczenia ludności na świecie

·   opisuje ograniczenia w rozmieszczeniu ludności

·   oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia
dla wybranego obszaru

·   wskazuje obszary słabo zaludnione
i bezludne

·   podaje główne przyczyny migracji
na świecie

·   wskazuje na mapie kraje emigracyjne
i imigracyjne

·   odróżnia uchodźstwo od migracji ekonomicznej

·   charakteryzuje główne i mieszane odmiany ludzkie

·   wymienia przykłady krajów jednolitych oraz zróżnicowanych pod względem narodowościowym

·   opisuje zróżnicowanie narodowościowe
i etniczne w Polsce

·   charakteryzuje wielkie religie i wskazuje na mapie obszary ich występowania

·   podaje cechy wybranych kręgów kulturowych ludności świata

·   przedstawia strukturę wyznaniową
w Polsce

·   charakteryzuje osadnictwo wiejskie

·   omawia czynniki kształtujące sieć miejską

·   omawia płaszczyzny procesu urbanizacji

·   przedstawia wskaźnik urbanizacji i jego zróżnicowanie w Polsce i na świecie

·   opisuje fazy urbanizacji

·   wymienia typy aglomeracji i podaje przykłady w Polsce i na świecie

·   wymienia czynniki wpływające na rozwój obszarów wiejskich

Uczeń:

·   analizuje dynamikę zmian liczby ludności świata

·   wyjaśnia przyczyny różnic między wartością przyrostu naturalnego
w krajach wysoko i słabo rozwiniętych
pod względem społeczno-
-gospodarczym

·   opisuje przyczyny występowania eksplozji demograficznej i regresu demograficznego na świecie

·   omawia zróżnicowanie struktury wieku na świecie

·   wymienia czynniki kształtujące strukturę wieku

·   omawia zróżnicowanie współczynnika dzietności

·   analizuje wpływ wybranych czynników na rozmieszczenie ludności na świecie

·   opisuje bariery osadnicze

·   omawia cechy rozmieszczenia ludności na świecie

·   analizuje zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie

·   omawia obszary zamieszkane
i niezamieszkane na świecie

·   omawia współczesne migracje zagraniczne

·   analizuje saldo migracji zagranicznych na świecie

·   wyjaśnia przyczyny dodatniego lub ujemnego salda migracji na świecie

·   opisuje zróżnicowanie narodowościowe wybranych krajów

·   omawia zróżnicowanie etniczne wybranych krajów

·   omawia strukturę religijną w wybranych krajach

·   przedstawia zróżnicowanie religijne
w Polsce

·   charakteryzuje kręgi kulturowe ludności świata i wskazuje je na mapie

·   omawia zróżnicowanie typów wsi
na przykładzie Europy

·   opisuje zróżnicowanie sieci osadniczej na świecie

·   wymienia przyczyny urbanizacji wybranych regionów świata

·   charakteryzuje typy zespołów miejskich, podaje ich przykłady w Polsce
i na świecie oraz wskazuje je na mapie

·   charakteryzuje obszary wiejskie
na świecie

·   omawia zmiany funkcji współczesnych wsi

Uczeń:

·   wyjaśnia przyczyny zmian tempa wzrostu liczby ludności na świecie

·   analizuje przestrzenne różnice
w wielkości wskaźników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego
na świecie

·   analizuje przyczyny kształtujące przyrost naturalny w poszczególnych fazach przejścia demograficznego

·   analizuje i porównuje piramidy wieku
i płci w wybranych krajach świata

·   omawia przyczyny i skutki starzenia się ludności oraz jego zróżnicowanie
na świecie

·   określa społeczno-kulturowe uwarunkowania zróżnicowania modelu rodziny

·   porównuje współczynnik dzietności
w krajach wysoko i słabo rozwiniętych pod względem społeczno-
-gospodarczym

·   przedstawia prawidłowości
w rozmieszczeniu ludności świata

·   opisuje problemy uchodźców
w wybranych państwach

·   przedstawia konsekwencje zróżnicowania narodowościowego
i etnicznego ludności na wybranych przykładach

·   przedstawia konsekwencje zróżnicowania religijnego i kulturowego ludności na świecie

·   analizuje sieć osadniczą wybranych regionów świata na podstawie map cyfrowych

·   przedstawia gęstość zaludnienia obszarów miejskich na wybranych etapach urbanizacji

·   wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania poziomu urbanizacji
na świecie

·   wymienia skutki urbanizacji wybranych regionów świata

·   podaje przyczyny zacierania się granic między miastem a wsią

·   wyjaśnia przyczyny depopulacji niektórych wsi w Polsce i w Europie

Uczeń:

·   przedstawia skutki zmian tempa wzrostu liczby ludności na świecie

·   ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej i regresu demograficznego w wybranych państwach

·   analizuje i ocenia zróżnicowanie ludności świata pod względem dzietności w różnych regionach świata

·   przedstawia społeczno-ekonomiczne
i ekologiczne skutki nadmiernej koncentracji ludności

·   omawia skutki ruchów migracyjnych dla społeczeństw i gospodarki wybranych państw świata

·   podaje przykłady działań, które mogą ograniczyć negatywne przejawy zróżnicowania rasowego, narodowościowego i etnicznego ludności świata

·   analizuje wpływ religii na życie człowieka i na gospodarkę

·   omawia wkład kręgów kulturowych w dziedzictwo kulturowe ludzkości

·   opisuje wpływ środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego
na zróżnicowanie poziomu rozwoju sieci osadniczej na świecie

·   analizuje przyczyny i skutki urbanizacji wybranych regionów świata

·   przedstawia zależność między udziałem ludności wiejskiej
w ogólnej liczbie ludności
a poziomem rozwoju społeczno-
-gospodarczego kraju

III.   Sektory gospodarki. Globalizacja

Uczeń:

·   przedstawia podział gospodarki
na sektory

·   wymienia funkcje poszczególnych sektorów gospodarki

·   wyjaśnia znaczenie terminów: globalizacja, indeks globalizacji

·   wymienia płaszczyzny globalizacji

Uczeń:

·   omawia znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki

·   opisuje funkcje poszczególnych sektorów gospodarki

·   wyjaśnia, czym jest struktura zatrudnienia

·   wymienia kraje o najwyższym indeksie globalizacji na świecie

 

Uczeń:

·   porównuje strukturę zatrudnienia
w wybranych krajach w latach 90. XX w. i obecnie

·   opisuje zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce po 1950 r.

·   omawia przebieg procesów globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i politycznej

Uczeń:

·   omawia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski na tle krajów o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

·   wykazuje zależność między wskaźnikiem indeksu globalizacji
a poziomem rozwoju społeczno-
-gospodarczego kraju

·   analizuje skutki globalizacji
na przykładzie Polski

Uczeń:

·   przedstawia przyczyny
i prawidłowości zmiany roli sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym w wybranych krajach świata
i w Polsce

·   przedstawia wpływ globalizacji
na gospodarkę światową i życie człowieka

IV.      Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Uczeń:

·   wymienia przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

·   wymienia formy użytkowania ziemi

·   wymienia elementy tworzące strukturę użytków rolnych

·   wymienia najważniejsze grupy roślin uprawnych i podaje przykłady należących do nich roślin

·   wymienia czołowych producentów wybranych roślin uprawnych

·   wymienia najważniejsze grupy zwierząt gospodarskich i podaje przykłady zwierząt należących
do każdej grupy

·   wyjaśnia znaczenie terminu pogłowie

·   podaje kraje o największym pogłowiu bydła, trzody chlewnej, owiec
i drobiu na świecie

·   wymienia funkcje lasów

·   wymienia czynniki decydujące
o rozmieszczeniu lasów na Ziemi

·   wyjaśnia, czym jest wskaźnik lesistości

·   wyjaśnia znaczenie terminów: rybactwo, rybołówstwo, akwakultura, marikultura

·   podaje kraje, w których rybołówstwo odgrywa istotna rolę

wymienia najczęściej poławiane organizmy wodne

Uczeń:

·   przedstawia zróżnicowanie warunków przyrodniczych produkcji rolnej
na świecie

·   omawia formy użytkowania ziemi
na świecie i w Polsce

·   opisuje strukturę użytków rolnych
na świecie i w Polsce

·   omawia czynniki wpływające na rozmieszczenie upraw

·   przedstawia podział i zastosowanie roślin uprawnych

·   przedstawia podział zwierząt gospodarskich i kierunki ich chowu

·   wyjaśnia różnicę między chowem
a hodowlą

·   omawia rozmieszczenie lasów na Ziemi

·   przedstawia rozmieszczenie głównych łowisk na świecie

·   omawia rozmieszczenie najbardziej eksploatowanych łowisk na świecie

wyjaśnia, czym jest przełowienie

Uczeń:

·   wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych
na rozwój rolnictwa na świecie

·   porównuje strukturę użytkowania ziemi w Polsce ze strukturą użytkowania ziemi w wybranych krajach

·   opisuje warunki i rejony upraw wybranych roślin oraz ich głównych producentów

·   dostrzega różnicę między chowem intensywnym a chowem ekstensywnym

·   omawia czynniki przyrodnicze wpływające na rozmieszczenie pogłowia zwierząt gospodarskich
na świecie

·   omawia przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika lesistości na świecie
i w Polsce

·   przedstawia sposoby wykorzystania lasów na świecie

·   opisuje wielkość i znaczenie rybołówstwa na świecie

·   omawia znaczenie akwakultury
w gospodarce morskiej świata

 

Uczeń:

·   opisuje zróżnicowanie przyrodniczych warunków produkcji rolnej
w wybranym kraju lub regionie

·   omawia zmiany w strukturze użytkowania ziemi na świecie

·   omawia warunki i rejony uprawy oraz głównych producentów zbóż, roślin przemysłowych, bulwiastych
i korzeniowych

·   omawia uprawę warzyw i owoców oraz używek na świecie

·   omawia czynniki gospodarcze
i religijno-kulturowe wpływające
na rozmieszczenie pogłowia zwierząt gospodarskich na świecie

·   charakteryzuje rozmieszczenie
i wielkość pogłowia bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu na świecie

·   opisuje skutki rabunkowej i racjonalnej gospodarki leśnej w wybranych regionach świata

omawia wpływ rybołówstwa
i akwakultury na równowagę
w środowisku

Uczeń:

·   wyjaśnia zależność poziomu produkcji rolnej od warunków przyrodniczych
i pozaprzyrodniczych na wybranych przykładach

·   porównuje obecny zasięg wybranych roślin uprawnych z obszarami ich pochodzenia

·   przedstawia tendencje zmian
w pogłowiu zwierząt gospodarskich
na świecie

·   uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi
na świecie

·   rozumie zasady zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody

dostrzega związek między wykorzystaniem zasobów biologicznych mórz i wód śródlądowych a potrzebą zachowania równowagi w ekosystemach wodnych

V.    Przemysł

Uczeń:

·   wyjaśnia, czym jest przemysł

·   wymienia czynniki lokalizacji przemysłu

·   przedstawia działy przemysłu
high-tech

·   wyjaśnia znaczenie terminów: industrializacja, dezindustrializacja, reindustrializacja

·   podaje przykłady procesów dezindustralizacji na świecie

·   wymienia źródła energii na świecie
w podziale na odnawialne
i nieodnawialne

·   wymienia główne surowce energetyczne i przykłady ich wykorzystania

·   wymienia największych na świecie producentów surowców energetycznych

·   wyjaśnia, na czym polega bilans energetyczny

·   podaje największych producentów energii elektrycznej

·   wymienia rodzaje elektrowni wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych

·   wymienia pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki jądrowej

Uczeń:

·   przyporządkowuje rodzaj lokalizacji przemysłu do zakładów przemysłowych

·   podaje cechy przemysłu tradycyjnego
i jego rozmieszczenie na świecie

·   wymienia cechy przemysłu high-tech
i jego rozmieszczenie na świecie

·   wymienia cechy industrializacji, dezindustrializacji i reindustrializacji

·   podaje różnicę między industrializacją
a reindustrializacją

·   omawia odnawialne źródła energii

·   opisuje nieodnawialne źródła energii

·   przedstawia strukturę produkcji energii na świecie

·   podaje zalety i wady elektrowni cieplnych i jądrowych

·   omawia zalety i wady wybranych elektrowni odnawialnych

·   wskazuje na mapie państwa posiadające elektrownie jądrowe

·   przedstawia wielkość produkcji energii elektrycznej wytwarzanej
w elektrowniach jądrowych

 

Uczeń:

·   analizuje przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu na świecie

·   omawia stopień zależności lokalizacji przemysłu od bazy surowcowej
i podaje przykłady tej zależności

·   porównuje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii

·   omawia przyczyny i skutki dezindustrializacji

·   podaje przykłady przejawów reindustrializacji w Polsce i wybranych krajach Europy

·   przedstawia bilans energetyczny i jego zmiany na świecie

·   przedstawia zmiany w bilansie energetycznym Polski w XX w. i XXI w.

·   omawia gospodarcze znaczenie energii elektrycznej

·   opisuje zmiany w produkcji i w zużyciu energii elektrycznej na świecie

·   omawia rozwój energetyki jądrowej
na świecie

Uczeń:

·   omawia wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie i rozwój wybranych działów przemysłu

·   omawia znaczenie przemysłu
high-tech na świecie

·   omawia przyczyny i przebieg reindustrializacji

·   omawia przemiany przemysłu
w Polsce w XX w. i XXI w.

·   omawia skutki rosnącego zapotrzebowania na energię

·   opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni na świecie, w wybranych krajach i w Polsce

·   omawia plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Uczeń:

·   przedstawia przyczyny zmian roli czynników lokalizacji przemysłu

·   ocenia wpływ przemysłu zaawansowanych technologii
na rozwój gospodarczy i jakość życia ludności

·   uzasadnia rolę procesów reindustrializacji na świecie,
w Europie i w Polsce

·   przedstawia działania podejmowane na rzecz ograniczenia tempa wzrostu zużycia energii

·   analizuje wpływ struktury produkcji energii elektrycznej
na bezpieczeństwo energetyczne państwa

·   uzasadnia potrzebę społecznej debaty nad decyzją dotyczącą rozwoju energetyki jądrowej
w Polsce

VI.   Usługi

Uczeń:

·   klasyfikuje usługi

·   omawia usługi podstawowe
i wyspecjalizowane

·   wyjaśnia znaczenie terminów: transport, infrastruktura transportowa

·   przedstawia podział transportu

·   wymienia elementy infrastruktury

·   wyjaśnia znaczenie terminu łączność

·   przedstawia podział łączności

·   wyjaśnia, czym są gospodarka oparta na wiedzy, kapitał ludzki, społeczeństwo informacyjne

·   wymienia czynniki wpływające
na rozwój gospodarki opartej na wiedzy

·   wymienia największe banki świata

·   wyjaśnia znaczenie terminów: handel międzynarodowy (zagraniczny), eksport, import, bilans handlowy państwa

·   podaje przykłady państw o dodatnim
i ujemnym saldzie handlu międzynarodowego

·   wymienia najważniejsze produkty wymiany międzynarodowej

·   podaje największych światowych importerów i eksporterów

·   wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, atrakcyjność turystyczna, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna

·   podaje państwa świata najliczniej odwiedzane przez turystów

·   wymienia państwa o największych wpływach z turystyki zagranicznej

Uczeń:

·   opisuje zróżnicowanie sektora usług
na świecie

·   omawia etapy rozwoju usług

·   porównuje strukturę zatrudnienia
w usługach w Polsce ze strukturą zatrudnienia w wybranych krajach

·   omawia czynniki rozwoju transportu

·   wymienia zalety i wady różnych rodzajów transportu

·   przedstawia rozwój telefonii i jej zróżnicowanie na świecie

·   wymienia cechy społeczeństwa informacyjnego

·   omawia zróżnicowanie dostępu do usług bankowych na świecie

·   przedstawia zróżnicowanie salda handlu międzynarodowego w wybranych państwach

·   podaje czynniki wpływające na strukturę towarową handlu zagranicznego państw

·   wymienia negatywne skutki rozwoju handlu międzynarodowego

·   wymienia rodzaje turystyki

·   wyjaśnia znaczenie terminów: walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, dostępność turystyczna

Uczeń:

·   określa stopień zaspokojenia zapotrzebowania na usługi
w państwach o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

·   przedstawia rozwój sektora usług
w Polsce

·   charakteryzuje poszczególne rodzaje transportu i ich uwarunkowania

·   opisuje sieć transportu na świecie

·   omawia czynniki rozwoju transportu
w Polsce

·   omawia spadek znaczenia usług pocztowych i rozwój telekomunikacji komputerowej

·   podaje cechy gospodarki opartej
na wiedzy

·   omawia rolę władz w gospodarce opartej na wiedzy

·   porównuje dostęp do internetu
w gospodarstwach domowych
w Polsce
i wybranych krajach Unii Europejskiej

·   omawia zróżnicowanie usług edukacyjnych na świecie

·   opisuje kierunki międzynarodowej wymiany towarowej

·   przedstawia strukturę handlu zagranicznego Polski

·   charakteryzuje główne regiony turystyczne świata

Uczeń:

·   omawia znaczenie usług w gospodarce państw

·   wyjaśnia znaczenie poszczególnych rodzajów transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym państw

·   przedstawia prawidłowości
w zróżnicowaniu dostępu do internetu na świecie

·   opisuje rolę łączności w światowej gospodarce

·   omawia rozwój innowacyjności
i gospodarki opartej na wiedzy
w Polsce

·   omawia znaczenie usług edukacyjnych w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

·   omawia rosnącą rolę usług finansowych na świecie

·   omawia rolę giełdy w systemach finansowych i gospodarkach państw

·   omawia miejsce Polski w handlu międzynarodowym

·   opisuje zasady sprawiedliwego handlu
i wyjaśnia, dlaczego należy ich przestrzegać

·   omawia przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze walory turystyczne wpływające na atrakcyjność turystyczną wybranych regionów świata

Uczeń:

·   formułuje wnioski na temat poziomu zaspokojenia zapotrzebowania
na usługi w Polsce w porównaniu
z innymi krajami

·   przedstawia uwarunkowania rozwoju różnych rodzajów transportu
w wybranych państwach świata
i w Polsce

·   omawia znaczenie łączności
w rozwoju społeczno-gospodarczym świata i w życiu codziennym

·   omawia przejawy i skutki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego

·   omawia znaczenie usług edukacyjnych i finansowych
w rozwoju społeczno-
-gospodarczym świata

·   omawia znaczenie handlu w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

·   omawia rozwój turystyki i jej wpływ na gospodarkę państw i na jakość życia mieszkańców regionów turystycznych

VII. Wpływ człowieka na środowisko

Uczeń:

·   wyjaśnia znaczenie terminu antropopresja

·   podaje przykłady zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikających z działalności człowieka

·   wymienia filary zrównoważonego rozwoju

·   podaje źródła zanieczyszczeń atmosfery spowodowane działalnością człowieka

·   wymienia typy smogu

·   wymienia gazy cieplarniane oraz główne źródła ich emisji

·   wymienia źródła zanieczyszczeń hydrosfery spowodowane działalnością człowieka

·   wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego jakie niesie działalność rolnicza

·   wymienia rodzaje górnictwa

·   wyjaśnia znaczenie terminu rekultywacja

·   wymienia kierunki rekultywacji terenów pogórniczych

·   wymienia zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu

·   wyjaśnia znaczenie terminu pojemność turystyczna

·   wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz kulturowy

·   wymienia czynniki kształtujące krajobraz kulturowy

·   wyjaśnia, czym jest degradacja krajobrazu

·   wyjaśnia znaczenie terminu rewitalizacja

·   podaje przykłady rewitalizacji

Uczeń:

·   omawia zasady i filary zrównoważonego rozwoju

·   podaje przyczyny występowania smogu

·   wymienia inne przykłady wpływu działalności człowieka na atmosferę (globalne ocieplenie, kwaśne opady, dziura ozonowa)

·   omawia zasoby wody na Ziemi i ich wykorzystanie

·   podaje przyczyny deficytu wody
na świecie

·   przedstawia wpływ nadmiernego wypasu zwierząt na środowisko

·   wymienia zagrożenia związane
z górnictwem

·   wyjaśnia, na czym polega rekultywacja terenów pogórniczych

·   przedstawia wpływ awarii tankowców
na środowisko przyrodnicze

·   wymienia cechy krajobrazu kulturowego terenów wiejskich i miast

·   wymienia rodzaje rewitalizacji

Uczeń:

·   podaje przykłady nieracjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego

·   opisuje smog typu londyńskiego i smog typu fotochemicznego

·   omawia pozytywne i negatywne skutki budowy tam na rzekach

·   przedstawia wpływ płodozmianu
i monokultury rolnej na środowisko przyrodnicze

·   wyjaśnia wpływ działalności górniczej
na litosferę i rzeźbę terenu

·   omawia wpływ kopalń na stosunki wodne

·   opisuje zmiany krajobrazu wywołane działalnością transportową

·   wymienia pozytywne i negatywne skutki dynamicznego rozwoju turystyki

·   omawia degradację krajobrazu rolniczego i miejskiego

·   omawia przykłady negatywnych zjawisk na obszarach zdegradowanych

·   opisuje rodzaje rewitalizacji i podaje przykłady

Uczeń:

·   omawia skutki wpływu człowieka
na środowisko przyrodnicze

·   podaje skutki występowania smogu

·   przedstawia przyrodnicze i społeczno-
-gospodarcze skutki globalnego ocieplenia

·   omawia ingerencję człowieka
w hydrosferę na przykładzie Wysokiej Tamy na Nilu i zaniku Jeziora Aralskiego

·   omawia wpływ chemizacji
i mechanizacji rolnictwa
na środowisko przyrodnicze

·   prezentuje wpływ melioracji
na środowisko przyrodnicze
na przykładzie Polski i świata

·   opisuje powstawanie leja depresyjnego

·   omawia wpływ górnictwa na pozostałe elementy krajobrazu

·   wyjaśnia wpływ transportu na warunki życia ludności

·   omawia wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko geograficzne

·   podaje przykłady zagrożeń krajobrazu kulturowego na świecie i w Polsce

·   omawia przykłady proekologicznych rozwiązań w działalności rolniczej, przemysłowej oraz usługowej

·   wyjaśnia, na czym polega postawa współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

Uczeń:

·   dostrzega konflikt interesów w relacji człowiekśrodowisko przyrodnicze

·   przedstawia przykłady rozwiązań konfliktu interesów w relacji człowiekśrodowisko

·   proponuje przykłady działań, które sprzyjają ochronie atmosfery

·   ocenia wpływ inwestycji hydrotechnicznych na środowisko przyrodnicze

·   prezentuje na dowolnym przykładzie wpływ działalności rolniczej
na środowisko przyrodnicze

·   omawia sposoby ograniczenia wpływu górnictwa na środowisko przyrodnicze

·   przedstawia możliwości stosowania
w turystyce zasad
zrównoważonego rozwoju

·   podaje przykłady działań służących ochronie krajobrazów kulturowych
na świecie, w Polsce i w najbliższej okolicy

·   przedstawia przykłady działań na rzecz środowiska

 

 

 

Tematy lekcji:

1.       Omówienie wymagań programowych dla klasy 2 i PSO

2.       Podział polityczny świata

3.       Wpływ kolonializmu i dekolonializmu na współczesny obraz świata

4/5.  Integracja i dezintegracja na świecie

6.      Konflikty zbrojne. Terroryzm

7.      Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

8.      Powtórzenie wiadomości

9.      Sprawdzian

10.    Liczba ludności świata i jej zmiany

11/12. Rozwój demograficzny

13.     Rozmieszczenie ludności na świecie

14.     Migracje

15.     Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata

16.     Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności świata

17.     Rozwój sieci osadniczej na świecie

18/19. Urbanizacja

20.     Rozwój obszarów wiejskich

21.     Powtórzenie wiadomości

22.     Sprawdzian

23.     Zmiana roli sektorów gospodarki na świecie

24/25. Świat w dobie globalizacji

26.     Sprawdzian

27.     Czynniki rozwoju rolnictwa

28.     Główne obszary upraw

29.     Chów zwierząt

30.     Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna

31.     Rybactwo

32.     Powtórzenie wiadomości

33.     Sprawdzian

34.     Czynniki lokalizacji przemysłu

35.     Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii

36.     Zmiany w przemyśle na świecie

37/38. Źródła energii i bilans energetyczny

39.     Produkcja i zużycie energii elektrycznej

40.     Energetyka jądrowa

41.     Powtórzenie wiadomości

42.     Sprawdzian

43.     Zróżnicowanie usług na świecie

44/45. Transport

46.     Łączność

47.     Gospodarka oparta na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne

48.     Usługi edukacyjne i finansowe

49/50. Handel międzynarodowy

51/52. Turystyka na świecie

53.     Powtórzenie wiadomości

54.     Sprawdzian

55.     Konflikt w relacji człowiek – środowisko

56.     Wpływ działalności człowieka na atmosferę

57.     Wpływ działalności człowieka na hydrosferę

58.     Wpływ działalności rolniczej na środowisko

59.     Wpływ działalności górniczej na środowisko

60.     Wpływ transportu i turystyki na środowisko

61.     Krajobraz kulturowy i jego ochrona

62.     Rewitalizacja i działania proekologiczne

63.     Powtórzenie wiadomości

64.     Sprawdzian